Hyllykkö irtolokeroista

Suorakulmaisen kirjahyllyn voi ostaa. Samoin nelikulmaisia lokeroita ja vaikka pinota niitä päällekkäin. Tässä on paljon pidemmälle ajateltu ratkaisu. Sen voi toteuttaa oman maun ja tarpeen mukaan.

Johdanto

Tarjolla on valtava mallis-to hyllykköjä, mutta toi-sinaan sekään ei riitä. Haluat esimerkiksi kirjahyl-lyn, jollaista ei ole missään muualla ja joka on viimeistä piirtoa myöten henkilökoh-taisten tarpeidesi mukainen.

Teimme kirjahyllyn, jonka mallin voit kopioida itsellesi sellaisenaan. Voit myös hel-posti sovittaa sen juuri niihin tiloihin, mitkä ovat käytettä-vissä ja niille tavaroille, joita haluat hyllykössä säilyttää. Rakenteen perusperiaatetta on noudatettava, mutta muu-ten yhdistelmämahdollisuu-det ovat rajattomat.

Kyse ei ole vakio-osista koostuvasta rakenteesta, joten joudut kyllä tekemään tarkan suunnitelman ja täs-mällistä työtä.

Ei paluuta

Kuvien lokerot on tehty pa-reittain kahdesta yhtä suu- resta lokerosta. Pienen neliön koko on 40 x 40 cm ja pienen suorakulmion 40 x 80 cm. Kahden suuren neliön mitat ovat 80 x 80 cm. Urat on sahattu 20 ja 40 cm päähän lo-keroiden kulmista. Urien pai-kat täytyy mitata ja sahata huolellisesti.

Yläjyrsin on paras

Lokerohyllykön tekoa varten kannattaa jo vakavissaan miettiä yläjyrsimen hankin-taa, jos se ei vielä kuulu työ-kaluvalikoimaasi.

Yläjyrsimellä on helppo tehdä siistit ja tarkat viisteet sekä liitosurat. Reunat voi toki pyöristää hiomapaperilla ja urat voi sahata melkein millä tahansa sahallakin.

Kuvien lokerikko on pohja-maalattu, hiottu kertaalleen ja maalattu kahteen kertaan puolikiiltävällä kalustemaalilla. Valmiiksimaalaus teh-tiin mohairtelalla.

Tee pahvista malli

Suunnittele ensin osista haluamasi kokonaisuus. Tee lokerikon ääriviivamalli pahvista ja nosta se seinälle. Mallista saat aika hyvän käsityksen valmiin lokerikon ulkonäöstä sekä sen tilantarpeesta ja siihen mahtuvien tavaroiden määrästä.

Viimeistään tässä vaiheessa joudut myös lyömään lukkoon osien keskinäiset sijainnit ulkonäön kannalta.

Ohjeet

01
Lokeroiden osien teko ja kokoaminen 5 Vaihe

Jokaisessa lokerossa on neljä sivua, jot-ka kootaan jiiriin (päätykulmat 45°). Kulmaliitos saa olla suorakin, jos levyk-si on valittu MDF-levy. Sen katkaisupinta on nimittäin aika sileä, joten se ei vaadi monivaiheista kittaamista ja hiomista ennen maalausta.

Kiinnitykset tehdään puuliimalla ja 30 mm yleisruuveilla. Poraa ruuveille esireiät, ettei levy halkea. Upota ruuvien kannat pinnan tasoon.

12 mm MDF-levy maksaa noin 10 €/m2, lastulevy puolet siitä, mutta vaneri kaksinkertaisen määrän. 15/16 mm las-tulevykin on vielä noin neljänneksen halvempaa kuin 12 mm MDF.

1

Sahaa MDF-levystä osat käsipyörösahalla tai pöytäsirkkelillä. Sahaa levyosien päät 45° kulmaan. Tee sahaukset pyörösahalla kiinteää tukea vasten tai käytä ohjaimena suoraa lautaa tai sahan ohjauskiskoa.

2

Pyöristä kaikki levyosien etusyrjät ja takasyrjien ulospäin näkyvät osat raspilla ja hiomapaperilla tai yläjyrsimellä. MDF-levyä voi työstää myös terävällä höylällä.

3

Kulmien liittäminen jiiriliitoksin voi olla hankalaa, sillä vastakkaiset pinnat liukuvat helposti märässä liimassa. Tue siksi liitokset ulkopuolelta teipinpätkillä. Ruuveille on porattu 1,5 mm esireiät, ettei levy halkea niitä kiristettäessä.

4

Pursota liitettäviin levyjen syrjiin puuliimaa ja nosta alustavasti teipeillä tuetut levyt varoen pystyyn. Kierrä ruuvit sitten kiinni.

5

Paina osat kulmassa tiukasti yhteen ennen kuin kierrät ruuveja kiinni. Kierrä yksi ruuvi liitoksen toiseen päähän ja kiristä liitos toisesta päästä kireälle. Kierrä sitten keskelle ruuvi samalla myös kiristäen.

02
Luotettava jyrsintämalli 2 Vaihe

On todella tärkeää, että liitosurat so-pivat tarkasti toisiinsa. Mallista on suuri apu, sillä sen avulla saat urista täysin samanlaiset.

Tee jyrsintämalli esimerkiksi ko-valevystä. Sahaa siihen urat oikealle etäisyydelle (20 ja 40 cm) levyn päis-tä. Mallin urat ovat niin leveät, että ne sopivat jyrsimen kopiointirenkaa-seen.Tässä sen leveys on 17 mm. Pari listaa mallin toisessa päässä pitä-vät sen lokeron kulmaa vasten.

1

Nosta jyrsintämalli lokeron kulmaa vasten ja kiinnitä puristimilla. Huomaa, että tukilistat on kiinnitetty mallilevyn molemmin puolin, joten levy on helppo kääntää ja käyttää niin etu- kuin takareunankin urien jyrsinnän ohjaamiseen.

2

Kiinnitä kopiointirengas yläjyrsimeen. Renkaan kaulus uppoaa jyrsintämallin uraan ja ohjaa jyrsinterää millitarkasti uran reunaa pitkin.

03
Kiinnitys on tarkka työvaihe 4 Vaihe

Lokerot kiinnitetään seinälle kolmikul-maisten vanerinpalojen läpi. Palat kiin-nitetään lokerojen sisäkulmiin samaan tasoon niiden takareunan kanssa. Lastutai MDF-levy ei ole kyllin lujaa kiinnit-tämiseen, joten teimme kiinnityspalat 12 mm vanerista. Palat täytyy mitoittaa tarkasti ja kiinnittää hyvin liiman kera.

1

Kiinnitä pienet vanerikolmiot puuliimalla ja kolmella 30 mm yleisruuvilla koteloiden sisäkulmiin. Poraa ruuveille esireiät 1,5 mm poralla ja upota ruuvien kannat vähintään levypintojen tasalle.

2

Hyllykkö vaikuttaa kevyemmältä, jos asennat kiinnityspalojen ja seinän väliin kaksi 12 mm vanerista sahaamaasi kiekkoa. Sähköjohtojakin on helpompi kuljetella seinää pitkin, kun lokerot ovat hieman irti taustaseinästä.

3

Tarkista jokaisen lokeron vaaka- ja pystysuunnat, kun kiinnität niitä. Erityisen tärkeää on saada ensimmäinen lokero aivan oikeaan asentoon, koska siitä riippuvat koko hyllykön pysty- ja vaakalinjat.

4

Kuvassa näkyy valmis liitos. Huomaa, että urat on jyrsitty kumpaankin vastakkaiseen levyyn 5 mm tarvetta syvemmiksi. Urissa on näin hieman sovitusvaraa, kun lokeroita liitetään toisiinsa.

Materiaalit

12 mm MDF-levyä (tai lastulevyä)
• 12 levynpalaa (A), 250 x 400 mm
• 12 levynpalaa (B), 250 x 800 mm

12 mm vaneria
• 24 kolmiota (C), sivujen mitat vähintään 60 mm
• 24 kiekkoa (D), Ø 40 mm

Lisäksi
• puuliimaa
• 30 ja 60 mm yleisruuveja
• koristealuslevyjä
• tarvittaessa kiviseinätulppia
• tiukasti tarttuvaa teippiä
• pohjamaalia
• kalustemaalia (puolikiiltävä)
• kovalevyä jyrsintäkaavan tekoon

Hinta:

50–70 euroa levystä riippuen.

Piirustus

Millintarkat urat jyrsimällä

Joudut pitämään tarkkaa lukua siitä, mikä ura on tarkoitettu mi-hinkin kohtaan, vaikka liität yhteen vain kuusi lokeroa.

Suosittelemme painokkaasti, että numeroit lokerot ja merkitset niihin, mikä reunoista tulee ylös, mikä alas, mikä vasemmalle ja mikä oikealle.

Liitosurien jyrsintä Jyrsi urat 13 mm uraterällä 130 mm syvyy-teen lokeron etureunasta ja vastaavasti 130 mm syvyyteen vastakkaisen lokeron takareunasta. Urista tulee helposti epätark-koja, jos tuet jyrsimen suoraan lautaan tai ohjainkiskoon. Joudut kiinnittämään tuen aina uudelleen seuraavaa uraa varten. Ainoa varma tapa tehdä tarkkoja liitosuria on käyttää yläjyrsimen kopiointirengasta ja tehdä sille jyrsintämalli.

Millintarkat urat jyrsimällä

Kolme kokoa lokeroita

Asukkaat suunnittelivat hyllykkönsä itse. He päätyivät tekemään koteloista kolmea eri kokoa ja yhteensä kuusi kote-loa. Seinälle ruuvattiin ensin kotelo 1, sitten numerot 2, 3 ja niin edelleen.

Hyllykköä suunniteltaessa kannattaa leikata kukin kotelo ensin paperista ja sitten siirrellä niitä seinällä, kunnes mieluisin yhdistelmä on löytynyt.Työpiirros tehdään sen mukaan.

On erittäin tärkeää suunnitella, missä järjestyksessä lokerot kiinnitetään toisiinsa. Voit esimerkiksi merkitä urat eri väreillä, kuten viereisen sivun piirrok-sessa on tehty, jotta et yritä yhdistää lo-keroita väärässä järjestyksessä.

Aloita lokerosta 1. Siinä on urat vain etusyrjän puolella. Sovita lokero 2 lokeron 1 päälle, sitten lokero 3 jne.

Kolme kokoa lokeroita

Urat liittävät yhteen

Lokerot ovat 25 cm syviä, joten sekä etu- että takareunoihin jyrsi-tään 130 mm syvät, 13 mm leveät urat. Urat ovat 5 mm syvempiä kuin vähin tarvittava mitta ja myös millin levyn paksuutta leveämpiä. Levyt menevät helposti uriin, vaikka pintaan lisätään pohjamaali ja kaksi kerrosta pintamaalia.

Voit helpottaa mittaustyötä tekemällä lyijy-kynällä lyhyet merkkiviivat 20 cm välein. Niiden avulla on helpompi löytää oikeat kohdat.

Urat liittävät yhteen

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kirjahyllyt