Sänky ja säilytyslaatikostot

Tavallisen parivuoteen alla on yleensä runsaasti hukkatilaa. Jos sängyn mitat ovat 200 x 190 x 30 cm, sen alle jää lähes kuutiometrin verran tilaa! Ohessa on ohjeet sivulaatikostot sekä suuren säilytyskotelon alleen kätkevän parisängyn rakentamisesta.

Johdanto

Kuvien parisänky ei näytä kovin erikoislaatuiselta, mutta sen rakenne on hyvin poikkeuksellinen. Sen monia näppäriä yksityiskohtia ei osto-vuoteissa useimmiten ole.

Sängyn rakenne on yksinkertainen ja sen teko helppoa. Sängyn kokonaiskus-tannukset jäävät 150-200 euroon.

Sängyn perusrunkona on kehikko, joka kannattelee patjoja ja tukeutuu jal-kojen sijaan kahteen aluslaatikkoon. Ne ovat molemmilla pitkillä sivuilla, joten niiden väliin jää koko sängyn pituuden mittainen tilava kotelo. Sen ovena on luukku jalkopäässä. Keskikotelon leveys kannattaa määritellä oman makuusijan mittojen ja kotelon oletetun käyttötar-koituksen mukaan.

Laatikoiden seinät on vedetty muuta-mia senttejä patjakehikon reunojen sisä-puolelle, jotta kaluste ei vaikuttaisi kovin massiivisen kulmikkaalta.

LUE LISÄÄ: Rakenna kaappisänky ja luo lisää lattiatilaa

Ohjeet

01
Ensin tehdään kaksi koteloa 5 Vaihe

Sänkyä sivuilta kannattelevat kotelot ovat 40 cm syviä, 37 cm korkeita ja 195 cm pitkiä. Niiden rungot tehdään 18 tai 19 mm lastulevystä. Piirrosten ja tarvikeluettelon mitat perustuvat 19 mm le-vyyn.Taustalevyt ja liukuovet tehdään 6 mm vanerista tai kovalevystä.

Kaikki liitokset voidaan tehdä liimalla ja ruuveilla, koska runko maalataan. Ruuvien kannat pitää kiertää pintaa sy-vemmälle ja kolot kitata sekä hioa.

Osat sahataan. Liukuovien urat on jyrsittävä sekä pohja- (B) että kansile-vyihin (A) ennen koteloiden kokoamista. Urat jyrsitään levyjen reunan suuntaisina yhtä etäälle levyreunasta sekä kannessa että pohjassa. Jyrsintä tehdään 8 mm uraterällä. Pohjalevyissä urat ovat 5 mm, kansilevyssä 12 mm syvät.

1

Yläjyrsin on voittamaton työkalu urien tekemisessä levyn pintaan. Sen ohjain pitää terän oikealla etäisyydestä levyn reunasta ja syvyysrajoitin varmistaa, että urissa on juuri toivottu syvyys.

2

Rakenteen ulkonäköä voi keventää nos-tamalla sivulaatikot noin 3 cm sokkeleiden päälle. Sokkeleina ovat lastulevystä sahatut listat (E). Sokkeli vedetään 3 cm sisään sivun reunasta ja takareunassa sen tasalle. Sokkeli-listat kiinnitetään liimalla ja 45 mm ruuveilla.

3

Laatikkokoteloiden sivut (C) kiinnitetään ruuveilla sivujen ulkopuolelta pohjalevyn päähän. Sivut ovat samassa tasossa pohjan etu- ja takareunan sekä sokkelin alareunan kanssa.

4

Väliseinät (D) kiinnitetään laatikoiden keskelle samaan tasoon pohjan takareunan kanssa ja 45 mm sen etureunasta. Kansilevy kiinnitetään sivujen ja väliseinän päälle.

5

Taustalevy tehdään on 6 mm vanerista tai kovalevystä. Ne on kiinnitetty kaikkiin takareunoihin liimalla ja nauloilla. Taempi sokkelilista jää taustalevyn peittoon.

02
Sängynpohjan tukikehikon teko 6 Vaihe

Sänky on suunniteltu kahdelle vakioko-koiselle 90 x 200 cm patjalle. Kehikon si-sämitat ovat 181 x 201 cm.

Kehikko on tehty vakiomittaisesta höylätystä puutavarasta, jota on saatavana kaikista puutavaraliikkeistä. Kehikon reunat ovat 21 x 120 mm lautaa, mutta leveämmistä reunoista pitävä voi tehdä ne 21 x 145 mm laudasta.

Reunalaudat sahataan mittoihin. Pit-kien sivujen (M) mitat ovat 205,2 cm, poikkilautojen (K) 185,2 cm. Niiden kaikki reunat pyöristetään yläjyrsimen pyö-ristysterällä (tai höylällä ja hiomapape-rilla). Reunalautojen päät katkaistaan jii-riin (45°) jiirisahalla. Kaikki sahauslinjat merkitään tarkasti suorakulman avulla.

Vaakalaudat (L + N) kiinnitetään reu-nalautojen sisäsivuille suorassa kulmassa. Päädyissä laudat (L) nostetaan 15 mm alareunan yläpuolelle ja pitkillä si-vuilla (N) 36 mm alareunasta. Laudat (L) ovat 180 cm ja (N) 200 cm pitkiä.

Laudat liitetään liimalla ja 8 x 30 mm puutapeilla. Kehikko kootaan purista-malla kulmien jiiriliitokset tiukasti vastakkain ja lautojen (N) päät lautojen (L) päiden päälle. Kulmissa, missä laudat L ja N ovat vastakkain, liitokset varmiste-taan liimalla ja ruuveilla. Jiiriliitoksiin käytetään myös liimaa ja kahta ruuvia kuhunkin kulmaan. Ruuvien kannat upotetaan ja kolot täytetään lakkakitillä.

Kehikon sisäpuolelle kiinnitetään kaksi lautaa (P ja O), joiden poikkimitta on 21 x 120 mm. Poikkilauta (O) on 181 cm pitkä ja kiinnitetään liimalla sekä ruu-veilla sängyn kehikkoon vaakalautojen (N) alle. Laudan alle kiinnitetään vielä vahvikkeeksi 85 cm pitkä 21 x 45 mm lista (Q) liimalla ja ruuveilla.

Lauta (P) on lautojen (L ja O) päällä ja tukee sänkylamellien sisäreunoja. Laudan pituus on 201 cm ja se on tarkasti kehikon keskellä sekä aivan sängyn sivujen suuntainen. Lauta kiinnitetään alla oleviin lautoihin liimalla ja ruuveilla.

Kehikko on sivelty valkoiseksi sävyte-tyllä lakalla. Se kiinnitetään leveäkan-taisilla ruuveilla aluslaatikoiden kansile-vyihin alimpien vaakalautojen läpi.

1

Laudat (L ja N) kiinnitetään reunoihin (K ja M) 8 mm puutapeilla 25 cm välein. Tapeille porataan reunalautoihin 15 mm syvät reiät. Reiät merkitään merkintänastoilla. Suora lauta tukee vaakalaudan oikeaan kohtaan, kun sen reuna painetaan merkintänastoja vasten.

2

Reunoihin ja tapinreikiin sivellään liimaa ja osat painetaan yhteen. Osat pidetään puristimilla tiukasti vastakkain kunnes liima on kuivaa. Huomaa, että lautojen (L + N) päät on vedetty 5 mm jiirireunojen taakse.

3

Kulmaliitoksessa lautojen (L + N) päät painetaan vastakkain ja jiiripäät (K + M) tiukasti yhteen.

4

Liitospintoihin sivellään liimaa ja kulma-liitokset (M ja K) varmistetaan ruuveilla. Jiiri-pintojen liimaus vahvistetaan yhdellä ruuvilla liitoksen molemmilta puolilta. Ruuvien kannat upotetaan ja kitataan näkymättömiksi.

5

Laudat (O ja P) muodostavat kehikon keskelle ristin. Lauta (P) kiinnitetään lautojen (N) alapuolelle. Kehikkoa kannattelevat kaksi pukkia on varustettu juuri tähän tarkoitukseen sopivilla tukilaudoilla.

6

Lamellipohjien keskireunoja kannattava lauta (P) on kiinnitetty lautojen (L ja O) päälle. Vahvikelista (Q) kiinnitetään poikkilaudan (O) alapintaan.

03
Kehikko kiinni aluslaatikoihin 4 Vaihe

1

Kehikko kiinnitetään kahden aluslaatikon päälle, jotka sovitetaan kehikkoon niin, että kehikon ulkopinta ulottuu noin 50 mm laatikoiden päiden ja sivujen ulkopuolelle.

2

Kehikko kiinnitetään leveäkantaisilla 50 mm yleisruuveilla. Niille porataan reiät lautojen (M ja O) sekä koteloiden kansilevy-jen (A) läpi. Laudan (O) pitää olla tarkasti väliseinän (D) päällä ja ruuvit on sijoitettava väliseinän molemmille puolille.

3

Sängyn suuri keskikotelo eli tyhjä tila molempien sivulaatikoiden välissä aukeaa jalkopäästä, jossa sen ovena on luukku (H). Luukku pysyy kiinni kahdella magneettisalvalla, jotka kiinnitetään sivulistoihin (J).

4

Sängyn lamellipohjat on ostettu valmiina ja ne levitetään kehikon varaan. Mallikalusteessa kehikon alla oleva kotelotila huolehtii siitä, että patjoilla (90 x 200 cm) on riittävä ilmanvaihto.

04
Tappiliitoksen tappien paikat 3 Vaihe

1

Merkintänastojen sijaan tappien paikat voi merkitä myös pienien kannat-tomien naulojen avulla. Tappien paikat mitataan ja merkkipisteisiin lyödään naulat, joiden kannat on katkaistu pois.

2

Naulojen kannat katkaistaan niin, että puun pinnan tason yläpuolelle jää noin 2-3 mm pitkät tyngät.

3

Tappiliitoksen toinen lauta saa koh-distusmerkit naulojen terävistä päistä. Merkkinaulat kiskotaan irti ja puutapeille porataan reiät, joiden keskipisteet ovat tarkasti naulamerkkien kohdissa.

05
Lisäetuna lukijaystävällinen selkänoja 8 Vaihe

Syysmyrskyjen aikaan ei mikään ole mukavampaa kuin jäädä vapaapäivänä läm-pimään sänkyyn lueskelemaan tai katso-maan televisiota. Istuma-asennon on kui-tenkin oltava sopiva.

Parisängyn irtopäädyt tarjoavat hyvän ratkaisun. Ne ovat seinää vasten, mutta ne voi kääntää selkänojiksi. Molemmat selkänojat on tehty kiinnittämällä kah-den tukilautan päälle viisi 21 x 95 mm lautaa, joiden pituus on 89 cm. Lautojen kaikki särmät pyöristetään ja samoin pyöristetään ylimmän ja alimman laudan ulkokulmat.

Laudat kiinnitetään tukilautoihin (T) 6 mm välein. Väliin saranoidaan tukijal-ka, joka taittuu pystyyn selkänojaa vasten ja kääntyy vaaka-asentoon, kun sel-känojan alareuna vedetään seinästä irti.

1

Vaakalistan (U) päiden liitostapit sahataan käsisahalla yhtä syviksi kuin listan leveys. Vastakappaleisiin (V) sahataan toisiin päihin lovet, jotka on mitoitettu tapin paksuuden ja syvyyden mukaan. Lovi siistitään terävällä taltalla.

2

Listoista (U ja V) liimataan leveä U-kirjaimen muotoinen tukijalka. Kulmaliitosten on oltava aivan suorakulmaisia. Liitokset tuetaan puristimilla liiman kuivumisen ajaksi.

3

Tukijalka nostetaan pystyyn selkänojan takasivulle, kun sitä ei tarvita. Jalan kiinni-tyssaranat pitää upottaa listojen päihin. Saranoiden ääriviivat merkitään puuhun ja niille taltataan sopivat syvennykset.

4

Taustan tukilistat (T) kiinnitetään lauto-jen takasivulle liimalla ja 35 mm ruuveilla 10 cm niiden päistä. Lautojen väliin jätetään noin 6 mm rako. Tasasuuret raot syntyvät helposti 6 mm vanerinpalojen avulla.

5

Selkänoja takapuolelta. Kuvasta näkee, että tukijalka on tehty leveyteen, joka jättää tukijalan ulkosivujen ja tukilautojen väliin pienet raot. Näin tukijalka kääntyy esteettä auki, kun selkänoja vedetään irti seinästä.

6

Tukijalan ja selkänojan tukilautojen (T) päihin taltataan saranoiden syvennykset. Merkkiviivat piirretään käyttäen saranaa mallina ja syvennys taltataan. Ruuvit, jotka kiinnittävät ylimmän laudan taustalistoihin, on kiinnitetty saranakohtien ulkopuolelle.

7

Tukijalka laskeutuu vaaka-asentoon, kun selkänojaa vedetään irti seinästä. Saranoitu tukijalka voi kääntää selkänojan alareunaa hieman irti seinästä. Magneettisalpa painaa selkänojan kiinni seinään, johon on asennet-tu salvan vastakappale.

8

Apulainen tai tuki on tarpeen kannatte-lemassa selkänojaa, kun sen kiinnityssaranaa ruuvataan seinään. Selkänoja asennetaan vaakasuoraan. Ennen ruuvien kiinnitystä tarkistetaan, että selkänoja mahtuu käänty-mään patjan pään ohi.

Materiaalit

KAKSI ALUSLAATIKKOA

18/19 mm lastulevyä
• 2 kansilevyä (A), 400 x 1950 mm
• 2 pohjaa (B), 400 x 1912 mm
• 4 sivua (C), 351 x 400 mm
• 2 väliseinää (D), 302 x 355 mm
• 4 sokkelia (E), 30 x 1912 mm
• keskikotelon oviluukku (H), 370 x 806 mm

6 mm vaneria tai kovalevyä
• 2 taustalevyä (F), 370 x 1950 mm
• 4 liukuovea (G), 312 x 970 mm

21 x 21 mm listaa
• 2 sivulistaa (J), 370 mm

Lisäksi
• puuliimaa
• 50 mm yleisruuveja
• 2 magneettisalpaa
• 6 ovenvedintä
• 1 litra pohjamaalia
• lakkakittiä
• 1 litra kalustemaalia

Hinta

noin 100 euroa

POHJAN KANNATINKEHIKKO

21 x 120 mm lautaa
• 2 lautaa (K), 1852 mm
• 2 lautaa (M), 2052 mm
• 1 lauta (O), 1810 mm
• 1 lauta (P), 2010 mm

21 x 95 mm lautaa
• 2 lautaa (L), 1800 mm
• 2 lautaa (N), 2000 mm

21 x 45 mm listaa
• 1 lista (Q), 850 mm

Lisäksi
• 28 puutappia, koko 8 x 30 mm
• 40 mm yleisruuveja
• puuliimaa
• 12 kpl leveäkantaisia 50 mm ruuveja
• kalustemaalia tai -lakkaa

Hinta

noin 50 euroa.

SELKÄNOJA

21 x 95 mm lautaa
• 5 lautaa (S), 890 mm

21 x 45 mm listaa
• 2 listaa (T), 495 mm
• 1 lista (U), 600 mm
• 2 listaa (V), 150 mm

Lisäksi
• 2 saranaa (X), 19 x 58 mm
• 2 saranaa (Y), 32 x 38 mm
• 1 magneettisalpa (Z)
• 35 mm yleisruuveja
• puuliimaa

Hinta

noin 20 euroa.

Piirustus

Sängyn rakenne

Laudat (L ja O) ovat kaikki sivuilla kulkevien lautojen (N) ja keskimmäisen tukilaudan (P) alla. Laudat (L ja O) ovat kansilevyjen (A) alla, joihin ne kiinnitetään leveäkantaisilla yleisruuveilla.

Aluslaatikoiden on oltava tukevia, koska ne kannattelevat sänkykehikkoa. Väliseinät (D) tukevat lautaa (O). Ilman näitä tukilevyjä kansilevy painuisi kuopalle eivätkä liukuovet enää toimisi vaivattomasti.

Laatikkokotelon pohjan ja kansi-levyn urat jyrsitään 5 ja 12 mm syviksi. Näin liukuovet on helppo nostaa irti esimerkiksi puhdistusta tai uudelleenmaalausta varten.

Sängyn rakenne

Tappiliitos on kestävä

Tukijalan on oltava riittävän tu-keva. Siksi sen kulmaliitokset pi-tää tehdä hyvin. Liitokseksi sopii tappiliitos, jonka liimapinta on suuri. Näin toteutettuna kulmas-ta tulee kestävä.Tappiliitokset voi tehdä käsisahalla ja terävällä taltalla. Alla olevasta piirroksesta näkyy, miten tappi (vasemmalla) ja lovi (oikealla) mitoitetaan.

Tappiliitos on kestävä

Selkänoja ei ole vain oheisen vuo-teen lisävaruste. Sitä voi mainiosti käyttää monessa muussakin kohteessa, jossa ei ole kiinteää päätyä.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Vuoteet