Tee ilmava puuvaja

Polttopuut kuivuvat nopeasti tässä kevyessä ja ilmavassa puuvajassa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 tuntia
Hinta
250 euroa

Johdanto

Täyteen pinottuna sinne mahtuu 4,5 kuutiometriä polttopuita. Halutessasi voit pinota puita yhden pinon vajan molemmille seinustoille ja jättää keskelle tyhjän tilan. Näin pystyt jättämään tuoreita halkoja kuivumaan toiselle seinälle ja pitämään valmiiksi kuivunutta puuta toisella seinällä. Voit myös rakentaa toisen puuvajan – se vie tilaa ainoastaan 164 x 164 cm. Sijoita vaja mahdollisimman lähelle taloa, jotta halkoja ei tarvitse kantaa kaukaa. Tästä on hyötyä etenkin talven liukkailla keleillä, kun polttopuita kuluu muutenkin runsaasti.

Katso ohjeet täältä.

Ohjeet

01
Seinät 8 Vaihe

Puuvajassa on kolme samanlaista kiin-teää seinää. Neljäs seinä muodostuu kahdesta ovesta ja yläkehikosta. Kehikot tehdään 45 x 45 mm:n männystä ja verhotaan vanerilla.

Tässä vaiheessa rakennamme kaikki neljä kehikkoa valmiiksi. Sen jälkeen verhoamme kolme kiinteää seinää. Ovet kokoamme hieman myöhemmin.

On tärkeää, että kehikot tulevat suoraan. Muuten vaja on vaikea saada kiinnitetyksi tukitolppiin.

Kaikki osat pohjustetaan ja maala-taan kahteen kertaan peittävällä puun-suojalla, ennen kuin listat (K ja L) sekä levykappaleet (R) naulataan kehikkoon.

1

Kokoa kehikko ja osat kuvan mukaisesti. Varmista suorakulmaimella tai suorakulmaisella kappaleella, että kaikki kulmat ovat oikein. Määritä mittatikulla listojen (C ja D) välinen oikea etäisyys. Osia B, C ja G ei ole vielä sahattu oikeaan pituuteen.

2

Kiinnitä vajan yläkappale (G) kehyksen reunalistoihin (C ja D). Seuraavaksi voit merkitä reunalistoihin nii-den tarkan sahauskohdan (katso piirustus). Sahaamisen jälkeen koko kehikko kootaan 5 x 100 mm:n ruuveilla.

Jokainen liitoskohta kiinnite-tään yhdellä ruuvilla.

3

Aseta keskirima (E) paikoilleen ja merkitse siihen sahauskohta. Sahaa lista sitten sopivan pituiseksi ja kiinnitä se seuraavaksi vajan ylä- ja alalistoihin (G ja F) 5 x 100 mm:n ruuveilla.

Vahvista liitoskoh-dat reikälevyillä. Kiinnitä ne 4 x 30 mm:n ruuveilla.

4

Ensimmäinen kehikko on valmis. Voit käyttää sitä seuraavien kehikkojen mallina. Varmista, että kaikki reikälevyt ovat kehikon sisäpuolella, etteivät ne ole tiellä listojen asennuksessa.

5

Sivuverhoilulevyt (R) sahataan ja naulataan kiinteisiin seiniin 2,2 x 45 mm:n nauloilla. Niiden tulee olla samassa tasossa ylälistan (G) yläreunan kanssa. Pohjusta ja maalaa kaikki osat kahteen ker-taan ennen listojen (K) kiinnittämistä.

6

Kokoa ovien yläpuolelle tuleva yläkehikko listoista F1, G, H ja J. Liitos-kohdat kiinnitetään yhdellä ruuvilla, kuten muissakin kehikoissa. Vahvista liitokset rei-kälevyillä. Kiinnitä lopuksi sivuverhoilulevy (R). Seuraavaksi naulataan verhoilulistat.

7

Aseta listat (K) paikoilleen kehikon päälle. Merkitse kolmeen mitta-listaan merkit 7 cm:n välein ja kiinnitä puristimilla yksi lista keskirimaan (E) ja loput kehikon sivuille. Aseta alareunat samaan tasoon kuin lattia.

8

Naulaa mahdollisimman monta listaa kehikkoon 2,2 x 45 mm:n nau-loilla ennen puristimien poistoa. Näin saat rakennelmasta kyllin tukevan loppuun asti.

02
Lattia 4 Vaihe

Me päätimme tehdä puuvajan lattian tällä kertaa painekyllästetyistä terassi-laudoista, jotka sopivat kooltaan vajan sisämittoihin, 150 x 150 cm. Voit halutes-sasi tehdä vajan lattian aivan hyvin myös pihalaatoista. Siinä tapauksessa polttopuut eivät kuitenkaan saa olla suorassa kosketuksessa lattian kanssa, koska muuten ne eivät pääse kuivu-maan tarpeeksi hyvin.

Halkopino painaa paljon, joten on tär-keää tukea puuvajan lattia riittävän hy-vin. Tukilautoja pitäisi olla lattiassa noin 40-50 cm:n välein.

1

Rakenna lattia terassilaudoista (S). Meidän vajamme lattiaan menee 12 lattialautaa ja 4 tukilautaa. Tarkista en-nen liitoskohtien kiinnitystä, että lattia on suorassa kulmassa. Kiinnitä jokainen liitos kahdella 4 x 40 mm:n ruuvilla.

2

Jos pystytät vajan maan tai nurmikon päälle, leikkaa kappale lujaa muovia tai kuitukangasta estämään kasveja nousemasta lattian läpi. Muoviin täytyy puhkoa reikiä, jotta vesi pääsee valumaan sen läpi.

Muovi tai kangas kiinni-tetään niiteillä lattian alapintaan.

3

Iske kaksi pilarijalkaa (V) maahan. Lattia on hyvä mitata pilarijalkojen upottamisen yhteydessä. Jokaiseen nurkkaan tulee yksi pilarijalka. Laita pilarijalkoihin puupalikka hakkaamisen ajaksi, jotta ne eivät vaurioidu.

4

Tarkista, että pilarijalat ovat samassa tasossa. Pilarijalkojen välisen etäisyyden on sovittava vajan sivujen pituuteen. Iske maahan vielä loput kaksi pilarijalkaa.

03
Seinien asennus 7 Vaihe

Kiinnitä seuraavaksi kiinteät seinät maapiikkeihin. Aloita asentamalla kul-matolpat (A ja B) kahteen vastakkaiseen sivuseinään. Nosta seuraavaksi vajan takaseinä paikoilleen ja kiinnitä se maa-piikkeihin. Ruuvaa takaseinä sen jälkeen kiinni sivuseiniin.

Puuvajan kooksi tulee ulkoapäin mi-tattuna 164 x 164 cm. Vajan lattian mitat ovat 150 x 150 cm.

1

Aloita seinien asennus ruuvaamal-la pystytolpat (A ja B) vastakkaisten sivuseinien kehikkojen sisäpuolelle. Pysty-tolppien kiinnittämiseen käytetään 5 x 70 mm:n ruuveja.

2

Kiinnitä sivuseinät paikoilleen maapiikkeihin. Seiniä ei tarvitse kiinnittää millään muulla tavoin - paitsi jos rakennat vajaa kovassa tuulessa.

3

Nosta nyt puuvajan takaseinä paikoilleen. Seinä täytyy tukea pikapuristimilla, jotta se saadaan kiinnitettyä tarkalleen samalle korkeudelle vajan sivu-seinien kanssa.

4

Ruuvaa takaseinä tolppiin kiinni puuvajan sisäpuolelta 5 x 70 mm:n ruuveilla. On suositeltavaa käyttää viittä ruuvia - yksi ylhäälle, yksi alhaalle ja lisäksi kolme ruuvia keskelle.

5

Oven yläpuolinen kehikko asennetaan seuraavaksi. Kiinnitä pikapuristimilla kaksi puupalaa pitämään kehikkoa ruuvaamisen ajan paikoillaan. Käytä tässäkin työvaiheessa 5 x 70 mm:n ruuveja.

6

Merkitse kahteen korkeaan kul-matolppaan niiden sahauskohdat, niin että katon pinnasta tulee tasainen. Piir-rä suorakulmaimen avulla tolppien kaikille sivuille sivukehikon mukaiset viivat.

7

Sahaa kaikkien tolppien yläosat. Korkeat tolpat täytyy sahata tekemäsi merkinnän mukaisesti. Matalat tolpat voit sahata sivukehikkojen myötäisesti.

04
Katto 8 Vaihe

Katto muodostuu kahdesta kolmion-muotoisesta vanerilevystä, jotka yh-distetään neljällä saranalla harjan koh-dalta. Saranat yhdistävät levyt, jotka kiinnitetään kehikon yläkappaleisiin (G). Kattoon tarvitaan kaksi vanerilevyä.

Merkitse levyt piirustuksen mukai-sesti (korkein kohta 122 cm ja levein 236 cm) ja sahaa reunoihin senttimetrin ver-ran ylimääräistä, niin että saat katon reunoista hieman vajaa leveämmät. Le-vyistä ei tule aivan teräväkärkiset, mutta sillä ei ole lopulta merkitystä.

Viimeiseksi katto päällystetään katto-huopapaloilla, jotka kiinnitetään katto-huopanauloilla.

1

Asettele ensin vanerilevyt (Q) päällekkäin. Kiinnitä sitten levyt yh-teen ruuvipuristimilla ja piirrä sahauskoh-dat yllä olevan piirustuksen mittojen mu-kaisesti (122 x 236 cm). Pane merkille, että levyt eivät ole 90 asteen kulmassa.

2

Kiinnitä levyyn apulauta, jota pit-kin voit sahata. Sahaa senttimetrin verran merkintäsi vierestä - näin saat katto-levyistä pienen ulkoneman katon reunaan.

3

Maalaa kattolevyt alapuolelta ja asettele ne selätysten. Kiinnitä seuraavaksi kattoon varatut neljä saranaa 4 x 20 mm:n ruuveilla.

4

Käännä katto oikeinpäin ja työn-nä se paikalleen puuvajan päälle. Tässä työvaiheessa kannattaa pyytää riuska kaveri apulaiseksi.

5

Tarkista, että katto on oikein pai-koillaan, ja kiinnitä se vajan sivukehi-koihin 5 x 60 mm:n ruuveilla.

6

Asettele kattohuopapalat (U) pai-koilleen. Koska vajan katto on kool-taan niin pieni, palojen sijaintia on järkevää kokeilla eri tavoilla parhaimman loppu-tuloksen saavuttamiseksi.

7

Palat kiinnitetään kattohuopa-nauloilla. Naulaa palojen kielekkei-den kohdalta, jotta naulat jäävät piiloon.

8

Asenna apulista kattolevyjen reunaan. Listan avulla voit leikata reunat suoraan. Me käytimme 19 mm:n listaa, joten huopapaloista tulee 19 mm:n reuna kattolevyjen ulkopuolelle.

05
Ovet 5 Vaihe

Ovet rakennetaan melkein samalla tavalla kuin sivuseinätkin. Esimerkiksi verhoilulistat tulevat samalle etäisyydel-le, joten voit käyttää sivuseinien mitta-tikkua apuna niiden naulaamisessa.

Oven kehikko muodostuu pysty-pienoista (M), vinotuesta (P) ja vaakasuo-raan naulattavista listoista (L). Lopuksi toiseen oveen asennetaan lyöntilista (N), johon viereinen ovi tukeutuu molempien ovien ollessa kiinni.

Ensimmäiseksi kootaan pystypienat ja listat. Ennen ovien rakentamista on kaikki osat kuitenkin pohjustettava ja maalattava kahteen kertaan.

1

Kokoa ovet tasaisen alustan pääl-le. Aloita kiinnittämällä listat (L) pysty-pienoihin (M). Apuna voit käyttää seinien pystytyksessä tarvitsemiasi mittatikkuja, joissa on merkit 7 cm:n välein. Kiinnitä listat 4 x 40 mm:n ruuveilla.

2

Ruuvaa vinotuki (P) oveen kulmit-tain pystypienojen (M) väliin. Jätä vino-tuen kumpaankin päähän jonkin verran yli-määräistä mittaa.

3

Sahaa vinotuen (P) molemmat päät niin, että ne ovat tasossa oven ylä- ja alareunan kanssa. Muista lopuksi maalata kaikki sahauspinnat.

4

Ruuvaa saranat kiinni tolppiin. Nosta puuvajan toinen ovi ylös ja kiin-nitä se pikapuristimilla paikalleen oviauk-koon. Ruuvaa saranat oveen 4 x 20 mm:n ruuveilla. Toista sen jälkeen sama työvaihe toisenkin oven kohdalla.

5

Kiinnitä lyöntilista (N) toisen oven taakse 4 x 20 mm:n ruuveilla, niin että lista muodostaa noin 2 cm:n reunan, joka pitää viereisen oven kiinni.

Kiinnitä vetosalpa toisen oven ylä-kulman tasoon. Ruuvaa pieni laudan-pala salvan alustaksi.

Materiaalit

70 x 70 mm:n painekyllästettyjä tolppia:
• 2 tolppaa (A), à 240 cm
• 2 tolppaa (B), à 210 cm

45 x 45 mm:n mäntyä:
• 3 kehikon reunaa (C), à 215,5 cm
• 3 kehikon reunaa (D), à 188 cm
• 3 keskirimaa (E), à 192,5 cm
• 3 kehikon alalistaa (F), à 141 cm
• 1 ovikehikon alalista (F1), 141 cm)
• 4 kehikon ylälistaa (G), à 144,5 cm
• 1 kehikon sivukappale (H), 40,5 cm
• 1 sivukapp. (J)oven yläp. kehikkoon, 12 cm

19 x 44 mm:n listaa:
• 75 verhoilulistaa (K), à 150 cm
• 50 oven verhoilulistaa (L), à 74 cm
• 4 oven pystypienaa (M), à 172,5 cm
• 1 oven lyöntilista (N), 172,5 cm
• 2 oven vinotukea (P), à 184,5 cm

19 mm:n vedenkestävää vaneria:
• 2 kattolevyä (Q), à 122 x 236 cm
• 4 sivuverhoilulevyä (R), à 40,5 x 150 cm

25 x 95 mm:n painek. terassilautaa:
• 16 lattialautaa (S), à 150 cm

Lisäksi:
• Lujaa muovikalvoa (T), 150 x 150 cm
• Palakattohuopaa (U), n. 3 neliömetriä
• 4 pilarijalkaa (V) 70 x 70 mm:n tolppiin
• Ruuveja (4 x 20 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm, 5 x 60 mm, 5 x 70 mm ja 5 x 100 mm)
• Sinkittyjä nauloja (2,2 x 45 mm)
• Kattohuopanauloja
• 2 työntösalpaa, 1 ovenkahva
• 4 nivelsaranaa kattoa varten, 75 x 25 mm
• 4 T-saranaa oviin, 70 x 140 mm
• 22 reikälevyä, 40 x 120 mm
• Kattohuopaliimaa
• Täysin peittävää puunsuoja-ainetta

Vie aikaa

Rakennat ja maalaat vajan viikonlopun aikana.

Hinta

Noin 250 euroa

Vaikeusaste

Vajan rakennus on helppoa, kunhan olet huolellinen ja tarkka työssäsi.

Piirustus

Vajan rakennus

Puuvaja kootaan osista, jotka kiinnitetään pystytolppiin.

Vajan rakennus

Kiinteät seinät

Kiinteät seinät

Oven yläosan kappale

Oven yläosan kappale

Katto

Lisää 1 cm katon pientä reunaa varten

Katto

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …