Rakenna vaja elementeistä

Valmiista aitaelementeistä syntyy vaivattomasti maailman helpoin vaja. Hinta on kohtuullinen, lopputulos komea ja aikaa menee vain muutama päivä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikkoa
Hinta
1500 euroa

Johdanto

Olemme rakentaneet useita vajoja Tee Itse -lehdessä, mutta vasta kun eräs lukijamme pyysi meiltä yksinkertaisen vajan rakennusohjeita, oli aika kohdata karu totuus: olemme rakentaneet monta vajaa, mutta ajatuksena on aina ollut saada aikaan ostettua vajaa parempi lopputulos. Jos toiveena kuitenkin on aivan tavallinen vaja, rakentamisesta on turha tehdä kovin monimutkaista.

Niinpä annoimme arkkitehdille tehtäväksi suunnitella helposti rakennettava mutta tukeva vaja. Hän ei saanut käyttää liian monenlaisia tarvikkeita eikä työkaluja, ja työstä piti selviytyä ilman monimutkaisia puuliitoksia. Kokoamiseen sai käyttää vain yksinkertaisia heloja. Tehtävää voisi verrata siihen, että pyytäisi taidemaalaria maalaamaan seinän yhdellä värillä, joka on ostettava valmiiksi sekoitettuna rautakaupasta. Arkkitehti joutui siis koville, mutta hän sai kuin saikin aikaiseksi tukevan vajan, joka on helppo rakentaa ja joka kaiken lisäksi näyttää hyvältä. Ulkonäöstä ei arkkitehti suostunut tinkimään.

Tässä siis rakennusohjeet vajaan, jonka yksinkertaiset aitaelementtiseinät voi ostaa puu-/puutarhaliikkeistä. Päätä itse, teetkö työn samalla tavalla kuin me vai käytätkö erilaista verhousta. Rakentaminen on joka tapauksessa helppoa.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Vala maailman helpommat perustukset

Ohjeet

01
Perustus 2 Vaihe

Kaiken rakentamisen lähtökohta on huolellinen perustustyö. Perustuksissa ei kannata hutiloida, ettei vaja ala myö-hemmin kallistua.

Voit kaivaa tolpat maahan, mutta me päätimme asettaa ne betonisiin perus-tuspilareihin, niin että tolpat tulevat vähän maanpinnan yläpuolelle. Näin ne eivät pääse mätänemään.

Helat kannattaa kiinnittää tolppiin paikoilleen hyvin huolellisesti ja tarkas-ti. Vaivannäkö palkitaan moninkertai-sesti myöhemmin vajaa rakennettaessa. Jos helat ovat oikeilla paikoillaan, ei tolpparakennelmaa tarvitse pystyt-tää monta kertaa.

1

Kaiva yksi kuudesta valmiiksi ostetusta perustuspilarista maahan niin, että betonin yläreuna on laatoituksen tasolla. Nämä pilarit on varustettu säädettävillä tolppaheloilla, joiden korkeutta säädetään kääntämällä.

2

Kaiva loput viisi pilaria maahan. Perustuspilarien etäisyyden mittaa-misessa kannattaa käyttää apuna halkaisi-jaltaan tolppien kokoisia päätypaloja. Me kaivoimme 30 cm:n syvyyteen, jotta saimme tilaa soralle ja laatoille.

02
Päätyseinät 5 Vaihe

Vajan päätyseinien pystyttämisessä on helpointa käyttää mitta-apuna valmista aitaelementtiä.

Aseta aitaelementti (V) maahan, pane tolppa (A ja B) elementin kummallekin sivulle ja mittaa tukilaudan (G) pituus. Lisää saatuun mittaan vähintään puoli senttimetriä, jotta seinä mahtuu varmasti tolppien väliin.

Tolpat ja tukilaudat kiinnitetään toisiinsa kulmaraudoilla. Vinopalkin (D) avulla katosta tulee kalteva. Yläreunan etäisyys etutolppien alareunasta on 242 cm ja takatolppien alareunasta 207 cm. Katon kaltevuudeksi tulee tällä tavoin noin 10 astetta.

1

Aseta elementtiaita (V) kahden tolpan (A ja B) väliin mitataksesi tukipalkkien (G) pituuden. Sahaa tukipalkit vähintään puoli senttimetriä aitaa pitem-miksi, ettei aitaa tarvitse myöhemmin hakata voimaa käyttäen tolppien väliin.

2

Mittaa tukipalkkien (G) sijainti tolppien välissä (elementin ylä- ja alapuolella), ja aseta ne paikoilleen. Tarkista, että aita on suorassa kulmassa - silloin voit antaa elementin olla kehikossa ja käyttää elementtiä kulmamittana.

Mittaa vinopalkin (D) paikka piirustuksen mittojen perusteella ja aseta se paikoilleen.

3

Kiinnitä kulmahelat tolppiin (A ja B) 5 cm:n korkeudelle 4,0 x 40 mm:n ruuveilla. Koska ruuvit tulevat syvälle, on tärkeää esiporata reiät ennen ruuvaamista.

4

Kiinnitä tukipalkit (G) kulma-heloihin 4,0 x 40 mm:n ruuveilla. Tarkista, että tukipalkkien sivut ovat samassa tasossa tolppien kanssa.

5

Kiinnitä palkki (D) tolppiin 6,0 x 100 mm:n ruuveilla ja sahaa palkin päät tolppien linjan mukaisesti.

03
Tukikehikko 4 Vaihe

Vajan tukevuuden ja oikeiden kulmien varmistamiseksi tuemme toisen pääty-seinän ja kaksi muuta aitaelementtiä ris-tikkäisillä rimoilla. Tällöin on tärkeää mitata kehikon lävistäjä, eli mitat kul-masta kulmaan. Jos lävistäjät ovat täs-mälleen samanpituisia, ovat kehikon kulmat suorassa. Esimerkin aitaelement-teihin sopivat 255 cm:n pituiset listat.

Ristikkäistä kehikkoa varten sahataan lovi jokaisen listan keskikohtaan, jotta ne voidaan liittää yhteen. Tee lovet sahaa-malla kaksi pystyuraa tolppien keski-väliin asti ja sahaamalla sen jälkeen 3-4 samanlaista uraa kahden ensimmäisen uran väliin. Poista kohta taltalla.

1

Leikkaa listat ja aseta ne kehikkoon ristikkäin, jotta voit merkitä listojen liitoskohdat.

TÄRKEÄÄ! Tarkista, että kehys on suorassa kulmassa mittaamalla lävistäjien pituudet. Niiden on oltava yhtä pitkiä.

2

Sahaa listan keskikohtaan asti merkintäsi mukaisesti. Sahaa 3-4 samankokoista uraa kahden ensimmäisen uran väliin ja poista kohta taltalla. Yhdistä listat neljällä 2,5 x 55 mm:n uppokanta-naulalla lyömällä ne vinosti liitoskohtaan.

3

Käytä ensimmäistä kehikkoa kahden seuraavan mallina. Koska ristikkoa ei vielä asenneta kehikkoon, päätyseinät tuetaan väliaikaisesti parilla rimalla, jotka ruuvataan kiinni tolppiin.

4

Siirrä päätyseinät syrjään ja ota esiin kaksi pitkää palkkia (C ja E) sekä kaksi keskitolppaa. Jos sinulla on käytössäsi työpukki tai työpöytä, se kannattaa ottaa tässä vaiheessa käyttöön.

04
Runko 6 Vaihe

Seuraavaksi on aika pystyttää runko. Kaksi päätyseinää yhdistetään kahdella pitkällä palkilla (C ja E). Pystytä kaksi keskitolppaa ruuvaamalla nekin kiinni pitkiin palkkeihin.

Aloita merkitsemällä kahden tolpan paikat pitkiin palkkeihin. Kohdat näkyvät piirustuksessa. Merkitse sitten kannatinpalkkien (F) paikat näkyviin. Palkkien välien on oltava noin 76 sentti-metriä, mutta tärkeintä on, että koko-naispituus (396 cm) on jakautunut suurin piirtein tasaisesti kaikkien kannatin-palkkien välille.

VINKKI:
Käytä ruuvipuristimia pitämään osat väliaikaisesti koossa.

1

Merkitse kannatinpalkkien (F) ja keskimmäisten tolppien (A ja B) paikat pitkiin palkkeihin (E ja C). Merkitse ensin etupalkit, aseta ne vierek-käin takapalkkien kanssa, ja siirrä merkinnät suorakulmaimen avulla.

2

Nosta ensimmäinen päätyseinä paikoilleen. Kiinnitä se parilla rimalla ja ruuvipuristimella ja aseta seinä suoraan.

3

Laske maahan etu- ja takapalkki, joissa on merkinnät keskitolppien kohdalla kahden keskimmäisen perustus-pilarin kulmahelojen (X) mukaisesti.

Jos merkinnät eivät täsmää päätytolppien kanssa, voidaan tolppia hieman säätää helojen avulla.

4

Ruuvaa etumainen palkki (C) kiinni päätyseinien yläreunaan 6,0 x 100 mm:n ruuveilla. Voit kiinnittää parilla ruuvipuristimella puupalikan tukemaan palkkia.

5

Kiinnitä keskitolpat (A ja B) palkkeihin 6,0 x 100 mm:n ruuveilla. Olet merkinnyt tolppien kohdan palk-keihin. Tukilaudat (G) kiinnitetään pääty-seinien tukilautojen mukaisesti.

Voit käyttää puupalikkaa apuna myös tukilautoja kiinnittäessäsi.

6

Lähes valmis runko on kiinnitetty väliaikaisesti rimoilla ja ruuvi-puristimilla, kunnes kaikki kannattimet on ruuvattu lopullisesti paikoilleen.

05
Tukeminen 2 Vaihe

Vaikka jo olet pystyttänyt tukikehikot ja tolpat ovat tukevasti pystyssä, kannattaa sivut sekä toinen päätyseinä tukea, muu-ten vaja alkaa huojua ja kallistua.

Ratkaisemme ongelman aiemmin tehdyillä ristikoilla. Ristikoita voi käyttää myös aitaelementtien kiinnitykseen.

Vaihtoehtoisesti tukemiseen voi käyt-tää reikänauhaa, joka kiinnitetään kuten tukiristikko. Nauha tukee rakennelmaa ristikon tavoin.

Jos sen sijaan valitset lautaverhouk-sen, tukiristikot ovat tarpeettomia, sillä laudat ovat itsessään tukevia. Myös levyt tukevat vajaa omalla rakenteellaan.

1

Aseta tukiristikot paikoilleen. Niiden tulee olla samassa linjassa tolppien sisäsivujen kanssa (ristikoiden sisäsivujen tulee siis olla tolppien mukaisia).

2

Kiinnitä ristikot tolppien nurkkiin 5,0 x 80 mm:n ruuveilla tämän kuvan esittämällä tavalla.

06
Kannatinpalkit 5 Vaihe

Seuraavaksi kiinnitetään kannatinpalkit (F). Niiden tehtävä on kannatella kattoa, ja samalla ne myös tukevat vajaa.

Kiinnitämme palkit noin 76 cm:n pää-hän toisistaan. Nämä mitat sopivat katon vanerilevyyn. Jos valitset toisenlaisen kattoverhouksen, on syytä nou-dattaa valmistajan ohjeita kannatin-palkkien etäisyyden suhteen.

Sahaa kannatinpalkkien päät samaan kulmaan kuin päätyseinien palkit (D). Palkkeihin kiinnitetään kulmahelat.

Näppärä keino saada kannatinpalkit reunapalkin mukaisiksi näkyy kuvassa 2: kiinnitä rima palkkiin niin, että palkki roikkuu ruuvatessa riman varassa.

1

Valmistele kannatinpalkit (F). Palkkien pituudet ja viistot päät voi merkitä suoraan päätyseinien mukaan. Kiinnitä kulmahelat - kaksi jokaiseen päähän - 4,0 x 40 mm:n ruuveilla.

2

Kiinnitä rima väliaikaisesti palkin päihin. Näin palkki tulee oikealle koh-dalle, ja se riippuu riman varassa, kun ruu-vaat sen kiinni. Kannatinpalkkien kohdat olet jo merkinnyt reunapalkkeihin (C ja E).

3

Poista väliaikaiset tukirakenteet. Rakennelma pysyy nyt pystyssä, eikä minkään osan pitäisi liikkua.

4

Valmis tolpparakennelma: Kuusi tolppaa (A ja B) kannattelee raken-nelmaa. Ne on liitetty palkkeihin (C ja E) ja tuettu kolmella ristikkokehyksellä.

5

Maalaa runko. Me maalasimme rungon valkoiseksi, lukuun ottamatta tukiristikkoa, jonka maalasimme mustaksi, ettei se näkyisi mustien elementtien välistä.

07
Verhous 4 Vaihe

Nyt seuraa vajanrakentamisen koho-kohta: verhous. Jos teet verhouksen lau-doista, alkaa kova mittaaminen ja sahaaminen. Mutta jos valitset valmiit aitaelementit, vaja on jo melkein valmis. Aitaelementtejä on monia erilaatuisia ja -hintaisia noin 80-100 euron kappalehin-nasta ylöspäin. Me valitsimme kaikkein halvimpia aitoja hieman tukevamman, mutta myös hieman kalliimman laadun.

Ennen kuin voit kiinnittää aita-elementit runkoon, sinun on tehtävä listoista (J) reunat kehikkojen ympärille. Voit joko ostaa valmiita listoja tai leikata itse 28 x 95 mm:n terassilaudoista 28 x 30 mm:n listoja.

1

Leikkaa reunalistat (J) sopiviksi ja maalaa ne mustiksi. Käytä reuna-listoja jokaisen viiden kehyksen ylä-, alaja sivureunoissa.

2

Kiinnitä listat 4,0 x 40 mm:n ruuveilla. Käytä paria elementti-kehikon paksuista tukipalikkaa etureunan etäisyysmittana.

3

Aseta elementin alaosa reunaa vasten ja työnnä se paikoilleen. Kiinnitä elementti 5,0 x 60 mm:n ruuveilla sivuilta ja yhdellä ruuvilla ristikon keskeltä.

4

Kiristä tolpat lopullisille paikoilleen tolppaheloihin kahdella 10 x 50 mm:n kansiruuvilla.

08
Katto 5 Vaihe

Rakennamme katon 19 mm:n vanerista ja päällystämme sen kattohuovalla. Voit itse valita, haluatko käyttää mieluummin esim. trapetsilevyjä katon päällystämiseen.

Jos vajan kulmat ovat täysin suorassa, voit periaatteessa leikata kattolevyt pii-rustuksen mittojen mukaan. Varmin tapa on kuitenkin nostaa levyt katolle ja merkitä leikkauskohdat palkkien ja kan-nattimien mukaan. Sen jälkeen voit sahata laatat. Helpoimmin työ käy pyö-rösahalla. Jos vaja on hieman vinossa, voit tässä vaiheessa käyttää kattolevyjä sen suoristamiseen, kuten kuvassa 2.

1

Nosta ensimmäinen levy katolle ja merkitse leikkauskohta palkkien mukaan. Sahaa pyörösahalla tästä kohtaa.

2

Kiinnitä levy ruuvipuristimilla päätyseinän palkkiin, mikäli vaja täytyy suoristaa oikeaan kulmaan. Ruuvaa vanerilevy kannatinpalkkiin (F) ja palkkeihin (C, D ja E) 4,0 x 50 mm:n ruuveilla.

3

Nosta loput kolme kattolevyä kannatinpalkkien päälle ja kiinnitä ne palkkeihin 4,0 x 50 mm:n ruuveilla.

4

Kiinnitä seuraavaksi peitelista (Q) 4,0 x 40 mm:n ruuveilla katto-levyihin yläpuolelta.

Kiinnitä lista (Q) takimmaisten kattolevyjen alle levyjen reunojen myötäisesti.

5

Pidä kolmiolistat (M) päällekkäin paikoillaan ruuvipuristimilla. Sahaa kumpikin lista pystysuoraan. Kiinnitä kolmiolistat etupuolelta ja kahdelta lyhyeltä sivulta 5,0 x 60 mm:n ruuveilla.

09
Huovan asennus 5 Vaihe

Kattohuoparullien kanssa taistelun vältimme ostamalla kattohuopapaloja. Näin säästytään myös kattohuovan ylijäämältä. Pienet huopapalat kootaan katolle kuin yksinkertainen palapeli. Palahuovan hienous on se, että viereinen pala peittää aina edellisen palan naulauskohdan - mikäli naulaat vain siitä kohdasta, mihin seuraavan palan kieleke asettuu.

Tällä tavalla selviämme työstä näppä-rästi ilman kaasupolttimen tai liiman käyttämistä. Voit tietenkin halutessasi käyttää katon päällystämiseen myös kattohuoparullia, jos esimerkiksi saat niitä jostain edullisesti.

Vaja on nyt valmis ja sen käyttö on sinusta kiinni: Säilytetäänkö vajassa polkupyöriä, työkaluja vai polttopuita? Haluatko vajaan ehkä lukittavan oven?

1

Asettele huopapalat katolle, niin että näet, miten ne voisi sijoittaa tehokkaasti ilman hukkapaloja. Piirrä merkki ensimmäistä riviä varten.

2

Asettele ensimmäinen rivi huopapaloja katolle ja naulaa sen jälkeen palat kiinni 2,0 x 20 mm:n katto-huopanauloilla.

Kattohuopapaloissa on liima valmiina. Suojamuovi täytyy poistaa ennen asentamista.

3

Asettele palat kohdalleen ja naulaa ne kiinni siitä kohdasta, johon seuraa-van palan kieleke tulee. Jatka, kunnes koko katto on peitetty.

4

Kiinnitä peitelaudat (K ja L) 4,0 x 50 mm:n ruuveilla huovan yläreunan tasoon. Vajan takapuolelta leikataan huopaa pari senttimetriä listan (Q) alapuolelta.

5

Kiinnitä 25 x 45 mm:n listat (N ja P) kaikkiin reunoihin 4,0 x 50 mm:n ruuveilla. Voit halutessasi levittää listojen alle kattokittiä ennen kiinniruuvaamista. Viimeistele lopuksi vajan maalaus.

Materiaalit

100 x 100 mm:n tolpat, kestopuu:
• 3 tolppaa (A), à 242 cm
• 3 tolppaa (B), à 210 cm

50 x 125 mm:n sahatavaraa:
• 1 palkki (C), 396 cm
• 2 palkkia (D), à 220 cm
• 1 palkki (E), 387 cm

50 x 100 mm:n sahatavaraa:
• 4 kannatinpalkkia (F), à 205 cm
• 10 tukilautaa (G), à 180 cm

50 x 50 mm:n sahatavaraa:
• 6 rimaa (H) ristiin, à 255 cm

29 x 30 mm:n rimaa:
• 20 reunalistaa (J), à 180 cm

28 x 95 mm:n terassilautoja:
• 1 peitelauta (K), 401 cm
• 2 peitelautaa (L), à 220 cm

50 x 50 mm:n kolmiolistat
(sahataan 50 x 30 mm:n kokoon):

• 8,5 m peitelistaa (M) kattoa varten

25 x 45 mm:n listoja:
• 2 peitelistaa (N), à 220 cm
• 1 peitelista (P), 401 cm
• 1 vahvikelista (Q) takimm. kattolevyn alle, 387 cm

19 mm:n vedenkestävää vanerilevyä, pontit:
• 1 kattolevy (R), 122 x 237 cm
• 1 kattolevy (S), 96 x 237 cm
• 1 kattolevy (T), 122 x 159 cm
• 1 kattolevy (U), 96 x 159 cm

Painekyllästettyä puutarha-aitaa
(Hinnat noin 100 €/kpl):

• 5 aitaelementtiä (V), à 180 x 180 cm

Perustuspilari, jossa kulmahela:
• 6 perustuspilaria (X)

Palakattohuopaa:
• Palakattohuopaa noin 10 m2

Lisäksi:
• 32 kpl 50 x 80 x 90 mm rak.heloja tukilautoihin
• 16 kpl 70 x 90 x 90 mm rak.heloja kannatin-palkkeihin
• 4,0 x 40 mm, 4,0 x 50 mm, 5,0 x 60 mm, 5,0 x 80 mm ja 6,0 x 100 mm ruuveja
• 2,5 x 55 mm uppokantanauloja
•12 kpl 10 x 50 mm kansiruuveja
• 2,0 x 20 mm kattohuopanauloja
• peittävää puunsuojaa

Vie aikaa

Koko työ suunnitteluineen hoitui vajaassa viikossa.

Hinta

Noin 1500 euroa

Vaikeusaste

Komean ja tukevan vajan rakentaminen ei voi olla tämän helpompaa. Vaati-muksena on vain sahan ja mittanauhan käytön hallinta.

Piirustus

Näin rakennat vajan

Aloita ostamalla aitaelementit. Sovella tarvittaessa ohjeen mittoja ostoelementteihin.

Kuva on piirretty valmiita aitaelementtejä varten. Jos rakennat vajan toisella tavalla, sinun täytyy sovittaa mitat tarpeen mukaan.

Näin rakennat vajan

3D-malli

3D-malli

Vaja valmiista aidoista

Kaikki vajan seinät koostuvat valmiista aitaelementeistä.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Perustus

Tolppaperustus tekee pohjausta tukevan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Runko

Runko koostuu kahdesta päädystä, jotka on yhdistetty kahdellä pitkällä palkilla.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Ristijäykistys

Ristikkäiset laudat jäykistävät vajan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Katon rakentaminen

Katto tehdään 19 millin vanerista, jonka päälle asennetaan alushuopa ja huopapaanut.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Seinien asentaminen

Valmiit aitaelementit asennetaan rungon päälle.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Huopapaanujen asentaminen

Huopakatto on helppo tehdä pienistä paloista

VINKIT: Leikkaa huopaa helposti

TEKNIIKAT: Ruuvipaalujen asentaminen

Käytä vatupassia tiheästi, jotta ruuvi menee suoraan

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä.

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Valitse itse sopiva verhous

Meidän mielestämme valmis aita-elementti on tässä tapauksessa näppärä ja kaunis ratkaisu. Voit kui-tenkin halutessasi aivan hyvin käyt-tää toisenlaista verhousta. Käytä esimerkiksi vaaka- tai pystysuoria lautoja, uritettua lautaa tai keksi aivan oma tapa verhoukseen. Kaikissa ver-houksissa ei tarvita lainkaan tukiristikkoa. Katon kaltevuutta voi myös muuttaa, jos haluat siitä loivemman tai jyrkemmän. Siinä tapauksessa tolppien korkeutta täytyy muuttaa, ja soveltaa sen mukaan piirustuk-sessa esitettyjä mittoja.

Tämä vaja on verhottu laudoilla, jotka on kiinnitetty aivan kiinni toisiinsa. Yhtä hyvin olisi voitu käyttää limisaumausta.

Tässä vajassa on käytetty lomalaudoitusta, jossa laudat menevät osittain päällekkäin. Vajan yläaukko on myös suljettu.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto