13 myyttiä ilmanvaihdosta

Kuinka usein pitäisi tuulettaa? Pitääkö taloa tuulettaa ollenkaan, jos se on ilmastoitu? Lue vastaukset näihin ja 11 muuhun kysymykseen asunnon ilmanvaihdosta.

Sisäilmakosteus on ongelma, joka on usein pääasiassa meidän itsemme syytä. Hikoilemme, valmistamme ruokaa, peseydymme ja keitämme vettä. Kosteutta nousee myös talon alta maasta, sillä talon alapuolta ei ole tapana tiivistää.

LUE LISÄÄ: Kosteus ulos kylpyhuoneesta

Jotta kosteudesta päästään eroon, talo pitää tuulettaa. Ammattilaiset puhuvat ilmanvaihdosta. Se voidaan toteuttaa kolmella tavalla: painovoimaisella, koneellisella tai lämmön talteenotolla varustetulla ilmanvaihdolla.

Päästä raitis ilma sisään

Painovoimaisen eli luonnollisen ilmanvaih-don periaatteena on, että märkätiloihin, kuten keittiöön, kodinhoitohuoneeseen ja kylpyhuoneisiin johdetaan raitista ilmaa. Ilmaa ei kuitenkaan saa johtaa suoraan märkätiloihin, vaan se tulee ottaa makuu- ja olohuoneiden seinissä tai ikkunoissa olleista venttiileistä, jotta ilma ehtii lämmetä. Märkä-tiloista imetään ilmaa pystysuorien eristetty-jen katolle vievien ilmastointikanavien kautta, jotka sijoitetaan talon harjaan.

Märkätilan ja viereisen huoneen välissä tulee aina olla vähintään 100 cm2 aukko, jotta ilmanvaihto toimii. Kaikki talon ovet pitää jättää hieman raolleen, kun niiden ei ole välttämätöntä olla suljettuja.

Auta ilmaa

Jos painovoimainen ilmanvaihto ei riitä, on asennettava koneellinen ilmanvaihto eli ilmanvaihtolaitteisto. Kylpyhuoneissa käyte-tään usein sähköilmanvaihtolaitteita, joiden toiminta perustuu kosteuteen tai tilan valais-tukseen perustuvaan aikaohjaukseen. Peri-aatteessa tällaisten ilmanvaihtolaitteiden tulee olla aina käynnissä ja poistaa rakennus-määräyksissä ilmoitettu ilmamäärä, mutta tällainen käyttö on hyvin harvinaista. Laite pitää ääntä, sillä se sijaitsee ullakolla.

LUE LISÄÄ: Asenna kylpyhuoneeseen tuuletin

Tuuletus voi tuottaa lämpöä

Parasta talosi ja sisäilman kannalta on asentaa laitteisto, joka tuo raitista ilmaa sisään ja lämmittää sen ulos imettävän ilman sisältä-mällä lämmöllä. Näitä laitteita kutsutaan lämmönvaihtimiksi. Sisäilman kosteus-pitoisuus laskee mutta ilmanvaihto ei aiheuta lämpötilan laskemista. Laitetta voidaan käyt-tää lämmittämiseen, joten tuulettaminen säästää lämmityskuluissa.

1. Ryömintätilassa ei tarvita ilmanvaihtoventtiilejä!

VÄÄRIN

Ryömintätilan ilmanvaihdosta on tärkeää huolehtia, ja mitä paremmin talon alapohja on eristetty, sitä tehokkaampiilmanvaihdon tulee olla, sillä hyvin eristettyyn ryömintätilaan ei hukkalämpöä juuri pääse. Ryömintätilankosteutta ei oikein voi välttää, joten tehokkaan ilmanvaihdon lisäksi on tärkeää huolehtia alapohjan eristämisestä ja höyrysulusta. Maahan voi olla tarpeen asentaa radonsulku, joka estää kosteutta nousemasta maasta.

Mikäli mahdollista, poistoilmaputki voidaan johtaa talon katolle, jolloin syntyy savupiippuefekti, joka imee kosteanilman ryömintätilasta. Vaihtoehtoisesti voi joutua asentamaan kosteudenpoistolaitteen, joka käynnistyy automaattisesti ilmankosteuden noustessa tietylle tasolle. Ryömintätilaan tulee kuitenkin aina asentaa raitisilmaventtiilit vähintään 10 cm:n korkeudelle maanpinnasta, ja niiden tulee aina olla auki.

2. Tuuletus kerran päivässä riittää!

VÄÄRIN

Tuuletus kerran päivässä ei riitä, vaan on tuuletettava vähintään kaksi tai kolme kertaa päivässä 5–10 minuuttiakerrallaan. Jos tuuletat pidempään, syntyy vain turhaa lämmönhukkaa, joten sulje lämpöpatterit tuuletuksen ajaksi. Tuuleta aamulla ennen töihin lähtöä, iltapäivällätöistä palatessasi ja illalla ennen nukkumaanmenoa

3. Ilmalämpöpumpun kanssa ei tarvita tuuletusta!

OIKEIN

Jos koneellinen lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä (lämmönvaihdin) on mitoitettu ja säädetty oikein, tuuletusta ei periaatteessa tarvita. Jos kytket järjestelmän pois käytöstä lämpiminä jaksoina, huomaa, ettei poistoilman imu märkätiloistatoimi. Silloin asunnon tuuletuksesta on huolehdittava tarkoin.

4. Jos ikkunoissa on ilmanvaihtoventtiilit, ei tarvitse tuulettaa!

VÄÄRIN

Ehdottomasti pitää. Ikkunoiden ilmanvaihtoventtiilit huolehtivat vain siitä, että taloon tulee riittävästi korvausilmaa, jotta kostea ilma tulee imetyksimärkätilojen pystysuorista venttiileistä. Jos ilmaa ei tule sisään, sitä ei myöskään imetä pois. Jos korvausilmaa ei saada riittävästi, ikkunoiden alareunaan voimuodostua huurua. Ratkaisuna on joko ilmanvaihtolaitteisto tai kunnon tuuletus vähintään kolme kertaa päivässä. Ilman kosteuspitoisuutta on tarkkailtavaerityisesti talvella, jolloin ikkunoita ei voi jättää raolleen jatkuvasti. Kun ilmankosteus nousee liian suureksi, on tuuletettava. Hanki kosteusmittari ja seuraailman kosteuspitoisuutta. Talvisin sen tulee olla 35–55 %.

Muina vuodenaikoina ilmankosteuden tulisi olla mahdollisimman pieni ja aina alle 75 %, jotta taloon ei tule homekasvustoa.

LUE LISÄÄ: Tuuletusventtiili poistaa huurun

5. Keittiön ikkunan on oltava auki, kun liesituuletin on päällä!

OIKEIN

Liesituulettimen tehtävänä on imeä ruoanvalmistuk-sesta syntyvät käryt ja kosteus pois liedeltä, jotta ne eivät leviä muualle taloon. Kun ilmaa imetään pois, tilalle pitää saada uutta. Korvausilma voi tulla seinä- tai ikkunaventtiileistä tai muista talon epätiiviyksistä. Jos talo on kuitenkin kovin tiivis, kuten uudet talot usein ovat, liesituuletin saattaa imeä savut takasta sisälle huoneisiin. Muuten riskinä on, ettei sisälle tule riittävästi korvausilmaa, eikä ruoankäryjä pystytä imemään pois. Kun siis avaat keittiön ikkunan, vältät ruoankäryn ja takan savut sisällä.

6. Ullakolla on hyvä pitää ikkunaa aina hieman raollaan!

OSITTAIN OIKEIN

Teoriassa lämmin ilma nousee ylöspäin ja ullakon avoin ikkuna imee lämpimän kostean ilman ulos. On syytä kuitenkin huomata, että talon perusilmanvaihdossa korvausilman tulee tulla sisään taloon makuu- ja olohuoneiden seinä- ja ikkunaventtiilien kautta ja poistua märkätilojen kautta. Avoin ikkuna ullakolla saattaa aiheuttaa häiriöitä kuivan ilman siirtymiseen märkä-tiloihin, ja pahimmassa tapauksessa kostea ilma voi liikkua väärään suuntaan kosteista tiloista muualle taloon.

7. Lämmönvaihdin säästää kuluissa!

OIKEIN

Useimpien lämmön talteen-otolla varustettujen koneellisten ilman-vaihtolaitteiden vaikutusaste on 80-88 %, joten ne kierrättävät lämpöä erittäin tehokkaasti ja lämmityslasku pienenee. Viilennyksen käyttö puolestaan kulut-taa sähköä ja kasvattaa sähkölaskua 100-150 eurolla vuodessa. Säästöt ja kustannukset kumoavat toisensa, mutta tuloksena on parempi sisäilma.

8. Lämmitys pitää kytkeä pois tuule-tuksen ajaksi!

OIKEIN

Itse asiassa pitää paikkansa, että lämpöpatterit on kyt-kettävä pois päältä tuuletuksen ajaksi. Kuten aiemmin todettiin, talo on tuuletettava kol-mesti päivässä. Tarkalleen ottaen termos-taattien tulisi olla auki sillä puolella taloa, josta kylmä ilma tulee sisään. Näin ilma läm-penee kulkiessaan talon läpi, imee kosteu-den itseensä ja poistuu toiselta puolelta taloa, jossa termostaattien tulee olla kiinni.

Jos tämä menettely tuntuu hankalalta, sulje kaikki termostaatit mutta vain tuuletuk-sen ajaksi. Kun joskus tulee eteen termos-taattien vaihto, ne kannattaa vaihtaa sellaisiin, jotka sulkeutuvat automaattisesti läm-pötilan pudotessa äkisti.

Älä pudota lämpötilaa ennen tuuletusta, sillä tuuletuksessa lämmin ja kostea pitää saada ulos ja kylmä ja kuiva ulko-ilma sisään.

9. Kellari vaatii paljon tuuletusta!

OIKEIN

Kellarin ilmanvaihtoon on kiinnitettävä enemmän huomiota kuin asuinker-rosten. Ennen vanhaan tiedettiin, että kellarissa on kosteaa, ja tilaa käytettiin sen mukaan. Nyt kellareita käytetään toisin, joten niiden kosteus-tasonkin pitää olla erilainen. Esimerkiksi öljy-lämmityksen vaihtamisesta kaukolämpöön on aiheutunut monille ongelmia. Kellarin lämmi-tyksestä ja ilmanvaihdosta huolehtinut öljykat-tila onkin poissa. Tilaa on lämmitettävä ja ilman-vaihdosta on huolehdittava raitisilmaventtiilien avulla, aivan kuten uudisrakennusten kellareita.

10. Kylpyhuoneen ikkuna pitää avata peseytymisen jälkeen!

OSITTAIN OIKEIN

Ikkunan avaaminen on huono idea, sillä kylmä ulkoilma saa kylpy-huoneessa olevan kosteuden tiivistymään pinnoille. Jos muuta tuuletuskeinoa ei ole, ikkuna on avattava.

Kylpyhuoneessa tulee kuitenkin olla vähintään yksi katon läpi katon harjalle menevä poistoilmaventtiili (15 × 15 cm), jonka tulee aina olla auki. Poistoilmaventtiilin lisäksi tulee olla ilmanvaihtoaukko muihin huoneisiin. Ei siis ulos johtavaa ikkunaa. Korvausilma voi tulla oviaukon, oven alla olevan tuuletusraon tai seinässä olevan venttiilin kautta.

Jos huomaat, ettei kylpyhuoneen ilmanvaihto ole riittävä, voit asentaa tilaan kosteusohjatun ilmanvaihtolaitteen. Useimmat valitsevat laitteen, joka käynnistyy, kun valot sytytetään, ja kytkeytyy pois, kun ilmankosteus on laskenut.

Ihanteellinen ratkaisu on koko talon kattava koneellinen lämmön tal-teenotolla varustettu tasapainotettu ilmanvaihtojärjestelmä, joka on säädetty kunkin huoneen ilmamäärien mukaan.

11. Kostean ilman viileys

OIKEIN

Kostea ilma tuntuu kuivaa ilmaa kylmemmältä, joten kostean ilman poisto saa samanlämpöisen sisä-ilman tuntumaan lämpimämmältä. Siksi kuivan ilman lämmittäminen on edullisempaa kuin kostean.

12. Pölypunkit viihtyvät kuivassa ja pölyisessä!

VÄÄRIN

Pölypunkit viihtyvät parhaiten lämpimässä ja kosteassa ympäristössä. Kun pidät talosi suhteellisen kosteuden enintään 45 prosentissa, pölypunkit kuolevat.

Kun lämpötila nousee, ilman kosteuspitoisuus vastaavasti pienenee. Jos siis nukut paremmin viileässä, kannattaa makuuhuoneen lämpötilaa nostaa päiväksi ja tuulettaa kunnolla ennen nukkumaanmenoa. Hyvä ilmanvaihto ja pieni ilman kosteuspitoisuus pitävät pölypunkit loitolla.

13. Sulje kylpyhuoneen ovi, kun ilmanvaihto on päällä!

OSITTAIN OIKEIN

Jos asunto on rakennettu oikein, voit sulkea oven, sillä kylpyhuoneeseen tulee korvausilmaa seinässä tai ovessa olevan venttiilin kautta. Aukon tulee olla vähintään 100 cm².

Monissa asunnoissa korvausilmaa ei kuiten kaan saa kuin avaamalla ikkunan tai oven. Tällöin ovi kannattaa jättää auki poistoimun toiminnan ajaksi. Ikkuna ei ole hyvä vaihtoehto, sillä silloin kyl-pyhuoneeseen tulee kyl-mää ulkoilmaa, joka saa kosteuden tiivistymään kaikkialle nopeasti.

Asunnon ilman-vaihdon kannalta olisi hyvä antaa kaikkien ovien olla hieman raollaan, jos ikkunoissa on ilmanvaihtoventtiilit. Niiden kautta makuu- ja olohuoneisiin tulee raitista ilmaa, ilma lämpenee ja poistuu märkätilojen poisto-ilmaventtiilien kautta.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ilmastointi