Alaslaskettu kipsilevykatto spottivaloilla

Katon alaslasku on helppo tehdä kulmaraudoilla ja puurimoilla. Sen jälkeen katon voi eristää, ja siihen voi asentaa spottivalot. Klikkaa ja katso, miten se tehdään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
40 €/m2

Johdanto

Sileä kipsilevykatto, johon on upotettu kohdevaloja, näyt-tää kauniilta ja tyylipuh-taalta. Valkoisen pinnan vinoudet katoavat kirkkaina loistavien, kattoon upotettujen lamppujen loisteeseen.

Kun vanhaa, hieman vinoa kattoa lasketaan ja luodaan näin uusi kohdevaloin varustettu vaakapinta, kipsilevyjen kiinnitystä varten tarvitaan täysin suora runko. Hel-pointa on työstää perinteinen teräksestä ja puusta koostuva rakenne. Katon kannattimiin kiinnitetään naulauslevyjen avulla puinen koolaus, jonka ala-reuna on vaaterissa. Siihen kiinni-tetään aluslaudat, minkä jälkeen voidaan asentaa kipsilevyt.

Samalla kattoa lisäeristetään, siihen asennetaan nykyaikainen höyrynsulku ja sähkökaapelit - myös uusia kohdevaloja varten.

Ohjeet

01
Tärkeimmät mitat 4 Vaihe

Kun vanha katto on purettu, hankkeesta saadaan parempi kokonaiskuva. Myös sujuvan työskentelyn kannalta kriittiset mitat saadaan nyt selvitettyä tarkasti -erityisesti leveitä koolauslautoja kannat-televien ja uuden katon ripustuksesta vastaavien naulauslevyjen paikat.

Naulauslevyt sijoitetaan sivuilla 10- 20 cm:n päähän seinistä, jotta aluslaudat saadaan kiinni seiniin ja eristeet on helppo asentaa. 90 cm:n koolausväli on sopiva, ja sitä on helppo säätää eristei-den mukaan niin, että eristeitä ei tarvitse turhaan leikata. Samalla voidaan varmistaa, että lamput eivät osu koolauksiin. Asennus jää sähköasentajalle.

1

Kattoa tutkitaan vesivaakaa ja nivel-mittaa apuna käyttäen. Vanha katto on toisessa reunassa 13 cm toista reunaa alempana. Selvitämme uuden katon sopivaa korkeutta, mietimme eristystä ja uusien kohdevalojen asennuskorkeutta.

2

Koolauslautojen (A) sijoitus vaatii pohtimista. Koolausväli sovitetaan eristelevyjen mukaan ja lautapaksuudeksi valitaan 25 mm. VINKKI: Tee koolausvälistä 10-15 mm eris-teitä kapeampi, niin levyt asettuvat hyvin.

3

Merkitse paikat liitunarulla. Kun olet mitannut koolauslautojen paikat molemmissa päissä huonetta, saat paikat merkittyä nopeimmin ja tarkimmin liitunarulla. Nyt kulmarautojen sijainti näkyy kaikissa laudoissa.

4

Työstämme mittakepin, joka hel-pottaa myöhempää työtä. Siihen mer-kitään uusi kattokorkeus ja kahden kipsile-vyn (yht. 26 mm) ja aluslaudan (21 mm) paksuus. Näemme pian, ovatko laudat ja naulauslevyt sopivalla korkeudella lattiasta.

02
Koolauslaudat 9 Vaihe

Naulauslevyjen ja koolauslautojen kiin-nitysvaihe on ratkaiseva lopputuloksen kannalta. Lautojen alareunan on sijoitut-tava täsmälleen samaan tasoon.

Linjalaservesivaa’asta tai rotaatiola-serista on työssä paljon apua. Laserin punaisen viivan avulla voi nopeasti varmistaa joka puolelta huonetta, että koolauslaudat ovat tarkalleen oikealla korkeudella.

Jos käytetään tavallista vesivaakaa, huoneen poikki kiinnitetään vaakana-ruja. Tämä onnistuu, mutta työ vie enemmän aikaa, on hankalampaa, eikä läheskään yhtä tarkkaa.

1

Naulauslevyt (C) kiinnitetään kannattimiin liitunaruviivan linjaan neljällä 5 x 50 mm helaruuvilla. Kannattimet on sijoitettu 80 cm:n välein. Helakoot ja 25 x 150 mm koolauslaudat on valittu tähän kannatinväliin sopiviksi.

2

Saman koolauslaudan naulaus-kulmien välinen etäisyys tarkistetaan uudelleen. Mittaukset on tehty huolella, mutta helaa voi tarvittaessa vielä siirtää, jos se helpottaa koolauslautojen tai eristeiden asennusta.

3

Mittakepin avulla voidaan nopeasti valita se naulauslevy, jonka pituus sopii tähän kohteeseen. Naulauslevyn pitää yltää vähintään 50 mm koolauslaudan yli, mutta se ei saa työntyä sen alareunan ali.

4

Koolauslauta (A) asennetaan kahdella ruuvipuristimella suurin piirtein oikealle korkeudelle. Tämä sujuu nopeasti, sillä etäisyys lattiaan selviää nopeasti mittakepin avulla.

5

Korkeutta hienosäädetään huolellisesti nivelmitan ja laservesi-vaa’an viivan avulla. Kahdesta ruuvipuristi-mesta on jälleen paljon apua, ja jokaisen oikaisun jälkeen korkeus tarkistetaan myös laudan toisesta päästä.

6

Koolauslauta (A) kiinnitetään. Aluksi asennetaan vain yksi 5 x 25 mm helaruuvi uloimpaan naulauslevyyn ja yh-teen tai kahteen keskellä lautaa olevaan naulauslevyyn. Ruuvi ei saa mennä laudan läpi, jotta et loukkaa käsiäsi eristevaiheessa.

7

Koolauslautoja (A) voi yhdistää toisiinsa 90 x 240 mm:n reikä-levyillä (D), jos laudat eivät yllä seinästä seinään. Kiinnitä 4-6 helaruuvia (5 x 25 mm) jokaiseen lautaan. Kiinnitä ne niin, että laudat eivät halkea.

8

Kun kaikki laudat on asennettu ja tarkistettu, kiinnitetään viimeiset ruuvit. Käytä vähint. neljä ruuvia jokaiseen naulauslevyyn. Älä kiinnitä ruuveja niin, että puun vankkuus heikkenee, vältä esim. kiinnittämästä ruuveja lähelle levyreunaa.

Yksinkertainen ja helppo ratkaisu: perinteiset naulauslevyt

Kattoa laskettaessa kannattaa usein käyttää täysin suoria teräspalkkeja ja äänieris-tävää ripustusta, mutta tähän kattopintaan päätettiin rakentaa puinen runko. Naulauslevyt helpottavat korkeuserojen hallitsemista, sillä kattoa lasketaan toisesta sivusta 15 cm ja toisesta 28 cm. Jäykkä, sileistä laudoista tehty rakenne hel-pottaa eristeiden ja höyrynsulun asennusta, ja koska katon yläpuolella on käyttämätön tila, ei ääniltä eristävälle asennustavalle ole tarvetta.

Katon laskeminen kauniisti ja tasaisesti onnistuu hyvin puurakenteen ja naulauslevyjen avulla.

03
Rakenna alusta 5 Vaihe

Nyt ryhdytään kiinnittämään seuraavaa lautakerrosta: aluslautoja, jotka sijoittu-vat poikittain koolauslautoihin nähden,

ja jotka muodostavat kipsilevyalustan.

Koska 90 cm leveitä kipsilevyjä on tuettava reunojen alta, asennamme aluslaudat 30 cm:n välein mitattuna esim. laudan vasemmasta reunasta seu-raavan laudan vasempaan reunaan.

Samalla huomioimme sen, että ulom-massa levykerroksessa ei ole tasoitereu-naa seinää vasten. Tämän vuoksi emme voi aloittaa laudoitusta seinän viereltä. Varomme myös asentamasta lautoja tulevien kohdevalojen kohdalle.

1

Käytä tarpeeksi aikaa selvittääk-sesi, miten aluslaudat on paras sijoit-taa. Kipsilevyt asennetaan kahteen limittäi-seen kerrokseen, joita tuetaan pitkältä sivul-ta. Lisäksi aiomme asentaa kattoon 19 koh-devaloa, joten suojaamme näitä paikkoja.

2

Mitoitamme aluslautojen (B) paikat. Ensimmäinen kipsilevy on 75 cm leveä, ja sijoitamme yhden laudan kes-kikohdan levyn pitkän sivun linjaan. Lau-taan piirretään viiva 80 cm:n päähän seinästä. Tästä otetaan etäisyys muihin lautoihin.

3

Aluslautoja (B) lyhennetään niin, että ne ovat 10 mm lyhyempiä kuin tiukka mitta seinästä seinään. Koska lautojen paikat eivät ole aivan yhtä tarkat, sahaamme 3-4 lautaa, ja mittaamme sitten uudelleen.

4

Ensimmäiset aluslaudat (B) kiinni-tetään huoneen toisesta päästä 4,5 x 70 mm ruuveilla. Jokainen lauta ulottuu sei-nästä seinään, joten mitoitimme vain pääty-jen paikat. Kiinnitämme aluksi vain sen verran ruuveja, että koolaus kantaa laudat ja eristeet.

5

Jos lautaa on jatkettava, tarvitaan vaihtopalkki. Aluslaudan pätkä (X) kiinnitetään tällöin poikittain jatkettavien lautojen päädyn kohdalle, kuten tässä, kun liesituulettimen putki katkaisee laudoituksen.

04
Eristys 5 Vaihe

Kaikkia aluslautoja ei voida asentaa yhdellä kertaa, sillä lautojen alle jäävään tyhjään tilaan asennetaan myös eristeet, ja niitä olisi hyvin hankala saada ujutettua lautojen välistä.

Asennamme vain kolme ensimmäistä aluslautaa, minkä jälkeen lisäämme eristeet. Lautojen väli on sovitettu eriste-leveyksien mukaan, joten vain sivuille jäävät kapeat välit vaativat eristelevyjen leikkaamista. Pitkällä sivulla eristeet sopivat hyvin koolausten väliin.

Käytämme 95 ja 145 mm paksuja eris-televyjä, joten tilat saadaan hyvin täytet-tyä, vaikka toisen sivun korkeus on 280 mm ja toisen vain 145 mm.

1

Eristelevyt (E) työnnetään ensim-mäisten aluslautojen (B) päälle. Matalalle sivulle mahtuu 145 mm eristettä, korkealle sivulle 145 + 95 mm. Pituussuun-nassa levyt sopivat koolausten (A) väliin.

2

Nyt asennetaan 1-2 lautaa (B) lisää ja eristeet (A) työnnetään jälleen paikalleen. Asennuspaikkaan on helppo pääsy, ja eristeet saadaan asennetuksi vaivattomasti paikalleen ja oikaistuksi niin, että ne toimivat tehokkaasti.

3

Lampun kohdalle joudutaan asentamaan vaihtopalkki. Yksi aluslaudoista (B) on lampun tiellä, joten kohtaan asennetaan kaksi vaihtopalkkia (X). TÄRKEÄÄ! Tarkista, kuumenevatko lamput niin paljon, että ne vaativat ympärilleen ilmaa.

4

Työtä jatketaan samaan tapaan: laudat, eristeet, laudat -kunnes koko katto on valmis. Laudat kiinnitetään aluksi vain muutamilla ruuveilla siten, että ne kannattelevat eristeitä.

5

Lopuksi kaikki laudat kiinnitetään kahdella 5 x 70 mm ruuvilla jokaiseen koolauslautaan (A). VINKKI: Kannattaa valita ruuvit, joiden kannan alla on senkkausurat, sillä ruuvit halutaan höyrynsulun takia upottaa.

05
Höyrynsulku 2 Vaihe

Höyrynsulun asentaminen tiiviisti sei-niä, putkia ja sähköasennuksia vasten on yhtä tärkeää kuin eristeiden asennus..

Höyrysulkuna käytetäään 2 metrin kaistaletta 0,2 mm polyetyleenimuovia, joka estää kosteaa sisäilmaa pääsemästä rakenteisiin, joissa se voisi aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita.

Kaistaleet kiinnitetään aluslautoihin sinkilöillä, jotta pinta saadaan tasaiseksi ja kaistaleet limittyvät vähintään 15 cm. Kaistaleiden saumat on teipattava, kuten myös sinkilöiden kohdat. Kaistaleet kiinnitetään seinään ja kaikki läpi-viennit tiivistetään teipillä tai joustavilla tiivistekauluksilla.

1

Ensimmäisen kipsilevyn paikka merkitään, ennen kuin muovikais-taleet kiinnitetään. Muoviin ei voi tehdä merkintöjä, joten ensimmäisen kipsilevyn pitkän sivun sijainti merkitään liitunarulla. Viiva näkyy muovin läpi.

2

Höyrynsulku (F) asennetaan aluslautojen suuntaisesti, jotta kaikkien saumojen alla on alusta. Kaistaleet leikataan 20-30 cm ylipitkiksi ja ripustetaan huoneen puoleisesta pitkästä sivusta. Kaistale kiristetään ja kiinnitetään.

06
1. Kipsilevykerros 8 Vaihe

Nyt päästään tekemään näkyvää pintaa. Alkuvalmistelut olivat kuitenkin ratkai-sevin vaihe - niillä saatiin aikaan tasainen, suora katto.

Käytämme Knaufin 90 x 240 cm kipsi-levyjä, joita on paljon helpompi käsitellä kuin 120 mm:n levyjä. Levyjä saa kaikilta sivuilta on viistettyinä, mutta me työstämme itse lyhyiden sivujen viisteet. Levyt asennetaan laudoitukselle pituus-suunnassa, jotta ne voidaan kiinnittää reunoista ja keskeltä kahdessa rivissä. Seuraavaa levykerrosta limitetään 30 cm. Näin katosta tulee tasainen ja luja. Viistereunoja ei saa sijoittaa seinustalle, sillä niitä on lähes mahdoton tasoittaa.

1

Merkitsemme viivat 30 ja 60 cm le-vyjen pitkästä sivusta sisäänpäin, ennen kuin asennamme levyt. Näin levy-kiinnitykset osuvat keskelle aluslautoja. TÄRKEÄÄ! Käytä lyijykynää, sillä lyijykynän jäljen voi maalata piiloon.

2

Levyt leikataan ohjainkiskoa pitkin. Voit käyttää apuna myös vesivaakaa. Taita levy terävää reunaa vasten ja viillä levyn takapinnan paperi. VINKKI: Aseta kisko käytettävän puolen päälle, niin veitsi ei osu kiskoon.

3

Kattoon kiinnitetään kaksi laudan-pätkää 1. levyn asemointia varten. Le-vyreunan sijainti merkittiin liitunarulla, en-nen kuin höyrynsulku asennettiin. Kiinnitä laudat ohjaimisiksi sille puolelle viivaa, joka on poispäin siitä levystä, jolla aloitamme.

4

Ensimmäinen kipsilevy (G) nostetaan paikalleen ja pitkää sivua tue-taan kiiloilla. Pääty sijoitetaan 3 mm päähän seinästä, jotta höyrynsulku ei vaurioidu. Levy kiinnitetään 32 mm kipsilevyruuveilla 20 cm välein reunoista ja 25 cm välein keskeltä.

5

Ruuvit kiinnitetään vuokratulla akkutoimisella nauhakipsilevy-ruuvikoneella. Näin voit yhdellä kädellä säätää levyä. Kun kiinnitettäviä ruuveja on paljon, vuokralaitteesta on paljon apua.

6

Seuraava levy (G) leikataan ja asennetaan. Aloittamalla kokonaisella levyl-lä hieman etäämmällä reunasta. Reunimmai-set levyt on helppo leikata seinän muokaan. TÄRKEÄÄ! Kun poistat ohjainpalat, teippaa höyrynsulkuun jääneet ruuvinreiät.

7

Levysaumoja limitetään riveittäin, mikä helpottaa suunnan säilyttämistä ja lisää vahvuutta. Tämä on erityisen tärkeää toisessa kipsilevykerroksessa. Pitkän kipsiruuvikoneen avulla kattoon yltää ilman tikkaita, mikä helpottaa työtä.

8

Höyrynsulku leikataan mittaan, kun ensimmäinen kipsilevykerros on asennettu. Putkien ja kaapeleiden läpivien-nit avataan veitsellä ja pistosahalla tai pora-taan. Reiät on helpoin tehdä sitten, kun mi-tat voidaan ottaa kahdesta levyreunasta.

07
2. Levykerros + valot 5 Vaihe

Toinen kipsilevykerros jää näkyviin, joten levyt on leikattava tarkasti ja leika-tut reunat on sovitettava siististi seiniä yms. vasten. Murtuneita reunoja - var-sinkin viistettyjä - on paljon vaikeampi sovittaa siististi seinää vasten.

Muista limittää levyjen saumoja ensimmäisen levykerroksen kanssa.

Toinen levykerros kiinnitetään 20 cm välein reunoilta ja 25 cm:n välein niiden kahden kaistaleen kohdalta, jotka on merkitty levyihin.

Lopuksi saumat tasoitetaan ja levyjen rajapinta seinää vasten saumataan. Ensin kuitenkin poraamme lampuille reiät.

1

Levyyn tehdään jälleen merkit liitunarulla. Asennamme ohjainpalat, jota vasten levy voidaan tukea kuten 1. levyker-roksessa. Aloitamme jälleen kokonaisella le-vyllä hieman sisempää kattopinnasta, jotta uloimman levyn koko on helppo mitata.

2

Kallistamme levyjä hieman levy-nostimella, jotta ne tulevat vähän korkeammalle seinän vierustalla. Näin ne on helpompi ohjata paikoilleen. Saumassa molempien levypäätyjen tulee olla viistet-tyjä, jotta saumat voidaan tasoittaa.

3

Kohdevalojen paikat merkitään, ennen kuin levysaumat tasoite-taan. Jos aluslaudoitusta on muutettava tai jotain kaapelia korjattava, levy on paljon helpompi irrottaa, kun ruuveja ei vielä ole kiinnitetty. Käytä liitunarua ja lyijykynää.

4

Lamppujen reiät porataan reikä-sahalla, jonka teräkoko vastaa lampuis-sa suositeltua kokoa. Kaapelia vedetään esiin jokaisen reiän jälkeen, jotta kaikille lampuille varmasti saadaan sähköä.

5

Lamppujen kumikaulus kiinnite-tään höyrynsulkuun suoraan reiän yläpuolella. Puhdista reikä ja höyrynsulku, ennen kuin asennat kauluksen. Heti kun paperi irrotetaan reunasta, kaulus on kiinni.

Materiaalit

• Koolauslautoja (A), 25 x 150 mm
• Aluslautoja (B), 21 x 97 mm
• Naulauslevyjä (C), useita pituuksia, esim. 190 x 50 x 2,5 x 40 ja 290 x 50 x 2,5 x 40
• Reikälevyjä (D), 90 x 240 mm
• Helaruuveja, 5 x 50 ja 5 x 25 mm
• Lastulevyruuveja, 5 x 70 ja 4 x 40 mm
• Eristelevyjä (E), 145 ja 95 mm
• Höyrynsulku (F)
• Höyrynsulkuteippiä, -liimaa ja -kauluksia
• Kipsilevyjä (G), 90 x 240 cm
• Kipsilevyruuveja puuta varten, 1 kipsilevykerros (3,8 x 35 mm) ja 2 kipsilevykerrosta (3,8 x 45 mm)
• Kipsilevytasoitetta vahvikeverkolla
• 19 kohdevaloa (tässä Flash Light)

Erikoistyökalut

• Kipsilevyruuvain, nauhatoiminen
• Levynostin, rotaatio-laservesivaaka
• Liitunarua

Vie aikaa

2 viikkoa

Hinta

Noin 40 €/m2, riippuen eristepaksuuksista.

Vaikeusaste

Tämänkokoinen hanke edellyttää aikaisempaa kokemusta. Lopputulos riippuu pitkälti mittaamis-tarkkuudesta.

Piirustus

Vinkit & niksit

Sisällytä kaapelit ja lamput suunnitelmiisi alusta alkaen

Laskettu katto helpottaa uusien kaapeleiden vetoa, mutta työ on suunniteltava ajoissa.Kun uudet aluslaudat ja eristeet on asennettu, myös sähköliitän-nät on vedetty niihin kohteisiin, joissa niitä tarvitaan. Saatat tarvita sekä lisää pistorasioita ja että kaapeleita kattoon upotetta-ville lampuille. Työstä vastaa sähköasentaja, ja häneen on hyvä olla yhteydessä jo hyvissä ajoin hankkeen alussa.

Mitä tarkemmat suunnitelmat, sitä parempi. Voit säästyä paljolta työltä huomioimalla sähkötyöt jo hankkeen alussa. Tähän kattoon haluttiin 19 kohdevaloa. Kun löysimme niiden asennuk-selle oikean aloituspisteen, riitti, kun katkaisimme vain neljä aluslautaa asennuksia varten. Jokainen sahauskohta vaatii vaihtopal-kin, joka sitoo katkaistut laudat viereisiin lautoihin.

Lamppujen asennus ei juuri haitannut alus-lautojen asennusta. Vain neljään lautaan jouduttiin työstämään vaihtopalkkki.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kipsilevykatto