Tyylikäs katos ulko-oven suojaksi

Artikkelin katoksessa on talon tyyliin sopivia leikkauksia ja koristelistoja. Ne voi vallan hyvin jättää pois ja rakentaa pelkistetymmän version, jos se sopii paremmin rakennuksen ilmeeseen.

Johdanto

Jos talon ulko-ovi on suojaamaton, voi olla paikallaan rakentaa katos suojak-si. Käytännöllinen ja kaunis ovikatos nostaa myös talon arvoa.

Tässä esiteltävä katos koostuu kah-desta suurta hyllynkannatinta muistut-tavasta konsolista, jotka kiinnitetään seinään. Kannattimet kannattelevat ni-mensä mukaisesti kahteen kattotuoliin kiinnitettyä laudoista valmistettua kat-toa, joka päällystetään huopakatteella. Katteen lisäksi katos katetaan päällys-laudoilla ja tuulilaudoilla. Katteen ja tuulilautojen väliä suojaa alumiiniprofii-li, joka estää kosteuden työntymisen katteen alle.

Ovikatoksen mitat määräytyvät oven leveyden ja porrastasanteen koon perus-teella. Ovikatoksen kaltevuus taas riip-puu varsinaisesta katosta. Tässä katon alla ei ollut paljon työskentelytilaa, joten ovikatos oli rakennettava valmiiksi ennen sen asentamista oven yläpuolelle.

Ovikatos on paikallaan ulko-oven suojana. Ratkaisu on sekä käytännöllinen että kaunis.

Ohjeet

01
Näin valmistat konsolit 10 Vaihe

Ensin valmistetaan kaksi suurta ”hyllyn-kannatinta” muistuttavaa konsolia kan-nattelemaan kattorakennetta. Konsoli koostuu kolmesta osasta. Sen pystysuora ja vaakasuora osa kiinnitetään tarkalleen 90 asteen kulmaan. Vinotuki kiinnitetään osien välille tukemaan rakennetta. Vino-tuet eivät saa olla liian lyhyitä, koska sil-loin on vaarana, että rakenteesta tulee liian heikko. Ne eivät myöskään saa olla liian pitkiä, koska silloin konsolit saatta-vat näyttää kömpelöiltä.

Konsoleita voi koristaa listoin ja leik-kauksin, jos ne sopivat talon tyyliin. Se on tehtävä ennen konsolien kokoamista. Kai-kista hyvin varustetuista rakennustarvi-keliikkeistä löytyy monenlaisia koristelis-toja valmiina asennettaviksi. Sahaami-seen käytimme katkaisu- ja jiirisahaa se-kä sahauspöytää. Työ onnistuu myös pel-källä käsisahalla ja käsiyläjyrsimellä.

1

Mittaa ovikatoksen mitat. Oven ja rappujen koko määrää katoksen koon. Kuvan ovi on 100 cm leveä ja porrastasanne 80 cm syvä.Ovikatoksen tulee peittää molemmat (kts. piirros).

2

Sahaa neljä lankkua (45 x 95 mm) sopivan mittaisiksi. Tässä ne ovat 90 cm pitkät (A) ja (B). Ne kootaan aina kaksi yhteen, joten seiniin kiinnitettäviin lankkuihin (A) on tehtävä keskelle lovi, jonka varassa päällyslauta (B) lepää.

3

Sahaa seinään kiinnitettävän lankun (A) alareuna 45 asteen kulmaan - se näyttää parhaalta seinässä. Lankun lappeen tulee olla seinää vasten, kattotuoleja (D) kannattelevan päällyslaudan (B) puolestaan syrjällään.

4

Liitä konsolinosat (A) ja (B) PU-liimalla, joka on vahvaa ja täyttää epätasaisuudet. Osat eivät saa olla liian tiukat, muuten sahattu lankku saattaa lohjeta. Sivele liimaa yhdelle pinnalle ja kokoa osat.

5

Poraa reiät ja kiinnitä liitos neljällä ruos-tumattomalla ruuvilla. Lankkujen on oltava suorassa kulmassa toisiinsa. Ruuvaa kaksi ruuvia kullekin sivulle, anna liiman kuivua hetki ja kokoa sitten toinen konsoli. Silota tasoitemassa sormenpäällä.

6

Poraa reiät kuusiokantaisille puuruuveil-le, joilla pystysuora osa (A) kiinnitetään seinään. Tee reikä n. 20 cm:n päähän ylhäältä ja 17 cm:n päähän alhaalta 12 mm:n puuporalla.

7

Sahaa vinotuen (C) toiseen päähän 45 as-teen kulma. Pidä vinotukea konsolia vasten ja merkitse pituusmitta. Nyt voit sahata myös toisen pään. Tässä käytetty vinotuki on 82 cm pitkä.

8

Jyrsi vinotukien (C) reunat esimerkiksi viiste- tai profiilijyrsimellä, jolla saat vinotuen näyttämään kapeammalta. Jyrsiminen onnistuu myös käsiyläjyrsimellä.

9

Kiinnitä mahdolliset koristelistat vinotu-keen (C) liimalla ja nauloilla. Täytä konsolien kokoamisen jälkeen reiät ja halkeamat tasoit-teella, silota tasoite sormenpäällä. Poista ylimääräinen tasoite kostealla sienellä.

10

Poraa reiät vinotuen seinään kiinnitettävän osan taakse. Poraa liitokseen vinosti takaa-päin. Kiinnitä vinotuki liimalla ja kahdella 6 x 90 mm:n ruuvilla. Ylimpään liitokseen tarvitaan liimaa ja yksi 6 x 120 mm:n ruuvi.

02
Kattotuolien valmistus 4 Vaihe

Seuraavaksi otetaan mitat kattoa var-ten. Ensin mitataan katon korkeus. Mitta otetaan oven yläpuolelle tulevan kattotuolin alimmasta kohdasta katon korkeimpaan kohtaan eli harjaan saakka. Tässä katoksessa tämä mitta oli 34 cm. Tilaa ei ollut enempää, mut-ta tälläkin mitalla saadaan kattoon ihan sopiva kaltevuus.

Tämän jälkeen mitataan katon le-veys. Pidä toista konsolia paikallaan seinää vasten siinä kohden, jossa se tu-lee olemaan ja ota siitä mitta oven kes-kikohtaan. Keskikohdan ja konsolin ulommaisen reunan välisen mitan ker-rot kahdella, jolloin saat konsolien päällä lepäävän kattotuolin vaaka-suoran osan leveyden. Vaakasuoran poikkipuun leveys määrää kattotuo-lien kaltevuuden.

1

Mittaa kattotuolit. Laita kolme osaa pääl-lekkäin ja lankun pätkä keskelle suorassa kul-massa poikkipuuhun nähden (145 cm). Aseta suorakulma poikkipuun keskelle, merkitse korkeus (tässä 34 cm) viivoilla kattotuoleihin.

2

Sahaa kattotuoli (D) ja poikkipuu (E) sopivan mittaisiksi. Ohjainkisko helpottaa poikkipuun sahaamista pyörösahalla. Kokei-le ensin hukkapuulla, että kulma on oikein.

3

Vahvista liitoksen etupuolta vanerista (G) leikatulla levyllä, jonka liimaat ja ruuvaat (4 x 50 mm ruuvit) liitoksen päälle. Voit vahvistaa myös naulauslevyillä, mutta lopputuloksesta ei silloin tule yhtä kaunis.

4

Kiinnitä osat toisiinsa liimaamalla ja ruuvaamalla. Käytä 6 x 120 mm:n ruuveja keskellä olevaan pystysuoraan lankkuun. Se ei ole välttämätön, mutta koristeellinen. Ala-osaan voi naulata ylimääräisen koristeen.

03
Näin valmistat katon 7 Vaihe

Tee ”koeasennus” ennen kuin kiinnität katoksen lopullisesti paikoilleen. Poraa valmiiksi konsoleiden ja kattotuolin kiinnittämiseen tarvittavat reiät. Näin varmistat, että porausreiät ovat seinäs-sä juuri oikealla paikalla, kun nostat val-miin rakenteen paikoilleen. Ovikatos maalataan ennen seinään kiinnitystä.

Osien maalaamisen jälkeen konsolit ja kattotuolit kiinnitetään uudelleen sei-nään ja alimmaiset ulkoverhouslaudat ruuvataan kiinni kattotuoleihin. Näin varmistetaan, että kattotuolit ovat pai-kallaan. Tämän oven edessä ei ollut tar-peeksi tilaa työstää kattoa valmiiksi pai-koillaan seinään kiinnitettynä. Ovikatos piti ottaa alas vielä kerran ja koota val-miiksi maassa. Sen takia on tärkeää var-mistaa, että rakenteessa ei ole siirtymiä, joista voi aiheutua ongelmia kiinnitet-täessä valmista ovikatosta paikalleen.

1

Kiinnitä konsolit ja kattotuolit paikoil-leen kuusiokantaisilla puuruuveilla. Ruuvien tulee kiinnittyä seinään kunnolla. Kiviseinään tehtäviin reikiin laitetaan aina kevytbetoni-tulppa.

2

Maalaa osat ennen kuin kiinnität ne lopulli-sesti. Käytä kumilakkaa oksakohtiin, jotta ne eivät kuultaisi maalin läpi. Maalaa ensin poh-jamaalilla ja sitten peittävällä puukyllästeellä. Aseta ovikatos paikoilleen osien kuivuttua.

3

Kokoa ulkoverhouslaudat (H) ponttiin ja ruuvaa kiinni uppokantaruuveilla. Näin kate on helpompi asentaa. Hieman ulkoneva alin lauta peittää räystäslaudan (M).

4

Kiinnitä molemmat kattotuolit konsolei-hin neljällä 35 x 50 x 50 kulmaraudalla. Takim-mainen kattotuoli ruuvataan lisäksi seinään kiinni kuusiokantaisilla puuruuveilla.

5

Ota koko rakennelma alas viimeisten ulkoverhouslautojen, reunalistojen ja katteen asennusta varten. Puureunalistat (J) johtavat veden pois, jotta se ei pääse tuulilautojen taakse ja katteen alle.

6

Kate leikataan oikeaan pituuteen. Reunat ovat itseliimautuvat. Aloita alhaalta ja naulaa ensimmäinen pala kiinni pitkittäin ylimpään reunaan. Katepalat ovat osittain päällekkäin, jotta vesi voi valua pois katteelta.

7

Ruuvaa tuulilaudat (K) kattoon kiinni. Sahaa ne ensin sopivaan kulmaan. Tämän ovikatoksen tuulilaudat ovat 21 x 92 mm:n laudoista. Asenna alumiiniprofiili (L) tuulilau-taan, jotta vesi ei tunkeudu katteen alle.

Materiaalit

Kahteen konsoliin:

• 2 lankkua (A) 45 x 95 mm, höylättyä mäntyä 90 cm, pystysuoraan osaan
• 2 lankkua (B) 45 x 95 mm, höylättyä mäntyä 90 cm, päällyslaudoiksi
• 2 lankkkua (C) 45 x 70 mm höylättyä mäntyä, 82 cm, vinotuiksi
• 2 kpl 6 x120 mm ruuveja, vinotukien yläkiinnitykseen
• 4 kpl 6 x 90 mm ruuveja, vinotukien alakiinnitykseen
• Puuliimaa
• Koristelistoja, 8 x 27 mm, uppokantanaula

Kahteen kattotuoliin:
• 4 lankkua (D) 45 x 95 mm höylättyä mäntyä, 105 cm, kattotuoleihin
• 2 lankkua (E) 45 x 70 mm höylättyä mäntyä, 145 cm, poikkipuiksi
• 1 keskipala (F), 45 x 70 mm
• 1 kpl ristivaneria (G) liitokseen
• Koristelistoja

Lisäksi:
• Ulkoverhouslautoja (H) 21 x 120 mm, 94 cm
• Puureunalistoja (J), 30 x 30 mm, noin 4,5 m
• 2 tuulilautaa (K) á 21 x 92 mm, 108 cm
• Alumiiniprofi ili (L), tuulilautojen katteeksi
• 2 räystäslautaa (M) á 21 x 117 mm, 90 cm
• PU-liimaa, maalia
• Ruuveja, 4 x 50 mm pinnoitettuja
• 1 rulla huopakatetta, -nauloja tai hakasia
• 6 kuusiokantaista puuruuvia á 160 mm aluslaatoilla
• 4 kulmarautaa á 35 x 50 x 50 mm

TYÖKALUT

• Katkaisu-/jiirisaha
• Pyörösaha ohjainkiskolla
• Yläjyrsin
• Porakone
• Hylsyavainsarja
• Vesivaaka
• Pistepuikko
• Vasara
• Veitsi

Hinta

Noin 150 €

Piirustus

Tee seinään kiinnitettävään lankkuun (A) lovi. Aseta päällyslauta (B) loveen. Kiinnitä liimaamalla ja ruuvaamalla. Näiden osien tulee olla suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Vinotuki (C) vahvistaa rakennetta.

Kattotuolit (D) leikataan sopivaan kulmaan, kun olet päättänyt katon kaltevuuden. Kal-tevuus määrittyy poikkipuun (E) leveyden perusteella. Vahvista liitos ristivanerilla (G).

Multimedia

Multimedia

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pääovi