Itse tehdyt liukuovet mittojen mukaan

Lattiasta kattoon yltävien liukuovien takana voi säilyttää kaikkea vaatteista ja kengistä suksiin ja muuttolaatikoihin. Ovet näyttävät seinältä, kun pinnoitat ne tapetilla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
530 euroa

Johdanto

Todella suuren kaapin rakentaminen tietyn huoneen mittoihin ja täysin omien tarpeiden ja sisustusmaun mukaan ilman hankalia työvaiheita ja suuria kustannuksia kuulostaa lähes liian hyvältä ollakseen mahdollista. Tässä esittelemämme räätälöidyt liukuovet
voi kuitenkin rakentaa juuri näin.

Tehtävään ei tarvita kuin oksapora ja luotinaru, joiden avulla huoneesta voidaan rajata liukuoville alue. Se, miten myöhemmin haluat sisustaa ovien taakse jäävän ison tilan, on täysin toiveidesi ja tarpeidesi varassa. Uusista ovista huolimatta huone on edelleen yhtä tyylipuhdas ja kaunis kuin ennenkin.

Ovet liukuvat kiskojen ja helojen varassa. Isot ovet liikkuvat lattiassa olevaa kiskoa pitkin, ja yläreunassa niitä ohjaa yläkisko. Asennamme tässä kolme ovea, kaksi etummaiseen uraan ja yhden takimmaiseen. Mitä useampia ovia, sitä helpommin tavaroihin pääsee käsiksi. Maalaamisen sijaan verhoilemme ovet voimakaskuvioisella tapetilla, mikä viimeistelee huoneen ilmeen.

Ohjeet

01
Asenna yläkisko 4 Vaihe

1

Sijainti ratkaisee, joten tar kistamme, onko lattia täy-sin tasainen vai onko alakis koa kiilattava. Yläkisko kat kais taan mittaan. Koska seinät voi vat olla hieman vinot, ota mi tat ka tosta kiskojen sijaintikohdasta.

2

Tarkista, miten kiskon voi kiinnittää. Kipsilevy-jen tai rappauksen alta on paikallistettava aluslaudoitus. Näin kiskoon voidaan porata reiät kiinnitysruuveille. Kiskot peittä-vät myöhemmin ruuvien reiät.

3

Esiporaa ruuvien reiät kiskoon metalliporalla. Reikien pitää olla hieman kiinni-tys ruuveja suuremmat. Ruuvien pitää olla tarpeeksi pitkät ulot-tuak seen aluslaudoitukseen ja niiden on sovittava materiaaliin.

4

Kiinnitä kisko poratuista rei’istä kattoon. Ruuvien välit voivat olla noin 60 cm, koska kiskosta ei ripusteta mitään. Se vain pitää ovet pystysuorassa ja ohjaa niitä.

02
Kiskojen asennus lattiaan 8 Vaihe

Riippumatta siitä, kuinka huolellisesti yläkisko asen­ nettiin, alakiskon paikka mitataan uudelleen. Alakisko on saatava pystylinjassa tar­ kasti yläkiskon alle, jotta ovet liukuvat vapaasti.

Lattiakisko on rakenteel­ taan kaksikerroksinen. Ensin lattiaan kiinnitetään asen­ nuskisko, sen jälkeen siihen napsautetaan kiinni esiin jää­ vä varsinainen alakisko. Näin ruuvit eivät jää näkyviin.

1

Linja yläkiskon etureu­ nasta pystysuorassa alas lattiaan merkitään asennus­ kiskoa varten. Käytämme luoti­ narua, joka on tarkka ja helppo.

VINKKI: Oikea luotinaru on kohtalaista vesivaakaa halvempi.

2

Lattian viivoista mita­ taan 27 mm huoneeseen päin ja tähän merkitään uusi lyijykynäviiva. Tähän sijoitetaan asennuskiskon ulkoreuna.

3

Esiporaa asennus kis­ koon 60-80 cm:n välein reiät poralla, joka sopii lattiaan kiinnitettäviin ruuveihin. Asennuskiskon ruuvit upotetaan, jotta ne eivät jää esiin jäävän kiskon tielle.

4

Poraa kiskon läpi betonilattiaan pienellä poralla, kun kisko on oikealla paikallaan. Poista kisko ja poraa reikä sitten tulpan kokoon, jos kisko kiinnitetään valettuun lattiaan, kuten tässä kohteessa.

5

Kiinnitä asennuskisko lattiaan. Se ei tarvitse kovin lujaa kiinnitystä. Kun ovet ovat paikoilleen, kisko pysyy hyvin aloillaan. Jos alusta on oikein hyvä, kaksipuolinen teippi riittää kiinnitykseen.

6

Asenna alakisko asennuskiskoon. Paina sitä varovasti alas, kunnes se tarttuu kiinni asennuskiskoon.

7

Paina kiskoa tiukasti, jotta osat kiinnittyvät toisiinsa lovistaan. Ota tar­ vittaessa palikka ja naputtele sitä vasa ralla. Jos kiskot tekevät tenää, tarkista, onko niiden väliin jää nyt likaa tai roskia.

8

Alakisko isketään tiiviisti asennuskiskoon vasaran ja puupalikan avulla, jotta kiskoon ei tule kolhuja.

03
Sahaa ja asenna ovet 9 Vaihe

Nyt liukuovet voidaan sahata mittaan ja asentaa osaksi kis-kojärjestelmää.

Ovien korkeus on sama kuin lattian ja katon välinen etäisyys miinus 42 mm.

Monista järjestelmistä poi-keten nämä ovet eivät riipu yläkiskosta. Paino on alakiskolla, jossa kaksi pyörää, poh-japyörät, liukuvat alakiskon reunaa pitkin - kaksi ovista liukuu kiskon etureunassa ja yksi takareunassa.

1

Ovet sahataan mittaan. Merkitse mitat MDF-levyyn ja paina levyä vasten esim. pit-kää vesivaakaä, jota pitkin voit ohjata sahaa. Työstä reunoihin huullos höylän avulla tai pyöristä ne hiomapaperilla.

2

Merkitse pohjapyörien paikat, kaksi kumpaankin oveen. Sarjaan sisältyvä kaava asetetaan kulmaan ja kuuden reiän keskelle painetaan merkit: 4 kiinnitystä varten, 1 pyö rälle ja 1 lukitusruuville.

3

Jyrsi pyörälle reikä 35 mm:n oksaporalla, jotta saat pohjasta tasaisen. Poraa 11 mm:n syvyyteen vähän kerrallaan. Mittaa toistuvasti, onko pyörälle jo tarpeeksi tilaa.

4

Poista reunoja vasten olevat kulmat teräv ällä taltalla. Helojen ohjainruuvin reikä porataan 6 mm:n poralla ja neljälle asennusruuville esi pora-taan reiät 2,5 mm:n poralla.

5

Kiinnitä alapyörä neljällä 3 x 16 mm:n ruuvilla ja irrota se jälleen tämän jälkeen.

6

Kiinnitä yläohjaimet. Nyt et tarvitse kaavaa, riittää kun asennat läpinäkyvän helan keskilinjan 6 cm:n etäisyydelle reunasta. Esiporaa ja kiin nitä kahdella 3 x 16 mm:n ruuvilla.

7

Tarkista, että toinen yläohjattu pyörä liikkuu jousen varassa. Kun painat sitä sisään, voit työntää helan yläkiskon uraan. Kun hela oikenee, pyörä ohjaa ovea tasaisesti urassa.

8

Kokeile ovia. Nosta ovea ylöspäin ja jätä alareuna hieman irti kiskosta - alapyörät on poistettu sen jälkeen kun ruuva-sit ne ensikertaa oviin kiinni. Ylä-ohjainta painetaan yhteen ja ovi työnnetään yläkiskoon.

9

Ruuvaa alapyörät kiinni. Nosta ovea sorkka-raudalla ja aseta pari 8 mm:n välikettä oven ja kiskon väliin. Työnnä pyörän varmistuskoukku kiskoon, napsauta hela paikal-leen ja ruuvaa se kiinni.

04
Ovien maalaus ja tapetointi 8 Vaihe

Kun ovia on kokeiltu paikoil-leen, ne poistetaan ja niiden ilme viimeistellään.

Riittäisi, että vain maalaamme ovet, ja näin teem-mekin ovien sisäpinnoilla. Etupuoleen valitsimme kui-tenkin hienon ja voimakkaan tapetin, joka lakataan asen-nuksen jälkeen. Tämä lisää hiukan kustannuksia, mutta näin seinä voidaan viimeis-tellä todella kauniiksi.

1

Maalaa ovien takapinnat. Irrota helat ja tasoita ja hio reiät ja epätasaisuudet oven molem min puolin. Pohjusta ja maalaa takasivu - pari maali­ kerrosta varmasti riittää.

2

Levitä etupintaan tartunta-aine, ennen kuin liisteröit. Käsittele ovien etupuolet huolellisesti ja anna tartunta­aineen kuivua.

TÄRKEÄÄ! Pyyhi ovi huolella. Kaikki pöly näkyy tapetin läpi.

3

Tapetoi. Vuodat on leikattava niin, että ne ovat hieman ylipitkiä. Kuvio on saata va kohdistettua ovireunan linjaan. Kiristä tapetti hyvin, kun asetat vuotaa paikalleen.

4

Oikaise tapetti tapetti-harjalla. Poista ilmakuplat harjan avulla. Ei haittaa, vaikka liisteriä pursuaisi hieman ulos ja etupuolelle. Pyyhi liisteri pois, kun se on vielä pehmeää.

5

Tue seuraava vuota en-simmäisen reunaa vasten. Varmista, että takapin nan nuolet osoittavat samaan suun­ taan. Työnnä vuotaa tapet ti­ harjalla. Kun liisteri on kuivunut, leikkaa reunat siisteiksi.

6

Sahaa ovireunojen profiloidut listat niin, että ne ovat 5 mm ovia kor­ keam mat. Sahaa rautasahalla tai kulmahiomakoneella. Siisti viiltokohta metalliviilalla.

7

Paina profiililista reunaan sen jälkeen, kun olet lakannut täysin kuivan tapettipinnan. Lakan pitää olla täysin kuiva, jottet vaurioita sitä tiukasti istuvalla profiililistalla.

8

Raidallinen tapetti asenne taan huolellisesti niin, että raidat myötäilevät oven reunaa.

05
Ovien asennus ja säätö 3 Vaihe

Helat kiinnitetään vielä ker-ran oviin. Alapyörien asen-nus tehdään jälleen vasta sitten, kun ovet ovat oikeassa asennossa.

Kolme ovea liukuu nyt alakiskon reunoilla, ja nii-den yläohjaimet liukuvat yläkiskon urissa, mutta ovia voi yhä säätää toisiinsa näh-den. Alapyörässä on nimit-täin säätöruuvi, jonka avulla ovea voi nostaa tai laskea hieman jokaisen pyörän kohdalta.

1

Asenna valmiit ovet, kun olet kiinnittänyt yläohjai­ men takaisin paikalleen. Kiin­ nitä alapyörät jälleen vasta sitten, kun voit kiinnittää varmistuskoukun kiskoon ja napsauttaa helan ovea vasten.

2

Nyt voit säätää yhden tai useamman alapyörän korkeutta. Vapauta ensin ohjainruuvi helan keskeltä, säädä sitten korkeutta helan yläosan ruuvista ja lukitse uusi korkeus jälleen ohjainruuvista.

3

Tyylikkäiden liukuovien taa jää kätevä ja tilava vaatekaapisto. Kaapiston voi sisustaa oman maun ja tarpeen mukaan.

Materiaalit

 • Liukuovikiskosarja sekä helat ja reunaprofiilit (valmistaja Svalk, 50 kg)
 • 3 MDF-levyä, 16 mm
 • 3 rullaa tapettia
 • Tapettiliisteriä
 • Tartunta-ainetta
 • Pohjustetta
 • Maalia
 • Väritöntä lakkaa
 • Ruuveja ja tarvittaessa tulpat lattia- ja kattokiinnityksiä varten
 • Helojen ruuvit: 3 x 16 mm

Erikoistyökalut

 • 35 mm:n oksapora

Vie aikaa

2-4 päivää

Hinta

Noin 400 €, joista 130 € käytettiin tapettiin. Tapetilla voi korvata maalin.

Vaikeusaste

Rakenne on yksinkertainen. Riittää, kun varmistat, että saat kiskot täysin suoraan ja tarkoin toistensa linjaan.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Liukuovet