Pidä klapit kuivina

Kastuvatko polttopuut? Rakenna ohjeidemme avulla joustavasti kokoaan vaihtava ja hyvännäköinen polttopuukatos, joka pitää puut kuivina.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
40 eruoa

Katoksen rakenne suojaa polttopuut sateelta. Lisäksi se on mainion näköinen.

Johdanto

Rakenna polttopuille katos, jota voit korottaa ja madaltaa puupinojen korkeuden mukaan. Näin sinulla on aina kuivaa puuta takkaan ja ulkogrilliin.

Kuiva puu syttyy ja palaa helposti. Lisäksi kuivat klapit palavat puhtaammin, ja tuottavat lämpöä kuormittamatta ympäristöä. Esittelemme puukatoksen, jonka rakenne on huolella mietitty.

Katos on sekä hyvännäköinen että hyödyllinen pihan koriste. Puukatos on jaettu kahteen osioon, jotta puut on helppo pinota, ja niistä näkee helposti, mitkä ovat kuivuneet katoksen suojassa niin kauan, että ne voidaan jo polttaa. Jokaisella osiolla on myös oma kattonsa, mikä poikkeaa tavanomaisista ratkaisuista.

Kattoja voi nostaa ja laskea niin, että puut saadaan aina parhaiten suojaan sateelta ja lumelta.

Katoksen rakenne on yksinkerttainen: se koostuu tolpista ja bitumihuovalla verhoillusta kattovanerista. Käytämme kattolaattoja, mutta helpommatkin vaihtoehdot käyvät. Voit myös kätevästi säätää katoksen pituutta ja leveyttä omien tarpeidesi mukaan.

LUE LISÄÄ: Rakenna siisti katos halkopinon päälle

Katto myötäilee puupinoja

Nyt sade ja lumi eivät pilaa polttopuitasiSitä mukaa kun poltat puita, lasket kattoa. Näin pidät ylimmät klapit suojassa sateelta ja lumipyryltä, eivätkä puut pääse kastumaan.

Moduulirakenne helpottaa puiden pinoamista, ja pysyt selvillä siitä, kuinka kauan puut ovat kuivuneet. Kattoa nostamalla ja laskemalla voit suojata eri osioihin varastoidut klapit erittäin hyvin. Kattoelementit liukuvat ylös ja alas tolppaparien välissä, ja ne voi asentaa neljään eri korkeusasentoon.

Kuivat klapit ovat kullanarvoisia

Nykyaikaisissa tulisijoissa puut palavat puhtaasti, ja niissä voi polttaa erilaisia puita - mutta vain jos puut ovat kuivia.Tulisijaan kannattaa laittaa vain kuivaa puuta - monesta syystä. Näin puut tuot-tavat enemmän lämpöä, ja ne on help-po sytyttää. Hormi ei nokeennu ja noki- ja hormipalon riski on pie-nem pi. Et myöskään joudu juuri kos-kaan kantamaan tuhkaa ulos, etkä pilaa ilmaa palamattomilla hiukkasilla.

Puista poltettaessa vapautuvat kaasut nimittäin palavat puhtaasti ja tehokkaasti vasta, kun tulisijan lämpötila on 1000 astetta. Jos tulisijaan pannaan kosteaa puuta, kosteuden poistoon menee niin paljon energiaa, että lämpö-tila ei nouse 1000 asteeseen. Tämän vuoksi monet palavat kaasut jatkavat matkaansa hormiin palamattomina.

Jos polttopuut ovat saaneet kuivua vähintään vuoden sateelta ja lu melta suojassa ja puut on otettu si sään vuorokautta aikaisemmin, ne sisäl-tävät niin vähän vettä, että poltto-kammion lämpötila nousee nopeasti oi-keaksi pienillä polttopuilla sytytettäessä.

Seuraavalla pesällisellä lämpötila py syy korkeana ja puut palavat puhtaasti ja hyvin hyödyntäen niihin varastoituneen energian.

LUE LISÄÄ: 3 fiksua tapaa selvittää polttopuiden kosteus

Kuiva puu palaa vaaleankeltaisina ja valkoisina lieskoina. Nokea tai tuhkaa ei muodostu juuri lain-kaan, kun puita poltetaan tulisijassa oikein.

Ohjeet

01
Kokoa ja asenna tuplatolpat 5 Vaihe

Katoksen osiot rakennetaan maahan kai vettavien tuplatolppien varaan. Tolpat pannaan tarkalleen samaan linjaan, oikealle etäisyydelle ja täysin suoraan, jotta kattoja voidaan nostaa ja laskea ongelmitta.

Jokainen tolppapari yhdistetään vä likkeillä niin, että tolppien väliin jää 50 mm:n rako. Tätä rakoa pitkin kattoja voidaan liikutella ylös ja alas.

1

Kiinnitä kaksi välikettä (B) yhteen tolpista (A): yksi tolpan alapäähän maan pinnan alapuolelle ja toinen 80 cm:n korkeudelle. Kiinnitä välikkeet 5 x 80 mm:n ruuveilla.

2

Kiinnitä välikkeet (B) toiseen tolppaan (A) 120 mm pitkillä ruuveilla. Jatka työtä seuraaviin tolppiin.

3

Merkitse tolppien paikat ja kaiva niille kuopat. Me asennamme tolpat 124 cm:n (c/c 131,5 cm) välein kattovaneri-levyjemme mukaan. Kaiva kuopat rou dat-tomaan syvyyteen ja 35 x 25 cm:n kokoon.

4

Aseta tolpat (A) kuoppiin. Ylemmän välikkeen (B) tulee olla tolpan yläreunan reikien alapuolella. Oikaise uloimpia tolppia ja tue ne molemmista sivupinnoista parilla vinotuella maahan.

5

Täytä uloimpien tolppien ympä-rille maata ja oikaise muut tolpat nii den mukaan. Tamppaa maa 10 cm:n ker rosvälein, ja tarkista, että tolpat ovat suorassa. Oikaise muut tolpat narun avulla.

02
Kokoa ja sahaa tolppien yläpäät 5 Vaihe

Kuusi tolppaparia on nyt pystytetty, mutta niitä ei vielä ole yhdistetty yläreu-nasta, mihin on hyvä syy: on paljon hel-pompi ensin sahata tolpat oikeaan kor-keuteen kuin yrittää upottaa tolpat tar-kalleen oikeaan syvyyteen.

Nyt siis sahaamme tolpat oikeaan korkeuteen ja yhdistämme ne ensin 50 mm:n välikkeillä, jolloin kahden tolpan väli on 50 mm koko tolpan pituudelta.

1

Tee ensin kaikkiin tolppiin (A) sama korkeusmerkintä. Voit käyttää merkin-töjen tekoon laser- tai letkuvesivaakaa.

2

Tolppien yläosien välikkeet (C) sahataan 15 cm:n pituuteen. Välikkeet työstetään 50 x 75 mm:n kestopuusta.

3

Aseta välike (C) paikalleen niin, että sen alareuna on 10 cm lopullisen tolppa-korkeuden yläreunan alapuolella. Pidä kappa leita yhdessä puristimilla. Aseta sama kor keus muihin tolppiin.

4

Yhdistä tolpat (A) ja välike (C) 12 x 230 mm:n lukkopultilla (D). Poraa pultille reikä 12 mm:n kierreporalla 25 mm välikkeen alareunan yläpuolelle.

5

Sahaa tolppien yläreuna 30 asteen kulmaan. Merkitse sahauslinja koko tolpan ympäri ja sahaa linjaa pitkin pitkällä pistosahan terällä tai käsisahalla.

03
Rakenna katto-osiot vanerista 5 Vaihe

Kattovanerista ja kermistä työstetään pienet katot jokaisen viiden puuosion päälle. Katon kaltevuus on 30°. Jokainen kattomoduuli koostuu kahdesta pääty-kolmiosta, yhdestä välikolmiosta ja kah-desta kattolappeesta, jotka sahataan tavallisesta 12 mm:n vanerilevystä.

Lappeet ja päädyt verhoillaan itse-kiinnittyvillä kattolaatoilla. Auringon lämpö hitsaa laatat yhteen. Voit käyttää myös sileää kermiä.

1

Piirrä kolmio (E) ensin levylle. Me teemme pääty- ja välikolmiosta 75 cm leveän ja 21 cm korkean. Näin katto-kaltevuudeksi tulee 30 astetta.

2

Sahaa kolmio (E) tarkasti ja käytä sitä kaavana muita kolmioita varten.

VINKKI: Sovita kolmiot levylle niin, että levy tulee optimaalisesti käytettyä. Muista jättää tilaa sahausurille.

3

Kattolappeiden (F) leveys on 46 cm ja pituus 122 cm (puoli vanerilevyä). Kolmiot (E) ja lappeet (F) on helpointa sahata upotussahalla ohjainkiskoa käyttäen.

4

Kun sahaat kattolappeita (F), kallista saha 30 asteen kulmaan. Näin saat reunoista pystysuorat, ja levyt on helpompi yhdistää yläreunasta.

5

Jokaisessa katossa on kolme kol-miota (E) ja kaksi lapetta (F). Kak si kolmiota tulee päätyihin ja yksi kes kelle. Levyt liimataan ja naulataan liitoksista.

04
Verhoile katot bitumi­ laattasuikaleilla 7 Vaihe

Jos haluat säästää aikaa (ja hiukan ra ­ haa), voit verhoilla katto­osiot sileällä bitumikermillä. Koska halusimme hie­ man näyttävyyttä, valitsimme katto­ laatat ­ siis muotoon leikatut, liuskekiviä muistuttavat bitumikermipalat.

Laattojen asennus on kuin palapeliä, sillä tilaa on vain kahdelle kokonaiselle laattariville, ja rivien alareunat ja ylin rivi on leikattava. Ylärivin palat leika­ taan alemmista kaistaleista.

1

Leikkaa 3 kermivuodasta alareunaa pitkin reunakielekkeet irti jokaista katto­ moduulia varten. Tasareunainen, kielek kee­ tön kaistale (L) käytetään räystääl lä. Kielek­ keet (M) säästetään ylimpään harjariviin.

2

Kolmioiden (E) kermi leikataan top­ safe­bitumista. Aseta ker mi (P) niin, että se työntyy 10 mm kolmion (E) alareunan yli ja sulata se kiinni kuumailmapuhalti mella. Leik­ kaa 18 cm leveitä kaistaleita (N) harjaa varten.

3

Poista suojamuovi kaistaleen (L) takapinnasta. Aseta kaistale räystäälle niin, että kattolappeen keskelle osuu kieleke tai liitos. Kiinnitä kaistale paikalleen parilla hakasella.

4

Leikkaa ylimääräinen kermi pois reunaa pitkin. Leikkaa jokaisen kerrok sen jälkeen. Jos kermikerroksia on useampi päällekkäin, niitä on vaikea leikata.

5

Aseta jokaiselle kattolappeelle kaksi laattariviä. Jokaista riviä limi­ te tään puolikkaan kielekesuikaleen verran. Rivit kiinni tetään hakasilla yläreunasta, jo­ ten kiinnitys jää seuraavan rivin alle piiloon.

6

Irralliset kielekkeet (M) kiinnite­ tään ylimmäksi riviksi. Ne pysyvät paikallaan yläreunan hakasilla. Älä kuumen­ na kaikkia kermilaattoja, sillä ne hitsautuvat itse yhteen, kun aurinko lämmittää niitä.

7

Viimeistele katon verhoilu harjakaistaleella (L). Sitä ei voi kiinnit tää hakasilla, joten lämmitämme jälleen sen takapintaa kuumailma puhaltimella.

05
Katto-­osiot asennetaan tolpille 5 Vaihe

Katot ripustetaan tolppien väleihin, mutta niitä ei kiinnitetä. Jokaista kattoa tulee voida siirtää ylös ja alas omassa osiossaan alla olevan puupinon korkeu­ den mukaan. Tämän vuoksi kattojen päätyihin asennetaan kantavat välikkeet (G). Välikkeet sopivat tuplatolppiin (A), ja ne lepäävät 10 mm:n lukkopulttien päällä. Tolppiin porataan reiät, jotta pult teja voidaan siirtää 4 eri korkeuteen.

1

Sahaa soiroista 15 cm pitkät kan­ tavat välik keet (G). Esiporaa 5 mm:n po ralla keskelle päätyä. Merkitse välikkeen kes ki kohta ja kiinnitä se 4 x 40 mm:n ruuveilla päädyn alareunan linjaa myötäileväksi.

2

Merkitse tolppiin (A) pulttien reiät mittapisteesi mukaan. Poraamme lukkopulteille (H) reiät 20 cm:n välein. Tee kaikkiin tolppiin merkki 2 cm:n etäisyydelle tolpan katon puoleisen pään reunoista.

3

Uloimpiin tolppiin tehdään reiät vain kattoa vasten tuleviin sivuhin, muihin tolppiin porataan kaksi reikää joka korkeudelle. Pulttien koko on 10 mm, joten poraa reiät 12 mm:n poralla.

4

Nosta katot tolppien väliin. Selviät helpoimmalla, jos kiinnität kattoon pari ruuvipuristinta ja nostat päädyn kerral­ laan ja työnnät lukkopultin välikkeen alle.

5

Nyt puukatokset ovat valmiit. Jo-kai sen osion katon saa tiiviisti puu pinon päälle, kun pultteja siirtää sopi val le korkeudelle. Näin puut pysyvät kuivina.

Materiaalit

75 x 75 mm:n kestopuutolppia
• 12 tolppaa (A) á 240 cm

50 x 75 mm:n kestopuusoiroja
• 6 välikettä (C), pituus 15 cm
• 12 välikettä (B), pituus 10 cm

50 x 75 mm:n kestopuulistaa
• 10 kantavaa palikkaa (G), pituus 15 cm

12 mm:n kattovaneria
• 15 kolmiota (ja päädyt) (E) á 75 x 21 cm
• 10 kattolapetta (F) á 122 x 46 cm

Kattolaattoja (Icopal K-malli)
• 5 m2 kattoverhoiluun (K)
• 10 katon räystäslaattaa (L)
• 30 kielekettä (M)

Katto (Icopal Topsafe-katekermi)
• 10 verhoiltua päätyä (P) á 75 x 22 cm
• 5 harjapalaa (N) á 18 x 122 cm

Lisäksi:
• 6 lukkopulttia, mutterit ja aluslevyt (D), 12 x 230 mm
• 10 lukkopulttia (H), 10 x 200 mm
• Ruostum. ruuvit: 5 x 120, 5 x 80, 4 x 40 mm
• Lämpökäsit. dyckert-naulat, 1,8 x 40 mm
• Puusepänliimaa, hakasia naulaimeen

Vie aikaa

Työhön menee pari viikon lop-pua. Voit säästää vähän aikaa käyttämällä tavallista, sileää katto huopaa.

Hinta

Noin 40 € ensimmäiseen osioon ja 30 € seuraaviin.

Vaikeusaste

Sijoita ja tamppaa tolpat huo -lella paikoilleen. Katoksissa ei ole hankalia rakenteita.

Piirustus

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …