Raitis sisäilma ilmastointilaitteella

Lämmön talteenotolla toimiva ilmastointilaite puhaltaa sisälle tarpeeksi lämmintä ja kuivaa ilmaa. Se on yleensä hyvä sijoitus.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
5000 euroa

Johdanto

Se on tulevaisuutta. Runsaasti raikasta ilmaa. Huoneilma on kuivaa ja miel-lyttävää ja koko talon elinkaari pitenee. Ja se hyödyttää koko maapalloa. Lisäksi kyseessä on myös taloudellisesti erin-omainen sijoitus, joka on tienannut itsensä jo muutamassa vuodessa alem -pina lämmityskuluina.

Nykyaikaiset ilmastointilaitteet takaa-vat raikkaan huoneilman koko talossa, ja ne myös pystyvät siirtämään suurimman osan käytetyn ilman lämmöstä uuteen raikkaaseen ilmaan ennen kuin se jakau-tuu ympäri taloa.

Uusiin rakennuksiin kannattaa ilman muuta asentaa ilmastointilaitteisto ja onneksi sen voi usein asentaa myös van-hempaan rakennukseen. Yksinkertaisinta ja taloudellisinta se on yksikerroksisissa taloissa, joissa on rakentamaton ullakko tai ryömintätila. Hankalampaa se on taloissa, joissa paksut putket on vedettävä asuin-huoneiden läpi. Mutta sekin on mahdol-lista, kuten tässä osoitamme. Meillä on asiantuntijana erikoiskoulutuksen saanut asentaja, joka asentaa laitteiston taloon, jossa on rakentamaton ullakko sekä kellari-kerros, joka asettaa omat vaatimuksensa.

Ammattitaitoinen asentaja on aina han-kittava suunnittelemaan laitteisto ja säätä-mään se asennuksen jälkeen. Voit kuiten-kin itse asentaa mekaaniset laitteet ja vetää tarvittavat putket. Mitä enemmän voi tehdä itse, sitä nopeammin laitteisto tienaa hin-tansa ja sitä suuremman tuoton sijoitus tuottaa vuositasolla.

Jos todella halutaan säästää rahaa läm-mityskuluissa, on talo eristettävä ja saatava lähes yhtä tiiviiksi kuin uudet talot. Muuten laitteisto joutuu tekemään turhaa työtä. Mutta useimmat ilmastointilaitteis-ton kotiinsa asentaneet ovat voittaneet kau passa lämmityskuluista riippumatta. He ovat saaneet hyvän sisäilman ilman pölypunkkeja ja ho me sientä tai muita kosteudesta aiheutuvia haittoja.

Asentaja pystyy kertomaan, miten raikas huoneilma hyödyttää parhaiten koko taloa. Hän laskee tarvittavien lämpö­ pumppujen, lämmönvaihtimien ja putkien koon. Häneltä saa hinta­arvion tai kiinteän tarjouksen - ja hän neuvoo, mitkä osat työstä voi tehdä itse.

Ohjeet

01
äänieristetty alusta 5 Vaihe

Jos talossa olisi ollut yksi asuinkerros ja sen yläpuolella rakentamaton ullakko, työ olisi ollut paljon helpompaa.

Aloitamme asentamalla lämpöpum-put ja lämmönvaihtimet. Laitteisto asennetaan äänieristyssyistä kahdelle levyl-le, joiden välillä on vaimennuslevyä.

1

Materiaalit ovat saapuneet, ja asen­ taja on alkanut kantaa niitä sinne, missä niitä tarvitaan. Varsinainen ilmastointi­ laitteisto, johon kuuluvat sekä pumput että lämmönvaihdin, viedään ullakolle samoin kuin suurin osa putkista.

2

Ullakon luukku on liian kapea, joten sitä on laajennettava. Tällai siin yllätyksiin on varauduttava vanhoissa rakennuksissa. Muista turvavaljaat tai turvaköysi, kun työskentelet katolla.

3

Ilmastointilaitteisto on sijoitet tava vankalle alustalle. Jotta se saataisiin irralleen eristeistä, asentaja korot­ taa kolme palkkia 50 x 100 mm:n koolauk­ sella, joiden päälle hän asettaa alustaa varten tulevan alemman vanerilevyn.

4

Alemman levyn päälle laitetaan vaimennuslevyä ja pienempi vaneri­ levy. Alusta on nyt valmis ja se estää laitteistosta lähtevää tärinää siirtymästä puurakenteita pitkin asuinkerrokseen ärsyttävänä hurinana.

5

Ilmastointilaitteisto nostetaan paikalleen. Tässä käytettävä laitteisto puhaltaa ilmaa 700 kuutiometriä tunnissa, mutta useimmat omakotitaloihin tarkoi tetut laitteistot ovat huomattavasti pienempiä ja kevyempiä.

02
Näin lyhennät putkea 3 Vaihe

1

Nopea ja varma tapa merkitä sahauskohta pyöreään putkeen on kääriä putken ympärille iso paperiarkki. Kun reunat menevät tasan päällekkäin, sahauskohdasta tulee suora.

2

Putki voidaan sahata poikki hyvällä rauta sahalla. Se vie vähän aikaa ja on tärkeää poistaa kaikki sahausjäänteet, koska rikkinäinen reuna voi rikkoa tiivis teet ja vaikeuttaa putkien liittämistä.

3

Putki voidaan sahata poikki kaksilla peltisaksilla niin, etteivät sakset leik­ kaa vinoon ja tartu kiinni, kuten muuten voisi käydä. Tee ensin putkeen pari reikää ruuvivääntimellä.

03
Putket ullakolla 7 Vaihe

Lämmitetyn raittiin ilman ja paluuilman putkia ei liitetä suoraan laitteistoon, koska silloin kaikki lämpöpumppujen, suodattimien ja lämmönvaihtimien äänet siirtyisivät koko taloon yhtä tehok-kaasti kuin raitis ilma.

Siksi asentaja asentaa ensin laitteistoon äänenvaimentimia. Ne kiinnitetään kattorakenteisiin ja putket vedetään niis tä ympäri taloa asentajan suunnitel-man mukaisesti.

Asentajamme leikkaa putket erityisil-lä pitkillä peltisaksilla, mutta näyt tää myös keinon, jossa kaksilla peltisaksilla pystytään leikkaamaan suoraan. Putket eristetään lopuksi hyvin, koska muuten lämpö karkaa ulos kylmään ilmaan.

1

Äänenvaimentimet asennetaan suo raan laitteistoon vähentämään laitteiden ja virtaavan ilman putkissa ai heut tamaa sekä lämmönvaihtimen jäähdy tys aineessa syntyvää melua. Putket liitetään reu noista itseleikkaavilla peltiruuveilla.

2

Änenvaimennin ripustetaan lautaan, joka on kiinnitetty ruuveilla kahden kattokannattimen väliin. Asentaja käyttää reikänauhaa, joka kulkee putken ympäri ja liitetään yhteen pultilla ja mutte­ rilla ja kiinnitetään ruuvilla lautaan.

3

Putket ulkoilmaan liitetään lait teis ­ toon äänenvaimentimien vastakkai selle puolelle. Toinen vas.puol. putkis ta tuo raitis­ ta ulkoilmaa laitteistoon ja toi nen pu hal taa käytetyn ilman ulos sen jälkeen, kun siinä ol­ lut lämpö on siirretty raittiiseen tuloilmaan.

4

Putket sisätiloihin vedetään tarkasti suunnitelman mukaan. Put k ien tarkka sijoittelu riippuu siitä, missä ne näyttävät siisteimmiltä ja mihin ne on käytännöllisintä sijoittaa. Putket liitetään vasta, kun tiedetään niiden tarkat paikat.

5

Putket liitetään itseporautuvilla kateruuveilla. Porakoneessa käytetään ruuvipäätä, joka pitää ruuvit paikoillaan niin, että ne pureutuvat paremmin metalliin eikä reikiä tarvitse porata etukäteen.

Porakärkiruuvit ruuvataan ruuvin­ vääntimellä sopivaa ruuvipäätä (kuusiokanta) käyttäen.

6

Putkien korkeus säädetään. T­kappa le kierretään paikalleen, alem­ pa na kulkevat putket sovitellaan ja putket tuetaan tarvittaessa reikänauhalla. Putkien paksuus vaihtelee, joten on syytä noudat­ taa tarkasti asentajan suunnitelmaa.

7

Putket eristetään kanaverkolla päällystetyllä mineraalivillalla. Asentajat käyttävät kiinnityskoukkuja, mut­ ta eristeet voi kiinnittää myös rautalan galla. Eris teen voi myös leikata verkkoa kapeam­ maksi ja taivuttaa verkkoreunat yhteen.

04
Ysläpohjan läpi 4 Vaihe

Jos talossa on vain yksi asuinkerros rakentamattoman ullakon alapuolella, asuinkerroksessa tarvitsee vain porata reiät putkia varten ja laittaa venttiilit paikalleen.

Asentajan kanssa on päätetty, mihin tiloihin putket vedetään, mutta niiden tarkka sijainti sovitetaan seinien pak-suuden, rakenteiden ja muiden asennus-ten mukaan. Kun asentaja on löytänyt putkille järkevän paikan niin, että ne jäävät mukavasti piiloon, hän poraa ensin välipohjaan kerrosten läpi ohuella poralla ja sahaa sitten reikäsahalla läpi kerros kerrallaan välttääkseen mahdolliset ongelmat.

1

Asentaja poraa yläpohjan läpi selvi­ tettyään ensin, missä on palkkirakenteita, johtoja tai putkistoja. Jos vastaan tulee muu­ takin kuin yksittäinen lautakerros, on porat­ tava varovasti ja katsottava, ettei pora osu mihinkään piilossa olevaan.

2

Läpivientipora kertoo, onko ilman­ vaihtoputkelle tarpeeksi tilaa vai onko etsittävä parempi paikka ennen kuin tehdään varsinainen reikä. Muista ottaa huomioon, että venttiili ulottuu hiukan putken reunan ulkopuolelle.

3

Reikäsaha tekee oikean ko koi sen reiän. Kannattaa porata molem milta puolelta, niin reunoista tulee siistit. VINKKI: Jos yläpohjassa on tyhjää tilaa, kannattaa porata vain 1. rakenne kerroksen läpi ja tarkistaa putkien ja johtojen sijainnit.

4

Putki vedetään reiän läpi ja kiinnitetään ruuvilla reunasta. Venttiili asennetaan paikalleen. Jos talossa on vain yksi kerros, venttiili on ainoa näkyvä merkki siitä, että ilmanvaihto ja lämmitys ovat kokeneet suuren vallankumouksen.

05
Putket yläpohjan alla 7 Vaihe

Useimpien, jotka asentavat ilmastointi-laitteiston kotiinsa, ei tarvitse ryhtyä tällä sivulla esitettyihin töihin. Tässä selostetaan nimittäin, kuinka putket vedetään yläpohjan alapuolella niissä asuinkerroksissa, joissa ilmanvaihtoa ei voi saada aikaan rakentamattomalle ullakolle tai ryömintätilaan asennetta -via putkia käyttäen.

Työ voi olla niin hankalaa - eikä put-kia saada vedettyä siististi - ettei ilmas-tointilaitteiston käyttöä suositella. Asen -ta jamme osoittaa, että hyvällä tahdolla löytyy useimmiten aika hyviä ratkaisuja.

Tämän talon kellarissa putket vede-tään leveänä rintamana niin, että niistä haarautuu putkia yksittäisiin huoneisiin.

1

Kellarikerroksessa putket vedetään yläpohjan alapuolelta. Raitisilmaputki kulkee ensin asuinkerroksen läpi kaapissa ja tulee sitten näkyviin kellarin alapohjan ala­ puo lelta ja siihen laitetaan kulmakappale. Käytävän seinään porataan reikä.

2

Vaakasuora putki työnnetään seinän läpi ja vedetään kulma ­ kap paleeseen ja kiinnitetään 3-4 ruuvilla. Putket työnnetään toisiinsa niin pitkälle, että kulmakappaleen reunassa oleva kumitiiviste tiivistää sauman.

3

Seinän jälkeen tulee kulma kap­ pale, josta putki jatkuu kolmeen huo­ neeseen käytävän varrella. Jokainen kul ma­ kappale heikentää ilmavirtaa, joten putket on vedettävä niin, etteivät putket muuta suuntaa liian usein ja näyttävät siistiltä.

4

Asentaja asentaa kunkin huo­ neen kohdalle t­kappaleen, jota kautta huoneeseen johdetaan lämmitettyä raikasta ilmaa. Huoneesta on imettävä pois ilmaa suurem malla voimalla joko suoraan vai oven alaosassa olevan raon tms. kautta.

5

Putket kiinnitetään yläpohjaan erityisillä kiinnikkeillä tai reikänauhalla. Kulmakiinnikkeet tai reikä nauha kiinnite­ tään ruuveilla välipohjaan. Ruuvien on kiinnityttävä kunnolla tukeviin rakenteisiin listojen ja levyjen alla.

Putket kiinnitetään ylä pohjaan ruu veilla, jotka valitaan ylä poh jan materiaalin mukaan.

6

Putki saadaan s­kappaletta käyt­ täen hiukan seinästä irti ennen kuin se vedetään seinän läpi putkis ton ääri pääs­ sä. Tämä on vielä yksi monista mahdolli­ suuk sista putkivetoja tehtäessä, kun niitä suunnitellaan yhdessä asentajan kanssa.

7

Putki kiinnitetään ruuveilla reu­ nasta, kun se on määrän päässään. Putkeen kiinnitetään liitäntä kap pale. Kaik­ kien liitosten on oltava niin tiiviitä, että ra­ kenteisiin ei pääse puris tumaan kos teaa il­ maa. Venttiili asennetaan ja säädetään.

06
Venttiili seinän läpi 4 Vaihe

Jotta ilma kiertäisi oikein ja jotta voitai-siin varmistaa kuiva ja puhdas raikas ilma koko asunnossa, asentaja joutuu tekemään paljon muutakin kuin vetä-mään putket laitteistoa varten.

Asunnon ovet, ikkunat, piiput, tuule-tusaukot jne. on tiivistettävä, jotta asuntoon otettavaa ja sieltä pois johdettavaa ilmaa voidaan ohjata.

Sen jälkeen tehdään aukkoja niiden huoneiden välille, joissa toivotaan ilman kiertävän. Sen sijaan, että joka huonee-seen vedettäisiin putket raittiille ja käy-tetylle ilmalle, johdetaan raitis ilma makuuhuoneisiin, kun taas käytetty ilma imetään pois keittiöstä ja kylpyhuo-neesta. Ilmankierto varmistetaan ovien alaosien ilmaraoilla tai venttiileillä.

1

Seinästä paikallistetaan putket, kaapelit ja kantavat rakenteet ennen kuin venttiilille porataan reikä. Tässä asennetaan esimerkkinä venttiili, joka laitetaan asuinkerroksesta kellariin menevän portaikon seinään.

2

Venttiilille tehdään reikä reikä­ sahalla. Vaikka rakenneilmaisimet ovat hyviä, poraamme varovasti ja vedäm­ me poraa silloin tällöin ulos tarkistaak sem­ me rakenteen. Kun keskiöpora on mennyt läpi, sahataan reikä toiselta puolelta seinää.

3

Reikään asennetaan liitäntäosa, joka kiinnitetään ruuveilla kauluksen läpi. Tässä liitäntäosassa on paikoillaan venttiilinkannen kiinnikkeet. Kansi laitetaan paikalleen.

4

Venttiili on esimerkki siitä, mitä kaikkea asentajan on otet tava huo­ mioon: Koska kellarissa on jonkin verran kellarin hajua, olisi tyhmää imeä siel tä ilmaa asuinkerrokseen. Kun laitteisto sää detään, ilma kierrätetään asuinkerroksesta kellariin.

07
Putket saa piiloon 3 Vaihe

1

Kellarin yläpohjan alapuolelle asen­ netut putket voi piilot taa, jos niitä ei haluta jättää näkyviin. Tässä putket peite­ tään puulistoihin kiinnitettyjen kipsilevyjen taakse. Varmista ensin, että kaikki put ket on kunnolla kiinnitetty ja liitokset ovat tiiviitä.

2

Rakenne peitetään kipsilevyillä. Saumat paklataan ilman suurempaa konstailua, koska on kyse pie nistä pinnois­ ta, jolloin halkeamien riski ei ole oleellinen. Levyjen ja seinän tai yläpohjan väliin jäte­ tään tilaa elastiselle akryylisauma­aineelle.

3

Kun kipsilevyt on paklattu ja maa lattu samanvärisiksi kuin ylä­ pohja, putket eivät juurikaan näy. Ilman­ vaihto putkien jääminen näkyviin asuin­ huoneissa ei ole niin tärkeää kuin saadut edut, joita laitteiston asentaminen tuo.

08
Liittäminen 5 Vaihe

Nyt oma osuutesi on suoritettu. Sähköasentaja liittää laitteiston ja säätää sen toimintakuntoon.

Kun sinulla on asentajan tekemä suun nitelma käytettävissäsi, pääset kyllä melko pitkälle asennustyössä, mutta pumppujen ja venttiilien asenta-minen onkin jo eri juttu niin, että ilma kiertää asunnossa ja sen jokaisessa huoneessa oikealla tavalla ja oikeilla ilmamäärillä.

Ensin on kuitenkin tehtävä vielä pientä valmistelutyötä, joka voidaan tehdä itse: on vedettävä vielä putket laitteistosta talon päätyyn.

1

Laitteistosta vedetään putket talon päätyyn. Jos putket vedettäisiin katon läpi, jouduttaisiin vain suuriin ongelmiin. Tarvittavat reiät sahataan reikä­ tai pisto­ sahalla. Piirrä reiät ulos asennettavan paneelin aluslevyn mukaan.

2

Ulkona päädyssä asentaja kiin­ nittää ensin paikalleen putkien liittymäpaneelin aluslevyn ruostumattomilla ruuveilla.

3

Paneelin päällysosa naksautetaan paikalleen tai kiinnitetään ruu­ veil la aluslevyyn. Sitä on yleensä saata­ vissa eri väreissä, joten halutun värinen paneeli voi löytyä helposti.

4

Laitteisto on nyt asennettu ja se liitetään virransyöttöön - ja asentaja tekee tarvittavat säädöt.

5

Asentaja mittaa lämpötilan ja ilmavirran jokaisen venttiilin koh­ dalla. Hän hyö dyntää samalla kaikkea tietä­ mystään ja ko ke mustaan, jotta vältyttäisiin vedolta ja ilman kierron häiriöiltä, kun jokin ovi sattuu olemaan auki.

Materiaalit

Tässä kohteessa käytetty laitteisto on Komfoventin REGO­700H.
Useimmissa oma­ koti talois sa riittää pienempi laitteisto ja vähemmän putkia.
Lisätietoja valmistajan kotisivuilta: www.konfovent.fi. Laitteistoja myy Lohjalla toimiva KoKo Ilmastointi Oy.

Vie aikaa

Vähintään 3-4 päivää

Hinta

Alkaen n. 3 000-5 000 €, jos poraat ja asennat putket itse. Pyydä useampi tarjous.

Vaikeusaste

Suunnittelu ja laitteiston säätö annetaan ammatti­ asentajan tehtä väksi, mutta muista töistä selviää huolelli­ suudella ja kärsivällisyydellä.

Piirustus

Ilmastointilaitteisto rakennetaan yleensä niin, että raikas ilma kulkee putkia pitkin makuuja oleskeluhuoneisiin. Käytetty ilma imetään kylpyhuoneesta, keittiöstä ja kodinhoitohuoneesta, jolloin
kosteaa ja likaista ilmaa ei pääse huoneisiin, joissa on puhtaampi ilma.

Vinkit & niksit

Tulo- ja poistoilmaventtiilit

Suurimmassa osassa huoneita venttiili on ainoa merkki siitä, että asunnon ilma vaihtuu tehokkaammin ja lämpötaloudel­ lisemmin kuin ennen. Venttiilien koko voi vaihdella riippuen siitä, kuinka suureen huonetilaan ilmavirran on tuotava rai kasta ilmaa. Asentajan vaikeana tehtä vänä on varmistaa, että huoneissa on hiukan alipainetta niin, ettei kostea ilma pääse puristumaan rakenteisiin. Toiset venttiilit päästävät raikkaan ilman sisään ja toiset johtavat käytetyn ilman ulos. Raitisilmaventtiilit voidaan usein säätää niin, että ne ohjaavat ilmavirran haluttuun suuntaan.

Raitisilmaputkeen liitettyä venttiiliä voidaan usein säätää niin, että se ohjaa ilmavirran niin, että ilma kiertää parhaalla ja miellyttävimmällä tavalla.

Poistoilmaventtiili muistuttaa raitis il maventtiiliä muuten, mutta sitä käy tet täessä voidaan vain säätää, kuinka paljon ilmaa huoneesta imetään pois.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Ilmastointi