Avokatos antaa suojan autolle

Kaksi autoa, auto ja matkailuvaunu tai auto ja veneperävaunu. Mopot, pyörät, lastenvaunut ja kaikki pihatyökalut. Välipohjan päälle ulkokalusteet, grilli ja leikkikalut talveksi sekä sukset ja kelkat kesäksi. Kaikki tämä mahtuu noin 50 m2 autokatokseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
7.000 euroa

Johdanto

Tilaa pitää olla paljon. Se oli lähtökohtana, kun ru-pesimme suunnittele- maan avokatosta autolle.

Ulkonäkö ilmentää omistajan kiintymystä massiivisiin puurakenteisiin. Vaja voi-taisiin tehdä paljon pienem-mästä ja vähemmästä puutavarasta. Sulamis- ja roiskeve-sien haitan välttämiseksi sei-nälaudoitus ja avoimet pilarien päät pitää jättää noin 30 cm korkeudelle maasta.

Tulos on monikäyttöraken-nus, johon mahtuu kaksi autoa tai auton lisäksi matkailuvaunu tai venetraileri, mopot, harrastusvälineet ja lasten-vaunut. Lisäksi siinä on säily-tystilaa mm. pihatyökaluille.

Rakennuksen toisen puo-len sisäkorkeus on niin suuri, että sinne voi viedä hyttive-neen trailereineen. Autovaja tehtiin läpiajettavaksi.

Perustuksen valinta

Kuvattu avoin rakenne on hankala Suomessa. Lumi sa-taa sisään ja tuiskulumi voi pahimmassa tapauksessa täyttää koko autokatoksen.

Perustus salaojituksineen ja routasuojauksineen pitää suunnitella rakennuspaikan olojen mukaan.

Lattiaksi valetaan normaali betonilaatta. Nopeatekoisin ja yksinkertaisin pohjaratkai-su on reunavahvistettu laatta. Halvemmaksi tulisi normaali matalaperustus, mutta se vaatii enemmän työtä.

Kylmän rakennuksen poh-jatäyttö ja kosteuseristys pi-tää tehdä hyvin ja vettä läpäi-sevillä materiaaleilla jääty-misvaurioiden välttämiseksi. Betoniksi pitää tilata pakkasen- ja alkalinkestävää laa-tua. Auton pyörien mukana tuleva vesi ja maantiesuola sekä ajoittain toistuva jääty-minen ja sulaminen murtaa muuten betonin pinnan.

Betonilaatan tulee olla hieman vino keskeltä sivuille, jotta vedet valuvat pois.

Puuosien liitokset

Rakennuksen kantavassa rakenteessa ei ole lainkaan sahattavia tai lovettavia puulii-toksia. Rakennuksen avoi-muuden ja vähäisen raken-teellisen jäykkyyden takia se varustetaan useilla tuulikuor-mia vastaan ottavilla, kattoon ja seiniin kiinnitettävillä vino-jäykisteillä.

Testasimme erästä tällaista jäykistejärjestelmää, jonka asennus kävi helposti. Veto-nauhoissa oli valmiina kiristimet, joilla lopullinen hieno-säätö oli kätevää.

Teknisesti hienon teräs-nauhajäykisteen (BMF) tilalle voi asentaa nopeasti, posti ja halvalla tavanomaiset (ja ruostumattomat) lautajäy-kisteet, joiden kiinnitys käy paineilmanaulaimella erittäin nopeasti.

Ylisillä paljon tilaa

Tehdyn autokatoksen toiseen puolikkaaseen on rakennettu umpinainen välipohja.

Se toimii säilytystilana, jos-sa on täysi seisomakorkeus rakennuksen harjan alla.

Säilytystilan käytön helpot-tamiseksi siihen tehtiin lauta-lattia (P). Harvalaudoituskin yleensä riittää säilytysparven pohjaksi, mutta sillä kulkemi-nen on työlästä, esineet pitää asetella poikittain ja aivan pienien esineiden säilyttämi-nen parvella olisi hankalaa.

Kaide (R) ei ole välttämä-tön, mutta se parantaa turvallisuutta ja helpottaa kul-kemista parven reunoilla.

Parvelle voi nousta irtotik-kaita pitkin, mutta jos niiden siirtelyn vaivalta halutaan säästyä, tilalle voi tehdä kiin-teät tikkaat laudasta ja soi-rosta. Katteeksi valitsimme teräslevyn.Teräskate on edul-linen, nopea ja helppo asentaa sekä pitkäikäinen ja vaivaton materiaali.

Teräslevykate valmiina

Normaalia on tilata teräskate laipioiden mukaan valmiiksi mittoihin katkottuna. Mittoja saa olla montakin, tavalliset katkomiset saa levyn hintaan kuuluvana palveluna.

Normaalia teräslevyä voi paloitella kulmahiomakoneella, nakertajalla tai pyörösa-halla tarkoitukseen sopivalla kovametalliterällä.

LUE LISÄÄ: Kätevä autotalli valmiista osista

Ohjeet

01
Kantavien rakenteiden valmistus 14 Vaihe

Kahden auton autokatos 1

Alavaakapuun (A) ja betonilaatan väliin asennetaan bitumikermikaista, joka estää kosteuden imeytymisen betonista alavaakapuuhun. Kaistaa saa metritavarana, joten sitä ei tarvitse leikata itse.

Kahden auton autokatos 2

Alavaakapuu voidaan kiinnittää naulaus-kulmalevyillä (kuvassa) noin 1 m välein. Työläiltä ruuvitulppakiinnityksiltä vältytään, kun laattaan upotetaan valun yhteydessä tartuntateräkset.

Kahden auton autokatos 3

Katoksen mitat ovat juuri sen verran suuret, että alavaakapuita pitää jatkaa. Liitokset on sovitettu keskimmäisten pilareiden (B) kohdalle ja sidottu naulauslevyillä. Alavaaka-puun pitää olla painekyllästettyä tavaraa.

Kahden auton autokatos 4

Mallityössä seinien ristikkäistuentaa ollaan tekemässä BMF:n teräksisillä siteillä. Niitä kiristettäessä tarkistetaan, että kulmien pystypuut tulevat tarkasti pystysuoraan. Helppo ja halpa ratkaisu on lautatuenta.

Kahden auton autokatos 5

Keskilinjan pystypilareiden (D) päät käsitellään värittömällä puunsuoja-aineella. Betonia vasten asetetaan bitumikermi. Kiinnitykset tehdään jäykillä kulmateräksillä ellei tartuntoja ole valettu.

Kahden auton autokatos 6

Rakennuksen keskilinjan pilarit (D) pystytetään, välipohjan vaakatuki (E) kiinnitetään pystypuihin ja välipohjan kannatinpalkit (G) kiinnitetään. Rakenne jäykistetään tilapäisesti laudoilla.

Kahden auton autokatos 7

Harjapuu (F) kiinnitetään tilapäisesti ruuvipuristimilla ja naulataan tai ruuvataan pystypilariin (D). Harja- ja pystypuiden läpi porataan 16 mm reikä pitkällä puuporalla ja harjapuut otetaan takaisin alas.

Kahden auton autokatos 8

Pysty- ja harjapuut yhdistettiin kierretangolla ja lukkoaluslevyillä. Aluslevyt pureutuvat puuhun. Kierretangoille porattiin 16 mm reiät. Aluslevyt ja mutterit asennetaan kierretangon kumpaankin päähän.

Kahden auton autokatos 9

Kattokannattimien (H) yläpäät on katkaistu 60° kulmassa. Tee loveukset harjapuille (F). Merkitse kattokannattimien paikat välipohjan palkkeihin (G). Kattokannattimien alapäät on helpoin katkaista niiden asennuksen jälkeen.

Kahden auton autokatos 10

Yksityiskohta toisen sivuseinän keskimmäisen pystypuun kohdalta. Tästä nähdään, kuinka ylävaakapuu (C), kattopaarre (H) ja pystypuut (6) on kiinnitetty. Huomaa myös kapea ura, johon vinotuet asennetaan.

Kahden auton autokatos 11

Toiseen päätyyn asennetaan kolme pilaria (S). Molemmille sivuseinille asennetaan edellisten kanssa samasta tavarasta tehdyt puut (l). Kaikki nämä toimivat lautavuorauksen kiinnitysjuoksuina (N).

Kahden auton autokatos 12

Teräsnauhasta valmistetut vinotuet asennetaan runkopuihin pilarikenkiä käyttäen. Pilarikenkien kohdalle asennettiin vielä neljä vaakalankkua pystypuiden väliin, etteivät vinotuet siirrä tai taivuta pystypuita.

Kahden auton autokatos 13

Rakennus pitää tukea myös vaakasuunnassa. Tässä tapauksessa se tehtiin asentamalla samat teräksiset vinotuet kummallekin kattolaipiolle. Vinotukien kohdalle katto-paarteiden väliin asennettiin lankunpätkät.

Kahden auton autokatos 14

Kahden keskimmäisen kattokannattimen yläpäiden väliin asennettiin 50 x 100 mm soiro palkkikenkien avulla. Tämä soiro varmistaa, ettei vinotuki vedä kattotuoleja yhteen kiristettäessä tai esim. kovalla tuulella.

02
Teräslevykate ja limilaudoitus seiniin 8 Vaihe

Kahden auton autokatos 1

Merkitse vesikatteen kannatinorsien tai -lautojen paikat tarkasti mitaten päätyjen kattopaarteisiin. Merkitse paikat muihin paarteisiin kalkkilangalla ja naulaa laudat tai orret (K) kiinni.

Kahden auton autokatos 2

Päädyn räystäslaudat (M) kiinnitetään katon kannatinpaarteisiin. Räystäslautoja naulattiin kolme päällekkäin. Ylin niistä ulottuu 25 mm kattokannattimia korkeammalle.

Kahden auton autokatos 3

Decra-teräslevykatto asennetaan ylhäältä alaspäin. Etuna on se, että rimoitusta voi käyttää tikkaina. Nosta ylemmän rivin alareunaa ja työnnä levy alle. Decra on Icopal-tuote.

Kahden auton autokatos 4

Decra-kate kiinnitetään hieman erikoisella tavalla levytoimituksen mukana tulevilla maalatuilla erikoisnauloilla alasyrjistä katon kannatinorteen.

Kahden auton autokatos 5

Kun toinen lape ja toisen lappeen kaksi en-simmäistä riviä ovat paikoillaan, harjalle kiinni-tetään solumuoviset tiivisteet. Päälle ruuvataan kaksi 19 x 50 mm painekyllästettyä listaa.

Kahden auton autokatos 6

Harjalevyt kiinnitetään listoihin. Harja-levyjen päät limitetään eli ne asetetaan noin 10 cm päällekkäin ja naulataan kiinni kolmella naulalla kummaltakin sivulta.

Kahden auton autokatos 7

Kattokannattimien (M) alapäät sahattiin pystysuunnassa poikki ja räystäslaudat (L) samalla tavalla. Katteeseen kuuluvat räystäs-listat ruuvattiin räystäslautojen päälle.

Kahden auton autokatos 8

Vaakasuuntaisen lautaverhouksen (N) lautoja limitettiin noin 20 cm. Suomessa lautaver-hous ei saa ulottua maahan saakka, koska se vettyy mm. lumen sulamisvesien takia.

Materiaalit

100 x 100 mm parrua, kestopuuta
• 5 alavaakapuuta (A),3500 mm
• 10 runkopuuta (B), 2150 mm
• 4 yläpuuta (C), 4000 mm

100 x 200 mm parrua
• 5 pilaria (D), 4280 mm 50 x 150 mm lankkua
• 4 harjapuuta (F), 4000 mm
• 10 palkkia (G), 3300 mm
• 24 paarretta (H), 5000 mm
• 6 tukipuuta (S), 800 mm
• 1 tukipuu (E), 7000 mm (käytännössä 3500 + 3500 mm tai liimapuuta)

50 x 100 mm soiroa
• 8 runkopuuta (J), 2150 mm
• 3 runkopuuta (S), 3900 mm
• tukia harjalle, 800 mm

22 x 100 mm lautaa
• 26 lautaa (K), 3600 mm
• 26 lautaa (K), 4500 mm

22 x 150 mm lautaa
• 8 lautaa (L) alaräystääseen, 4500 mm
• 12 lautaa (M) päätyräystääseen, 5100 mm
• 120 ulkovuorilautaa (N), 3600 mm
• 10 nurkkalautaa (T), 2600 mm
• 6 kaidelautaa (R), 3600 mm

25 x 100 mm lautaa
• noin 220 jm, välipohjan lattia (P), 18 m2

Lisäksi
• bitumikermikaistaa
• 60, 75 ja 100 mm sinkittyjä nauloja tai paineilmanaulaimen nauloja
• 5 kpl 16 mm kierretankoja, pituus 350 mm
• 10 kpl 16 mm muttereita ja 50 x 50 x 5 mm aluslevyt
• teräslevykate, 80 m2 naulaus- ja side- sekä kannatinlevyt
• naulauslevyruuveja
• M12 ankkuriruuveja

Vie aikaa

2 viikkoa

Hinta

Noin 7000 euroa ilman perustuksia.

Piirustus

Rakennuksen vaakaleikkaus. Katkoviivat kuvaavat välipohjaan asennettuja vinotukia. Mallityössä käytettiin paljon massiivista, kallista puutavaraa vain ulkonäön vuoksi.

Poikkileikkaus antaa yleiskuvan autokatoksen rungon rakenteesta. Lautavuoraus (N) ja räystäslauta (L) on piirretty vain toiselle puolelle.

Vajan sivut ovat samanlaiset. Seinissä on kaksi paria vinotukia ja katossa toiset kaksi paria.

Tässä se pääty, jonka toinen sivu on vuorattu. Seinässä täytyy olla myös vinotuet.

Toinen pääty on lähes avoin. Käytännössä näin avoin rakenne ei menesty lumisissa oloissa.

3D-malli

Piirustus Kahden auton autokatos
3D-malli

Tilava kaksoisautokatos

Melkein 50 neliön kokoisessa katoksessa on tilaa kahdelle autolle

Avaa 3D-malli

Piirustus Kahden auton autokatos
3D-malli

Katoksen kantava rakenne

Katoksessa on katettu tila ja kaksi kertaa korkeampi osa, jossa on avoimet seinät ja päädyt.

Avaa 3D-malli

Piirustus Kahden auton autokatos
3D-malli

Ulkopinnat

Katoksessa on peltikatto ja limilaudoitus.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

Video

TIPS: Asenna pitkät laudat yksin

Video

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.