Komea katto palahuovasta

Unelmien tallin katto tehdään palahuovasta. Se on kätevää, varsinkin jos käytettävissä on itseliimautuvia huopakaistaleita, jotka voidaan asentaa vanerilevyjen - tai jonkin muun tiivissaumaisen materiaalin - päälle muutamalla naulalla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päviää
Hinta
3.000 €/65 m2

Johdanto

Suomessa käytettävä palahuopa poik-keaa hieman sekä tuotteena että asen-nustavoiltaan tässä käytetystä materiaa-lista. Tässä rakennuskohteessa ei myös-kään ole käytetty Suomessa pakollista aluskermiä kattolaatan alla, vaan pala-huopa kiinnitetään supertalliimme suoraan vanerin päälle.

Palahuopa kiinnitetään limittäin. Huovan jokaisessa reunassa on liima, joka sulaa päällekkäin menevissä koh-dissa, kun aurinko lämmittää kattoa. Palahuovan kiinnittämiseen ei siten tarvita kaasupoltinta, kuten tavallista kattohuopaa kiinnitettäessä. Kattotuolit voit joko tilata tehtaalta tai rakentaa itse tässä antamiemme ohjeiden mukaan. Käytä kuitenkin rakennesuunnittelijaa kattotuoliesi lujuuden varmistamiseksi.

3-osainen sarja

Osa 1. perustus
Tehdään tallin perustus: otetaan mitat, kaivetaan betoniankkurit maahan, asennetaan kannatinpalkit ja pystytetään runkotolpat.

Osa 2. huopakatto
Tallin katto tehdään helposti työstettävistä vanerilevyistä ja palahuovasta. Lisäksi saat ohjeet kattotuolien valmistamiseen.

Osa 3. verhoilu
Nyt on seinien vuoro. Seinät verhoillaan lehtikuusella yksi-kahteen -tyylillä. Lopuksi asennetaan ovet ja ikkunat.

Huipputallin toisessa päässä on tilaa autolle tai veneelle ja toisessa päässä on pieni työtila. Rakennuksen keskellä on varasto polkupyöriä ja puutarhatyökaluja varten.

Ohjeet

01
Rakenna kattotuolit 9 Vaihe

Kuten sanottua, voit tilata kattotuolit valmiina tehtaalta, mutta niiden toimitusaika on usein pitkä, yleensä 4-6 kuukautta. Päätimme siis tehdä kattotuolit itse, vaikkakaan sillä tavoin ei säästy kovin paljon rahaa. Mutta saimme sellaiset kuin halusimme - ja oikeaan aikaan.

Jos teet kattotuolit itse, selvitä ensin rakennesuunnittelijalta kattotuoleiltasi vaadittava lujuus. Ensimmäistä katto-tuolia kannattaa käyttää muiden mallina. Aseta muutama tukipuu ensimmäi-sen kattotuolin tärkeimpien liitosten kohdalle, jotta voit laittaa muut tuolien osat sen päälle ja koota seuraavat tuolit samaan kulmaan ensimmäisen kanssa.

1

Kattotuolien yläjuoksut (A) saha-taan yläpuolelta jiiriin sahalla, joka on asetettu 270:n kulmaan kattokaltevuu-den mukaan. Liitoksesta tulee täysin tiivis.

TÄRKEÄÄ! Huomioi oikea työskentelykor-keus. Käytä kolmea pukkia tai työpenkkiä.

2

Pystytuki (C) kattotuolin keskellä sahataan teräväksi kahdella sahauksella. Merkitse kulman paikka pystytuen keskelle.

3

Kattotuolin alajuoksun (B) jiiri tehdään pyörösahalla, koska sitä ei voi tehdä jiirisahalla. Kiinnitä ohjauskisko ruuvilla lautaan ja kiinnitä se ruuvi-puristimella alajuoksuun niin, että se on 270:n kulmassa.

4

Aseta nyt sahaamasi neljä osaa pukkien päälle ja kiinnitä osat yhteen reikälevyillä ja ruuveilla.

TÄRKEÄÄ! Muista, että päätyihin tuleviin kattotuoleihin laitetaan reikälevyt vain toiselle puolelle.

5

Tee nyt ensimmäisestä kattotuo-lista mallikappale. Käännä katto-tuoli niin, että reikälevyt tulevat alapuolelle. Kiinnitä ruuveilla pienet ohjauskappaleet alajuoksun ja molempien viistojen kappaleiden reunoihin liitosten kohdalle.

6

Kokoa kattotuoli asettamalla kaikki osat mallikappaleen päälle ohjaus-kappaleiden väliin. Kun liität kattotuolien osat mallikappaleen päällä, kaikista kattotuoleista tulee samanlaisia.

7

Kattotuolin liitoksissa käytetään reikälevyjä. Aloita kiinnittämällä yläliitos 180 x 180 mm:n reikälevyllä. Liitosten tulee olla täysin tiiviitä, kun kiinnitysruuvit kierretään reikälevyyn. Tässä oli sopivaa käyttää 11:tä ruuvia.

8

Ylä- ja alajuoksut liitetään toisiinsa 80 x 340 mm:n reikälevyllä. Levyn keskelle jätetään ruuviton kohta, koska siihen kiinnitetään myöhemmin kulmarauta ulkopuolelta. Laitoimme 10 ruuvia levyn kumpaankin päähän.

9

Kattotuoli on valmis - tai melkein valmis. Siitä puuttu-vat vielä reikälevyt toiselta puolelta. Melkein valmiit kattotuolit kannattaa nostaa pois mallin päältä ja kiin-nittää reikälevyt sitä mukaa kuin kattotuolit laitetaan paikoilleen. Muista, että kahteen kattotuoliin (päätyihin tuleviin) laitetaan reikälevyt vain toiselle puolelle.

02
Kattotuolit ja -vaneri 9 Vaihe

Kattotuolit asennetaan vankoilla kulma-raudoilla, jotka kiinnitetään rungon ylä-palkkeihin ennen kuin tuolit nostetaan paikoilleen. Kattotuolit voidaan kiinnit-tää pelkillä kulmaraudoilla kunnes ne saadaan kiinnitettyä päältä katon har-jalla kulkevaan rimaan. Rima tulee kat-totuolien päälle, joista on sahattu pois yläkulma, ja kattovanerit kiinnitetään rimaan. Mittaa 115 mm tuolin kummal-takin puolelta (A) alaspäin ja yhdistä nämä kaksi pistettä viivalla. Sahaa pois tuolien yläkulmat, niin saat tilaa harjalla kulkevalle rimalle, johon vanerit saa-daan kiinni. Kun kattotuolit on kiinni-tetty rimaan, asetetaan kattovanerit. Ne tulevat 400 mm päädystä ulospäin.

1

Kiinnitä kulmarauta kumpaankin yläpalkkiin, jotta voit kiinnittää katto-tuolin, kun se on nostettu paikalleen. Merkitse ensin kumpaankin yläpalkkiin kat-totuolien paikat ja kiinnitä jokaiseen mer-kittyyn kohtaan kulmarauta.

2

Kiinnitä kulmarauta ruuveilla kattotuolin sivulle, kun kattotuoli on nostettu paikalleen. Käytä itsesenk-kaavia 5,5 x 25 mm:n ruuveja, jotka porautuvat reikälevyyn.

3

Asenna ensin rakennuksen päihin tulevat kattotuolit. Pingota naru kattotuolien päiden väliin. Narusta on myöhemmin apua, kun nostat paikoil-leen muut kattotuolit.

4

Laita nyt kattotuolit paikoilleen narua apuna käyttäen niin, että ne tulevat juuri oikealle paikalle. Huomaa, että kattotuoleista on sahattu pois yläkulma katon harjalla kulkevaa rimaa varten.

5

Laita katon harjalle tuleva rima kattotuolien päälle vaakasuoraksi sahattuun kohtaan. Kiinnitä rima ruuveilla ensimmäiseen kattotuoliin ja anna sen olla muissa kohdin irrallaan, kunnes olet saanut asetettua ja kiinnitettyä kaikki kattotuolit.

Kun kattotuolit ovat paikoillaan, ankkuroi päädyn kattotuoli kiinnittämällä rima viistosti päädyn katto-tuolista viidenteen kattotuoliin.

6

Aseta kattotuoli kerrallaan suo-raan ja kiinnitä se harjan rimaan. Kun kattotuolit on kiinnitetty, laita vanerile-vyt katon toiselle lappeelle. Anna viistoon kiinnitetyn riman jäädä paikalleen, kunnes kaikki 1. lappeen vanerilevyt on kiinnitetty.

7

Laita vanerilevyt (E) paikoilleen toiselle lappeelle, kun kaikki katto-tuolit on kiinnitetty katon harjalla kulke-vaan rimaan. Vanerilevyt ovat 2440 mm pit-kiä ja 1220 mm leveitä. Ne ulottuvat 400 mm päätyjen yli ja muodostavat räystään.

8

Vanerilevyt sahataan niin, että ne saadaan liitettyä toisiinsa katto-tuolien keskeltä.Anna levyjen ulottua 50 mm tuolien ulkopuolelle. Kiinnitä levyt tuo-leihin 4 x 60 mm:n ruuveilla 150 mm:n välein.

9

Nyt kattotuolit ovat paikoillaan ja ne on kiinnitetty sekä yläpalkkeihin että katon harjalla kulkevaan rimaan, joten voidaan alkaa laittaa paikoilleen vanerilevyjä (E). Levyt ulottuvat 40 cm päätyjen yli ja muodostavat räystään.

03
Räystäät 6 Vaihe

Ennen kuin kattopinnoitetta aletaan lait-taa paikalleen on räystäs- ja otsalaudat saatava asennettua. Tässä kohteessa räystäsrakenteet ja materiaalit poikkea-vat hieman tavanomaisista suomalais-ratkaisuista. Kun räystäs- ja otsalaudat on saatu paikoillaan, katon alareunaan asetetaan alumiininen räystäslista.

Alumiiniprofiilin tehtävänä on ohjata vesi pois katolta ja alas räystäskouruun. Sillä varmistetaan myös, että pala-huovan ensimmäinen kerros kiinnittyy kunnolla ja ettei kattopinnoitteen alle pääse kosteutta. Suomessa kuiten-kin vaaditaan aina aluskermi kattolaa-tan alle kaikille kattokaltevuuksille.

1

Kattotuolien päihin kiinnitetään räystäslauta (F) 4,2 x 55 mm:n ruostu-mattomilla ruuveilla. Kiinnitä ruuvit myös vanerilevyn läpi alas räystäslautaan.

2

Otsalauta (G) kiinnitetään vanerilevyn läpi ruuveilla. Asenna lauta paikalleen ruuvipuristimilla ruuvien kiinnittämisen ajaksi. Kiinnitä otsalauta myös räystäslautaan ja katon harjalla kulkevaan rimaan.

3

Kiinnitä ensimmäisen otsalaudan päälle toinen otsalauta. Lauta on 50 mm pitempi kuin sisempi lauta ja se tulee 70 mm:n päähän ensimmäisen laudan alareu-nasta niin, että kattoon tulee päädyssä reuna.

4

Vanerilevyjen alareunaan kiinni-tetään alumiininen räystäslista, joka ohjaa veden pois. Työnnä profiilit toisiinsa ja vedä niitä sitten niin, että ne ovat pari milliä sisäkkäin. Listojen päät mahtuvat näin liik-kumaan lämpötilan vaihdellessa.

5

Levitä alumiinilistan päälle kaksi juovaa kattoliimaa kattohuovan ensimmäistä kerrosta varten. Siten varmis-tat, että palahuopa pysyy kunnolla kiinni. Kattoliimaa on saatavissa patruunoina, joita on helppo käyttää.

Katto on katettu kokonaan vanerilevyillä, minkä jälkeen laitetaan paikoilleen otsaja räystäslaudat ennen kuin päästään levittämään kattohuopaa.

04
Kattohuopa 8 Vaihe

Kun käytät tällaista palahuopaa, var-mista, etteivät palojen saumat tule samalle kohdalle vanerilevyjen saumojen kanssa. Mittaa 166 mm - mikä on puolet palahuovan kielekkeen leveydestä - vanerilevyjen saumasta, niin pääset aloittamaan palahuovan levityksen sopivalla etäisyydellä vanerilevyjen saumas-ta. Palahuopaa kannattaa alkaa levittää keskeltä kattoa, niin saat sopivasti pelivaraa kummallakin puolella. Ensimmäi-nen huopakerros katon lappeella teh-dään huovasta, jossa ei ole kielekkeitä. Huopa kiinnitetään tässä alumiiniseen räystäslistaan. Räystäälle tuleva huopa on perforoitu keskeltä, joten sen voi hal-kaista ja käyttää myös katon harjalla.

1

Mittaa 166 mm vanerilevyjen pystysuorasta saumasta ja piirrä sauman kanssa samansuuntainen viiva. Laita katon räystäälle tarkoitettu huopa viivaa vasten ja kiinnitä se kahdella naulalla jokaisesta tummasta liimatusta kohdasta.

2

Levitä räystäshuopakappaleiden päälle ensimmäinen kerros palahuopaa. Laita se räystään alareunan mukaisesti ja kiinnitä se liimattujen kohtien kummaltakin puolelta.

3

Seuraavat palahuopakerrokset levitetään 166 mm:n siirtymillä. Tummista liimatuista kohdista näkee hel-posti, mistä seuraava kerros alkaa. Kiinnitä palahuovat tummista liimatuista kohdista.

4

Voit levittää palahuovan vain katon toiselle puoliskolle ja jatkaa siitä ylöspäin. Tämä on paras tapa, jos seisot telineillä. Siirrä sitten telinettä ja jatka katon toiselle puoliskolle.

5

Taita palahuopa ylös päätylistan kohdalla. Kiinnitä kattopinnoite nauloilla päätylistan yläreunasta ja leikkaa yli menevä osa pois puukolla.

6

Katon harjalle levitetään räys-täälle ja harjalle tarkoitettua huo-paa. Se jaetaan kolmeen osaan, joista jokai-nen laitetaan paikalleen ja naulataan kiinni.

7

Kiinnitä päätyjen otsalautojen päälle alumiiniset päätylistat. Listoja työnnetään sisäkkäin ja vedetään ulos niin, että ne ovat 2 mm sisäkkäin, jotta ne pystyvät laajenemaan lämmön vaiku-tuksesta. Kiinnitä listat alumiininauloilla.

Kun kattohuopa on käännetty ylös pääty-listaa vasten ja suojattu alumiini-listalla, katto on hyvin suojattu kosteudelta.

8

Nyt katto on melkein valmis - vain katon harjalle pitää vielä levittää kattohuopaa. Sitten on seinien vuoro. Tallin ulkoverhous tehdään lehtikuusesta ja tallin ovi ja muut ovet tehdään paikan päällä.

Materiaalit

Tarvikkeet kattoon

45 x 145 mm:n sahatavaraa
• 32 yläjuoksua (A) à 2900 mm
45 x 120 mm:n pattinkia:
• 16 alajuoksua (B) à 4200 mm
• 16 pystytukea (C) à 950 mm
38 x 56 mm:n rimaa:
• Katon harjan rima (D)
15 mm:n vaneria:
• Kattolevyt (E) à 1220 x 2440 mm

Lisäksi:
• Reikälevyjä: 60 x 140, 80 x 340, 180 x 180 , paksuus 1,5 mm
• Kiinnitysruuveja
• Kulmarautoja, 90 x 90 mm
• 5,5 x 25 mm:n levyruuveja
• 4 x 60 mm:n ruuveja
• 5 x 80 mm:n ruuveja

Erikoistyökalut

• Pyörösaha (+ohjauskisko)
• Tarv. katkaisu/jiirisaha

Katon pinnoittamiseen:

25 x 150 mm:n lehtikuusilautaa:
• Räystäslaudat (F)
• Otsalaudat (G)

Lisäksi:
• 4,2 x 55 mm:n ruostumattomia ruuveja lehtikuusilautoja varten
• Alumiininen räystäslista
• 38 x 56 mm:n tukirimoja

Tarvikkeet pinnoittamiseen:

• Palahuopaa (erikoisvalmiste)
• Kattohuopaa (räystäs ja harja)
• Kattoliimaa
• 20 mm:n huopanauloja
• Alumiinilistaa
• Alumiininauloja

Kysy lisää: www.icopal.f

Vie aikaa

3-5 pv, kun katto on 65 m2

Hinta

Tässä n. 3 000 €/65 m2:n katto.

Vaikeusaste

Kattotuolien kanssa on oltava tarkkana, jos ne rakentaa itse, mutta se ei ole vaikeaa. Palahuopaa on helppo käsitellä.

Piirustus

Kattotuolin rakenne

Kattotuolin yläjuoksu on valmistettu 45 x 145 mm:n sahatavarasta. Pystytuki (C) ja alajuoksu (B) on valmistettu 45 x 120 mm:n sahatavaraa. Talliin tarvitaan yhteensä 16 kattotuolia. Kattotuolien liitokset tehdään erikokoisia reikälevyjä käyttäen.

Kattotuolin rakenne

Kattotuolien sijoittelu

16 kattotuolia jaetaan tasaisesti noin 670 mm:n etäisyydelle toisistaan. Huomaa, että työtilan päädyssä oleva kattotuoli on hiukan tolppien ulkopuolella. Kattotuolia on siirretty hiukan eteenpäin, jotta se sopisi paremmin siihen, että ulkopuolinen lautavuoraus kulkee koko matkan ylhäältä alas, kun se laitetaan paikalleen.

Kattotuolien sijoittelu

Näin tehdään katon reuna

Vanerin ja kattopinnoitteen väliin ei saa päästä kosteutta. Siksi katon alareunaan kiinni-tetään tässä alumiininen räystäslista. Kattoliimalla var-mistetaan, että ensimmäi-nen ja alin palahuopakerros kiinnittyy hyvin ja että vesi valuu kunnolla pois katolta katon alareunassa. Suomessa vaaditaan aina aluskermi kattolaatan alle kaikille kaltevuuksille.

Näin tehdään katon reuna

Tallin rakenne

Kattotuolit laitetaan paikoilleen rungon ylärakenteiden päälle. Kattotuolien yläkulma sahataan pois ennen asentamista, jotta saadaan paikka rimalle, johon vanerilevyt (E) kiinnitetään. Pystytukea (C) ja kattotuolien alajuoksua (B) vasten kiinnite-tään ruuveilla rima, joka varmis-taa kattotuolien kiinnityksen. Tallin sivuille kiinnitetään vaaka-suorat rimat, joihin tallin ulko-verhous kiinnitetään, kun päästään niin pitkälle.

Tallin rakenne

Palahuovan levitys

Palahuopa levitetään niin, että palat menevät limittäin. Katon räystäälle levitetään ensin tarkoitukseen sopivaa kat-tohuopaa, jossa ei ole kielekkeitä. Sen päälle levitetään ensimmäinen kerros palahuopaa, jossa on kielekkeet. Kielekkeiden paikat näkyvät tummina liimattuina kohtina.

Palahuovan levitys

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Autotalli