Helppo rakentaa: Upeat portaat

Portaiden rakentaminen ei vaadi näyttäviä puusepän taitoja. Näiden portaiden teko onnistuu kaikilta. Korkeuden voi sovittaa niin, että portaat voi rakentaa sekä ulos että sisään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
350 euroa

Askelmien määrä sovitetaan porraskorkeuteen. Esimerkin portaat ovat 210 cm korkeat, ja askelmia on 10.

Johdanto

Nämä portaat on helpompi rakentaa kuin muut portaat, sillä näissä ei tarvita lainkaan yläjyrsintä tai muita erikois-työkaluja. Portaat rakennetaan hyvin korkealle puuterassille, mutta rakennustapaa voi käyttää myös lyhyempiin portaisiin - sekä sisällä että ulkona.

Yleensä askelmat (H) jyrsitään reisilankkuihin, mutta nämä askelmat lepäävät kantavien listojen (G) päällä. Tämä tapa on paljon helpompi.

Jokaisen askelman (H) alle asetetaan reuna-lista (L). Ne eivät ole vain koristeita, vaan tukevat askellautoja, jotka ovat vain 21 mm paksuja.

Kuvan portaat ovat 210 cm korkeat. Portaiden kaltevuus on aina 45°, tehtiinpä portaista kuinka korkeat tahansa.

Myös muihin portaisiin

Nämä portaat rakennetaan korkeaa terassia varten, mutta rakennustapaa voi käyttää kaikenlaisiin portaisiin - myös sisätiloissa. Jos tarvitaan esim. uudet kellarin-portaat, ne voi rakentaa reisilan-kuista, askellistoista ja askel-mista. Tämä on paljon helpompi tapa kuin taltata reisilankkuihin askelmille kolot portaisiin, jotka on tarkoitus asentaa sisälle. Portaiden kaltevuus on aina 45°, kuten kuvassa, kun käytetään tätä mallia merkintöjen tekoon.

LUE LISÄÄ: Näin helposti rakennat portaat itse

Ohjeet

01
Reisilankut, askelmat 7 Vaihe

Reisilankut rakennetaan ylimittaisista lankuista. Ne sahataan mittaan vasta sitten, kun niihin on tehty merkinnät.

Askelmien sijainti merkitään reisi-lankkuihin kolmionmallisen pahvimal-lin avulla. Mallin mitat ovat 21 x 21 cm kahdella suoralla sivulla.

Jotta molempiin reisinlankkuihin saataisiin täsmälleen samat mitat, käyte-tään mittakeppiä, joka puristetaan kiinni siksi aikaa, kun merkintöjä teh-dään ensimmäiseen reisilankkuun. Mit-takeppiin merkitään kolmion kärjet. Kun merkinnät tehdään toiseen reisilank-kuun, kiinnitetään ensin mittakeppi. Näin kolon sijainti siirtyy tarkasti.

1

Leikkaa suorakulmaisesta pahvin-palasta kolmio. Piirrä viivat 1,5 cm pää-hän reisilankun (A) reunasta. Piirrä linjoista kolmio. Purista kapea mittakeppi reisilan-kun sivuun kolmion kärkien merkitsemiseksesi niin, että viivoista tulee yhtenevät.

2

Purista mittakeppi toiseen reisi-lankkuun, johon tehdään vastaavan-laiset merkinnät. Tämän jälkeen reisilankut sahataan mittaan. Merkitse, miten reisi-lankut sahataan päädyistä ja sahaa lankut esimerkiksi pistosahalla.

3

Kiinnitä askellistat (G) kolmella li-mittäin sijoitetulla 5 x 70 mm ruuvilla. Muista esiporata. Listojen pitää sijoittua askelmien alle, joten käytä askelmalaudan kappaletta löytääksesi oikean sijainnin.

4

Jokainen askelma koostuu kahdesta laudasta (H) reuna-listoineen (L). Ruuvaa reunalistat askel-mien alle neljällä 5 x 70 mm ruuvilla / askel-ma. Sijoita reunalistat noin 10 mm päähän askelman reunoista. Muista esiporata.

5

Katso, miten askelmalaudat (H) kohdistuvat askellistoihin (G), jotka jäävät reunalistojen alle piiloon. Huomaa, että lautojen välille jätetään 6 mm tyhjää. Tuuletusväli saa olla hieman suurempikin, mutta ei pienempi.

6

Reisilankut ja askelmalaudat ovat valmiit koottaviksi. Ensin reisilankut kuitenkin pohjustetaan ja maalataan.

7

Maalaa reisilankut. Esimerkin reisilankut käsitellään pohjustusöljyllä ja kahdella täysin peittävällä puunsuoja-kerroksella ennen kuin portaat kootaan.

02
Asenna portaat 6 Vaihe

Portaiden reisilankut kiilataan paikal-leen niin, että päädyt eivät seiso suoraan laatoilla. Näin reisilankut kestävät kauemmin. Lankkujen alle asetetut bitu-mihuopapalat estävät hyvin kosteutta tunkeutumasta puuhun.

Jokainen askelma koostuu kahdesta laudasta. Lautojen väliin jää rako, jotta sadevesi valuu lautojen keskeltä pois. Raon pitää olla vähintään 6 mm.

Jokainen askelma ruuvataan kiinni viistosti reisilankkuun. Askelmia ei tarkoituksella kiinnitetä pieniin askellistoi-hin, koska listoja ei haluta heikentää.

1

Kiristä ensimmäinen reisilankku puristimilla paikalleen. Kiilaa sitä hieman irti laatoista, jotta reisilankku ei seiso sadevedessä. Kuvassa käytetään terassilaudan palaa ja bitumihuopapaloja reisilankun kiilamiseksi irti laatoista.

2

Aseta toinen reisilankku paikalleen ja kiilaa se terassilaudan palalla ja bitumihuopapalalla. Tarkista vesivaa’alla, että askelmat asettuvat täysin vaakasuoraan.

3

Kiinnitä sisempi reisilankku. Esimerkissä se kiinnnitetään korkean puuterassin sivuun 5 x 70 mm ruuveilla.

4

Kiinnitä ulompi reisilankku 75 x 75 mm kulmaraudalla. Se kiinnitetään 4 x 40 mm helaruuveilla.

5

Aseta kaksi askelmalautaa (H) paikalleen ja esiporaa 5 mm ruu-veille reiät. Esiporaa viistoon, jotta ruuvit osuvat reisilankkuihin eivätkä askellistoihin. Näin reisilankut vetäytyvät yhteen eikä askellistoja heikennetä.

6

Loput askelmat asennetaan samaan tapaan. Ensin asennetaan kaksi kokonaista askelmaa ylös ja kaksi alimmaista askelmaa. Näin reisilankut saadaan tukevasti asemoitua paikoilleen.

03
Kaiteet 8 Vaihe

Kaiteet rakennetaan kolmesta pystylis-tasta (C, E ja F). Ylin jäykiste (F) sahataan mittaan ja kiristetään paikalleen. Näin voidaan asentaa kaksi vaakalautaa (D), ja kun tämä on tehty, portaiden yläosassa on vakaa liitoskohta.

Portaiden alapäähän rakennetaan myös vakaa liitoskohta. Tässä käytetään kahta tukilautaa kunnes ollaan valmiita kiinnittämään kaiteiden pystytolppa (C) reisilankun (A) alapäähän ja asentamaan kaidelaudat (B) yksi kerrallaan.

Työn aikana tarvitaan isoja ruuveja, ja muutamissa kohdin on ruuvattava tiiviisti päätypuuhun, jolloin on tärkeää esiporata reiät.

1

Sahaa jäykisteet (F) niin, että yläreuna myötäilee terassin kaidetta. Kiinnitä jäykiste reisilankkuun puristimilla. Tarkista vesivaa’alla, että jäykiste on pystysuorassa.

2

Sahaa kaksi ylintä kaidelautaa (D) mittaan niin, että ne voidaan yhdistää kahden jäykisteen (E ja F) väliin. Kaide-lautojen D päädyt sahataan 22,5 asteen kulmaan, jotta ne sopivat lautoihin B.

3

Purista tukilauta kiinni reisilankkuun (A) niin, että se myötäilee lankun etureunaa. Tarkista, että lauta on pystysuora ja reisilankun (A) etäisyys kaidelaudasta B kaikkialla sama. Merkitse, mistä lauta B katkaistaan.

4

Asenna lauta B ja sahaa se mittaan. Käytä sitä mallina seuraa-valle laudalle (myös B ). Kiinnitä ylimää-räinen tukilauta. Poista ensimmäinen tukilauta, sahaa kaidetolppa mittaan ja kiinnitä reisilankkuun (A) 6 x 120 mm ruuveilla.

5

Sahaa jäykiste (E) mittaan ja kiinnitä se reisilankkuun (A) ja ylimpään lautaan (B) 5 x 50 mm ruuveilla.

6

Kaidetolppa (C) on ruuvattu kiinni reisilankkuun (A). Nyt kiinnitetään lauta B kahdella 6 x 120 mm ruuvilla.

7

Lyhyet ylimmät laudat (D) kiinnite-tään tolppaan 5 x 70 mm ruuveilla, jotka ruuvataan sisään viistosti.

8

Kiristä alin kaidelauta (B) paikalleen ja kiinnitä se kaidetolppaan (C) ja jäykisteisiin (E ja F) 6 x 120 mm ruuveilla.

04
Käsijohteet 4 Vaihe

1

Sahaa käsijohteiden (J ja K) laudat mittaan. Päädyt sahataan 22,5 asteen kulmaan. Kiristä ne paikalleen.

2

Alin lauta K kiinnitetään kaidetolpan (C) läpi 5 x 60 mm ruuveilla.

3

Kiiinnitä käsijohde (J) puristimilla ja ruuvaa se kiinni 5 x 60 mm ruostumattomilla ruuveilla.

4

Irrota käsijohde jälleen ja sahaa se merkkiviivaa seuraten. Näin käsijohde asettuu täydellisesti.

Materiaalit

45 x 245 mm lankkua:
• 2 reisilankkua (A) á 300 cm

45 x 95 mm lautaa:
• 2 kaidelautaa (B) á 272 cm
• 1 kaidepylvästä (C), 115 cm
• 2 kaidelautaa (D) á 30 cm

28 x 95 mm höylättyä kuusta:
• 1 jäykiste (E), 133 cm
• 1 jäykiste (F), 112 cm

33 x 54 mm höylättyä kuusta:
• 18 askellistaa (G) á 18,4 cm

21 x 145 mm terassilautoja:
(sahataan: 21 x 120 mm)
• 19 askelmaa (H) á 87 cm
• 1 käsijohde (J), 275 cm
• 1 käsijohde (K), 115 cm

21 x 145 mm terassilautoja:
(sahataan: 21 x 54 mm)
• 19 reunalistaa (L) á 87 cm

Lisäksi:
• Ruuvit ulkokäyttöön: 5 x 50, 5 x 60, 5 x 70 ja 6 x 120 mm
• Helaruuveja: 4 x 40 mm
• Ruost. ruuveja: 5 x 60 mm
• 2 kulmarautaa á 75 x 75 mm
• Pohjustusöljyä ja puunsuojaa

Vie aikaa

Kyseisen kokoiset portaat rakentaa 2 työpäivässä.

Hinta

Noin 350 €/noin 210 cm korkeat portaat.

Vaikeusaste

Portaiden teko ei vaadi erikoistyökaluja, ja esi-merkki portaat on muita malleja helpompi rakentaa.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Portaat