Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Ota ullakko käyttöön

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Eristämällä kylmän ullakon ja vuoraamalla sen kipsilevyillä saat lisäneliöitä asuntoosi. Kerromme, miten ullakko muuttuu asuintilaksi nurkkia ja matalia sivutiloja unohtamatta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 viikkoa
Hinta
50 €/m2

Ullakko on valmis eristettäväksi 240 mm:llä mineraalivillaa. Höyrysulku asennetaan 45 mm:n syvyyteen, jotta ruuvit tai naulat eivät puhkaise sitä.

Johdanto

Kylmän ullakon eristämisestä on paljon etua. Vanhan ullakon hyödyntäminen on halvempaa kuin talon laajentaminen, ja koska työn voi tehdä sisätiloissa, säästä ei tarvitse välittää eikä pihakaan näytä rakennustyömaalta hankkeen aikana.

Jos siis suunnittelette yläkerrokseen vanhempien makuuhuonetta tai oleskeluhuonetta, josta on komeat maisemat, ja haluatte vinkkejä rakennustöiden aloittamiseen, tämä Tee Itse -artikkeli vastaa kysymyksiin – sekä niihin, joita olette jo miettineet, että niihin, joihin todennäköisesti törmäätte hankkeen edetessä.

Artikkelista saatte käsityksen hankkeen laajuudesta ja siitä, soveltuuko teidän ullakkonne eristettäväksi, ja jos, niin miten.

Aluksi pitää selvittää, paljonko huo-nekorkeus on eristyksen jälkeen, kuinka monta neliömetriä asuintilaa syntyy, saako yläkerrosta edes muuttaa asuin-tilaksi, ja kuinka paksu eristekerros tilaan tarvitaan. Lain vaatimusten täyt-täminen erityisesti viimeksi mainitun kohdalla vaatii ammattiapua.

Esimerkkitalossa eristevaatimukseksi tuli 240 mm mineraalivillaa. Tämän talon kattotuolien koko on 245 mm, mutta koska eristeen ja katon välissä on oltava 50 mm:n tuuletusväli, tilaa on vain 195 mm:n eristeelle. Jotta eriste-määrää voitiin kasvattaa, kiinnitettiin kattotuolien sisäpintaan teräsprofiilit. Niiden väliin asennettiin 45 mm:n eristekerros, jolloin eristepaksuudeksi tuli yhteensä 240 mm.

Eristekerroksen päälle kiinnitettiin höyrysulku. Tämän jälkeen teräspro-fiilien sisäpintaan kiinnitettiin kaksi 13 mm:n kipsilevykerrosta. Tämän jälkeen uusi ullakkotila oli valmis maa-lattavaksi. Asukkaat saivat käyttöönsä monta tarpeellista lisäneliötä.

Ohjeet

Asuinhuonetta koskevat ohjeet

Ennen kuin ryhdyt remontoimaan ja eristämään ullakkoasi asuinkäyttöön soveltu-vaksi, tutustu asuinhuoneita koskeviin rakentamismääräyksiin (kts. Suomen raken-tamismääräyskokoelma G1; asuntosuunnittelu).

Ohjeissa määritellään asuinhuone huonetilaksi, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan asumiskäyttöön. Asuinhuoneena ei pidetä esimerkiksi eteistä, käytävää, kylpyhuonetta tai muuta sellaista huonetta.

Huonealaksi puolestaan määritellään huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivien einien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Asuinhuoneen huonealan tulee aina olla vähintään 7 m2. Huonealaan ei kuitenkaan lueta 1600 mm matalampaa tilaa. Huonekorkeus on kohtisuora mitta huoneen lattiapinnasta sen kattoon. Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee olla vähintään 2500 mm. Pientalossa mai-nittu vähimmäiskorkeus on 2400 mm. Asuinhuoneen vähäisen osan huonekor-keus voi olla tätä pienempikin, ei kuitenkaan alla 2200 mm. Jos huoneen sisäkatto poikeaa vaakasuorasta, huonekorkeus määritetään huonealan keskikorkeutena. Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähintään 1/10 huonealasta. Ikkunan tai osan siitä tulee olla avattavissa.

Eristeet

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ullakon sivutilojen eristäminen

Eristä katto mahdollisimman pitkälle alaosaan saakka ennen väliseinän rakentamista. Silloin vesi- ja lämpöputket eivät jää kylmään tilaan, ja vältyt pakkasen aiheuttamilta vaurioilta. Muista myös vetää höyrysulku lattian läpi ulkoseinään asti.

Höyrysulku on vedetty ullakon lattian läpi ja kiinnitetty tiiviisti ulkoseinään tiivisteteipillä. Jos tilassa kulkee myös putkia, suojaa höyrysulku kipsilevyllä, jottei sulkuun tule vahingossa tehtyä reikiä muussa yhteydessä.

Eristeitä ei saa kiinnittää suoraan alus-kattoon, jotta katon sisäpintaan ei kerry kondenssia. Katon ja eristeen väliin on tehtävä 50 mm:n tuuletusväli esimerkiksi teräslangasta, kuten tässä, tai kiinnittämällä tukilautoja kattotuolien sivuihin, joilla eristeet voidaan pitää irti aluskaton pinnasta.

195 mm:n eristekerros muodostuu kattotuolien väliin asetettavasta 150 mm:n eristekerroksesta ja sen alle asetettavasta 45 mm:n eristekerroksesta. Sen jälkeen tulee höyrysulku ja toinen 45 mm:n eristekerros. Näin höyrysulku jää tarpeeksi syvälle eikä vahingoitu, kun kipsilevyihin kiinnitetään ruuveja.

1

Piirrä viiva kattotuolien sivuun 50 mm:n päähän aluskatosta. Vedä 1 mm:n paksuista sinkittyä teräslankaa ristiin rastiin palkkien väliin. Kiinnitä lanka sinkilöillä.

Teräslanka pitää eristeen ja aluskaton välillä 50 mm:n välin.

2

Aseta seuraavaksi eristeet kattotuolien väleihin. Kattotuolien väliin asetetaan paksuin 150 mm:n villa-levy. Sitä ei kiinnitetä tuoleihin erikseen, vaan se jää paikoilleen ilman tukea.

3

Työnnä 45 mm:n eristelevy pak-summan levyn taakse niin, että levyjen saumat eivät osu samaan kohtaan. Jos teräslanka ei pysy paikallaan, työnnä sitä vasten pahvi tai kovalevy, ja vedä se pois, kun olet saanut eristeen paikoilleen.

Tarkista, että 50 mm:n tuuletusväli säilyy ennallaan. Käytä apuna peiliä.

4

Aseta höyrysulku 20 cm:n saumalimityksin ja kiinnitä se nitomapistoolilla kattotuoleihin. Muista tiivistää kaikki saumat ja läpiviennit höyrysulkuteipillä.

Teräsprof ilit

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Teräsprofiilit asennetaan pitkittäin kattotuoleihin 45 cm:n c/c-etäisyyksin. Piirrä tussilla merkit molemmille puolille ja ruuvaa profiilit kiinni itseporautuvilla ruuveilla.

2

Ruuvaa muutama teräsprofiili myös ullakon sivutilaan, viistokaton alaosaan. Suojaa putket ja kaapelit kipsilevyllä, jotta höyrysulkuun ei pääse vahingossa tulemaan reikiä.

3

Ruuvaa teräsprofiilit myös keskelle oleviin tolppiin ja lattian-rajaan. Alaprofiili toimii jalkalistan kiinni-tysprofiilina. Yläreunaan tulee säädettävä kulma, joka estää kipsin halkeamisen saumakohdassa.

4

Ruuvaa lattiaan rima parin senttimetrin etäisyydelle pääty-seinästä, jotta sähköjohdoille jää tilaa höyrysulun ulkopuolelle. Kiinnitä profiili myös viistokattoon.

5

Yhdistä lattiaprof ili ja kattoprofiili pystyrimalla. Aloita keskeltä. Oven kohdalla riman on oltava tasossa karmin kanssa. Ruuvaa alapää kiinni, tarkista riman suoruus ja kiinnitä yläpää.

6

Kiinnitä loput rimat pääty-seinään. Leikkaa rimat mittaan ja asenna ne pystysuoraan 45 cm:n päähän toisistaan. Mittaa etäisyys rimojen keskikohdasta (45 cm).

Ovet ja ikkunat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun eristyksen sisin kerros ja höyry-sulku ovat paikoillaan, asennetaan pro-fiilit, joihin kipsilevyt kiinnitetään. Ne pitävät paikoillaan myös viimeisen eris-tekerroksen. Seinäpintojen keskivaiheella työ käy helposti, mutta ovien ja ikkunoiden kohdalla pitää olla tarkkana.

Oven- ja ikkunankarmia vasten kiin-nitetään reunaprofiili. Se pingottaa höy-rysulkukalvon tiukasti karmiin ja toimii ensimmäisen kipsilevyn kiinnitys-pintana, sillä kipsiähän ei voi ruuvata kiinni mineraalivillaan.

1

Ikkunan- ja ovenkarmien sivuille ja yläpuolelle kiinnitetään reuna-profiilit. Höyrysulku kiinnitetään tiukasti profiilin ja karmin väliin.

2

Aseta suorakulmain karmia vasten ja tue se reunaprofiiliin. Kiinnitä kulmatolppa 13 mm:n päähän suorakulmaimesta. Näin jää tilaa ensimmäiselle kipsilevylle.

3

Leikkaa kipsilevyt aukkoon sopiviksi. Viistä reunat takapuolelta, niin levyt voi painaa reunaprofiileihin. Toinen levykerros peittää reunaprofiilit.

Nyt asentaja voi vetää putket ja kaapelit seiniin ja lattianrajaan vahingoittamatta höyrysulkua.

4

Viimeinen eristekerros kiinnite-tään, kun sähkökaapelit on asennettu. 45 mm:n eristelevyt sopivat teräsprofiilien väleihin.

TÄRKEÄÄ! Pyydä asentajalta kaavio sähkö-asennuksista. Viiden vuoden päästä kukaan ei enää muista, missä ne kulkevat.

5

Kiinnitä viimeinen eristekerros pakkausteipillä, niin se ei putoa, ennen kuin kipsilevyt on ruuvattu kiinni. Puhdista metalliprofiilit öljystä, jotta teippi tarttuu metalliin.

Höyrysulku ikkuna-aukoissa

Anna seinän höyrysulun (A) tulla hieman ikkuna-aukon päälle. Asenna leveä höyrysulkukaistale (B) koko ikkuna-aukon ympärille niin, että kaisteleen reunat limittyvät 20 cm kalvon (A) kanssa päällekkäin. Teippaa saumat. Työnnä höyrysulkukaistale (B) karmin alle ja taakse. Pursota karmin reunoihin tiivistemassaa ennen viimeisen eristekerroksen asentamista.

Höyrysulun on oltava tiivis joka puolella. Tällä tavoin asennettava sulku on tiivis myös ovien ja ikkunoiden ympärillä.

Tarkastusluukku väliseinään

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ullakon sivutiloja ei voi vain sulkea seinän taakse, varsinkaan jos siellä on putkia tai kaapeleita. Siksi asennamme tarkastusluukun, josta mahtuu tarvittaessa kurkistamaan taskulampun kanssa, missä mahdollinen ongelmakohta sijaitsee. Esimerkissä on ostettu valmis, eristetty luukku, jonka koko on 50 x 50 cm. Se on helpompaa kuin eristetyn luukun rakentaminen itse.

1

Väliseinään asennetaan tarkas-tusluukku, jonka aukon koko on 50 x 50 cm. Merkitse aukon paikka lattiaan ja leikkaa 60 cm:n aukko keskimmäiseen profiiliin.

2

Ruuvaa kipsilevyt väliseinään, sen jälkeen kun olet kiinnittänyt kaikki muut levyt. Katso kipsilevyjen kiinnitys seuraavalta sivulta.

3

Piirrä 50 x 50 cm:n aukko väli-seinään tarkastusluukun kohdalle. Poraa kulmiin 8 mm:n reiät ja sahaa aukko pistosahalla.

4

Tarkista, että luukku sopii kipsilevyyn sahattuun aukkoon. Asenna luukku, kun olet tasoittanut ja maalannut seinän.

Luukku kiinnitetään mukana tulevaan kehikkoon, ja se avautuu painamalla.

Kipsilevyt

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Kiinnitä päätyseinän jälkeen kipsilevyt viistokaton profiileihin. Aloita alhaalta koko levyllä. Jätä saumamassaa varten 5 mm:n rako päätyseinän vastaiseen nurkkaan. Kiinnitä kipsilevyt sivutilan erottavaan väliseinään.

2

Kun olet kiinnittänyt ensimmäi-sen kipsilevykerroksen, saumaa reunat. Purista akryylisaumamassaa saumat täyteen, jotta niistä tulee tasaiset ja varmasti tiiviit.

3

Asenna toinen kipsikerros pääty-seinään. Aloita kokonaisella levyllä oven vierestä. Kiinnitä ruuvit 20 cm:n välein pitkiin reunoihin ja keskelle 30 cm:n välein. Varo, ettet ruuvaa ruuveja liian syvälle.

4

Asenna toinen kipsilevykerros sivutilan väliseinään. Yläreunan on oltava niin alhaalla, että viistokaton levyt voivat levätä sen päällä. Jos pystysauman takana ei ole tolppaa, saumakohta on vahvistettava teräsnauhalla.

5

Viiistokaton toinen kipsilevykerros aloitetaan alhaalta puolikkaalla levyllä. Asenna päätysaumat lomittain ja vahvista ne teräsnauhalla.

6

Ulkokulmiin kiinnitetään kulmasuojat. Voit ruuvata ne kiinni tai käyttää erikoistyökalua. Sitten onkin enää vuorossa upouusien kipsiseinien tasoitus, hionta ja maalaus.

Materiaalit

 • Eristelevyjä, 45 mm ja 150 mm
 • Teräslankaa ja sinkilöitä
 • Höyrysulkua
 • Höyrysulkuteippiä
 • Niittejä
 • 35 mm:n kipsiruuveja
 • 13 mm:n levyruuveja
 • 45 mm:n kiinnitysprofiileja
 • 45 mm:n seinäkiskoja
 • 45 mm:n tolppia
 • Reunaprofiileja
 • Vahvistusteippiä
 • Tasoitetta
 • 50 x 50 mm:n joustavia kulmaprofiileja
 • Kulmasuojia
 • Lautaa ja ruuveja kattotuoleihin
 • Rakennusteippiä kiinnittämiseen
 • Mahdollinen tarkastusluukku
 • Akryylitiivistettä
 • Teräsnauhaa

Erikoistyökalut

 • Metallisakset profiileita varten

Vie aikaa

Ullakkokerros 2–4 viikkoa

Hinta

Noin 50 euroa/m2

Vaikeusaste

Noudata artikkelin yksityiskohtaisia ohjeita huolellisesti.

Video

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen asentaminen

Kaksikerroksinen kipsilevyseinä on kestävin

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

TYÖKALUT: Näin käytät nauharuuvinväännintä

Nauharuuvinväännin sopii vain yhteen tarkoitukseen, mutta siihen se on täydellinen. Nauharuuvinvääntimen avulla kipsilevyjen asentaminen sujuu nopeasti, sillä kone upottaa ruuvit tarkasti oikeaan syvyyteen. Tällä videolla näytetään, miten konetta käytetään ja säädetään.

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

Vinkit & niksit

3 tapaa tehdä höyrysulkusaumat

Höyrysulku on kestävää muovia, joka asennetaan koko huoneeseen. Jos kal-voon tulee reikiä tai kohtia, jotka eivät ole tiiviitä, huoneesta höyrystyvä kosteus tunkeutuu kalvon läpi ja tiivistyy eriste-kerrokseen. Lopulta kosteus pääsee alus-kattoon saakka. Kosteus aiheuttaa hometta, mikä saattaa johtaa aluskaton uusimiseen. Höyrysulkukalvot pitää saumata toisiinsa huolellisesti teipillä tai kattaa listoilla, tai jos se ei onnistu, sau-mat on tiivistettävä butyylinauhalla.

 1. Kalvot asetetaan 20 cm päällek-käin, ja saumakohdat tiivistetään höyrysulkuteipillä.
 1. Teippiä ei tarvita, jos saumakohta tulee tolpan kohdalle ja saumakohdan päälle tulee vielä lista.
 1. Tässä höyrysulku jatkuu hieman seinän puolelle. Muovin reunat tiivistetaan butyylinauhalla. Varjolista pitää höyrysulun tiiviisti paikoillaan.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Ota ullakko käyttöön
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
  • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
  • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
  • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin