Lisää asuintilaa ullakkoa eristämällä

Kun eristät ullakkokerroksen, saat helposti ja halvalla runsaasti lisätilaa asumiseen. Tässä näytämme, miten eristät, tiivistät höyrysulun ja verhoilet eristeen kipsilevyllä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 viikkoa
Hinta
60 €/m2

Johdanto

Kun talo jää pieneksi, sitä voi hyvin kasvattaa eristämällä harjakaton alla olevat yläkerroksen seinustat. Ratkaisu on huomattavasti helpompi ja edullisempi tapa laajentaa taloa kuin ryhtyä rakentamaan lisäsiipeä uusin perustuksin, seinin ja katoin.

Työstä myös selviää helpommalla, sillä kaikki työt voidaan tehdä sisäti-loissa säästä piittaamatta, eikä pihan tai muiden huoneiden tarvitse muuttua rakennustyömaaksi hankkeen aikana.

Paljaan katon ja kylmien seinien eris-täminen luo lämmintä tilaa koko per-heen käyttöön. Yleensä työ sisältää eris-tämistä, tiivistämistä ja levyttämistä, ja vaikka uuden sisäseinän pystyttäisi van-kan rungon varaan, ovat kaikki kantavat rakenteet onneksi jo valmiiksi olemassa. Jotkut asiat on kuitenkin tarkistettava ennen töihin ryhtymistä, ja tällöin saatat tarvita kunnan tai ammattilaisen apua: saako yläkerran ottaa käyttöön, mitä asuintiloilta vaaditaan ja minkälaisia määräyksiä tiivistämiselle, eristämisel-le, valaistukselle ja seisontakorkeudelle uudessa huoneessa mahdollisesti on?

Kysy arkkitehdiltä neuvoa. Ammatti-laisen tietojen, kokemusten ja ideoiden hyödyntäminen helpottaa omaa työtsiä ja säästää rahaa. Työn jälki myös para-nee, ja uudet tilat saadaan täysipainoi-sesti käyttöön.

Lvi- ja sähköasennukset on jätettävä ammattilaisille, ja jos kattotuoleja jou-tuu muuttamaan, ullakolle on parasta kutsua ammattikirvesmies. Portaisiin, ikkunoihin ja oviin ei välttämättä tarvitse koskea, joten ullakko on nopein vaihtoehto, kun tarvitaan lisäneliöitä.

Ohjeet

01
Tilaa eristeille 6 Vaihe

Sisäkatto rakennetaan vanhojen katto-tuolien varaan, jolloin uuden sisäkaton alle saadaan 300 mm lisää eristettä. Samalla rakennetta voidaan oikaista uusia seiniä varten.

Alusta rakennetaan ristiin koolaamalla. Ensin asennetaan ruoteet (D). Ne kiinnitetään vanhoihin kattotuoleihin (C) asennettuihin ja limitettyihin poikki-tukiin (B). Tällä kerroksella luodaan tilaa 300 eristemillimetrille, ja samalla saa-daan oikaistua vanhaa kattotuoliraken-netta. Myöhemmin asennetaan teräksi-set asennusprofiilit (K) ruoteisiin nähden poikittain. Ne ovat täysin suoria ja voi-daan sijoittaa kipsilevyjen leveyteen.

1

Kiinnitä yläpohjaan vanhojen kattotuolien (C) väleihin tuuletusrimat (A). 50 mm paksut rimat pitävät eristeet irti yläpohjasta ja varmistavat, että kosteus tuulettuu eristeistä ulos.

2

Ruuvaa uloimpiin kattotuoleihin (C) molemmissa päädyissä poikki-tuet (B) ylös ja alas niin, että tuen etureunasta yläpohjaan on vähintään 35 cm. Näistä nel-jästä tuesta vedetään narut toisiinsa, jotta loput poikkituet saadaan asennettua linjaan.

3

Ruuvaa keskelle uloimpia palkkeja kolmas poikkituki (B). Se oikaistaan ylä- ja alapuolella oleviin tukiin kiristetyn narun linjaan. Pienet palikat pitävät narut irti tuista, jotta narut eivät vahingossa siirry paikoiltaan.

4

Kiinnitä kolme vastaavaa poikki-tukea (B) jokaiseen jäljellä olevaan katto-tuoliin (C). Tuet sijoittuvat paikoilleen uloim-pien kattotuolien väliin kiristetyn vaakanarun mukaan. Laita narun alle jälleen palikka.

5

Nyt kaikki pitkät rimat (D) voidaan kiinnittää. Narut on poistettu, rimat sijottuvat poikkitukien (B) sisäreunan linjaan. Lopuksi pitkiä rimoja (B) jäykistetään vähintään metrin välein.

6

Aseta mineraalivillat (G) katto-tuolien väliin. Esimerkissä käytetään 3 kerrosta 95 mm mattoja, jotka limitetään, jotta eristeen väliin ei jää ilmakanavia. Matot leikataan tarkasti pikkutukien kohdalla, jotta vältytään kylmäsilloilta.

02
1. kipsilevykerros 7 Vaihe

Kun yläpohjaan asennetaan 300 mm eristettä, on tärkeää, että huoneesta ei pääse seiniin ilmaa, joka lämpötilan laskiessa saattaisi huurustua. Tämän vuoksi eristeen pintaan kiinnitetään ilmatiivis höyrynsulkumuovi (H). Se asennetaan huolellisesti kaikille sivuille, jotta liitoskohdista tulee myöhemmin varmasti tiiviit.

Höyrynsulun päälle kiinnitetään asennusprofiilit (K) ja niihin kipsilevyt. Profiilien väli on 45 cm, jotta 90 cm:n kipsilevyt saadaan reunoista ja keskeltä kiinni. Profiilien ansiosta kaapelit saadan asennettua höyrynsulkua vaurioittamatta, eivätkä levyruuvit riko muovia.

1

Kiinnitä höyrynsulku (H) rimoihin (H) hakasilla. Aloita ylhäältä vaakakaistaleella ja jatka alhaalta limittäen vuotia vähintään 10 cm toistensa päälle. Ylhäältä aloittamalla taataan, että ulkopuolella oleva kosteus valuu ulkopuolelle.

2

Teippaa kaikki liitokset huolellisesti vahvalla höyryn-sulkuteipillä (J). Tiivistä kaikki höyrynsulun läpiviennit huolella. Tarkista höyrynsulku viiltojen varalta ja teippaa kaikki rikkinäiset kohdat umpeen.

3

Kiinnitä teräsprofiilit (K) ruuveilla. Tiivistenauha erottuu hyvin, ja ensim-mäinen prof ili asennetaan suoraan nauhan alle. Sen jälkeen prof ilit asennetaan tämän ylä- ja alapuolelle 45 cm välein, jotta ne sopivat 90 cm leveisiin kipsilevyihin.

4

Kiinnitä profiilit (K) rimoihin (D) 35 mm teräkseen tarkoitetuilla kipsilevyruuveilla. Ne ovat teräviä ja porautuvat helposti teräksen läpi. 35 mm pitkiä kipsiruuveja käytetään myös kahden kipsilevyn läpi kiinnittämiseen.

5

Jos tarpeen, aseta ylimääräinen profiili (K) seinustan ”kolmioon”, jossa seinä yhdistyy lattiaan. Sijainnin löytää helposti 30 cm korkean lastulevyn (N) avulla. Vinoseinustan seinä rakennetaan myöhemmin tätä levyä vasten.

6

Kiinnitä ensimmäinen kipsilevy-kerros (L) vinoseinään 25 mm ruuveilla, jotta höyrynsulku ei rikkoudu. Aloita alhaalta, jotta saat levyt aina asennettua reunuksen päälle. Alin rivi leikataan pituussuunnassa niin, että levyt sopivat prof ileihin (K).

Ensimmäinen levykerros kiin-nitetään 40 cm välein.

7

Taita höyrynsulkua päätyseinällä ja kiinnitä se parilla hakasella kipsile-vyyn, jotta työtä voidaan jatkaa. Tässä odotetaan lopullista kipsilevykerrosta. Vino seinä päätetään noin 11 cm päähän päädys-tä, jotta kulmat saadaan eristettyä hyvin.

03
Päädyn runko 7 Vaihe

Kun ensimmäinen kipsilevykerros on kiinnitetty vinoseinään, kannattaa seinän työstäminen keskeyttää ja siirtyä päätyseinälle.

Runko rakennetaan ensin asenta-malla uloimmat kehykset: lattialistat vinoseinille, ovien ja ikkunoiden ympä-rille jne., ja tämän jälkeen tila täytetään pystytolpilla 45 cm välein.

Runko rakennetaan niin, että ulkopinta sijoittuu 15 cm päähän sei-nästä. Näin seinän ja rungon väliin saadaan 100 mm eristettä ja rungon sisään vielä 45 mm.

1

Kiinnitä reunaprofiilit (T) ikkunoi-den ja ovien kohdalla karmiin. Niihin voidaan myöhemmin työntää kipsilevy, mikä on helppo ja varma tapa selvitä tästä yksityis-kohdasta. Prof ileissa on tasoitereuna yhdellä sivulla, ja se käännetään ikkunaa vasten.

2

Kiinnitä ensimmäinen seinäprofiili (R) lattiaan. Sisäreuna tulee 11 cm päähän seinästä ja pääty 2 cm karmiin kiinnitetyn reunaprof ilin (T) sisäpuo-lelle. Mittaa suorakulmalla, joka on asetettu karmin myötäisesti profiilia vasten.

3

Kiinnitä seinäprofiili (R) vino-seinään niin, että se kohtaa lattian profiilin ja muodostaa pystysuoran seinän. Prof ilia tuetaan tolppaprof ililla (S) oikaisuvaiheessa ja ruuvattaessa sitä kiinni kipsi-levyn takana olevaan asennusprofiiliin (K).

4

Kiinnitä kulmatolppa (S) ovi-aukossa prof iliin (R) niin, että se seisoo 15 mm päässä reunaprof ilista (T) mitatusta kulmasta. Tämä vastaa 13 mm kipsilevyä plus 2 mm reunaprof ilin tasoitereunasta. Suorista tolppa ja kiinnitä se myös ylhäältä.

5

Kiinnitä nyt myös seinäprofiili (R) teipin alareunaan. Toinen pää painetaan vinoseinän prof iliin, ja oikaistaan lattiaan asennettavan ja pystyssä pidettävän tolpan mukaan.

6

Ulompi kehikko rakennetaan samalla tavalla: seinäprof ilit (R) tuke-via rakennusosia vasten, tolpat (S) ikkuna-syvennyksiin. Vaakakisko (R1) ikkunan ja oven päällä on seinäprofiili, josta on poistettu vaahtomuovikaistale. Profiili kiinnitetään.

7

Pystytolpat (S) täydentävät runkoa, kun kaikki reunat on kiinnitetty. Tolpat asetetaan 45 cm välein, jotta ne sopivat 90 cm leveisiin kipsilevyi-hin. Ne voi kiinnittää 13 mm levyruuveilla, mutta kiinnityspihdit helpottavat työtä.

04
Päädyt katetaan 6 Vaihe

Päätyseiniin asennetaan eristeet, höy-rynsulku ja kipsilevyt hiemat toisella tavalla kuin vinoseiniin.

Höyrynsulku asennetaan kahden kipsilevykerroksen väliin ja teipataan samaan tapaan levein limityksin kuten sivuseinässä tehtiin ennen päätyä.

Tällä tavalla höyrynsulku on hyvin suojattu, ja pistorasioiden ja putkien ympärykset on helppo sulkea tiiviisti.

Syvennykset katetaan kipsilevyillä. Höyrynsulun voi asentaa ympäri syven-nystä tai toimimalla kuten tässä: varmistamalla tiiviit liitokset akryyli-saumamassalla ja maalaamalla kipsi-levyt pariin kertaan.

1

Päätyseinä eristetään. Ensin asennetaan 95 mm mineraalivillaa (G) seinän ja teräsrungon väliin, sitten 45 mm villaa tolppien väliin. Ohuita mattoja myydään noin 46 cm leveinä, ja ne sopivat terästolppien väliin.

2

Ensimmäinen kipsilevykerros (L) kiinnitetään tolppiin lyhyillä kipsi-levyruuveilla. Levyt asennetaan vaakaan, mutta isommilla pinnoilla pystyyn, jotta ne sopivat pystytolppiin. Ensimmäinen levy-kerros kiinnitetään ruuveilla 40 cm välein.

3

Pääty tiivistetään sinisellä höyrynsululla (H). Ensin kiinnitetään vinoseinän loppukaistale päätyyn, sitten katetaan muu pinta. Muovi limitetään kaikkialta vähintään 10 cm ja liitokset suljetaan höyrynsulkuteipillä (J).

4

Ulompi kipsilevykerros (M) kiinnitetään 20 cm välein reunoilta ja 30 cm välein keskilinjasta. Kuvassa ollaan edetty jo ikkunan kohdalle, jossa kipsilevy saa jatkua syvennykseen.

5

Ikkunakohdat leikataan tarkasti ja helposti, kun koko levy on kiinnitetty. Kulmaan tehdään pistosahalla sahauslinja, josta levy viilletään ikkuna-aukkoa pitkin, yli-määräinen pala taitetaan ja leikataan irti.

6

Syvennyksen kipsilevyt asennetaan viimeiseksi. Leikkaa levy mittaan, työnnä se reunaprof iliin (T) ja ruuvaa runkoon kiinni. Yläsisäkulmia vahvistetaan takapinnasta kulmaprof ileillla (U), ulkokulmia kulmasuojilla (V).

05
Vinoseinät 7 Vaihe

Nyt asennetaan vinoseiniin toinen kipsilevykerros. Se sijoittuu puolen levyn limityksin ensimmäiseen levy-kerrokseen nähden, jotta liitokset eivät osu päällekkäin.

Kun levyjä asennetaan vaakasuoraan, ne eivät saa tukea alla olevien pystysau-mojen kohdalla. Tämän takia painamme ohuen teräsnauhan toisen kipsilevy-kerroksen levyjen lyhyen reunan alle, ennen kuin asennamme seuraavan levyn. Näin molemmat reunat voidaan ruuvata kiinni levyn takana olevaan peltiliuskaan, jolloin liitoksista tulee hyvin lujat.

1

Ulompi kipsilevykerros (M) kiinnite-tään 35 mm kipsilevyruuveilla 20 cm välein reunasta ja 30 cm välein keskilinjasta. Levyjä limitetään korkeussuunnassa puoli levyä ensimmäiseen kerrokseen (L) nähden. Aloita koko levyllä tiivistenauhan alta.

2

Pystysaumoja vahvistetaan peltiliuskalla (X). Se työnnetään puoliksi aiemmin asennetun levyn lyhyen reunan alle ja ruuvataan kiinni reunaan. Kun seuraava levy asennetaan, myös se kiinnitetään peltiliuskaan.

3

Palkin kohdalla kipsilevyä (M) leikataan asettamalla levy ensin väliaikaisesti ja vetämällä levyyn pystyviivat palkin kohdalla. Levy lasketaan alas, leikataan ja ruuvataan sitten lopullisesti kiinni. Lopuksi kolo peitetään pienellä levynpalalla.

4

Seinän alaosan rakentaminen aloitetaan kolmiolistan (F) asennuksella. Varmistimme, että ensimmäisen levykerroksen alla on teräsprofiili (K), joten lastulevyn pala (N) voidaan sijoittaa oikealle korkeudelle ja kiinnittää kipsilevyruuveilla.

5

Kolmiolistasta pystysuoraan alas lattiaan kiinnitetään rima (E). Höyrynsulun (H) tiiviys varmistetaan vetämällä höyrynsulkumuovin ylimenevä osa lattian päälle, ennen kuin lattiaan kiinnitetään rima.

6

Nyt vinoseinän alaosan levyt (N) kiinnitetään kolmiolistaan (F) ja lattiarimaan (E). Lastulevy on 30 cm leveä, ja se ostettiin valmiiksi oikean levyisenä: levy on 16 mm paksu melamiini-pinnoitettu hyllylevy.

7

Vinoseinän alaosaan kiinnitetään ulompi kipsilevykerros (M). 31 cm korkeat palat leikataan kipsilevystä poikittain, jotta mahdollisimman moneen palaan saadaan tasoitereuna. Kun seinä on valmis, lastulevyihin kiinnitetään jalkalistat (P).

06
Tasoita ja maalaa 5 Vaihe

Kipsilevyt pohjustetaan ennen kuin ruuvien ja saumojen kohdat tasoitetaan. Pohjuste helpottaa tasoitteen käyttöä, sillä kipsilevyt eivät tällöin pysty imemään tasoitteesta kosteutta.

Tasoitteella on kaksi tarkoitusta: sillä peitetään ruuvinkannat ja saumat sekä luodaan tasainen pinta maalausta var-ten. Toinen tarkoitus on yhtä tärkeä: tasoite yhdistää levyt, jolloin niistä tulee vahvoja ja ne halkeavat hyvin harvoin. Täytä tämän vuoksi levyjen välit huolel-lisesti kokonaan ja teippaa saumat.

1

Kipsilevyjen avonaiset reunat viis-tetään ennen tasoittamista pitämällä veistä viistossa asennossa ja leikkaamalla levyistä 5 mm pois. Kun käytetään valmiiksi kaikilta sivuilta reunaohennettuja levyjä, useimmat reunat ovat jo valmiiksi tiiviit.

2

Saumoja vahvistetaan itse-kiinnittyvällä saumanauhalla, joka painetaan sauman päälle. Ammattilaiset suosivat paperinauhaa, joka pysyy pai-kallaan kipsitasoitteella, mutta sen käyttö vaatii harjoittelua.

3

Saumat täytetään huolellisesti kipsitasoitteella useaan kertaan. Paina ensin massaa vahviketta vasten, jotta levyjen välit täyttyvät kokonaan. Täytä huullokset useaan kertaan, lopuksi 15-30 cm leveällä lastalla.

4

Kulmasuojat (V) tasoitetaan molemmin puolin. Tasoite levitetään pyöreää ”selkää” vasten, joka muodostaa hyvän kulman, joka kestää useimmat siihen kohdistuvat iskut. Kuten ruuveissa ja sau-moissa, tasoita nytkin useampaan kertaan.

5

Sisäkulmat suljetaan akryyli-saumamassalla, joka on paljon kipsiä joustavampaa. Sauma silotetaan silikonikumilastalla.

VINKKI: Saumaa vasta kun olet tasoittanut. Akryylisaumaa ei voi hioa.

Materiaalit

• Tuuletusrimat (A), 50 x 50 mm mäntyä
• Poikkirimat (B), 25 x 100 mm mäntyä
• Koolaus (D), 45 x 70 mm höylättyä mäntyä
• Lattiarimat (E), 50 x 50 mm mäntyä
• Kolmiolistat (F), 33 x 33 mm mäntyä
• Eristeet (G), 45 ja 95 mm minaraalivillaa
• Höyrynsulku (H)
• Höyrynsulkuteippiä (J)
• Asennusprofiilit (K), 25 mm
• 13 mm:n kipsilevyjä (L + M), leveys 90 cm
• Sivuseinä (N), 16 mm:n lastulevy, leveys 30 cm
• Jalkalistat (P), 15 x 65 mm
• Teräsprofiilit (R), 45 mm
• Terästolpat (S), 45 mm
• Reunaprofiilit (T), 13 mm
• 50 x 50 mm kulmaprofiilit (U)
• Kulmasuojat (V)
• Peltiliuskaa (X)

Lisäksi:
• Ruuveja, 5 x 70 ja 4 x 50 mm
• Kipsilevyruuveja teräkseen, 25 ja 35 mm
• Levyruuveja, 13 mm
• Vahviketeippiä
• Kipsilaastia
• Kipsitasoitetta
• Akryylisaumamassaa
• Pohjustetta
• Alkydimaalia (syvennykset)
• Muovimaalia
• Sinkilöitä

Vie aikaa

Reilu kuukausi

Hinta

Noin 60 €/neliömetri

Vaikeusaste

Näiden ohjeiden avulla voit huoletta ryhtyä ullakon eristystöihin, jos sinulla on jonkin verran nikkarointi-kokemusta.

Piirustus

Eristetyt sivut ja talon pääty

Tyhjän, hyödyntämät-tömän ullakkotilan muuttaminen asuin-käyttöön edellyttää siistien, tiiviiden ja lämpimien seinien rakentamista aiem-man ohuen sisäkaton ja kylmien päätysei-nien ympärille. Uudet seinät rakennetaan uuden rungon varaan.

Eristetyt sivut ja talon pääty

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Sisäkaton eristys