Polttopuut katoksen alle

Rakenna puuliiteri, jossa on tilaa sekä kuiville klapeille että niille, joiden pitää kuivua vielä talven yli. Ohjeita voi myös soveltaa ja rakentaa vaja pyörää, pihatraktoria tai muuta tarvetta varten.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
1200 euroa

Johdanto

Kun pihalla on liiteri, käytössä on aina kuivaa polttopuuta. Tämä liiteri koostuu kolmesta osiosta: yksi kuivia puita varten, yksi vielä talven yli kuivatettaville puille, ja kolmas pyörille, ruohonleikkurille ja muille katoksen alla varastoitaville tavaroille.

LUE LISÄÄ: Rakenna siisti katos halkopinon päälle

Ohjeet

Tämän kaltaisen liiterin voi halu-tessaan rakentaa näillä ohjeilla myös suuremmassa koossa. Sen voi tehdä kokonaan tai osittain suljetuksi malliksi, vaihtaa kattoverhoilumallia tai käyttää vajan vankkaa rakennetta sellaisenaan tai osittain johonkin muuhun tarkoitukseen.

Ilman suurempia keskeytyksiä vajan saa rakennettua valmiiksi viikonlopun aikana, jos materiaalit on hankittu jo etukäteen.

Myös kaikki maalattavat osat on hyvä maalata jo etukäteen ennen vajan kokoamista.

Jos vaja on tarkoitus pystyttää lähelle tontin rajaa niin, että vajan katto kallistuu naapuria kohti, vajan seinustalle on parasta asentaa myös vesikourut.

Asenna kulmatolppa

Jotta polttopuut tuulettuisivat hyvin, liiterin lattia tehdään kuormalavoista. Tämän liiterin syvyys etureunasta taka-reunaan on 172 cm, kun tilaa jätetään myös räystäille, jotta puut pääsevät kuivumaan katoksen alla.

Jotta kolmelle osiolle saadaan tilaa ja mitat sopivat peltikattolevyjen mittoi-hin, liiteristä tehdään 401 cm pitkä. Tätä mittaa voi sovittaa omiin tarpeisiin, käytettäviin kattolevyihin yms.

Asennamme 100 x 100 mm tolpat roudattomaan syvyyteen, noin metriin (pohjoisessa jopa 1,5 metrin syvyyteen), varmistaaksemme, että routa ei liikut-tele liiterin tolppia.

1

Mittaa. Vaja rakennetaan aitalinjan suuntaiseksi, ja syvyydessä on tilaa kah-delle kuormalavalle. Tämä vaja on 401 cm leveä ja 172 cm pitkä etureunasta taka-reunaan. Vajaa voi kaventaa, jos myös sivuille halutaan räystäät.

2

Kaiva ensimmäinen pitkä tolppa (A) maahan. Tolppa upotetaan roudattomaan syvyyteen. Voit käyttää myös maakairaa, mutta tässä pihassa aita ja puiden juuret vaikeuttavat kairan käyttöä.

3

Tarkista tolppa. Tolpan pitää tulla suoraan. Tamppaa maa tolpan ympäriltä laudan pätkällä ja tarkista tolpan suoruus useaan kertaan.

Muut tolpat

Kun asennetaan liiteriä kannattelevia tolppia, niiden sijoittumista voidaan hel-poiten ohjata pitkällä laudalla, johon on merkitty tolppien paikat. Sen avulla on kätevä tarkistaa, että tolpat sijoittuvat oikein, kun ne upotetaan paikoilleen.

Käytä 3:4:5 -periaatetta (kts. piirros vas.), jotta tolpat asettuvat suoraan kulmaan toisiinsa nähden.

Kun tolpat ovat pystyssä, ne yhdiste-tään toisiinsa pitkillä poikkilaudoilla. Näin tolpat eivät pääse huojumaan.

1

Mittaa. Merkitse tolppien paikat pitkään lautaan. Näin voi sijoittaa vastakkaisen päätytolpan täysin tarkasti, ja vetää narun kahden tolpan välille niin, että kaikki tolpat tulevat suoraan linjaan.

2

Asenna muut pitkät tolpat (A) liiterin etureunaan. Oikaise tolpat narun linjaan, katso oikeat tolppavälit laudan merkinnöistä ja tamppaa tolpat vankasti pystyyn. Tässä vaiheessa on hyvä olla apulainen mukana.

3

Asenna sitten takareunan lyhyemmät tolpat (B). Mittaa ensin kulmatolppien kulma tarkasti. 3:4:5 -suorakulmaan koottujen lautojen avulla saat kahden kulmatolpan välisen etäisyyden juuri oikeaksi.

4

Merkitse sidepuiden (C) paikat molempiin tolppariveihin. Valitsimme 2 metrin kulkukorkeuden etusidepuun ja 185 cm:n korkeuden takasidepuun alle.

VINKKI: Apuruuveilla ja puristimilla, kuten kuvassa nähdään, tehtävästä selviää yksin.

Apuruuvi laitetaan 2 m korkeudelle maasta ja sidepuu asennetaan sen päälle.

5

Jäykistä tolpat. Kun tolpat ovat täysin suorassa, ne lukitaan väliaikaisesti pitkillä laudoilla, jotka sijoitetaan useamman tolpan yli viistoon.

Sidepuut ja palkit

Sahaa tolpat oikeaan korkeuteen ennen kuin jatkat työtä. Etummaisten korkeus maasta on 212 cm, takatolpat ovat noin 15 senttimetriä lyhyempiä.

Koko rakenteen voi ruuvata yhteen kul-maraudoilla, mutta jäljestä tulee siistimpi ja myös vankempi, jos työstää loviliitokset.

Tee ensin lovi tolppiin, joiden päälle side-puut asetetaan. Tee tämän jälkeen kannatin-palkkeihin lovet, jotta ne voidaan upottaa osin sidepuiden päälle. Tolppien kohdalla niihin tehdään lisälovet.

Kannattimia vahvistetaan kulma-raudoilla molemmissa päädyissä sijoitta-malla yksi kulmarauta kummallekin puolelle kannatinta.

1

Sahaa sidepuuhun lovi. Lovi tehdään tolppien ulkoreunaan 45 mm leveäksi ja 120 mm korkeaksi, jotta sidepuu ulottuu 25 mm tolpan yli. Näin taataan, ettei kannatin jää makaamaan tolpan päälle, kun sidepuu kuivuu ja kutistuu hieman kokoon.

2

Nosta sidepuu paikoilleen. Sidepuu on sahattu niin, että se myötäilee uloimpien tolppien ulkoreunaa molemmissa päädyissä.

3

Merkitse kannattimiin (F) loven paikka. Kannattimet ovat 210 cm pitkiä ja ne ulottuvat noin 23 cm etummaisen sidepuun (C) yli. Räystäästä haluttiin tehdä hieman hoikempi kaventamalla sen korkeutta 2 cm.

4

Sahaa kannattimiin (F) lovet. Sahaa pistosahalla tarkasti merkkiviivaa pitkin. Ylimpään kannatti-meen tehtävä lisälovi sovitetaan tarkasti tolpan päälle.

5

Kiinnitä sidepuihin (C) kulma-raudat. Etummaiseen sidepuuhun ne asennetaan toiselle puolelle kannatinta, ja takimmaiseen sidepuuhun vastakkaiselle puolelle kannatinta 5 x 40 mm helaruuveilla.

6

Aseta kannattimet paikoilleen Lovet osuvat kahden sidepuun päälle. Kulmaraudat asennetaan kummallekin puo-lelle etummaista ja takimmaista kannatinta.

Kannattimet jaetaan tasaisesti sidepuulle.

7

Ruuvaa kannattimet kiinni. Käytä helaruuveja ja tarvittaessa 5 x 90 mm ruuveja toisella puolella, ruuvaa viistosti kiinni kannattimeen ja sidepuuhun.

Valmistele katto

Valmista apuväline pitkän tuulilaudan asentamiseksi

Muottilaudan pätkä pitää tuulilaudan toisen päädyn paikallaan sen aikaa, kun sen toista päätä ruuvataan kiinni. Näin selviät työvaiheesta yksin ilman, että lauta karkaa käsistä.

Kannattimet sahataan lopulliseen pituu-teensa, kun ne on kiinnitetty. Sahaus-linja on helpoin vetää liitunarulla.

Käytä viittä kattoruodetta, jotka kiin-nitetään kannattimiin. Ruoteet ovat 38 x 73 mm:n rimoja, ja ne kiinnitetään ruuveilla. Vajan etupuolelle kiinnitetään 25 x 200 mm:n tuulilauta.

Sivut verhoillaan, ja verhoilulautojen kiinnittämistä varten sivuihin asennetaan kaksi vaakarimaa.

Kun keskiosioon ja takasivuun asennetaan raudoitusverkko, koko liiterin tuuletus toimii hyvin.

1

Mittaa ja merkitse kannattimien (F) pituus. Tässä ne ulottuvat 19 cm sidepuun yli. Sahauslinja merkitään kannat-timien yläpintaan. Merkinnät tehdään liitunarulla ja kannattimet sahataan käsipyörö-sahalla. Toista vaiheet toisessa päädyssä.

2

Asenna viisi kattoruodetta (D). Esiporaa niitä varten reiät 5 mm:n po-ralla 2,5 cm:n päähän päädyistä. Etu- ja ta-karuode asetetaan 3 cm:n päähän kannat-timien päästä. Kuvassa ruodeväli on 47,5 cm ruoteen keskeltä seuraavan keskelle.

Ruoteet kiinnitetään 5 x 90 mm ruuveilla jokaiseen kannattimeen.

3

Asenna tuulilauta (G). Aseta yksi kattolevy paikalleen, niin voit asentaa laudan oikealle korkeudelle. Laudan yläreuna myötäilee kattolevyn poimun yläpintaa. Kiinnitä tuulilauta 5 x 90 mm:n ruuveilla kannattimiin.

4

Valmistele sivut. Aseta poikkilaudat (E) uloimpien tolppien väliin molem-missa sivuissa. Poikkilaudat ovat 50 x 100 mm, ja ne asennetaan syrjälleen tolppien ulkoreunan tasoon. Poikkilaudat kiinnitetään kulmaraudoilla.

5

Kiinnitä raudoitusverkko. Verkko muodostaa takaverhoilun ja jakaa lisäksi liiterin kolmeen osioon. Kiinnitä jokaiseen tolppaan kuusi kaapelipidikettä 5 x 40 mm pyöreäkantaisilla ruuveilla.

Vajan verhoilu

Vaja päätettiin verhoilla 21 x 110 raaka-ponttilaudoilla. Ne asennetaan pystyyn niin, että ponttilautojen urat osoittavat vajan etureunaa kohti. Etummaisesta laudasta poistetaan pontti, jotta se ei työnny etummaisen tolpan yli.

Lautoja ei lyhennetä ennen kuin ne on asennettu paikoilleen. Pidä vain huoli siitä, että laudat asettuvat suoraan ja jää-vät riittävän paljon irti maasta. Sahaa ne lopuksi korkeuteen pistosahalla. Ei haittaa, vaikka lautojen päät hieman halkeavat. Ne katetaan kuitenkin osittain vielä tuulilaudalla.

1

Esiporaa reiät verhoilulautoihin (K). Ruuvit sijoitetaan 35 mm:n päähän urareunasta keskelle lautaa. Esiporaa 4,5 mm:n poralla. Kannattimien reiät kannattaa tehdä vasta, kun laudat on asennettu.

Mittaa ja esiporaa reiät yhteen lautaan, jotta voit käyttää sitä mallina muille.

2

Asenna verhoilulaudat. Ura osoittaa liiterin etuosaa kohti, ja ensimmäisestä laudasta on poistettu pontti, jotta lauta asettuu samaan tasoon uloimman tolpan kanssa.

Älä sahaa ponttia pois kannattimille tulevista laudoista. Verhoilu päättyy tuulilautaan.

3

Aseta rima lautojen alle. Rima on kiilattu niin, että se on vaaterissa ja jättää riittävän raon laudoituksen ja maan tai päällysteen välille. Kiilaa lauta myös keskeltä, jotta et paina sitä syvemmälle edetessäsi verhoilutöissä.

4

Sahaa verhoilulautojen yläreunat. Piirrä kattorimojen suuntainen linja ja sahaa laudat viivaa seuraten pistosahalla.

VINKKI: Voit kiinnittää myös vaakaohjain-laudan, jota pitkin voi sahata pistosahalla.

Asenna katto

Sivuille ei tehdä räystäitä. Kattolevyt ovat peltilevyjä, joiden alapinta on pin-noitettu vettä hylkiväksi. Levyt ovat 210 cm pitkiä ja ulottuvat vajan takasivun yli, jotta vesi valuu levyiltä pois. Vajan kattoon tarvitaan neljä levyä.

Levyjen päädyssä on 10 cm pitkät lipareet, jotka käännetään alas niin, että vesi valuu pois. Levyt ruuvataan kaksilla eripituisilla ruuveilla, 25 ja 35 mm, jotka tilataan samaan aikaan kuin levyt. Levyt kiinnitetään ruoteisiin pitkillä ruuveilla joka toisesta poimusta. Lyhyillä ruuveilla levyt saadaan kiinnitettyä limittäin. Ne ruuvataan poimujen päälle, joten ruuvit eivät ulotu ruoteisiin asti.

1

Asenna kattopellit. Päädyn yli ulottuva kattopeltipoimu yltää tuulilaudan (H) yli. Ennen kuin tuulilauta asennetaan, kattolevy voidaan ohjata oikealle paikalle laudanpätkän avulla.

2

Asenna tuulilauta (H). Se sahataan niin, että pääty tulee pystysuoraan, kun lauta on kattolevyä vasten. Edessä tuulilauta tulee räystäslautaa vasten ja takana se jää 1 cm kattoa lyhyemmäksi sateelta suojaan.

Tuulilauta kiinnitetään 5 x 90 mm ruuveilla ruoteisiin.

3

Kata tuulilauta. Voit käyttää joko värillistä alumiiniprof ilia tai, kuten kuvassa, 19 x 100 peitelautaa, joka kiinnitetään 4,5 x 60 mm ruostumattomilla ruuveilla.

Peitelauta saa ulottua 5 mm reunan yli.

Materiaalit

100 x 100 mm painekyll.mäntyä:

 • 4 tolppaa (A) á 330 cm (sahataan)
 • 4 tolppaa (B) á 300 cm (sahataan)

45 x 145 mm palkkia:

 • 2 sidepuuta (C) á 401 cm
 • 7 kannatinta (F) á 203,5 cm

50 x 100 mm lautaa:

 • 4 poikkilautaa (E) á 152 cm

38 x 73 mm rimaa:

 • 5 ruodetta (D) á 401 cm

25 x 200 mm lautaa:

 • 1 räystäslauta (G), 410 cm

19 x 125 mm lautaa:

 • 2 tuulilautaa (H) á 210 cm

21 x 110 mm pontattua verhoilulautaa:

 • 32 lautaa (K) á 240 cm

19 x 100 mm lautoja:

 • 1 peiteprofiili (L), 410 cm

Lisäksi:

 • 4 teräskattolevyä tippalistalla
 • Kattolevyruuveja
 • 8 mm raudoitusverkkoa
 • 22 kulmarautaa (80 x 60 x 40 x 2)
 • 5 x 40 mm uppokantaruuveja
 • 5 x 90 mm lastulevyruuveja
 • 4,5 x 60 mm ruostumatt.ruuveja
 • 8 mm kaapelipidikkeitä
 • 5 x 40 mm lieriökantaisia ruuveja
 • 8 kansipulttia, 10 x 120 mm

Erikoistyökalut
Maakaira ja pulttipihdit

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

Noin 1200 €

Piirustus

Liiterin rakenne

8 tolppaa (A + B), 2 sidepuuta (C), 7 kannatinta (F), 5 kattoruodetta (D) ja 4 poikkilautaa (E) muodostavat liiterin rungon, joka verhoillaan laudoilla ja katetaan pellillä.

Liiterin rakenne

8 tolppaa (A + B), 2 sidepuuta (C), 7 kannatinta (F), 5 kattoruodetta (D) ja 4 poikkilautaa (E) muodostavat liiterin rungon, joka verhoillaan laudoilla ja katetaan pellillä.

Liiterin rakenne

Video

TEKNIIKAT: Maahan valetut tolpat

Tuki pitää ne suorassa betonin kovettumisen ajan

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

VINKIT: Asenna pystylaudat vaakatuen avulla

TEKNIIKAT: Suorat ruuvirivit ulkovuoraukseen

Porausohjaimella työ sujuu nopeasti ja riveistä tulee suorat

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Puuvaja