Iso ja avoin pyöräkatos tolppakivien varaan

Tässä pyöräkatoksessa on neljä samanlaista seinäelementtiä, yksinkertainen puurunko ja tilaa koko perheen pyörille. Perustuksena käytetään tolppakiviä, joten perustuksia ei tarvitse valaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
650 euroa

Johdanto

Pyörien on parempi seistä katoksen alla ilmavasti kuin kylmässä vajassa. Tämä ei tarkoita vain sitä, että voit istuutua kuivalle satulalle, kun lähdet ajelulle, vaan myös sitä, että pyörä kuivuu nopeasti, eikä näin ruostu niin helposti.

Jos et halua raahata pyörääsi portaita alas kellariin tai aloittaa työmatkaa märällä ja puoliksi ruostuneella pyörällä, tutustu tyylikkääseen pyöräsuojaamme. Suojan rakenne on todella yksinkertainen. Työt on helppo suunnitella, sillä ne aloitetaan neljän täysin samanlaisen seinäelementin rakentamisella.

LUE LISÄÄ: Täydellinen tulos ilmaisella 3D-suunnitteluohjelmalla!

Kahden elementin ympärille kootaan päädyt. Vasta tämän jälkeen osat pystytetään paikalleen ja rakenne varmistetaan poikkijäykisteillä. Näin pyöräsuoja seisoo vankasti, kun viimeinenkin ruuvi on kiinnitetty. Seinäelementtien tekoon menee hieman aikaa, mutta ne keventävät pyöräsuojan ilmettä, ja kun ne on saatu valmiiksi, muut työt sujuvat sitäkin nopeammin.

Ohjeet

01
Elementtien runko 3 Vaihe

1

Merkitse liitokset seinäelementtien vaakarimoihin (H). Ylin ja alin rima yhdiste tään vain kahteen lyhyeen pysty-rimaan (L), kaikki sisemmät rimat kaikkiin seitsemään pystyrimaan (L ja K).

2

Poraa kaksi ruuvinreikää vaaka-rimoihin (H) jokaista liitosta varten 5 mm poralla. Me esiporaamme pitkiin (K) ja lyhyisiin (L) pystyrimoihin samalta puolelta.

3

Kiinnitä pitkät pystyrimat (K) sisempiin vaakarimoihin (H) 5 x 80 mm ruuveilla. Kiinnitä osat ruuvi puristimien avulla ruuvauksen ajaksi.

02
Elementtien ristikot 8 Vaihe

Kun pitkät pystyrimat (K) on asennettu sisempien vaakarimojen (H) väliin, sei-näelementtien muoto alkaa hahmottua.

Nyt jäykistämme elementtejä ensin asentamalla viistorimat (J) ja uloimmat vaakarimat (H) ulkopuolelle. Lopuksi asennamme kapeat pystyrimat (M) jokaiseen sivuun niin, että elementit ovat valmiit maalattaviksi. Näin saat myös harjoitusta, ennen kuin työstät kahdeksannen ja viimeisen ristikon!

Viistorimat sahataan ensin täyteen pituuteen, sillä lopullinen pituus on paljon helpompi ja tarkempi sovittaa oikein niiden reikien mukaan, joihin rimat lopulta asennetaan.

1

Viistorimat (J) sahataan vasta työn edetessä, jotta ne voidaan sovittaa sen reiän mukaan, johon ne asennetaan. Merkitse ensin viistorimaan keskilinja, jotta voit pidellä rimaa paikallaan ja merkitä katkaisu-kohdan. Pidä runko suorassa kulmassa.

2

Sahaa rima (J), aseta se paikalleen ja merkitse sen vastapari. Nyt voit merkitä päätyviillot ja ne kohdat, joissa kaksi rimaa (J ja J) kohtaavat.

3

Upota risteävät viistorimat (J) toisiinsa. Sahaa rivi yhdensuuntaisisa viiltoja puoleen väliin liitosta, jotta voit helposti poistaa lopun puuaineksen taltalla.

4

Yhdistä ja kiinnitä viistorimat 2 x 40 mm galvanoiduilla uppokantanauloilla. Kiinnitämme rimat työpenkkiin, jotta ne pysyvät vakaasti paikallaan naulaamisen ajan. Upota nauloja hieman tuurnan avulla.

5

Sijoita ja kiinnitä kootut ristikot 5 x 80 mm ruuveilla. Kiinnitä ruuvit alapuolelta, jotta niiden kantojen päälle ei keräänny vettä. Esiporaa ensimmäiseen osaan 5 mm poralla.

6

Kiinnitä lyhyet pystyrimat (L) ja uloimmat vaakarimat (H). Käytä jälleen 5 x 80 mm ruuveja. Asenna rungon päälle ensin välikkeiksi lyhyet rimat (L) ristikkojen kanssa, lisää sitten uloimmat rimat (H).

7

Viimeistele elementit kapeille reuna listoilla (M) joka sivulta. Kiin nitä nämäkin kahdella ruuvilla jokaiseen liitokseen, ja esiporaa ruuveille reiät 5 mm poralla, jotta puu ei halkea. Kiinnitä 5 x 60 mm ruuveilla.

8

Maalaa elementit kahteen kertaan. Aseta neljä elementtiä päällekkäin, kun maalaat reunat, niin selviät työstä nopeammin. Kun kaikki sivut on maalattu, anna elementtien kuivua vuorokausi ja maalaa ne toistamiseen.

03
Päätyjen pystytys 7 Vaihe

Kun elementit on koottu ja maalattu, on aika siirtyä verstaalta ulos vajan pystytyspaikalle.

Ensin kootaan kaksi päätyä seinäele-menttiensä ympärille. Elementtien lisäksi päätyyn yhdistetään pitkä tolppa (A), lyhyt tolppa (B) ja yläpalkki (D).

Päädyt asetetaan betoniharkkoon (G) valettuun tolppakenkään. Ankkuroinnin vankkuustarve riippuu siitä, miten itse-näisesti vaja seisoo. Harkot on sijoitet-tava tarkasti, mutta korkeutta voidaan hieman säätää, jotta tolppien alle jää kunnon ilmarako. Kuusi perustushark-koa sijoitetaan räystäslautojen (C) avulla. Lautoihin merkitään tolppien paikat.

1

Kiinnitä päätyihin ensin kaksi kah-den seinäelementin tolppaa (A ja B). Tolppia ei vielä katkaista korkeusmittaan. Ne sijoitetaan vain 10 cm:n päähän molempien elementtien pohjasta ja kiinni tetään 5 x 60 mm ruuveilla kapean reunalistan (M) läpi.

2

Kiilaa pääty ja sahaa tolpat (A ja B) ja ylin palkki (D) viistolinjaan. Pitkän tolpan (A) etureunan tulee olla 205 cm ja lyhyen tolpan (B) pitkän sivun 150 cm. Ylin palkki (D) sahataan niin, että se myötäilee tolppien ulkoreunaa.

3

Kiinnitä ylin palkki (D) tolppiin (A ja B) viidellä 5 x 60 mm ruuvilla jokaises-ta liitoksesta. Rakenna tämän jälkeen toinen pääty. Käytä ensimmäistä päätyä mallina, jotta saat päädyistä täysin yhden mukaiset.

4

Sahaa 4 palkkia (E) mittaan ja varus ta 2 niistä kulmahelalla. Palk-kien (E) sahauslinjat merkitään pää tyi hin. Palkkien tulee ylimmän palkin tavoin myö-täillä tolppien ulko reu naa. Kiinnitä kul ma-helat molemmin puolin molempiin päihin.

5

Kaiva 6 valettua tolppakenkää (FG) maahan ja oikaise ne. Käy-tämme räystäslautoja (C) painavien betoni-harkkojen paikalleen säätöön, kun tolppien ja palkkien paikat on merkitty lautoihin. Kenkien pystypinnat tulevat sisäänpäin.

6

Nosta päädyt tolppakengille. Pari puristimilla kiinnitettyä vinojäykistäjää helpottaa päätyjen nostoa pystyyn mo lem -mista reunoistaan. Laita tolppakenkiin mie-lel lään välikkeet, jotta saat ne pystyyn ja väl-tät sen, että tolppien alle jäisi vettä.

7

Päädyt pysyvät paikallaan puristimilla, niitä ei ruuvata kiinni vielä ensi kerralla.

04
Rakenne 7 Vaihe

Kun kaksi päätyä on pystytetty vinojäy-kistäjien avulla, ne yhdistään pitkiin räystäslautoihin (C) ja viimeisiin tolp-piin. Koska päätyjä ei vielä ole kiinni-tetty tolppakenkiin, tolppia voidaan yhä oikaista niin, että ne sopivat kahden takaseinän elementtiin ja seisovat suorassa ja tarkasti yhtä korkealla.

Emme ole sahanneet räystäslautoja mittaan vielä, se tehdään vasta sitten, kun laudat on ensin kiinnitetty tolppiin, jotta pituus on varmasti oikea. Tarkista kahden elementin ja viimeisen paikal-leen asennetun tolpan paikat, ennen kuin kiinnität tolpat.

1

Päädyt yhdistetään takimmaiseen räystäslautaan (C), joka kiinnitetään tolppiin B 5 x 60 mm ruuveilla. Lauta sijoite-taan aiemmin tehtyjen merkintöjen mu kaan. Toista liitosta ei kiinnitetä, ennen kuin etäisyys viimeisiin osiin on tarkistettu.

2

Sahaa räystäslauta (C) niin, että se myötäilee ylintä palkkia (D). Voit käyt-tää jäykkää päätyä apuna, jolloin lautaa on helppo pitää paikallaan käsinsahauksen ajan. Voit toki käyttää myös pistosahaa.

3

Kiinnitä etummainen räystäslauta (C) pitkiin tolppiin (A). Käytä jälleen 5 x 60 mm ruuveja. Jos kiinnität tolppaan välikkeen, jonka päällä lauta voi levätä, lauta on helppo sijoittaa tarkasti.

4

Asenna kaksi keskimmäistä tolp-paa (A ja B). Niiden paikat merkittiin betoniharkkoja oikaistaessa. Asenna tolpat tolppakenkiin ja merkitse niiden katkaisulinja. Sahatut tolpat asennetaan paikoilleen ja kiinnitetään räystäslautoihin (C).

5

Kiinnitä kaikki tolpat (A ja B) tolppakenkiin (G). Oikaisemme ne ensin huolellisesti pystysuoraan - kiinnitys-kohdasta räystäslautoihin ja siitä alaspäin. Kiinnitämme tolpat alareunassa 5 x 60 mm ruuveilla.

6

Kiinnitä loput seinäelementit tolppiin (B) 5 x 60 mm ruuveilla. Voit jälleen helpottaa työtäsi kiinnittämällä välikkeet tolppiin niiden asentamisvaiheessa, jolloin asennus sujuu kuin leikki. Myös nyt tolppien päätyyn jätetään 10 cm etäisyyttä.

7

Seinäelementit jäykistä-vät rakennetta niin pal-jon, että poikki jäykisteet voidaan nyt poistaa.

05
Viimeiset palkit 6 Vaihe

Nyt ollaan lähes kattovaiheessa. Jäljellä on enää viimeisten palkkien (E) asennus ja maalaustyöt ennen kattotöitä.

Katto tehdään lehtikuusesta limittä-mällä. Työ on helppoa, jälki näyttää hyvältä ja kattopinta kevyeltä. Katon läpi voi tosin siivilöityä vettä voimakkailla sateilla. Tämän vähentämiseksi lautojen väliin työstetään rakennussaumat.

Vaihtoehtoisesti voit asentaa palkkien päälle vettä pitävät vanerilevyt ja ver-hoilla levyt bitumihuovalla - tai kiinnit-tää levyihin läpinäkyvät trapetsilevyt. Lehtikuusilaudat öljytään puuöljyllä en -nen kiinnitystä. Muut puuosat sivellään kahdesti täysin peittävällä puunsuojalla.

1

Työn helpottamiseksi asennet tavan palkin (E) päälle kiinnitetään lauta (X). Lauta työntyy hieman palkin mo lempien päätyjen yli ja vain pitelee palk-kia kiinnityksen ajan. Sen jälkeen se irrote-taan ja kiinnitetään seuraavaan palkkiin.

2

Asenna palkki (E) ja oikaise se niin, että sen molemmat päädyt sijoittuvat keskelle kahta tolppaa. Aloitamme niillä palkeilla, jotka olemme varustaneet kulmaheloilla.

3

Kiinnitä kaksi palkkia (E) kulmaheloista räystäslautoihin (C) 4 x 30 mm ruuveilla helojen läpi.

4

Kiinnitä keskimmäiset palkit (E) keskitolppien (A ja B) molemmin puolin 5 x 70 mm ruuveilla. Työ sujuu jälleen helposti ja tarkasti, sillä palkki pysyy paikallaan apulaudan (X) avulla.

5

Maalaa koko rakenne. Rakenne on helpointa maalata ennen katto lauto-jen asennusta. Sivele kaikkiin puuosiin täy-sin peittävää puunsuoja-ainetta kahdesti.

6

Katto on nopeasti asen-nettu, ja pontti laudat ovat tyylikäs ratkaisu.

06
Katto ja käsijohteet 6 Vaihe

1

Vajan katto verhoillaan laudoilla (F). Laudat lyhennetään vasta sitten, kun koko kattopinta on katettu. Jos laudat eivät ole tarpeeksi pitkiä, sijoita liitokset pal keille. Aloita vuorotellen lyhyellä ja pitkällä lau dalla, jotta liitokset eivät osu samaan linjaan.

2

Tiiviyden lisäämiseksi voit työstää liitoksiin rakennus-saumat, ennen kuin painat laudat yhteen. Käytä MS-rakennussauma-ainetta, joka ei silikonisauman tavoin homehdu sateisinakaan kausina.

3

Naulaa laudat (F) kiinni. Katon naulaus sujuu nopeasti. Anna lautojen työntyä päädyistä yli, jotta voit lopuksi sahata ne mittaan yhdellä kertaa. Käytämme 2,5 x 55 mm galvanoituja uppokantanauloja.

4

Kattolaudat (F) sahataan yhdellä kertaa päätyreunasta. Työ sujuu tar-kemmin ja nopeam min, kun sahaat koko reu-nan yhdellä pitkällä pyörösahan vedolla sen sijaan, että sahaisit laudat yksitellen en nen asennusta. Kiristä lauta (X) ahausohjaimeksi.

5

Jäljellä on enää käsijohteiden (N) asennus. Sahaa ne pituuteen ja kiinnitä elementtien päälle 4 x 50 mm ruuveilla. Jos haluat niiden näyttävän erityisen upealta, kata ruuvit puutulpilla.

6

Käsijohde öljytään ja kiillotetaan. Nyt vaja näyttää upealta.

Materiaalit

Tolpat, perusta ja katto

90 x 90 mm painekyllästettyjä tolppia:
• 3 tolppaa (A) á 205 cm
• 3 tolppaa (B) á 150 cm

28 x 120 mm painekyll. terassilautoja:
• 2 räystäslautaa (C) á 392,6 cm
• 2 päätypalkkia (D) á 210 cm

45 x 95 mm lautaa:
• 4 palkkia (E) á 210 cm

19 x 120 mm ponttilautoja, lehtikuusta:
• 21 lautaa (F) á 400 cm

4 seinäelementtiä

45 x 45 mm höylättyä rimaa:
• 16 vaakarimaa (H) á 176 cm
• 16 vinorimaa (J) á 66,5 cm
• 20 pitkää pystyrimaa (K) á 47 cm
• 16 lyhyttä pystyrimaa (L) á 5 cm

20 x 45 mm höylättyä listaa:
• 8 reunalistaa (M) á 75 cm

20 x 70 mm nyatohia tai muuta kovapuuta:
• 4 käsijohdetta (N) á 180 cm

Lisäksi:
• Ruuveja ulkokäyttöön: 4 x 30, 4 x 50, 5 x 60, 5 x 70 ja 5 x 80 mm
• 6 betoniharkkoa tolppakenkineen (G)
• 8 kulmarautaa á 60 x 90 x 90 mm
• Galv. uppokantanauloja: 2,5 x 55, 2 x 40 mm
• Täysin peittävää valk. puunsuoja-ainetta
• Kirkasta puunsuoja-ainetta
• Rakennusaumamassaa (MS-tyyppistä)
• Tarvittaessa metallinen pyöräteline

Vie aikaa

3-5 päivää + kuivumisajat.

Hinta

Noin 500 €

Vaikeusaste

Elementit helpottavat rakentamista. Rakentaminen vaatii aikaa, mutta elementit voi tehdä verstaalla valmiiksi jo etukäteen.

Piirustus

Video

TEKNIIKAT: Putkeen valetut tolppakengät

Siten saat tolppakengät vaakasuoraan ja samaan linjaan keskenään

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pyörävaja