7 ratkaisua: Näin pääset eroon kellarin kosteudesta

Läiskiä seinissä! Lattiasta nousevaa kosteutta! Hometta! Kellarin kosteus voi johtua monesta syystä. Lue ammattilaisen neuvot ongelman ratkaisemiseksi.

Tilava kellari on toimeliaan per-heen aarre. Siellä on tilaa vers-taalle, pesuhuoneelle ja vaati-ville askareille sekä perheen nuoril-le. Mutta kostea kellari voi aiheut-taa myös suuria ongelmia. Kosteus luo kellariin hyvät kasvuolot ho-meelle ja sienille, jotka voivat pa-himmassa tapauksessa vallata talon ja aiheuttaa asukkaille päänsär-kyä, yskää, silmien ärsytystä jne.

Siksi rakennusalan ammattilai-nen suosittaa, että kellarin kosteu-teen suhtaudutaan vakavasti. - Ongelmia syntyy erityisesti siksi, että käytämme kellaria mui-hin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu. Ennen kellarissa säily-tettiin vain ruokatarvikkeita, mutta kun nykyään tila ei tunnu milloin-kaan riittävän, haaveilemme askar-teluhuoneen ja leikkitilojen sijoitta-misesta sinne. Kellari otetaan jopa asumiskäyttöön, jolloin kosteus pi-tää saada ainakin hallintaan.

Lue rakennusneuvojan parhaat vinkit. Lue myös 7 vinkkiä kosteusongelmien ratkaisuun.

Vähäinen kosteus ei haittaa

Kosteus tulee kellariin tyypillisesti seinien (sokkelin) ja lattian läpi. Va-lumavedet voivat valua sokkelin ul-kopintaa pitkin ja imeytyä siihen, kosteutta voi imeytyä maaperästä tai korkealla olevasta pohjavedestä. Mutta useimmat kosteusongelmat voidaan poistaa tai ainakin supistaa siedettävälle tasolle. Jotkut niistä ratkaistaan pienillä ja yksinkertai-silla toimenpiteillä, toiset taas vaa-tivat laajan remontin.

Ennen suurta ja kallista remont-tia kannattaa pitää tuumaustuokio.

Jos remonttiin uhrataan paljon rahaa, kostea kellari saadaan kyllä kuivaksi. Mutta se on yhä vain kel-lari, joissa on valon, tuuletuksen ja ulkonäön puutteita. Kannattaa siis tyytyä vaatimattomaan kohennuk-seen ja käyttää siten säästyvät rahat valoisan lisärakennuksen tekoon, neuvojamme toteaa.

Ei vähäinen kosteus kellarissa niin kovin kauhea asia ole, kunhan siitä vain ollaan tietoisia.

Kellarin kosteus on paha asia, jos sen annetaan vain olla. Mutta jos kosteus tunkeutuu sisään seinän läpi, höyrystyy sisällä ja tuuletetaan taas takaisin ulos, kosteus ei ehkä aiheuta välitöntä vahinkoa.

Tarkista

Kosteus paljastuu helposti kellarin seinistä ja lattioista. Mutta vaikka sitä ei näkisikään silmin, sen voi usein tuntea kämmenellä tai suo-rastaan haistaa.

Kuivassa kellarissa ei ole maan tai kosteuden tuntua. Joten haistele ilmaa ja kysele vie-railta sekä muilta ihmisiltä, jotka eivät oleskele talossa joka päivä.

 1. Huurre ikkunoissa on tavallisesti tiivistymiskosteutta. Se lähtee kunnostamalla tai uusimalla ikkunat.
 2. Jos maali kuoriutuu irti, se on yleensä merkki liiasta kosteudesta.
 3. Homeläikät nurkista ja seinien alaosasta saattavat lähteä tilan tuuletusta parantamalla ja samalla lämpötilaa nostamalla.
 4. Laajat homelaikut ja pinnan hilseily voidaan useimmiten korjata korjaamalla salaojitus, vedeneriste ja lämmöneriste.
 5. Jos kosteus tunkeutuu ylös lattiasta, syynä on kapillaarinen maakosteuden nousu. Lattia täytyy piikata auki ja alle tehdä kosteuden nousun katkaiseva rakenne. Salaojituksen kunnostus vois myös auttaa.
 6. Maan pinta ei saa kallistua taloa kohti. Kallistusta on muutettava niin, että vedet valuvat talosta poispäin.
 7. Halkeamia sokkelissa. Ensiavuksi halkemat täytetään laastilla, ettei vesi ei pääse raon kautta sisään.

1. Ilma on tunkkaista ja kosteaa

ONGELMA

Kellarin ilma tuntuu tunkkaisel-ta ja kostealta. Siellä haisee home. Joku saa päänsärkyä, jos oleskelee alhaalla pitkän aikaa. Silloin ilmankosteus on todennä-köisesti liian korkea ja tuuletus liian heikko. Osta tai lainaa kos-teusmittari (hygrometri) ja tar-kista ilman suhteellinen kosteus. Noin 20-22°C lämpötilassa il-2 mankosteuden pitäisi olla 40-45 % talvella ja 60-65 % kesällä. Kellarin vii-leimmissä lämpötiloissa ilmankosteus voi olla vähän korkeampi, mutta mitä alhaisempi se on sitä parempi.

RATKAISUJA

Huono ilma ulos ja paljon raikasta si-sään. Hyvä niin, mutta se kyllä maksaa.

 • Varusta kellarin ikkunat tuuletusluu-kuilla, jotka voi avata ja sulkea tarpeen mukaan. Jos vaihdat ikkunoita, valitse tuuletusluukuilla varustetut.
 • Vähäiset ongelmat voi ehkä poistaa asentamalla kellaritilaan tuuletusvent-tiileitä. Poistoilma pitäisi johtaa aina hormia pitkin katolle.
 • Kosteusanturilla ohjatut tuulettimet käynnistyvät, kun ilmankosteus saavuttaa säädetyn arvon. Ulos puhalletun il-man tilalle täytyy tulla korvausilmaa muista huonetiloista tai suoraan ulkoa.

2. Maalia hilseilee irti seinistä

ONGELMA

Huokoinen rappaus ja maali kuo-rituvat irti seinistä, kun seinät ovat liian kosteat. Kosteus kellarin seinissä on monimutkainen ongelma ja sen alkuperä voi olla vaikea saada selville. Seuraavas-sa kolme mahdollista syytä.

Ilman kosteuden tiivistyminen
Lämpimän ilman kohdatessa kyl-miä pintoja ilman sisältämä kos-teus tiivistyy eli kondensoituu pinnalle huurteeksi tai pisaroik-si. Talvisin kosteutta tiivistyy kellarin ulkoseinien yläosiin, kos-ka ne ovat maanpinnan yläpuo-lella ja siten kylmimpiä. Kesäisin kosteus asettuu seinien viileisiin alaosiin ja lattioille.

Kosteutta maasta
Kosteus voi tunkeutua kellariin maaperästä sokkelin ja pohjalaa-tan läpi. Ongelma voi olla erityi-sen paha kellarin sisäseinissä, jos ne ovat vanhaa, huokoista beto-nia eikä ulkopuolella ole veden-eristystä tai vettä läpäisevää so-raa, joka veisi vedet salaojiin.

Valumavedet
Sade-, sulamis- ja valumavedet (sadevesijärjestelmästä) pääse-vät kosketukseen sokkelin kans-sa, jos vedeneristystä ei ole ja sokkelin vierusta on täytetty so-ralajikkeella, joka ei läpäise vettä ja maan kallistuu taloa kohti.

RATKAISUJA

Tiivistymiskosteys

 • Talvisinkin täytyy tuulettaa, jotta kellarin ilma kuivuu mahdollisimman hy-vin. Nosta lämpötilaa hieman. Talvella sisään tuleva korvausilma on aina tun-tuvasti kuivempaa kuin sisäilma.
 • Kesäisin tuuletus ei aina auta tai tuu-letuksen teho on vähäinen. Lämmön-vaihtimet kuivattavat ilmaa, mutta nii-denkin teho on vähäinen kesällä.

Kosteutta maasta

 • Maasta sokkelin ja kellarin ulkosei-nien läpi tihkuvan kosteuden pysäyttä-miseksi täytyy asentaa vedeneriste sei-nään tai sokkeliin sille alueelle, joka jää maan pinnan alapuolelle. Jälkiasennuk-senkin voi tehdä perusmuurilevyllä tai bitumikermillä, jonka kaistoja pitää li-mittää noin 5-10 cm.
 • Ulkoseinien läpi tihkuvan kosteuden pysäyttäminen on vaikeampaa. Betonin sisäpinnan tiiviyttä voi parantaa siveltä-vällä tiivistysaineella tai vedeneristys-laastilla, mutta ainoa varma ja tehokas ratkaisu on tehdä vedeneristys ulkopuo-lelle ja panna salaojitus kuntoon.

Valumavesien torjunta

 • Todella hyvin vaikuttava seikka on sokkelin tai maanlaisten seinän osien kaivaminen esiin ja salaojan tarkasta-minen. Tarvittaessa sellainen asennetaan tai salaoja kunnostetaan. Sokkelin ja seinän vierustan täytöt tehdään vettä läpäisevällä salaojasoralla. Seinää vasten asennetaan perusmuurilevy.

YKSINKERTAISET RATKAISUT

 • Vähäisen kosteuden voi sietääkin. Talttaa irtonainen laasti pois seinistä. Kalkitse tai maalaa hengittävällä maalilla, jolloin kosteus pääsee pois huonees-ta. Toistetaan 5-6 vuoden välein.
 • Pienempiä kosteusongelmia voi rat-koa myös sisältäpäin käsittelemällä sei-nät kosteutta torjuvalla laastilla.

VARMA RATKAISU
Kellarin eristäminen ulkoa ja mahdolli-nen salaojituksen korjaus on tehokas mutta kallis ratkaisu.

3. Hometta kellarin seinillä ja nurkissa

ONGELMA

Kellarissa on näkyvää hometta. Seinissä ja huonekaluissa on tummanruskeita tai vihertäviä laikkuja. Silloin kellariin lie-nee pesiytynyt homesieni, joka viihtyy erinomaisesti kosteassa ympäristössä. Muista, että homesieni voi kasvaa myös piilossa, esim. tapettien tai kipsilevyjen takana. Irrota osa seinän päällystettä, jolloin pääset tutkimaan sen taakse, jos epäilet homesieniä.

RATKAISUJA

Home on sienikasvi. Se on poistettava, koska terveysriski on suuri ja home le-viää nopeasti muihin kosteisiin tiloihin.

 • Poista materiaalit, joita ei voi puhdis-taa. Niitä ovat pahvilaatikot, eristeet, tapetit ja rappaus.
 • Pese pesua kestävät pinnat perusteel-lisesti jäykällä harjalla ja klooripitoisella tai homepesuaineella.
 • Siirrä suuret huonekalut ja laatikot jonkin matkaa irti seinistä, jotta ilma pääsee kiertämään niiden taitse.
 • Jos home on levinnyt laajalle, kannattaa ottaa yhteys alan asiantuntijoihin.

4. Seiniin ilmestyy suuria märkiä laikkuja

ONGELMA

Kellarin kosteusongelmat voivat olla myös äkillisiä. Ongelma voi ilmetä voi-makkaan sadekuuron jälkeen. Jos yh-teen nurkkaan ilmestyy äkkiä vesilätäk-kö tai ulkoseinälle iso kostea laikku, ra-kennuksen sadevesijärjestelmässä saattaa olla jotakin vialla. Selvitä ongelman syy tarkasti. Katolta alas johtava syök-syputki voi olla tukossa tai vuotaa, jol-loin vettä roiskuu tai valuu seinille. Sa-devesikaivo tai sadevesiviemäri voivat olla tukossa. Talossa voi olla pumpulla varustettu maakosteuden keruukaivo, jonka tyhjennyspumppu on ehkä pysäh-tynyt. Sen toiminta pitää tarkistaa.

RATKAISUJA

Rakennuksen sadevesijärjestelmien täy-tyy kestää suomalainen ilmasto. Äkillis-ten kosteusongelmien syy täytyy löytää nopeasti ja tilanne korjata.

 • Tarkista sadevesikaivot ja poista niis-tä lehdet, hiekka, neulaset ja muut roskat, joita niihin kertyy lähes aina.
 • Vanhat betoniset sadevesikaivot voi-vat vuotaa. Vaihda ne uusiin.
 • Huuhtele syöksyputkien alla olevia tarkistuskaivoja voimakkaalla vesisuihkulla ja laske niihin paljon vettä. Veden kulku voi näin parantua.
 • Huuhtele talon salaojitus laskemalla tarkistuskaivoihin vettä, ellei sitä mene niihin, kun syöksyputkia huudellaan.
 • Jos sade- ja valumavesiä kerääntyy paljon tarkistus- tai sadevesikaivoihin, kaivot on ehkä sijoitettava uudelleen, jotta ne toimisivat kunnolla.
 • Ota yhteys alan ammattilaisiin, jos uskot vian olevan sadevesiviemäröinnis-sä. Erityisesti se kannattaa silloin, kun et itse pysty paikallistamaan äkillistä vikaa. Ammattilaiset voivat esim. tutkia sadevesiviemärit TV-laitteilla.
 • Ehkäise uudet ongelmat puhdista-malla vesikourut säännöllisesti ja vähin-tään joka syksy lehtien pudottua puista.

5. Kosteus nousee lattian läpi sisään

ONGELMA:

Pitkälti 1960-luvulle talojen alle ei levitetty nykymit-tapuun mukaan riittäviä veden kapillaarisen nousun estäviä so-rakerroksia tai kuitukankaita. Silloin pohjalaattaa vasten olevan maaperän kosteus voi nousta kellarin lattian läpi sisään ja muodostaa kosteita laikkuja sekä aiheuttaa muita kosteushaittoja.

RATKAISUJA

 • Ei mattoja, puuta tai muuta kosteudelle herkkää materiaalia lattialle. Valitse mieluummin ke-raamiset laatat tai muu kosteutta sietävä päällyste.
 • Tee tarvittavat rungot paine-kyllästetystä puusta ja siirrä kosteudelle arat esineet pois kostealta lattialta.
 • Pienet kosteusongelmat voi ja pitää poistaa sekä vuodot tukkia ennen laatoitusta. Kellarin sisä-pintojen tiivistämiseen sopivat vedeneristyslaastit sekä märkä-tilojen vedeneristeeksi sivelemäl-lä levitettävä vedeneristyskalvo. Kosteutta tihkuvan sokkelin tai muun betonivalun pintaan levi-ONGELMA: tettävä laasti tai kalvo ei välttämättä pysy siinä kauan, jos läpi tunkeutuva vesi tulee vähäisenkin paineen takia.

Valitsemastasi ratkaisusta riippumat-ta kellarin lattia on puhdistettava huo-lellisesti homepesuaineella ja mielellään painepesurilla. Noudata käyttöön valitsemasi tuotteen käyttöohjeita.

SUURITÖINEN RATKAISU

Kokonaan eroon lattian läpi nousevasta kosteudesta pääsee vain piikkaamaan kellarin vanha lattia auki. Samalla myös salaojitus pitää tarkastaa ja tarvittaessa kunnostaa. Pohjalaatan alle asennetaan kuitukangas ja vettä läpäisevä sora. Salaoja johdetaan sisältä anturan ali.

6. Maa talon ympärillä kallistuu taloa kohti

ONGELMA:

Maan pinnan talon ympärillä täytyy kallistua pois-päin rakennuksesta, jotta sade-vedet valuvat pois. Jos pinta kallistuu taloa kohti, sadevedet valuvat sokkelia vasten, imeytyvät siihen ja voivat tulla sisään asti.

RATKAISUJA

 • Sade- ja sulamisvedet eivät saa kos-kaan valua taloa kohti. Jos sellaista ta-pahtuu, taloa ympäröivä maasto pitää muotoilla uudelleen. Kallistuksen täytyy olla vähintään noin 2 cm/metri.
 • Täytä kuopat ja syvennykset, ettei vesi ei keräänny lammikoiksi talon ympä-rille. Voimakkaan sadekuuron aikana ne keräävät nopeasti paljon vettä.
 • Asenna sokkelin viereen laatoitus tai kiviä. Myös karkea murske on hyvä rat-kaisu. Taloa ympäröivän päällysteen pi-tää myös kallistua talosta poispäin vä-hintään 2 cm metriä kohti. Kallistuksen pitää ulottua kulkuteiden ja käytävien kohdalla 4-5 metrin päähän seinästä.

7. Sokkelissa on suuria halkeamia ja koloja

ONGELMA:

Seinien alaosaan osuva sadevesi, kasteluvesiroiskeet ja sulamisvedet saattavat imeytyä sokkeliin ja sisään asti, jos sokkelissa on reikiä tai halkeamia. Reiät ovat tavallisesti valuvirheitä. Hal-keamat voivat olla betonin kuivumisjän-nityksen seurausta. Sokkelin huono yllä-pitohoito saa sen pinnan rapautumaan.

RATKAISUJA:

Kierrä rakennus pari ker-taa vuodessa ja tarkasta sokkelin kunto. Jos halkeamia ja rakoja esiintyy, piikkaa irtonainen aines irti ja täytä vauriot se-menttilaastilla. Muutaman vähäisen paikan voi tehdä koko pintaa kunnosta-matta, mutta ajan oloon sokkelin pinta pitää rapata ja mahdollisesti maalata.

Paikkojen rajapinnat saattavat nimit-täin imeä vettä. Rappaa sellaisena päivänä, jolloin ei ole liian lämmintä, jotta laasti ei kuivu liian nopeasti. Tarvittaes-sa kuivumista voi hidastaa kastelemalla sokkelia. Maalaa sokkeli sitten hengittä-vällä, nimenomaan sokkeleille tarkoitetulla maalilla tai betonimaalilla.

LUE LISÄÄ: Kostumista voi torjua sisältäkin

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Kosteus kellarissa