Viimeinen silaus

Nyt on aika saattaa tallin rakentaminen loppuun. Aloitamme varaston ja harrastetilan sisäseinistä. Ensin pystytetään lisää tolppia vanerilevyjen kiinnittämiseen tarvittavaa puurunkoa varten.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1-2 viikkoa
Hinta
6.000 euroa

Johdanto

Vanerista tehdään sisäseinät, joihin hyllyt ja työkalut voi-daan kiinnittää suoraan. Sen jälkeen on lattian vuoro. Sisäkatto tulee vain har-rastetilaan. Tämä tila on tarkoitus eris-tää, jotta se voidaan pitää lämpimänä.

Seuraavaksi tehdään valmiiksi ulko-seinät. Harrastetila eristetään tuulen-suojapahvilla ja mineraalivillalla sekä valmistellaan tulevaa lautaverhoilua varten. Lehtikuusiverhoilu asennetaan seinään niin kutsutulla yksi-kahteen -lautaverhoilulla, jonka hyvä puoli on siinä, että sitä voidaan sovittaa olosuh-teiden mukaan niin, että verhoilu menee tasan kokonaisin laudoin. Verhoilun voi tehdä myös kuusisahalaudasta (ja kyl-lästää puunsuojalla), joka on huomatta-vasti lehtikuusta edullisempi ratkaisu.

Lopuksi valmistamme kaksi ovea ja tallin suuret portit paikan päällä.

3-osainen sarja

Osa 1. perustus
Tehdään tallin perustus: otetaan mitat, kaivetaan betoniankkurit maahan, asennetaan kannatinpalkit ja pystytetään runkotolpat.

Osa 2. huopakatto
Tallin katto tehdään helposti työstettävistä vanerilevyistä ja palahuovasta. Lisäksi saat ohjeet kattotuolien valmistamiseen.

Osa 3. verhoilu
Nyt on seinien vuoro. Seinät verhoillaan lehtikuusella yksi-kahteen -tyylillä. Lopuksi asennetaan ovet ja ikkunat.

Supertallin yhdessä päässä on tilaa vaikka veneelle ja toisessa verstaalle. Rakennuksen keskiosassa on vaja, jossa voidaan säilyttää polkupyöriä ja puutarhatyökaluja.

Ohjeet

01
Eristysvalmiina 8 Vaihe

Kun rakennus on saatu katon alle, sen pystyttämistä jatketaan valmistamalla seuraavaksi vajan ja harrastetilan jäykis-tävät seinät. Ensin kiinnitetään kakkos-nelosia poikittain tolppien väliin jäykis-tämään rakenteita ja muodostamaan tukevan puurungon. Päätyyn on tehtävä vaakapuilla tilaa oville ja ikkunoille kakkosnelosten väliin.

Vajan ja harrastetilan väliseen jaka-vaan seinään asetetaan kattotuolin alle ylimääräinen paarre, johon vanerilevyt voidaan kiinnittää yläreunastaan siten, että ne sulkevat seinän kattotuolin alta. Eristettävään harrastetilaan laitetaan levyjen alle tuulensuojapahvia.

1

Kantavien tolppien väliin asennetaan kakkosneloset (A) - yksi kuhunkin kenttään. Ylimääräiset kakkosneloset asennetaan myös vajan ja harrastetilan ympärille ovi- ja ikkunakoh-tiin. Kakkosneloset kiinnitetään kulmarau-doilla kannatinpalkkeihin ja yläsidepuuhun.

2

Kakkosneloset ja vaakapuut asennetaan harrastetilan päätyseinään. Ylhäältä kakkosneloset ruuvataan kiinni kattotuolien taakse ja muualla liitoksiin käytetään kulmarautoja.

3

50 x 100 mm:n paarre ruuvataan kattotuolin alle vajan ja harrastetilan väliseen seinään. Tämän jälkeen pystytetään kakkosneloset kulmaraudoilla korkeintaan 600 mm:n etäisyydelle toisistaan.

4

Kattopalkin alle tulevalla ylimää-räisellä paarteella varmistetaan, että vanerilevyt saadaan kiinnitettyä kunnolla yläreunastaan. Kakkosneloset ovat samaa puuta ja kokoa kuin paarre, joten levyt kiinnittyvät tiiviisti yläreunasta.

5

Harrastetilan vastainen tuulensuoja asennetaan niittipistoolilla. Myöhemmin asennetaan mineraalivilla ja vanerilevyt toiselta puolelta.

6

Vanerilevyt (C) asennetaan tuulensuojan päälle koko sisäseinän pituudelta. Levy leikataan siten, että liitos osuu keskimmäisen kakkosnelosen keskelle. Levy ruuvataan paikoilleen kiinni rakennuksen kantaviin rakenteisiin.

7

Vanerilevyyn merkitään ikkunoiden paikat ulkoa päin. Levyä pidetään ikkuna-aukkoa vasten siten, että merkinnät saadaan tehtyä. Levy nostetaan alas ja ikkuna-aukko leikataan ikkunakarmiin nähden oikean kokoiseksi.

8

Olemme täydessä työn touhussa tekemässä seiniä tallin kahteen huoneeseen. Harrastetila eristetään mineraalivillalla ja tuulensuojapahvilla. Pari vaakapuuta kiinnitetään ulkopuolista puuverhoilua varten harrastetilan valmistuttua.

02
Lattian eristäminen 7 Vaihe

Sitten eristämme harrastetilan lattian. Vajan lattia laitetaan muuten samalla tavalla, mutta sitä ei eristetä.

Huoneen molemmille pitkille sivuille laitetaan soirot, joihin poikittaiset lat-tiapalkit asennetaan. Lattiapalkkeina toimivat paarteet, joiden päätyihin on lovettu kolot. Näin ne saadaan sopimaan pitkittäissoiroihin, joihin ne kiinnite-tään. Palkkien alle laitetaan poikittain eristettä paikoillaan pitäviä lautoja. Lattian alle laitetaan vielä kanaverkkoa tuhoeläinsuojaksi ennen lattian eristä-mistä tuulensuojapahvilla ja 100 mm:n mineraalivillalla. Villa peitetään ker-roksella tuulensuojapahvia, jonka jälkeen voidaan asentaa lattialaudat.

1

Palkit (E) asennetaan huoneen mo-lemmille pitkille sivuille laitettui-hin soiroihin (D). Laudat on puolestaan asennettu PU-liimalla ja vanerin läpi kanna-tinpalkkiin kiinnitetyillä ruuveilla. Palkit (50 x 100 mm) asetetaan 600 mm:n välein.

2

Lattiapalkkien (E) alle kiinnite-tään 19 x 100 mm:n sahalautoja (F), jotka kiinnitetään vinoruuvein palkkien läpi 300 mm:n välisin etäisyyksin.

3

Palkkien väliin laitetaan pieni-silmäistä kanaverkkoa, joka leika-taan ensin hieman liian suureksi ja taivute-taan reunoistaan ylös. Kiinnittäminen sujuu joutuisasti niittipistoolilla.

4

Kanaverkon päälle laitetaan vielä tuulensuojapahvia. Sekin taivute-taan ylös reunoistaan ja kiinnitetään niitein.

5

Palkkien väleihin leikataan sopivan kokoiset palat mineraalivillaa pari senttiä liian suureksi, jotta se saadaan jännitettyä hyvin paikoilleen palkkien väliin. Mineraalivillan päälle tulee vielä kerros tuulensuojapahvia.

6

Tuulensuojapahvi vedetään eristeen päälle ja tiiviisti kiinni seiniin. Tuulensuoja niitataan kiinni palkkeihin ja seiniin.

7

Lattia tehdään 28 mm paksuista lattialaudoista10 mm:n raolla seiniin, jotta laudoilla on tilaa elää. Laudat kiinnite-tään palkkeihin 4 x 60 mm:n ruuveilla.

03
Seinien eristäminen 7 Vaihe

Seuraavaksi eristetään harrastetilan sei-nät. Aloitamme katosta. Ensin asennetaan tuulensuoja palkkien väliin ja sitten paneelilaudat kiinnitetään palkkeihin. Harrastetilan sisäkatto eristetään kah-della mineraalivillakerroksella. Tämä määrä riittää ajoittaista lämmitystä aja-tellen. Tämän vuoksi sisäverhoilun taakse ei saa laittaa höyrysulkua, koska siitä saattaisi aiheutua haitallista kosteutta rakennukseen. Sen sijasta käyte-tään hengittävää tuulensuojaa.

Mineraalivilla laitetaan seiniin ulkoa-päin ja sen jälkeen tulee kerros tuulen-suojaa. Ulkopuolelle asennetaan vaaka-suorat poikkipuut ja paarteet ovi- ja ikkuna-aukkojen ympärille.

1

Kakkosnelosten välit täytetään eristeellä koko harrastetilan ympäriltä. Eristeen tulee sopia napakasti, jotta se pysyy tiiviisti paikoillaan. Eristeen ulko-puolelle laitetaan tuulensuojaa osittain päällekkäin 200 mm:n matkalta.

2

Alin poikkipuu sijoitetaan maa-ankkureiden reunusten päälle. Kahden keskimmäisen poikki-puun välille kannattaa laittaa muutama välirima, jotta poikkipuiden etäisyydet pysyvät samoina kaikkialta.

3

Ovi- ja ikkuna-aukkojen ympä-rille asennetaan 50 x 100 mm:n paarteet, joihin ne voidaan kiinnittää ja tiivistää. Ikkuna-aukon koko on tässä 70 x 96 cm. Aukon on oltava joka sivulta 10 mm suurempi kuin ikkunakarmin ulkomitta.

4

Ikkuna asetetaan aukkoon ja sovi-tetaan siten, että kehyksen ja karmin välillä on kaikkialla yhtä paljon ilmaa. Sovi-tuksessa käytetään kiiloja. Tässä on käytet-ty erikoisia puhallettavia wingbagseja.

5

Ikkuna kiinnitetään paikoilleen, kun se on saatu suoraan niin vaaka-kuin pystysuunnassakin. Sivuihin esiporataan 6 mm:n poralla. Ikkunakarmit kiinnitetään 7,5 x 112 mm:n karmiruuveilla.

6

Ikkunakarmin ja ikkuna-aukon välit tiivistetään laajentuvalla saumanauhalla, joka työnnetään paikoilleen tasoon paarteen kanssa liimautuva puoli karmiin päin.

7

Ikkunan yläpuolelle naulataan teräspelti kiinni paarteeseen 5 mm karmin ulkopuolelle, jotta pellin ja puukarmin väliseen ilmastoivaan onteloon pääsee ilmaa, joka estää puuta lahoamasta.

04
Lautaverhoilu 8 Vaihe

Verstas on eristetty ja olemme valmiina ulkoseinien puuverhoiluun. Valitsimme materiaaliksi niin kutsutulla yksi-kahteen -menetelmällä asennettavan lehtikuusen. Sillä tarkoitetaan sitä, että ensin laitetaan pystyyn rivi lautoja tietyllä etäisyydellä - tässä 50 mm - ja peitetään raot vielä toisella rivillä lautoja.

Kannattaa valmistaa mittarima ulko-lautojen asentamista varten. Näin ei tarvitse kaivaa tuumamittaa esille joka kerta laittaessasi lautaa paikalleen sei-nään, vaan pääset nopeasti sijoittamaan laudat oikeille paikoilleen. Mittamuotti uloimman lautakerroksen sijoittamista varten helpottaa myös työtäsi, koska kiinnitettäviä lautoja on monta.

Seuraavaksi laitetaan uloin puuverhoilu. Lehtikuusi-laudat kiinnitetään yksi kahteen 50 mm:n etäisyydelle toisistaan. Laudat on pohjustettu lehtikuusen käsitte-lyyn tarkoitetulla pohjustusöljyllä ennen asennusta. Tallin valmistuttua laudat öljytään vielä kerran.

1

Merkitse pitkään mittarimaan vuorotellen 100:n ja 50 mm:n koh-dalle merkinnät poikkipuille, jotta lehtikuu-silaudat on helppo asentaa. Aloita tallin-päädystä ja tee sisintä lautakerrosta varten merkinnät alimpaan ja 3. poikkipuuhun.

2

Jaa tila tarkasti lautojen väleihin, jotta kokonaiset laudat menevät tasan. Verstaan puoleisella seinällä lautojen pitää olla hieman tiiviimmin toisissaan kiinni.

VINKKI: Sijoita mittarima kaltevasti siten, että jako menee tasan.

3

Laudat sahataan mittaan. Kannattaa tehdä kuvan kaltainen järjestelmä sahaamista varten. Katkaisu/jiirisahalla ja päätystopparin avulla sahaus on nopeaa.

4

Laudat ruuvataan poikkipuihin. Jokainen lauta kiinnitetään 4,2 x 55 mm:n ruostumattomalla ruuvilla. Laudat ovat pari senttiä liian pitkät, jotta ne voidaan sovittaa paikalleen. Ne sahataan myöhem-min mittaan koko tallin pituudelta.

5

Lautakerroksen päälle tulevien lautojen paikat mitataan ja ensim-mäisen rivin laudan ylä- ja alareunaan teh-dään merkintä 25 mm:n kohdalle. Merkit-semällä kaikkien lautojen paikat helpotat uloimman lautakerroksen asentamista.

6

Kiinnitä uloimman lautaker-roksen laudat. Jokainen lauta sijoite-taan merkkien mukaan siten, että se peittää ensimmäisen rivin lautojen väliset raot. Lauta kiinnitetään kahdella ruuvilla jokai-seen poikkipuuhun.

7

Päätyyn tehdään merkinnät verhoilulaudoille. Kokonaiset laudat ikkunoiden ja ovien vieressä näyttävät parhaalta ja samalla säästyy lautojen halkaisemiselta pituussuunnassa.

8

Päädyn laudat sahataan mittaan ikkunoiden ja ovien kohdalla, muutoin ne ulottuvat ylhäältä alas. Ylhäältä lautojen annetaan nousta katon vanerilevyjä vastaan. Aukot peitetään myöhemmin kahdella laudalla ja harjan jiiriliitoksella.

05
Lautaovet 7 Vaihe

Tallin ja vajan ovia ei eristetä ja ne kootaan laudoista paikan päällä.

Jokaiseen oveen tarvitaan kolme oven leveyden pituista vaakapuuta, jotka kiinnitetään väliaikaisesti kulmaraudoilla. Näin ne pysyvät paikoillaan lautoja kiinnitettäessä. Jokaiseen oveen tulee sahattava vino-tuki, joka kiinnitetään vaakapuihin oven takana olevin naulauslevyin.

Keskimmäisen vaakapuun tulee sopia vinotukeen. Kaksi tukipuun osaa kiinni-tetään vinotukeen naulauslevyin ja laudat ruuvataan paikoilleen aivan kattoon saakka. Ovi pysyy kiinni tallisaranoin, kun se lopuksi sahataan irti ylhäältä ja kulmaraudat poistetaan.

1

Oviaukkoon asennetaan kaksi vaakapuuta - yksi ylös ja toinen alas. Vaakapuut asennetaan tolppiin kulmarau-doin. Vaakapuiden väliin on jännitetty puristimin vinotuki, johon voidaan tehdä merkinnät ja joka voidaan näin sahata.

2

Keskellä oleva vaakapuu kiinni-tetään vinotukeen. Keskimmäinen vaakapuu sovitetaan vinotukeen ja sahataan viistoon. Kaksi osaa kiinnitetään vinotukeen naulauslevyin. Kiinnittämisen ajaksi vaakapuu jännitetään puristimin.

3

Oven ensimmäinen lautakerros laitetaan paikoilleen, kun vaakapuut ja vinotuki on kiinnitetty. Julkisivu on jo puuverhoiltu, joten oven puuverhoilu on helpompaa sovittaa muun verhoilun kanssa yhteensopivaksi.

4

Ylimpään ja alimpaan vaaka-puuhun asennetaan levysaranat. Kaunein lopputulos syntyy ruuvaamalla saranat kiinni lautojen 1. kerrokseen, sillä 2. kerros kätkee saranat osittain alleen.

5

Uloimmat laudat asennetaan saranoiden päälle. Kun lautojen taakse jyrsitään urat saranoille, saadaan uloimmat laudat istumaan aivan kiinni sisimpiin lautoihin.

6

Kaikki laudat leikataan oven yläpuolelta oviaukon sijainnin osoittavan vaakapuun keskeltä ohjaus-kiskolla varustetulla pyörösahalla. Kaikki oveen ylhäältä alas asennetut laudat sahataan poikki.

7

Oven vasemmalle puolelle asennetaan tallinovenkahva. Oven vaakapuut voidaan nyt irrottaa kulmarau-doista ja ovi avata. Vasemmalle puolelle asennetaan pala saranoiden pidintä varten.

06
Tallin tuplaovi 5 Vaihe

Päätyovi kootaan aivan samalla periaat-teella paikan päällä kuten vajan ovikin. Tallinovea ei kuitenkaan sahata ylhäältä irti lopuksi. Vaakapuut sahataan kahteen osaan, jolloin saadaan kaksi ovea.

Ensin asennetaan kolme vaakapuuta poikittain aukkoon ja kiinnitetään kul-maraudoilla nurkkatolppiin. Kaksi vino-tukea ruuvataan naulauslevyillä taakse. Sen jälkeen kiinnitetään laudat paikoil-leen. Nämäkin laudat tulevat aivan kat-toon saakka, mutta ne sahataan kaik-kien lautojen ja levysaranoiden asenta-misen jälkeen. Ovi sahataan irti ylhäältä, jonka jälkeen poistetaan keskimmäinen lauta, jolloin saadaan kaksi ovea vaaka-puut keskeltä sahaamalla.

1

Ensin asennetaan vaakapuut ja vi-notuet kulmaraudoin ja naulausle-vyin. Tukipuihin merkitään mittarimoilla lautojen jako niin, että voidaan käyttää vain kokonaisia lautoja. Raudat pitävät vaaka-puut paikoillaan, kunnes ovi on valmis.

2

Koko ovi sahataan ylhäältä, kun koko pääty on ensin verhoiltu kahdella lautakerroksella. Ohjauskisko jännitetään paikoilleen ja ovi sahataan niin, että ovien yläpuolelle jää 60 mm:n aukko teräspellille.

3

Keskimmäinen lauta irrotetaan, jotta ovi voidaan jakaa kahteen osaan. Talliin kuljetaan vajanovesta ja kulmaraudat irrotetaan. Sen jälkeen kaksiosainen tallinovi voidaan avata.

4

Tallinovet on koottu naulauslevyin ja tältä ovi näyttää takaapäin kaikkine naulauslevyillä koottuine, vinotukien ja vaakapuiden välisine liitoksineen.

5

Oven yläpuolelle asennetaan pala paarrepuuta suojaamaan pääty-puuta laholta. Teräspelti niitataan kiinni päätylautojen sisäpuolelle, jonka jälkeen pala paarrepuuta ruuvataan syrjälleen tallinovien pysäyttimeksi.

Materiaalit

Sisäseinien tarvikkeet

 • 50 x 100 mm:n paarteet (kak-kosneloset (A) ja vaakapuut (B))
 • 15 mm:n vanerilevyt (C)
 • 38 x 56 mm:n soiroja
 • Tuulensuojapahvi (hengittävä)
 • Niittejä
 • 100 mm:n mineraalivillaa
 • Kulmarautoja
 • Helaruuveja
 • 4 x 60 mm:n ruostum. ruuveja
 • 5 x 90 mm:n ruostum. ruuveja

Tarvikkeet lattiaan:

 • 38 x 56 mm:n soiroja (D)
 • 50 x 100 mm:n paarteita (E) lattiapalkeiksi
 • 19 x 100 mm:n sahalautaa (F)
 • PU-liimaa
 • Pienisilmäistä kanaverkkoa
 • 100 mm:n mineraalivillaa
 • Tuulensuojapahvia (hengittävää)
 • 28 mm:n lattialautoja (höyl. mäntyä)
 • 4 x 60 mm:n ja 5 x 90 mm:n ruostum. ruuveja, kiinnitysniittejä

Tarvikkeet ulkoseinään:

 • 50 x 100 mm:n paarteita (poikkipuiksi)
 • 15 mm:n paneelilautaa (kattoon)
 • 100 mm:n mineraalivillaa
 • Tuulensuojapahvia
 • Ikkuna ja ovi
 • Sink. teräspeltiä ja sink. nauloja
 • Laajentuvaa saumanauhaa
 • 5 x 90 mm:n ruostum. ruuveja
 • 7,5 x 112 mm:n karmiruuveja
 • Kiiloja

Tarvikkeet ulkoverhoiluun:

 • 25 x 100 mm:n lehtikuusilautoja (tai esim. 22 x 100 mm:n kuusisahalautoja)
 • 4,2 x 55 mm:n ja 4,8 x 75 mm:n ruostumattomia ruuveja (lehtikuusilautoja varten)
 • Lehtikuusen pohjustetta ja öljyä

Erikoistyökalut

 • Katkaisu/jiirisaha

Tarvikkeet oveen ja porttiin

 • 50 x 100 mm:n paarteet
 • Kulmarautoja
 • Naulauslevyja ja helaruuveja
 • 25 x 100 mm:n lehtikuusta (tai 22 x 100 mm:n kuusisahalautaa)
 • 4,2 x 55 mm:n ja 4,8 x 75 mm:n ruost. ruuveja (lehtikuuselle)
 • 4 levysaranaa
 • 4 pitkää, ruuvilevyillä varustettua levysaranaa
 • 8 lukkoruuvia
 • 3 tallinovenkahvaa
 • Sink. teräspelti ja sink. nauloja

Erikoistyökalut

 • Yläjyrsin, pyörösaha (ohj.kiskolla)

Vie aikaa

1-2 viikkoa

Hinta

Noin 6 000 € (lehtikuusella)

Vaikeusaste

Työ ei ole vaikeaa, mutta isossa projektissa on hallittava monta asiaa yhtä aikaa. Jos päädyt lehtikuusi-verhoiluun, saat tallistasi suhteellisen huoltovapaan.

Piirustus

Harrastetilan seinät

Kakkosneloset (A) muodostavat ikkunoiden ja ovien aukot. Niiden väliin kiinnitetään mineraalivillaa ja sen jälkeen tuulensuojapahvia molemmille puolille. Sisäpuolelle tulee vanerilevyt (C) ja ulkopuolelle vaakapuut (B) verhoilulautoja varten.

Harrastetilan seinät

Laudat oikein päin

Laudat on aina muistettava laittaa oikein päin, sillä ne kaartuvat kuivuessaan. Ydin-puun puoli kaartuu ulospäin ja kuoreen päin ollut puoli kovertuu. Koveraan puo-leen syntyy ajan myötä kutistumisen seu-rauksena halkeamia. Tämän vuoksi ydin-puoli on käännettävä ulospäin. Kuvassa on lautojen kiinnittämiseen käytetty nauloja, mutta voit käyttää myös ruuveja, kuten me käytimme talliin. Periaate on aivan sama.

Laudat oikein päin

Tallinovet päädyssä piilossa

Keskilauta poistetaan, jotta vaakapuut voidaan sahata keskeltä ja ovet avata. Lauta laitetaan lopuksi takaisin.

Varmista ulkoverhoilun tasajako nurkkiin kiinni-tetyillä kokonaisilla laudoilla.

Tallinovet päädyssä piilossa

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Autotalli