Ilman kierrätyksellä tasaisempi lämpötila

Puulämmitteisen tulisijan – uunin, takan tai lieden – ongelma on lämmön epätasainen jakautuminen huoneessa ja etenkin koko talossa. Lämpöä riittäisi vaikka millä mitalla, mutta se siirtyy muihin huoneisiin hitaasti. Putkilla ja puhaltimella lämpö siirtyy nopeasti.

Johdanto

Lämmön siirtämiseksi tu-lisijan sijaintihuoneesta muihin huoneisiin on tehty aukkoja ja luukkuja. Näppärimmät ovat asennel-leet puhaltimiakin luukkui-hin. Yleisesti asennetuilla takkauuneilla voisi lämmit-tää keskikokoisen omakotita-lon yhtä kerrosta, jos lämmön vain voisi jakaa tasaisesti.

Omia luukkuja kehitty-neempi lämmönjakoratkaisu on ilmaputkisto, johon on asennettu puhallin. Sillä ilma voidaan puhaltaa säädetysti haluttuun huoneeseen ja vaikka haluttuun pisteeseen.

Putkistot ja puhallin ovat ilmastoinnissa käytettävää vakiotavaraa. Putkistot voi asentaa itse kuka tahansa ra-kennusasennuksiin tottunut ihminen, myös itse talonsa ra-kentanut tai korjauksiin tot-tunut nikkari. Puhallin tar-vitsee sähköä ja sen hallin-taan termostaatti sekä sää-din, joiden asennuksiin tarvi-taan sähköasentajan apua.

Sinkittyjen ilmaputkien va-kiomittoja ovat mm. 100, 125 ja 160 mm. Pienimmät mainitut mitat riittävät omakotita-lon kokoluokan putkistoihin, vaikka työssä on käytetty Ø 160 mm putkia.Väljemmässä putkistossa ovat suhinat ja kohinat yleensä pienempiä ja virtausvastus aina pienempi. Putkiston osat painetaan kiinni toisiinsa kuin viemäri-putket. Tiivisteinä liitoksissa on kumiset huulitiivisteet.

Ilmaputkisto on kätevin asentaa yläpohjan päälle läm-möneristeiden sekaan tai eris-tää putket.

Putkistossa olevan puhaltimen käynnistää termostaatti, kun lämpötila tulisijan huo-neessa nousee säädettyyn ar-voon. Puhaltimen pyörintäno-peutta ja siten lämmön siirtoa muuhun tilaan säädetään omalla säätimellään.

Ohjeet

01
Venttiilit kattoon 4 Vaihe

1

Putkiston sisäänmenoventtiili sijoitetaan läm-mönlähteen yläpuolelle. Pyöreään reikään asennettava venttiili kootaan monesta osasta, joihin kuuluvat mm. peite- ja liitososat.

2

Ensimmäiseksi reikään asennetaan yhdysputki, johon kiinnitetään venttiilin osat. Yhdysputki kiinnitetään ruuveilla välipohjaan. Sen ja välipohjan rako tiivistetään.

3

Yhdysputkeen ruuvataan ensimmäiseksi kiinni altapäin peitekaulus, joka muodostaa venttii-lin sisäreunuksen sekä peittää yhdysputken ja katon välisen sauman.

4

Kauluksen keskellä olevaan rei-kään kierretään venttiililautanen. Saatavana on myös narusta vetä-mällä avattavia venttiilimalleja.

02
Putkien asennus 7 Vaihe

1

Putkia voi katkaista päästä, jossa ei ole tiivis-tettä. Merkitse katkaisulinja esim. paperiarkin avulla kuten kuva osoittaa. Sen pitää olla A3-kokoa tai kaksi A4-paperia päittäin.

2

Ilmastointiputki on paksuseinäistä sinkittyä teräslevyä, jonka katkaisu käy kätevimmin kulmahiomakoneella. Kipinöinnin takia työ pitää tehdä puhtaalla palamattomalla alustalla.

3

Jokaisen putken toisessa päässä sekä liitoskap-paleiden päissä on kumitiivisteet. Yhdistettä-vät putket painetaan sisäkkäin. Pysyvyyden voi varmistaa osien läpi kierrettävällä ruuvilla.

4

Välipohjan läpi menevä putki oikealla on lämmityslaitteen sijaintihuo-neen kulmassa. Asentajan edessä olevat paksut osat ovat puhallin ja äänenvaimentimet. Puhaltimen jälkeen ilma jaetaan talon eri huoneisiin.

5

Yläpohjan yläpuolelle asennetut ilmastointi-putket lepäävät kannakkeilla, jollaiset voi tehdä itsekin. Niitä on helppo tarvittaessa korottaa alle sijoitettavilla laudanpätkillä.

6

Eristeen yläpuolelle asennetut putket pitää eristää yhteensä vähintään noin 100 mm put-kieristeillä. Pintaeristeessä on alumiinikalvo. Eristeet sidotaan rautalangalla.

7

Kuvassa lämpimissä maissa käytettävää “eristesukkaa”, johon ei tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota, koska se ei ole meillä käyttökelpoista.

Piirustus

Lämmönjako eri huoneisiin

Putkitus on kuin mikä tahansa koneellisen ilmas-toinnin putkitus paitsi että siinä ei ole poistohormia, vaan ilma kerä-tään yhdestä huoneesta ja puhalletaan toisiin. Kamiinan lämmittämää ilma puhalletaan kaikkiin huoneisiin pesutilat mukaan lukien, mutta niistä poistoilma ohjataan ulos, ei takaisin taloon. Ilmanvaihto talossa tapah-tuu entiseen tapaan ikkunoiden ja poistoventtiilien kautta.

Koneellinen tuuletus

Piirroksessa on kuvattu ilmaputkiston ja puhaltimen käyttö pesutilojen tuulettamiseen. Ilma johdetaan ulos katon läpi asennetun poistohormin kautta. Korvausilma tulee entisten venttiilien sekä ikku-noiden kautta ja sisällä ilma kulkee myös muista huoneista (punakeltaiset nuolet) pesu- ja WC-tiloihin, joista se poistuu ulos.

Talon sisäinen ilmansiirtojärjestelmä. Ilma imeytyy putkistoon venttiilin (A) kautta ja kulkee putkistoa (B) pitkin. Järjestelmässä on 90° (C) ja 45° mutkia (E), puhallin (D) sekä T-yhteitä (F), tuloventtiilit (G) ja liitinputkia (H). Kohinaa vähentää äänenvaimennin (J).

Video

VINKIT: Suorat sahauslinjat pyöreisiin esineisiin

TYÖKALUT: Näin käytät kulmahiomakonetta

Videolla näytetään, mitä kulmahiomakoneella voi tehdä ja miten sitä käytetään. Koneessa on paljon voimaa, joten sillä voi leikata kiveä, metallia ja betonia, Oikean laikan kanssa koneella voi leikata kaikkea alumiinista muoviin ja klinkkereihin. Kerromme kaiken koneen säätämisestä ja suojavarusteista, jotta voit työskennellä turvallisesti.

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio nyt

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …