Höyrynsulku: Tee talostasi tiivis

Höyrynsulun pitää olla täysin tiivis ja pitää kostea ilma poissa seinärakenteista. Jos kosteus pääsee eristeisiin, se voi tiivistyä vedeksi, jolloin lopputuloksena voi olla lahoa ja sienikasvustoa. Näytämme, miten työstät höyrynsulkuun tiiviit saumat.

LUE LISÄÄ: Höyrynsulkuopas

Tiiviit saumat eristekerrosten väliin

Höyrynsulun pitää olla 0,20 mm paksua polyeteeni kalvoa. Se sijoitetaan lämpöeristekerrosten väliin, jotta kaapelit ja putket voidaan vetää ilman höyrynsulkuun tehtäviä reikiä.

Vuotia pitää limittää vähintään 200 mm:n verran ja saumat on teipattava tiiviisti kiinni. Teipin pitää olla tarkoitukseen ja käytettävään höyrynsulkuun sopivaa. Ilmastointi-, pakkaus- tai muu teippityyppi ei käy, sillä ne eivät pidä otettaan pitem-män päälle, ja höyrynsulun on oltava tiivis monta vuotta. Saumoja ei myöskään voi vain peittää puulistoilla, kuten joskus aikaisemmin on saatettu tehdä.

Varmista, että kaikki saumakohdat sijoittu-vat kiinteän alustan (tolppa, palkki) päälle.

1. Jotta pistorasiat, kaapelit ja muut asennukset eivät vaatisi höyrynsulun rikkomista, sijoita höyrynsulkumuovi lämpöeristekerrosten väliin.

2. Höyrynsulku asetetaan eristeiden läm-pimälle puolelle (huoneen puolelle), mutta sen voi laittaa 1/3 eristepaksuuden sisään. 150 mm:n eristeessa höyrynsulku saa siis olla enintään 50 mm seinäpinnasta.

3. Saumat on sijoitettava kiinteän alustan kohdalle, esim. tolpan tai palkin päälle, ja ne on tiivistettävä höyrynsulkuteipillä.

LUE LISÄÄ: Tämän takia sinun PITÄÄ käyttää höyrynsulkuteippiä

Tiiviit saumat sisäkulmiin

Kun höyrynsulku päättyy tai se on liitettävä muihin ”tiiviisiin” materiaaleihin, käytä itsekiinnittyvää butyylinauhaa. Sen liimamassa kiinnittyy lähes mihin tahansa nauhan kuivumatta.

Jos kahden seinäpinnan höyrynsulkumuo-vit yhtyvät sisäkulmassa, ne saumataan samalla tavalla kuin kiinteälle alustalle sau-mattavat vuodat. Anna vuotien limittyä tois tensa päälle leveältä alalta, jotta sauma ei sijoitu kulmaan. Jos vuotien saumat yh -dis tyvät kulmakohdassa, teippi ei pidä.

1. Paina muovi tiiviisti kulmaa vasten ja limitä vuodat niin leveältä alalta, että nii-den reunat ylettyvät kiinteälle alustalle (tolppa) kulman molemmin puolin.

2. Käytä kaksipuolista höyrynsulku-teippiä alemman muovin kiinnityksessä alustaan. Näin muovi pysyy kiinni ja myös seuraava vuota saadaan kiinnitettyä.

3. Höyrynsulun limitys valmistellaan butyylinauhalla. Paina muovi tiiviisti lii-mamassaan. Muovin pitää olla sileä ilman taitoksia, muussa tapauksessa siitä ei vält-tämättä tule tiivistä.

4. Sinetöi sauma teippaamalla ylempi kerros alempaan tavallisella höyrynsulku-teipillä kiinteän alustan kohdalta.

Tiiviit saumat kaapeleiden läpivienteihin

Joskus kaapelit tai putket joudutaan vetämään höyrynsulun läpi. Varmista alustan kiinteys ja käytä butyylinauhaa kaapelin tai putken läpiviennin tiivistämiseen.

On melkoinen haaste saada höyrynsulku varmasti täysin tiiviiksi putkien, kaapelei-den, ilmanvaihtoputkien ja muiden isoihin pintoihin tehtyjen läpivientien kohdalta. Näihin kohteisiin myydään erilaisia kauluk-sia, mutta ne ovat harvoin rakennustarvi-keliikkeiden vakiohyllytavaraa. Onneksi voit myös itse tiivistää läpiviennit.

1. Työstä ensin kiinteä alusta, jota vasten voit tiivistää. Voit käyttää esim. vaneri-levyä tai muuta tasaista levyä, ja asenna se läpivientikohdalle höyrynsulkumuovin alle.

2. Kiinnitä alustalle butyylinauha mahdollisimman tiiviisti putkien tai kaape-leiden läpivientikohtien ympärille. Sovita höyrynsulkua niin, että se istuu tiukasti ja paina se tiiviisti butyylinauhaan kiinni.

3. Tiivistä höyrynsulku kaapeleiden ja putkien ympäriltä kohdissa, joissa ne työn-tyvät kalvon läpi. Käytä joko höyrynsulku-teippiä tai saumamassaa, joka on tarkoi-tettu tähän työhön. Nyt voit ryhtyä asenta-maan seuraavaa eristekerrosta.

Tiiviit ovi- ja ikkunakarmien välit

Tämän seinän ja ovi- tai ikkunakarmin tilkeväli on hieman haastavampi kohde. Yleisohjeena on, että höyrynsulku taitetaan tilkeväliin ja väli täytetään tiiviiksi uretaanivaahdolla.

Höyrynsulkumuovin kiinnitys ovi- ja ikku-nakarmeihin on yksi rakennetiiviyden kriit-tisimpiä kohtia. Tiivistämiseen on tarjolla erikoiskulma- ja reunahöyrynsulkutuot-teita, jotka helpottavat työtä. Mutta jos toimit oikein, saat hyvän ja tiiviin sauman ovien ja ikkunoiden reunaan myös taval-lista höyrynsulkukalvoa käyttämällä.

1. Työstä ensin kiinteä alusta, johon höyrynsulkumuovi voidaan kiinnittää koko karmiaukon sisäpinnan leveydeltä.

2. Taita höyrynsulku seinästä tilke-väliin ja kiinnitä se kaksipuolisella teipillä tai butyyliteipillä.

3. Karmiin on tässä kiinnitetty kaistale höyryn sulkumuovia kaksipuolisella höy-rynsulkuteipillä. Kaistaleen pitää olla niin leveä, että se ylettyy sauman pohjalta kiinteän alustan (1) päälle.

4. Yhdistä kaistale seinän höyrynsul-kuun kiinteään alustaan kiinnitetyllä tei-pillä. Kun seinään on asennettu kipsilevy, saumaa väli saumanauhalla ja -massalla.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Eristys