Peitä johdot ja putket alaslasketulla kipsilevykatolla

Johdot, putket ja erilaiset vauriot voi piilottaa näkyvistä alaslasketulla katolla. Katso, miten rakennat alaslasketun katon teräsrangoista ja kipsilevyistä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
7 päivää
Hinta
15 €/m2

Johdanto

Lasketusta katosta tulee mieleen 1960-luvun tummat kattolaudat, joiden purkaminen tuntuu pelkästään vapauttavalta kokemukselta. Laskettu katto voi kuitenkin olla nykyaikai-nen, kaunis ja todella käytännöllinen.

Korkealla oleva sisäkatto näyttää hyvältä suuressa olohuoneessa mutta saa pienen huoneen näyttämään ahtaalta ja väärin mitoitetulta. Tumman paneelikaton sijasta lasketun katon voi rakentaa sileäpintaisista kipsilevyistä, jotka maalataan valkoisiksi.

Laskettu katto on myös käytännölli-nen, koska sen ylle voidaan piilottaa epä-esteettisiä teknisiä yksityiskohtia, kuten rumat, pintaan asennetut vesiputket. Sinne voidaan sijoittaa myös uudet joh-dot esimerkiksi vedenkeittimelle, leivän-paahtimelle ja kahvinkeittimelle, jolloin niitä voidaan käyttää irrottamatta jota-kin toista pistoketta. Lasketun katon sisään voidaan niin ikään upottaa koh-devalojen johdot ja muuntajat.

Laskettu katto peittää tietenkin myös katon rappauksen reiät ja muut katossa olevat yksityiskohdat, joista halutaan päästä eroon. Lasketun katon avulla voi-daan hillitä jopa melua. Kaksi kolme kip-silevykerrosta ja kerros mineraalivillaa poistavat suuren osan asuinkerrosten välillä kulkeutuvasta melusta.

Ohjeet

01
Rungon asennus 11 Vaihe

Voit ruuvata reunakiskot seinään, kun tiedät, millä korkeudella katon on oltava, mutta sen jälkeen sinun on suunnitel-tava koko katto yksityiskohtaisesti. Kannatuskiskot on nimittäin sijoitettava niin, että kipsilevyjen pitkät sivut voi-daan ruuvata niihin. Välikiskot on sijoi-tettava vain 30 cm:n välein, mutta niin, että levyjen lyhyillä sivuilla on alusta.

Sinun on samalla otettava huomioon, että seinän viereen asennettavat levyt on leikattava niin, että leveä reuna-ohenne häviää ja että putket, johdot ja kohdevalot eivät kulje kiskojen poikki. Ennen ensimmäisten kiskojen asenta-mista on siis määriteltävä jokaisen yksittäisen kipsilevyn paikka.

1

Voit merkitä reunakiskon paikan vesivaa'an avulla, mutta kaikkien seinien ympäri ja kaikkien nurkkien kautta kulkeva vaakasuora viiva on paljon helpompi merkitä laservesivaa’an avulla.

2

Ruuvaa reunakiskot kiinni kipsilevyruuveilla, jos seinä on puuta. Jos seinät ovat kivestä, sinun on käytettävä siihen sopivia ruuveja. Ruuvi- tulpat ovat usein hyvä ja nopea ratkaisu.

3

Ja nyt on mietittävä! Päätä levyjen paikat niin, että kiskot eivät ole esimerkiksi johtojen ja putkien tiellä. Merkitse kunkin kannatuskiskon paikka kattoon liitulangalla.

4

Ruuvaa kattoon silmukka jokaista kannatinta varten. Nyt liitulangalla tekemistäsi merkinnöistä on apua. Aseta kannattimet n. 60 cm:n välein. Älä aseta kannatinta välikiskojen risteyksiin.

5

Sahaa kannatinkiskot mittoihin ja kiinnitä ne reunakiskoihin itse-kiertyvillä ruuveilla. Aseta kannatinkiskot 120 cm:n välein, keskeltä keskelle mitattuna, niin saat levyt kiinni kaikilta pitkiltä sivuilta.

6

Aseta kannattimet kannatuskiskoihin. Kun puristat ankkurikiinnikkeen kaksi siipeä yhteen, voit säätää heloja niin, että kiskot ovat samalla korkeudella reunakiskon kanssa.

7

Liitoskappaleet painetaan kanna-tuskiskoihin 30 cm:n välein. Jos kiskot ovat esim. spottien tiellä, voit käyt-tää ylimääräistä välikiskoa ja siirtää kannatuskiskoja (väli on jatkuvasti enint. 30 cm).

8

Napsauta välikiskot liitoskappaleisiin. Ne ovat levyjen leveyden kan-nalta oikean mittaisia, mutta seinien koh-dalla niitä on lyhennettävä peltisaksilla. Tai rautasahalla, mutta se vie enemmän aikaa.

9

Taita liitoskappaleiden ohjaus- läpät alas kannatuskiskojen ja väli-kiskojen ympärille, kun olet napsauttanut kannatus- ja välikiskot liitoskappaleisiin.

10

Lukitse koko runko ruuvaa-malla itsekiertyvät ruuvit alas taitettujen ohjausläppien läpi. Nyt ranka tai koolaus, kuten ammattilaiset tätä kutsuvat, on valmis levyjen asentamista varten.

Järjestys väreinä

Teräskiskojen ja helojen järjestelmä näyttää vaikeaselkoiselta, mutta oikeaan järjestykseen jaettuna työ on itse asiassa hyvin helppoa.

1 Reunakisko ruuvataan seinään.

2 Kannatushelat ruuvataan ylös kattoon.

3 Kannatuskiskot ruuvataan reunakiskoihin.

4 Liitoskappaleet napsautetaan kannatuskiskoihin.

5 Välikappaleet napsaute-5 taan liitoskappaleisiin.

Lopuksi säädetään kannattimien korkeus. Sen jälkeen voidaan aloittaa kipsilevyjen asennus.

02
Levyjen asennus 7 Vaihe

Jos lasketulla katolla halutaan estää melun kulkeutuminen, laita rungon päälle 2-3 kipsilevykerrosta ja mineraalivillaa. Muuten yksi levykerros riittää.

Ennen asennusta, viistä toisiaan vasten tulevat levyjen lyhyet sivut tasoit-teen levittämistä varten ja merkitse koh-dat, joissa ne peittävät välikiskon. Näin tiedät, mihin ruuvit on kiinnitettävä.

Aloita levyjen asennus aina huoneen keskeltä. Sinne levyn saa asennettua kokonaisena niin, että sen kaikki reunat ovat kiskon keskellä. Näin saat seuraavat levyt kohdistettua ensimmäisen levyn avulla. Reunimmaisten levyjen leik-kaaminen on yksinkertaista.

1

Viistä kipsilevyjen lyhyet sivut ennen kuin asetat levyt ylös, niin voit liittää levyt yhteen tasoitteella. Nykyään on saatavana levyjä, joissa sekä lyhyet että pitkät sivut on ohennettu.

2

Vedä lyijykynällä viiva jokaisen välikiskon kohdalle (tussin tai mustekynän jälki tunkeutuu maalin läpi). Kun levyt ovat paikallaan, on toivotonta arvata, mihin kohtaan ruuvit on sijoitettava!

VINKKI: Aseta sormi mitan alle ja pidä lyijykynää mitan päässä, niin saat vedettyä viivan helposti.

3

Aseta ensin kokonainen levy katon keskiosaan. Sitä ei tarvitse sovittaa seinän mukaan, vaan se sijoite-taan huolellisesti kannatus- ja välikiskojen keskelle. Aseta ruuvit levyjen reunoihin 20 cm:n välein, välikiskoihin 30 cm:n välein.

4

Kannatuskiskoihin kiinnitettävät apupalikat helpottavat ensimmäisen levyrivin sijoittamista. Liitä levyjen pitkät, ohennetut sivut tiiviisti toisiinsa. Jätä levyjen lyhyiden sivujen välille 3−4 mm:n rako.

5

Sovita reunimmaiset levyt seinän mukaan. Samalla saat poistettua leveät reunaohenteet, joita on vaikea tasoittaa siististi seinää vasten. Leikkaa levyt niin, että saumaraot ovat 3−4 mm.

6

Leikkaa levyt etupuolelta vetämäl-lä mattoveistä esim. metallikiskoa myöten. Veitsi saa upota levyyn vain 1-2 mm. Kuvassa levyt ovat telineiden päälle asetettujen kahden pitkän listan varassa.

7

Taita levy ja leikkaa levyn tausta-puolella oleva pahvi. Usein on helpoin-ta asettaa useita levyjä pinoon ja vetää ylimmäistä levyä eteenpäin, niin se taittuu pinon alapuolella olevan levyn päältä.

03
Katon tasoitus 3 Vaihe

1

Kaikki saumat tasoitetaan ja vahvistetaan nauhalla. Saumat on tasoitettava useaan kertaan. Anna tasoitteen kuivua työskentelykertojen välillä. Katso piirrosta.

2

Kun viimeinen tasoitekerros on kuivunut, hio katto hiomapaperilla (karkeus enint. 100). Käytä lastaa ylimääräi-sen tasoitteen poistoon eri tasoitekertojen välillä, niin vältyt työtä häiritsevältä pölyltä.

3

Täytä katon ja seinän välinen sauma akryylimassalla vasta, kun olet saanut hionut loppuun. Akryylimassa ja hiomapaperi sopivat nimittäin huonosti yhteen. Nyt voit ryhtyä maalaamaan.

Materiaalit

  • Teräskiskojärj.
  • Kipsilevyjä (+ ruuvit 1. levykerrokseen)
  • Tasoitetta ja paperinauhaa

Vie aikaa

3−7 päivää. Muista kuivumis-ajat eri materiaaleille.

Hinta

Noin 15 €/m2 rungolle ja yhdelle kipsilevykerrokselle.

Vaikeusaste

Yksittäiset työvaiheet eivät ole kovin vaikeita, mutta projekti vaatii suunnittelua, yleiskäsitystä ja tarkkuutta.

Piirustus

Kipsistä ja teräksestä tehtyä sisäkattoa voi säätää

Laskettu kipsikatto ruuvataan teräsprofiilirunkoon. Teräs-profiilit painavat puolta vähemmän kuin puurimat. Täysin suorat teräsprofiilit voidaan säätää millimetrintarkasti paikal-leen.

Teräsprofiilijärjestelmä eroaa muista järjestelmistä, sillä siinä kaikki profiilit ovat samassa tasossa. Monia työvaiheita, kuten tapaa asettaa ensin reunakisko huoneen kaikille seinille, voidaan kuitenkin soveltaa myös muihin järjestelmiin.

Huoneen poikki asetetaan kannatuskiskot, joiden keski-näinen etäisyys sovitetaan katon kipsilevyjen mukaan. Kipsi-levyt ruuvataan kannatuskiskojen reunoihin ja välikiskoihin.

Kannatuskiskojen väliin asetetaan välikiskoja. Tässä ne on leikattu auki niin, että koko runko on samassa tasossa. Runko laskeutuu huoneen keskellä. Siksi se yhdistetään “oikeaan” sisäkattoon heloilla, joiden korkeutta voi säätää yksitellen.

Kipsistä ja teräksestä tehtyä sisäkattoa voi säätää

Levyt liitetään tasoitteella ja paperilla

Kun liität levyt tasoitteella ja paperilla, sidot ne yhteen ja luot samalla tasaisen pinnan.

Levyt liitetään tasoitteella ja paperilla

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Kipsilevykatto