Puuterassi leveillä portailla

Et tarvitse kaiteita, jos rakennat terassin ympärille pari leveää porrasta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 viikkoa
Hinta
1800 euroa

Johdanto

Joskus asiat vain paranevat, kun niistä karsitaan jo suunnitteluvaiheessa jotakin pois. Kuten tässä isossa puuterassissa. Siitä tulee kevyemmän ja jännittävämmän näköinen, kun sitä ei ympyröidä perinteisillä kaiteilla. Periaatteessa kaiteita tarvittaisiin, sillä terassilta nurmelle on korkea kynnys. Kaiteiden sijaan yhdistimme terassiin kaksi koko terassin levyistä porrasta. Ne sitovat pihan ja terassin toisiinsa ja tarjoavat hyvää tilaa kukkaruukuille ja koriste-esineille.

Terassi rakennetaan kestopuusta, mutta ei tylsästä vihreästä sellaisesta. Käytämme ruskeaa kestopuuta, joka kertaalleen öljyttynä muistuttaa eksoottisia terassilautoja mutta maksaa vain kolmanneksen niihin verrattuna. Tätä puutavaraa ei kaadeta sademetsästä. 50 neliömetrin terassille mahtuu paljon ihmisiä, joten pyydämme puutavaraliikettämme valitsemaan meille riittävän järeää puutavaraa ja varmistamme myös, että terassi on kunnolla tuettu alapuolelta.

Terassista tulee vankka, sillä vaakasidepuu kiinnitetään talon sokkeliin. Erityisen vankka siitä tulee, kun kiinnitämme kaksi muuta sidepuuta maahan upotettuihin pystytolppiin

Ohjeet

01
Sidepuu sokkeliin 5 Vaihe

Aloitamme raivaamalla terassille tarkoitetun alueen, sillä terassi rakennetaan sidepuiden ja maahan upotettujen tolppien varaan. Kun terassilaudat on asen-nettu, terassin alla on pimeää eikä siellä kasva mikään.

Terassin korkeuden määrää lattia: terassin pitää asettua ovien takana sijaitsevan lattian tasolle. Korkeus määrittyy heti alkuun, kun vaakasidepuu kiinnitetään talon sokkeliin. Jos sokkeli yltää tarpeeksi syvälle, sidepuu on hyvä sijoittaa niin alas, että terassilautojen kannattimet voidaan sijoittaa suoraan sen päälle. Me joudumme sijoittamaan sidepuun kannattimien korkeudelle. Kannattimet kiinnitetään palkkikenkiin.

1

Alue raivataan puhtaaksi. Lautojen väliin pääsee sadevettä, joten terassin alla oleva maa pitäisi saada viettämään hieman talosta ulospäin, jotta sokkelia vasten ei kerry kosteutta.

2

Sitten mitataan sidepuun (C) paikka seinällä. Sokkeli on melko matala, joten sidepuuta ei saada niin alas, että kannattimet voisi asentaa suoraan sen päälle. Poistamme sokkelin ympäriltä maata ja ruuvaamme sidepuun kiinni.

3

Seinää vasten tulevaa sidepuuta varten esiporataan 10 mm poralla 60 cm:n välein ja sidepuu kiilataan paikal-leen. Korkeus oikaistaan laudanpätkällä, jotta terassi saadaan oven takana olevan lattian tasolle. Tarkista, että oven saa auki.

4

Esiporaamme poravasaralla karmiruuveille reiät sidepuuhun aiemmin esiporaamiemme reikien läpi. Ruuvit työntyvät seinään asti. Työ helpottuu, kun sidepuun saa ruuvattua kiinni ennen kuin työtä jatketaan.

5

Sidepuuhun tehdään aukot tuuletusritilöiden kohdalle. Karmiruuvit kiinnitetään aukon molemmille puolille. Näin sidepuu kestää hyvin kannattimien painon eikä tuki tärkeitä ryömintätilan tuuletusaukkoja.

02
Tolpat ja sidepuut 8 Vaihe

Terassikokonaisuuden alin rakenne koostuu tolpista ja sidepuista - myös tässä, jossa poikittaiset kannatinpalkit asetetaan kahden sidepuun korkeudelle.

Pienemmässä terassissa saattaa riittää, että kiinnitys tehdään seinään ja muut sidepuut kiilataan kivien ja harkkojen päälle, mutta päätimme kiinnittää sidepuut upotettuihin tolppiin terassin koon ja etureunan korkeuden vuoksi.

Seinää vasten voisi riittää 50 mm:n sidepuu, mutta ulkoreunoissa sidepuiden pitää olla tuplasti leveämpiä. 100 mm:n palkkien sijaan käytämme kahta 50 mm levää lankkua, joilla sidepuita on helppo jatkaa 9 metrin pituuteen.

1

Tolppien kuopat kaivetaan 20 cm:n maaporalla. Vuokrasimme sen, ja jos valmistautuu työhön hyvin, konetta ei tarvita kuin päivä tai pari. 100 x 100 mm:n tolpat vaativat näin ison poran. Uloimpien tolppien etureuna tulee 461 cm:n päähän sokkelista.

2

Uloimman sidepuun tolpat (A1) upotetaan. Ensin asennamme kaksi kulmatolppaa, jotta etureuna saadaan 461 cm:n päähän seinästä ja kulmatolpat jäävät hieman seinän sidepuun sisäpuolelle. Lop-putolppia varten viritämme ohjausnarun.

3

Tolppa katkaistaan käsisahalla suoraan kulmaan. Korkeuden pitää vastata seinän sidepuun alareunan korkeutta lisättynä 2 mm:n huopapalan vaatimalla tilal-la. Käytämme vaaituslaitetta, mutta letku-tai laservesivaakakin käy hyvin.

4

Kiinnitä tolpan sivuun kulmarauta sidepuuta varten ja niittaa tolpan päälle huopapala, jotta sahatut tolpanpäät eivät pääse imemään vettä.

VINKKI: Maahan olisi parasta upottaa vain sahaamatonta painekyllästettyä puupintaa.

5

Etu-ulkoreunan sidepuu (C) kiin-nitetään kulmarautaan niin, että sen etureuna myötäilee tolppia. Asennamme kaksi 50 mm:n sidepuuta, sillä näin isolle terassille kohdistuu paljon painoa. Sidepuuta ei vielä lyhennetä mittaan.

6

Sidepuita jatketaan pituussuun-nassa, sillä reunan pituus on 9 m. Nyt on etua siitä, että ostimme 50 mm:n puutavaraa, sillä kuten kuvasta näkyy, sidepuut on yhdistetty tolppaan 45° liitoksella päällim-mäisen jiirin kulkiessa vastasuuntaan.

7

Kolmas sidepuu sijoitetaan seinän ja ulkoreunan sidepuun keskelle - se on tarpeen 5 m syvässä terassissa. Sijoitamme sen 150 mm matalammalle, jotta kannatinpalkit jatkuvat katkeamatta reunasta reunaan. Kaivamme tolpille kuopat noin 150 cm:n välein.

8

Keskimmäinen sidepuu kiinnite-tään tolppiin naulauslevyllä mo-lemmilta puolilta. Älä laita ruuveja kaikkiin reikiin, noudata naulauslevyjen ohjeita.

VINKKI: Nämä tolpat voi lyhentää jo ennen kuin ne junttaa maahan.

03
Kannatinpalkit 5 Vaihe

Kun sidepuut on kiinnitetty, voidaan asentaa seuraava kerros: terassilautoja kannattelevat poikittaispalkit.

Kannatinpalkit pitää sijoittaa niin ti-heään, että laudat eivät notku, kun nii-den päällä kuljetaan. Näille laudoille sopiva palkkiväli on 60 cm. Palkit sijoite-taan 59 cm:n välein mitattuna palkin keskikohdasta seuraavan keskikohtaan.

Koska palkit jatkuvat keskimmäisen sidepuun yli, asetamme ne samaan tasoon kahden palkkikenkiin kiinnite-tyn sidepuun kanssa - seinustalla mata-lan sokkelin vuoksi, ja etureunassa siksi, että voisimme ruuvata portaiden nousut palkkien päätyjen sijaan sidepuihin.

1

Kiinnitä palkkikengät seinän side-puuhun. Kaksi reunimmaista palkkiken-kää (joissa siivekkeet ovat sisäänpäin) kiinni-tetään aivan kannattimien päätyihin. Palkki-kengän keskeltä seuraavan keskelle on 54 cm, muiden palkkikenkien väli on 59 cm.

2

Kiinnitämme palkkikengät uloim-paan kannattimeen. Emme lyhen-täneet kannattimia vielä, jotta voimme var-mistaa, että kulmien palkkikengät sijoittu-vat tarkasti. Rakenteen suorakulmaisuus varmistetaan kolmiolla (sivusuhteet 3:4:5).

Kolmion sivujen suhteiden pitää olla 3:4:5, jotta kulma on 90 astetta.

3

Uloimman sidepuun kannattimet lyhennetään ennen ensimmäisen palkkikengän kiinnitystä. Tämän sidepuun kulmissa käytetään myös sisäsiiveekkeellisiä palkkikenkiä, muissa kohdin ulkosiivekkeel-lisiä, jotka jakavat kuormituksen paremmin.

4

Talttaamme ensimmäisestä kannattimesta (D) 3 mm puuta pois siivekettä varten, sillä se ei saa yltää kannattimen pinnan yli. Asennamme tähän myö-hemmin yhden portaiden nousuista, eikä se saa yltää palkkikengän sivulle.

5

Nyt kaikki kannattimet (D) kiinni-tetään. Aloitamme kahdesta uloim-masta, jotka on tarkasti mitattu. Kiristämme niiden väliin narun ja kiinnitämme muut kannattimet tämän linjan mukaan - ensin seinään ja sitten ulkoreunaan.

04
Sivuosan portaat 3 Vaihe

1

Aloitamme portaiden teon jo kah-della sivulla ennen terassilautoja. Nyt voimme kiinnittää pystytuet (H), jotka kannattelevat sisintä kannatinta (F). Kiinnitä tuet kannattimen (D) sisäpintaan neljällä ruuvilla. Upota etummaisen kannattimen tolpat (A3).

2

Reisilankut (B) kiinnitetään kannattimiin (F) molemmilta sivuilta viistoon ruuvaten. 6 x 100 mm ruostumatto-mat itseporautuvat ruuvit eivät vaadi esi-porausta. Reisilankkujen etureuna ulottuu 29 cm kannatinta (D) ulommaksi.

3

Sivujen nousu (K) kiinnitetään 5 mm kannattimen (D) yläreunan alle. Kiinnitämme ruuvit reisilankkujen (B) koh-dalle, jotta nousujen ja askelmien ruuvit tulevat suoraan linjaan. Nousu lyhenne-tään uloimman kannattimen pituuteen.

05
Terassilaudoitus 5 Vaihe

Nyt portaiden tekoa voitaisiin jatkaa, mutta ensin asennetaan terassilaudat.

Ruskeat 28 mm paksut kestopuu-laudat komistavat terassin ilmeen. Upea ulkonäkö ei kuitenkin pääse esille yhtä hyvin, jos lautojen välit eivät ole yhtä suuret tai ruuvit eivät ole suorassa linjassa.

Koska lautojen leveys vaihtelee hieman, niiden välistä etäisyyttä ei voida säilyttää kiiloilla - mahdollinen vääris-tymä kasvaa liian helposti rivi riviltä.

Laudat valitaan sen sijaan mittojen mukaan. Joka 10., 20. ja 30. lauta sovite-taan, sen jälkeen joka toinen lauta mitto-jen mukaan ja viimeiset silmämääräi-sesti; näin terassi näyttää upeimmalta.

1

Teemme merkkiviivan 10. lautaan laskettuna seinästä alkaen. Etureunan pitää olla 10 x 155 mm seinästä - tämä vastaa 10 lautaa 5 mm ilmaraolla. 155 cm merkitään kahteen uloimpaan kannattimeen, ja kaikkiin kannattimiin tehdään merkki liitunarulla.

2

Ensimmäinen lauta (J) kiinnite-tään kannattimeen (D) kahdella 5 x 80 mm ruostumattomalla terassiruuvilla. Jokaiseen riviin menee nipin napin kaksi ja puoli lautaa. Kannattimia voi vielä hieman oikaista tässä alkuvaiheessa.

Kun esiporaamme yhdellä koneella ja asennamme ruuvit toisella, säästyy paljon aikaa.

3

Tämän jälkeen asennamme 20. laudan ja uloimman (30.) laudan, ja jatkamme sitten joka toisella laudalla tarkasti mittausten ja liitunarun mukaan. Tarkistamme pitkällä vesivaa’alla ruuvi-rivien suoruuden.

4

Jäljellä ovat enää viimeiset laudat. Nyt on syytä pitää lautojen väliä tarkoin silmällä, jotta niistä saadaan siistit. Laudat voivat olla sen verran vinoja, että tarvitset sorkkarautaa vääntääksesi ne paikoilleen.

5

Sivulla laudat katkaistaan vasta nyt, kun terassilaudat on asennettu. Tähän mennessä olemme katkaisseet vain jokaisen rivin keskellä olevat laudat pituu-teen (354 cm). Kun laudat katkaistaan nyt pyörösahalla, sivuista tulee täysin suorat.

06
Kaksi askelmaa 8 Vaihe

Portaiden kannattimet ja reisilankut kiinnitimme jo aikaisemmin päädyis-tään, nyt asennamme kaksi pitkää etummaista askelmaa paikoilleen. Kiin-nitämme sisemmän kannattimen (E) suoraan tolppiin (A1), ulompana oleva kannatin kiinnitetään omaan tolppaan-sa (A3). Niitä ei asenneta millin tarkasti paikalleen - ratkaisevampaa on, että porraskannattimen ja terassikannattimen (C) alareunan väliin jää 31 cm, jotta askelmalle (J) ja nousulle (K) jää tilaa.

Reisilankut rakennetaan kahdesta puukappaleesta - alimmaksi tulee pitkä lankku (G), jonka päälle asennetaan ensimmäinen askelma, ja sen päälle lyhyt lankku (B) toista askelmaa varten.

Talon uusi, iso paljaan taivaan alla oleva olo-huone on suojassa kol-melta sivulta, mutta avoin portaiden puolelta.

1

Asenna pitkä kannatin (E). Sisempi kiinnitetään tolppaan (A1) niin, että ylem-pään kannattimeen jää 31 cm rakoa. Ulompi kannatin kiinnitetään tolppaan (A3). Kaikkia tolppia ei tarvitse upottaa aivan 90 cm:n sy-vyyteen, tosin maaporalla se sujuu helposti.

2

Tämän jälkeen kiinnitetään alim-mat reisilankut (G) kannattimiin. Ne jatkuvat terassin kannattimien yli (59 cm), joten portaiden ruuvit ovat samassa rivissä terassiruuvien kanssa. Viritä ohjausnaru reunimmaisten kannattimien väliin.

3

Ylimmät reisilankut (B) asennetaan alimpien päälle. Ne yltävät 29,5 cm niiden päällä olevien kannattimien yli. Kiinnitämme ne tässä viistoon ruuvaamalla molemmilta sivuilta, mutta voit käyttää myös naulauslevyjä, ne ovat paljon vakaampia.

4

Päällä oleva nousu (K) kiinnitetään kannattimeen (C). Myös nyt, kuten päädyissäkin, jätämme 5 mm:n ilmaraon terassilautoihin ja laitamme tähän väliin kiilan. Ruuvit kiinnitetään huolellisesti samaan linjaan terassiruuvien kanssa.

5

Asennamme ylimmän askelman laudat (H). Ensin ulompi, joka yltää 40 mm reisilankun (B) yli, ja sitten sisempi niin, että väliin jää 5 mm:n rako. Etureunan askel-malaudat saavat yltää pitkälle ulos, sillä 45°:n liitoksesta tulee helposti vino.

6

Askelmien alle tulee seuraava nousu (K), sen yläpuolelle jää taas 5 mm:n ilmarako. Sahaamme nousut niin, että voimme ruuvata ne tiiviisti yhteen kulmissa. VINKKI: Aseta kulmassa 5 mm:n kiila nousun päälle - se kannattelee myös askelmaa.

7

Alin askelma kiinnitetään ja uusi nousu asetetaan paikoilleen nur-melle. Terassin päätyyn, missä maa nousee ja missä on vain yksi askelma, alin nousu - joka puuttuu kuvasta - sahataan viistoon, sillä sen tehtävänä on vain sulkea rako nurmikkoon.

8

Kiinnitämme terassiin ja askel-miin loput ruuvit, joita emme voi-neet aiemmin kiinnittää, koska kaikki osat eivät vielä olleet paikoillaan. Työ sujuu no-peasti ja ruuvit asettuvat siististi - onneksi, sillä niiden sijainti on nikkarin sormenjälki.

Materiaalit

100 x 100 mm kestopuuta:
• 8 tolppaa (A1) á noin 150 cm uloimpien sidepuiden alle
• 8 tolppaa (A2) á noin 140 cm keskisidepuun alle
• 14 tolppaa (A3) á noin 100 cm portaiden alle

50 x 175 mm kestopuuta:
• 26 reisilankkua (B) á 29 cm

50 x 150 mm kestopuuta:
• 5 sidepuuta (C) á 880 cm
• 16 kannatinta (D) á 451 cm

50 x 100 mm kestopuuta:
• 2 sidepuuta (E) á 990 cm portaiden reisilankkujen alle
• 4 sidepuuta (F) á 200 cm portaiden reisilankkujen alle
• 16 reisilankkua (G) á 57 cm alinta askelmaa varten
• 6 sidepuutukea (H) á 70 cm

28 x 150 cm kestopuuta, terassilautoja, á 360 cm:
• Noin 230 m terassiin ja portaisiin (J)
• Noin 26 m nousuihin (K)

Lisäksi:
• 15 karmiruuvia á 10 x 120 mm
• 28 palkkikenkää á 50 x 95 mm ulkosiivekkein
• 4 palkkikenkää á 50 x 95 mm sisäsiivekkein
• 16 naulauslevyä á 180 x 95 mm
• 30 kulmarautaa, á 50 x 80 x 45 mm
• Levyruuveja, lämpögalv.
• Ruostumattomia ruuveja, mm. 6 x 90 mm ja 6 x 100 mm
• Ruostumatt. terassiruuveja, 5 x 80 mm, noin 1500 kpl
• Huopapaloja

Erikoistyökalut
• Maapora, 20 cm
• Katkaisusaha
• Poravasara
• Pora-/ruuvikone

Vie aikaa

2–3 viikkoa

Hinta

Noin 1 800 €

Vaikeusaste

Erityistä kokemusta tai kätevyyttä ei vaadita, mutta tämä on iso urakka ja siihen pitää valmistautua, ja sen parissa pitää työskennellä huolella, jotta tuloksesta tulee hieno.

Piirustus

Terassi portailla

Näin rakennat terassin, joka kestää myös isojen pihajuhlien vieras-määrän.

Terassin leveys sovitetaan niin, että se vastaa täysiä lautaleveyksiä. Lautojemme leveys on 150 mm, ja niiden väliin ja taloa vasten jätetään 5 mm:n ilmaraot. Päädymme 30 lautaan, joten leveydeksi tulee siis 30 x 15,5 cm = 465 cm. Tämä mitta määrittää uloimpien tolppien sijoittumisen - mutta vähen-nämme siitä vielä 4 cm, jotta nousuille jää tilaa. Näin ollen sijoitamme tolppien etu-reunan 461 cm:n etäisyydelle talosta.

Terassi portailla

3D-malli

3D-malli

Puuterassi ja portaat

Lähennä kuvaa ja katso lautojen alla oleva rakenne.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Portaiden rakenne

Tue askelmat sivusuunnassa ruuvamalla askelmalankut suoraan kiinni tolppiin.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Reunimmaiset ja keskimmäinen lankku on tehty kahdesta osasta.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Keskilankku ja naulauslevy

Keskilankku on ruuvattu tolppien päälle naulauslevyn avulla.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

TEKNIIKAT: Terassilautojen yhdistäminen

Tee liitokset lankkujen kohdalle

TEKNIIKAT: Terassilautojen katkaiseminen

Upotussahalla ja ohjainkiskolla reunasta tulee suora

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

TEKNIIKAT: Tulpilla peitetyt terassiruuvit

Tulppateräsarjalla saat täydellisen tuloksen

VINKIT: Väännä puu suoraksi

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi