Parvella riittää leikkitilaa

Sänky, leikkitorni, piirustuspöytä ja luola... Kun lapsille rakentaa parven, he saavat käyttöönsä tilat, joista on iloa moniksi kasvuvuosiksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
300 euroa

Johdanto

Lapsille valitaan parvisänky usein sen vuoksi, että sen toivotaan tuovan lisää tilaa. Parvi muuntautuu nopeasti myös mielikuvitus- ja haavemaaksi. Siitä tulee pimeä luola, nukkumapaikka korkealla vuorella, sänky, jollaista ei ole kenelläkään muulla.

Tämä parvi on paljon muutakin kuin vain nukkumapaikka. Tytöllä on siellä mukava nurkkaus, jossa on kaksi pöytää, sängyn päähän mahtuvat kirjat ja autot kahdelle hyllylle, ja portaita pitkin kiivetään ylös ja liukumäestä vauhdilla alas.

Yhtä helppo kuin parvi on rakentaa yksinkertaisia liitoksia ja mittasuhteita hyödyntämällä, yhtä helpolla rakennetta voi soveltaa myös toiseen huoneeseen ja toisiin haaveisiin. Jos parvi halutaan keskelle lattiaa, parven takasivun voi halutessaan verhoilla levyllä, ja sinne voi sijoittaa vaikka tikkaat myyntiluukulle. Jos parvenomistaja saa jossakin vaiheessa pikkuveljen, pöydän voi helposti korvata toisella sängyllä. Kun isosisko väsyy nukkumaan yläpedissä, alapedin voi muuntaa kahdeksi yhden hengen sängyksi.

Parvi on nopea rakentaa. Sen teosta selviää hyvin viikonlopussa, ruuvit asettuvat paikoilleen ja puu kaipaa enää lakkausta. Portaat ja liukumäki tuovat hieman lisähaasteita. Jos aika käy vähiin, nämä työt voi hyvin jättää myös myöhemmäksi.

Ohjeet

01
Korkea pääty 4 Vaihe

Ensin rakennetaan päädyt, sen jäl-keen ne yhdistetään pitkiin sivuihin ja lopuksi asennetaan lamellipohja, pöydät, tikkaat ja liukumäki. Kaikki osat kannattaa sahata heti, niin puruja ja pölyä syntyy vain kerran.

Katkaisusahaa käyttämällä voi var-mistaa, että osista tulee varmasti yhtä pitkät. Saha asetetaan pöydälle ja oikean etäisyyden päähän (esim. jalkoja varten) asetetaan kiila, jota vasten kaikki jalat tuetaan sahauk-sen ajaksi. Sitten kiilaa siirretään niin, että se sopii päätylautoihin jne. Laudasta ja kahdesta listasta koostuva poraohjain tehdään huolella: sen läpi porataan kaikki näkyvät ruuvit.

1

Kaikille ruuveille esiporataan reiät, kun kaikki laudat on sahattu. Vii-den sivulaudan (C1, C2, C3) läpi porataan ohjaimen läpi neljä reikää ja kuuteen pää-tylautaan (B1, B2, B3) porataan vain pora-ohjaimen kahden uloimman reiän läpi.

2

Päätylautojen (2 + 2) paikat merki-tään jalkoihin (A1 ja A2). Pitkät jalat (A2) tulevat korkeaan päätyyn, kaksi lyhyttä (A1) lyhyeen. Jalkojen kapeisiin sivuihin teh-dään merkit 50 cm:n ja 150 cm:n päähän jal-kojen alapäästä suorakulmaimen avulla.

3

Kolmeen päätylautaan sivellään liimaa ja ne kiinnitetään yhteen jalkaan (tässä A1) kukin yhdellä 5 x 60 mm ruuvilla. Kaksi alinta päätylautaa (B1 ja B2) asetetaan merkkien kohdalle, ja sen jälkeen ylin lauta (B3) 40 mm:n päähän edellisestä.

4

Kolme päätylautaa kiinnitetään toiseen jalkaan samalla tavalla liimalla ja kukin yhdellä ruuvilla liitoskoh-dasta. Sen jälkeen pääty oikaistaan suoraan kulmaan, ja kaikki liitokset lukitaan ruuvilla, joka sijoitetaan esiporattuihin reikiin.

02
Pitkät sivut 5 Vaihe

Nyt päädyt ovat valmiit: korkea pääty, johon asennetaan hyllyt kirjoja ja peh-moleluja varten, ja matala pääty jalko-päätä varten. Päädyt yhdistetään viidellä pitkällä sivulaudalla. Alas taakse laitetaan yksinkertainen lauta (C1) parven vakauttamiseksi, ylös kaksi (C2) sängyn-pohjaa varten ja kaksi (C3) estämään lap-sia putoamasta parvelta. Kaksi ylintä lautaa yhdistetään 12 cm pitkällä putkella julkisivun jäykistämiseksi.

Kun päätylaudat on asennettu jalko-jen ulkosivuihin, asetetaan sivulaudat jalkojen sisäsivuille. Ne saatetaan pääty-lautojen tasoon ja ruuvataan kiinni rei-kiin, jotka tehtiin poraohjaimen avulla.

1

Kupariputkia varten porataan reiät neljään viidestä sivulaudasta (C2 ja C3). Putket sitovat laudat keskeltä molemmilta sivuilta. Jotta reiät saadaan yhtä etäällä molemmista sivuista, laudat puristetaan yhteen ja niihin tehdään merkkiviivat.

2

Laita reikiin liimaa ja upota yh-teen lautaan putki, käännä lauta ja paina putki toiseen lautaan. Lautojen väliin jää 40 mm. Putkia ei upoteta pohjaan asti.

VINKKI: Hio putket kiiltäviksi ennen kuin isket ne lautoihin.

3

Kolme sivulautaa (C) kiinnitetään ensin yhteen päätyyn, sitten toiseen liimalla ja 5 x 60 mm ruuveilla päätylautojen (B) tasolle. Keskilaudan (C2) alareuna kiinnitetään pohjalistaan (F) liimalla ja 5 x 40 mm ruuveilla 25 cm välein.

4

Viimeiset sivulaudat (C2 ja C3) kiinnitetään samalla tavalla sängyn etureunaan sen jälkeen, kun puolivalmis parvi on varovasti käännetty ympäri. Säilytä rakenteiden suorakulmaisuus siirron aikana. Kiinnitä lopuksi alin pohjalista (F).

5

Lopulta asennetaan hyllyt (D ja E). Nosta parvi pystyyn matala pääty alaspäin ja kiinnitä hylly (D) liimalla ja 5 x 60 mm ruuveilla jalkojen (A2) ulkosivun puolelta. Ylähylly (E) kiinnitetään jalkojen alaosaan hyllyn yläosan läpi.

03
Tikkaat ja liukumäki 8 Vaihe

Parvelle johtavia tikkaita on usein han-kala nousta, sillä ne ovat jyrkät. Erityi-sesti aikuisten voi olla vaikeaa kiivetä ylös vaihtamaan lakanoita tai patjaa.

Nämä tikkaat ovat riittävän pitkät ollakseen loivat, ja ne voi työntää sänkyä vasten, kun niitä ei käytetä. Sama koskee liukumäkeä, se on vain pidempi, jotta liukuminen olisi turvallista. Sileillä melamiinilevyillä vauhti kiihtyy.

Tikkaiden askelmat on tehty 25 mm pyörökepistä, joita varten reisilautoihin on tehty reiät ennen kuin askelmat lii-mataan ja ruuvataan kiinni. Liukumäen lastulevyt ovat listojen päällä, jotka on liimattu ja ruuvattu reisilautoihin kiinni.

1

Tikkaiden reisilautojen (K) ja liuku-mäen reisilautojen (N) pyöristykset tehdään pistosahalla. Pyöristykset voi piirtää harpilla tai purkin avulla. Reunat hiotaan.

VINKKI: Tavallinen teräkin käy, mutta kaarre-sahausterällä jäljestä tulee hienompi.

2

Askelmien reiät porataan 25 mm lapioporalla 25 cm välein. Ne pora-taan 15 mm syvyyteen poraohjaimen avulla. Se ohjaa syvyyttä, pitää poran suorassa ja helpottaa laudan tukemista ohjaus-listaa vasten, jotta pora kohdistuu oikein.

3

Askelmat naputetaan toiseen reisi-lautaan (K). Niiden reunat pyöristetään ensin hiomapaperilla, jotta ne työntyvät hy-vin sisään. Reikien reunoihin sivellään liimaa, mutta ei pohjalle, sillä porankärki osuu sinne. Askelmat suoristetaan suoraan kulmaan heti.

4

Toinen reisilauta asetetaan askel-mien päälle. Laita kaikkiin reikiin liimaa, aseta reisilauta paikoilleen ja naputa askelmien kohdalta paikalleen. Käytä vasaran ja puun välissä kiilapalaa. Kaikkiin porankär-jen jättämiin reikiin laitetaan 5 x 40 mm ruuvi.

5

Liukumäen reisilaudat (N) valmistellaan liukulevyille. Pitkä kantava lista (P) kiinnitetään reisilaudan alareunaan liimalla ja 5 x 40 mm ruuveilla. Lyhyt lista (R) asetetaan viistoon niin, että se yltää laudan yläreunaan.

6

Sivut asetetaan pitkien liukulevy-jen (S) päälle liimalla ja 4 x 30 mm ruuveilla. Levy asetaan muutaman kiilapalan päälle, jotta kantava lista saadaan kiinni. VINKKI: Voit toki myös lakata sivut ensin ja asentaa levyt vasta seuraavana päivänä.

7

Pieni liukulevy (T) kiinnitetään samalla tavalla. Sivele ensin kahteen yhdistettävään levyreunaan tarpeeksi liimaa.

VINKKI: Voit halutessasi viimeistellä avoimen lastulevyn reunan kiinnittämällä siihen 7 x 16 mm:n puolipyöreän listan.

8

Parvi hiotaan ja lakataan nopeasti kuivuvalla lakalla, jotta työtä voidaan jatkaa seuraavana aamuna. Ensimmäinen lakkakerros nostaa kuidut ylös, joten pinta hiotaan ja lakataan toisen kerran vielä illalla. Älä hioa ruuvien keltaista pintaa.

04
Pöydät 4 Vaihe

Pienet pöytälevyt vakauttavat parvea, mutta ensisijaisesti ne toki toimivat pöy-tinä. Niiden korkeus määritellään parven asukkaiden mukaan. Koska kantavat listat on liimattu pöytälevyjen alle ja vain ruuvattu kiinni pääty- ja sivulautoi-hin, pöydän korkeutta on helppo muuttaa lasten kasvaessa.

Pöytälevyt sahataan 60 x 125 cm valkoisesta melamiinilevystä, joten valmis valkoinen reuna tulee ulospäin. Piirrok-sesta näet miten tämä tehdään: levy jaetaan kahtia pitkällä vinolla viillolla ja sen jälkeen mitataan ensin 15,5 cm ja sitten 82 cm uusista reunoista sisäänpäin muita suorakulmaisia viiltoja varten.

1

Valkoinen levy jaetaan kahtia pitkällä viistoviillolla. Käytämme ohjauskiskolla varustettua upotussahaa, ja työ sujuu tarkasti ja nopeasti, mutta selviät myös pyörösahalla, jota kuljetetaan suoran ohjauslaudan reunaa myöten.

2

Kaksi poikittaisviiltoa merkitään vasta sahattuihin reunoihin ison suorakulman avulla. Ensin mitataan 15,5 cm terävästä kärjestä, sitten 82 cm:n tästä si-säänpäin. Sahaus tehdään pyörösahalla. Sahaa niin, että varaa jää muutama millimetri.

3

Kantavat listat (G1 ja G2) kiinnite-tään pöytälevyn alapuolelle liimalla ja 4 x 30 mm ruuveilla. Ensin 82 cm pitkät listat niihin reunoihin, jotka tulevat päätyjä vasten, sitten lyhyet listat. Muista kääntää pöytälevyt oikein päin.

4

Aseta pöytälevy halutulle korkeudelle ja kiinnitä se lautoihin 5 x 40 mm ruuveilla listojen läpi. Nyt ei käytetä liimaa, jotta levyjä on myöhemmin helppo nostaa korkeam-malle lasten kasvaessa.

05
Osat yhdistetään 5 Vaihe

Jäljellä on enää sängyn pohjan, liuku-mäen ja tikkaiden kiinnittäminen. Tai oikeastaan kytkeminen sänkyyn, sillä tikkaita ja liukumäkeä ei kiinnitetä pysyvästi, jotta niitä voidaan siirtää pit-kin sängyn pitkää sivua, nostaa pysty-asentoon tai asettaa viistoon kulmaan.

Kytkentää varten rakennamme oman ”helan” pitkästä vesiputkesta ja neljästä 4 x 20 mm lattaraudasta. Putki tulee ylimmän sivulaudan etureunaan, ja se kiinnitetään jalkoihin, jotta laudan ja putken väliin jää noin 50 mm. Siihen ra-koon taivutetaan lattaraudat, jotka muo-toilemme ja sovitamme tikkaiden ja liu-kumäen taakse itse. Voit pyytää myös seppää taivuttamaan mutkat puolestasi.

1

Kiinnitä ensin pohjasäleikkö pohja-listojen (F) päälle. Nauhojen piilotta-miseksi säleikkö asennetaan nauhat ylöspäin, sillä säleikkö näkyy parven alta. Vedä nauhat suoriksi ja ruuvaa kaksi ulointa ja keskimmäinen pohjalauta listaan kiinni.

2

Asenna putki (J). Kiinnitä ensin päätypalat putken molempiin päihin. Mittaa 40 mm päistä, pistä siihen pieni reikä merkiksi ja poraa 8,5 mm reiät näihin koh-tiin. Putki kiinnitetään 8 x 80 mm kansi-ruuveilla 30 mm:n päähän yläreunasta.

3

Työstä kiinnikkeet lattaraudasta: kaksi pitkää (U) liukumäelle ja kaksi lyhyt-tä (M) tikkaille. Tee kaikkiin päihin kaksi uraa puoliväliin raudan syvyyttä kapealla laikalla. Ylimmäksi porataan 5 mm reikä. Taivuta, puhdista ja lakkaa raudat.

4

Lakkaa raudat tarvittaessa ja kiinnitä ne tikkaiden ja liukumäen taakse 5 x 40 mm ruuveilla. Esiporaa 3,5 mm poralla, jotta puu ei halkea.

5

Tikkaat ja liukumäki kytketään sänkyyn poistamalla kiinnittimien alin ruuvi, pujottamalla kiinnittimet putken taakse ja kiinnittämällä ruuvi uudelleen.

Materiaalit

45 x 95 mm höylättyä lankkua:
• 2 jalkaa (A1) á 182 cm
• 2 jalkaa (A2) á 210 cm

21 x 145 mm höylättyä lautaa:
• 6 päätylautaa (B1, B2, B3) á 93 cm
• 5 sivulautaa (C1, C2, C3) á 200 cm
• 1 hylly (D), 84 cm
• 1 hylly (E), 97 cm

21 x 95 mm höylättyä mäntylautaa:
• 2 tikkaiden reisilautaa (K) á 200 cm
• 2 liukumäen reisilautaa (N) á 260 cm

21 x 21 mm höylättyä mäntylistaa:
• 2 pohjalistaa (F) á 200 cm
• 2 pöytälistaa (G1) á 82 cm
• 2 pöytälistaa (G2) á 50 cm
• 2 liukumäkilistaa (P) á 210 cm
• 2 liukumäkilistaa (R) á 20 cm

25 mm pyörökeppi:
• 7 tikasaskelmaa (L) á 39 cm

16 mm valk. melamiinilastulevyä:
• 1 levy: 60 x 125 cm valkoisin pitkin sivuin, jaettuna 2 pöydäksi (H)
• 1 liukulevyä (S), 40 x 210 cm
• 1 liukulevyä (T), 20 x 40 cm

4 x 20 mm lattarauta:
• 2 kiinnitintä (M) 50 cm ja (U) 100 cm

Lisäksi:
• ¾ tuuman galv. teräsputki (J), 200 cm
• Kupukantaisia ruuveja, keltakrom.: 4 x 30 mm, 5 x 40 mm ja 5 x 60 mm
• 10 mm kupariputkia, 2 kpl, 12 cm
• 2 kpl ¾ tuuman päätykappaleita
• 2 kpl 8 x 80 mm kalusteruuveja
• Puusepänliimaa ja kirkasta lakkaa
• Patja ja lamellipohja, 80 x 200 cm

Erikoistyökalut

• Poraohjain tikkaiden askelmiin
• 25 mm lapiopora tikkaiden
askelmiin
• Kulmahiomakone metallilaikalla taivuttamaan helat tikkaiden ja liukumäen taakse
• Tarv. iso kulmain, pyörösaha ohjainkiskolla, katkaisu-/jiirisaha

Vie aikaa

Viikonloppuprojekti

Hinta

N. 300 € (ei sis. lamellipohjaa, patjaa)

Piirustus

Parvi kasvaa lapsen mukana

Tämä parvi on helppo rakentaa, ja sitä voi helposti räätälöidä omien lasten haaveiden mukaan. Parvea voi myös kehittää niin paljon kuin vain mielikuvitusta riittää.

Parvi kasvaa lapsen mukana

Näin levy sahataan

Ensin mitataan 15,5 cm vastapäisistä kulmista sisäänpäin ja levy jaetaan pit-källä viistoon (1). Uusien reunojen kär-jistä mitataan 15,5 cm sisään päin - näi-hin kohtiin tulee seuraavat suorakulmaiset viillot (2). Näistä kohdista 82 cm sisemmälle tehdään viimeiset viillot levynkärkiä kohti (3)- pituus n. 56 cm.

Näin levy sahataan

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.