NYT päästään muuttamaan!

Ideoiltaan raikkaan ja erilaisen leikkimökin rakentaminen alkoi lehtemme edellisessä numerossa. Lapset häärivät varmasti jo malttamattomina ympärillä ja vaativat mökin tekoa nopeasti valmiiksi. Tässä ovat mökin viimeiset teko-ohjeet. Kun ne on toteutettu, lapset pääsevät muuttamaan ja iloitsemaan mökistä koko loppukesän.

Johdanto

Mallimökki katettiin tekijän ihailemilla lehtikuusilaudoilla, jotka käsiteltiin ker-taalleen värittömällä ja peittävällä puunsuojalla ennen kiinnittämistä. Mal-lin mukainen lautakate on kuitenkin pa-ras tehdä kestopuulaudasta.

Laudat kiinnitetään limittäin kuin ve-neeseen, jolloin sadevesi pääsee valu-maan pois. Kiinnitys aloitettiin alhaalta. Ylhäällä katonharjalla kahden lappeen välinen aukko peitettiin kaistalla itselii-mautuvaa kattohuopaa.

Kate asennettiin rakenteelle, johon kuuluvat harjapuu (A), ylävaakapuut (B) ja kattokannattimet (C ja D). Kun harja-puu ja ylävaakapuut ovat paikoillaan, lo-put pilarit voi asentaa. Niiden sijoittami-nen on helppoa, kun paikat voi mitata luotilangalla harja- ja ylävaakapuista.

Ideoiltaan raikkaan ja erilaisen leikkimökin rakentaminen alkoi lehtemme edellisessä numerossa. Lapset häärivät varmasti jo malttamattomina ympärillä ja vaativat mökin tekoa nopeasti valmiiksi. Tässä ovat mökin viimeiset teko-ohjeet. Kun ne on toteutettu, lapset pääsevät muuttamaan ja iloitsemaan mökistä koko loppukesän.

Leikkimökin rakentamisen ensimmäiset vaiheet löydät täältä: Monien seikkailujen leikkimökki

Ohjeet

01
Limilaudoitus suojaa sateelta 10 Vaihe

1

Harjapuu (A) sijoitetaan päädyn ylimpien lautojen yläsyrjiin tehtyihin loviin. Sen pitää tulla noin 90 cm ulos porraspäädyssä ja 35 cm toisessa päädyssä. Tarkista, että pää-dyt ovat pystysuorassa ja kiinnitä harjapuu nauloilla/ruuveilla ja naulauslevyillä seiniin.

2

Ylävaakapuut (B) kiinnitetään 50 mm ruuveilla tai nauloilla. Niiden yläreunojen tulee olla linjassa seinien kanssa. Kulmapila-rit (D edellisessä lehdessä) katkaistaan vaa-kapuiden yläsyrjän tasalta. Vaakapuut kiin-nitetään 75/70 mm nauloilla tai ruuveilla.

3

Sido luotilanka harjapuun päähän ja sitten ylävaakapuihin ja merkitse paikka maan pintaan. Näin saat viimeisten pilareiden (osatC,E jaF lehden edellisessä numerossa) tarkat paikat. Junttaa pilarien tarvitsemat paalunjalat tai kierrä ruuvijalat maahan.

4

Sovita pilarit pystysuoraan ja sahaa ne oikeaan pituuteen. Sahaa keskimmäisten pilareiden päihin lovet harjapuulle (A) ja reunimmaisiin lovet ylävaakapuille (B). Kiinnitä osat 75/70 mm nauloilla tai yleisruuveilla.

5

Kattokannattimet (C ja D) sahataan ylä-päistään vinoiksi kulmaan, jossa pää sopii harjapuuhun (A). Alapää ulottuu noin 10 cm seinän tasoa ulommaksi. Mittaa ja sahaa lovet seiniin ja ylävaakapuuhun (B) ja kiinnitä ne yläsyrjät samalle tasalle.

6

Aseta kattokannattimet loviin ja tue ne ylävaakapuuhun. Kiinnitä kattokannatti-met seiniin 15 x 50 x 50 mm kulmaraudoilla tai vastaavilla naulauslevyillä ja 20 mm yleisruuveilla tai kampanauloilla.

7

Sahaa kattokannattimien yläpäiden ja harjapuun yhtymäkohtaan tukipalat (E). Kiinnitä kattokannattimet (C ja D) harjapuuhun tukipalojen välityksellä 70 mm yleisruuveilla. Ruuveille on aiheellista porata esireiät ainakin tukipalaan.

8

Mökin katto katettiin lehtikuusilaudoilla (G). Ne kiinnitettiin limittäin kuin laudat veneen laitaan alaräystäältä aloittaen. Varmempaa on tehdä katto kestopuusta, jos lautakatto ylipäätään halutaan tehdä.

9

Katon harjan saumaan kahden ylimmän kattolaudan välisen raon peitteeksi ja tiivisteeksi asennettiin kaistale itseliimautuvaa bitumikermiä eli kattohuopaa.

10

Päätyjen räystäslaudat (H ja J) sovi-tettiin katon kaltevuuteen ja kiinnitettiin 50 mm yleisruuveilla (naulakiinnitys yhtä hyvä) pilareihin ja katelautojen päihin.

02
Portaat: helpoin tie kiivetä mökkiin 4 Vaihe

Lapset kiipeävät mielellään leikkimök-kiinsä puolapuita tai puunrunkoa pitkin. Mallileikkimökissämme on kuitenkin myös tavalliset portaat, joita äiti ja isä voivat käyttää tullessaan vierailulle me-hukannun ja leivonnaisten kanssa.

Portaiden sivukannattimet tehdään kahdesta 38 x 150 mm laudasta. Portai-den kaltevuus näkyy kuvasta 2. Kun kaltevuus on mitattu ja merkitty puuta-varaan, sahataan askelmien lovet.

Varmuuden vuoksi portaat on varus-tettu myös kaiteella. Kaiteena on pätkä sinkittyä vesijohtoputkea, joka kiinnite-tään pystypilariin ja lattian kannatin-palkkiin putkenkannattimilla. Kaiteen sopiva korkeus on noin 70 cm portaan askelmien tasosta. Putken terävät päät suljetaan puupalloilla tai -tapeilla.

1

Porrastasanteen kannatinpalkt (M) kiin-nitetään palkkikengillä mökin etupuolen lattiapalkkeihin (J) ja pilareihin (C jaE). Kaikki osat ovat lattian tarveaineluettelossa lehtemme edellisessä numerossa, jossa on mökin teko-ohjeen ensimmäinen osa.

2

Määritä portaiden nousu asettamalla toi-nen sivulankku (K) pilarista (B) tasanteen yläreunalle. Sitten piirrät askelmien paikat tähän lankkuun. Tee merkinnät vesivaakaa käyttäen vaakatasoon ja kiinnitä askelmat 50 mm nauloilla tai yleisruuveilla.

3

Portaat kiinnitetään tasan lattian kanna-tinpalkkeihin (M). Portaan kannatinlankut naulataan 125 mm nauloilla (tai 120 mm ruuveilla) kiinni. Sivulankut kiinnitetään myös alapäästä pilariin.

4

Tasanteen lattia tehdään lopuista lattia-laudoista (R ja S, osat lattian tarvikeluette-lossa lehtemme edellisessä numerossa). Kolme ulointa jätetään pitkiksi, että lapset ulottuvat helpommin palomiehentankoon.

03
Puolapuut ja kaiteet: teräsputki kestää tikkaiden puolina 2 Vaihe

Puolapuut ja kaiteet on valmistettu sin-kitystä putkesta. Ratkaisu on vankka, mutta ei järin lapsiystävällinen ratkaisu pakkasilla.

Puolapuiden askelmat asennetaan pi-lareiden väliin niin, ettei putkien teräviä päitä jää esiin. Kaiteiden 1 ja 2 putket porataan myös toisesta päästä pilareiden sisään, mutta vastakkaiseen päähän mö-kin seinää vasten täytyy kiinnittää pari yksinkertaista pystypuuta (R). Putket työnnetään pystypuiden reikiin ennen kuin toiset päät työnnetään pilareihin porattuihin reikiin. Sen jälkeen pysty-puut kiinnitetään seinään 50 mm nau-loilla tai yleisruuvereilla.

Kaiteen 3 pystypuut (S ja T) kiinnite-tään lattiapalkkiin kahdella lukkokan-taruuvilla ja lattiaan naulauslevyllä.

1

Puolapuiden puolat asennetaan poraa-malla 28 mm reiät suoraan toisen pilarin lä-pi. Vesivaa’an avulla reiän paikka kohdiste-taan toiseen pilariin ja reikä porataan. Nämä reiät ulottuvat vain 3-4 cm pilarin sisään.

2

Puolille poratut reiät suljetaan 28 mm puutangosta tehdyillä tai sopivasta rimasta veistetyillä tulpilla. Levitä tulppiin liimaa ja naputa ne sisään. Sahaa ne liiman kuivut-tua poikki pilarin sivun tasalta.

Materiaalit

KATTO

50 x 100 mm soiroa
• 1 harjapuu (A), 295 cm

25 x 125 mm lautaa
• 2 ylävaakapuuta (B), 295 cm
• 1 asennuslauta (F), noin 115 cm (palomiehentangon kiinnitykseen)
• 5 tukipalaa (E), 35 cm (kattokannattimien alle)

38 x 70 mm lautaa
• 5 kattokannatina (C), 100 cm
• 5 kattokannatina (D), 135 cm

25 x 150 mm painekyllästettyä lautaa
• 18 lautaa (G), 300 cm

22 x 100 mm lautaa
• 2 räystäslautaa (H), 110 cm
• 2 räystäslautaa (J), 145 cm

Lisäksi
• 20, 50 ja 75/70 mm nauloja tai yleisruuveja kiinnityksiin. Naulat kuumasinkittyjä, ruuvit mielellään ruostumatonta terästä, ainakin ne ruuvit, joilla kiinnitetään kestopuuta.
• 12 kpl 15 x 50 x 50 mm naulauskulmalevyjä tai kulmarautoja kattokannattimien ja harjapuun kiinnityksiin
• 3 rullaa 20 cm leveää itseliimautuvaa bitumikerminauhaa

Hinta yhteensä: noin 200 euroa.

PORTAAT

38 x 150 mm lautaa
• 2 sivutukilautaa (K), noin 220 cm

25 x 125 mm lautaa
• 10 askelmaa (L), 80 cm

Sinkittyä 1” vesijohtoputkea
• 1 kaide (M), 210 cm

28 mm puutankoa
• 2 putkentulppaa (P), 10 cm

Lisäksi
• 3 putkenkannatinta (1” putkelle)
• 2 verhotangon nuppia, sisähalkaisija 28 mm
• 50 ja 120/125 mm sinkittyjä nauloja tai ruuveja askelmien sekä portaan sivulankkujen kiinnitykseen. Ruuvit mieluiten ruostumattomia (A2).

Hinta yhteensä: noin 50 euroa

PUOLAPUUT

Sinkittyä 1” vesijohtoputkea
• 9 puolaa (N), 83,5 cm

28 mm puutankoa
• 9 tulppaa (P), 10 cm

Lisäksi
• polyuretaaniliimaa (PU)

Hinta yhteensä: noin 55 euroa

KAITEET

Sinkittyä 1” vesijohtoputkea
• 3 tankoa (Q, kaide 1), 88 cm
• 3 tankoa (Q, kaide 2), 83 cm
• 3 tankoa (Q, kaide 3), 145 cm

25 x 125 mm lautaa
• 2 kaiteen tukipuuta (R, kaiteet 1 ja 2), 85 cm
• 1 kaiteen tukipuu (S, kaide 3), 100 cm
• 1 kaiteen tukipuuta (T, kaide 3), 85 cm

28 mm puutankoa
• 3 tulppaa (P), 10 cm, kaiteeseen 3

Lisäksi
• 3 verhotangon nuppia kaiteeseen 3 sisähalkaisija 28 mm
• 2 kpl 8 x 90 mm lukkokantaruuvia kaiteen 3 asennukseen
• 1 naulauskulmalevy 20 x 80 mm kaiteen 3 asennukseen
• sinkittyjä 50 mm nauloja tai ruuveja kaidepuun (R) kiinnitykseen

Hinta yhteensä: noin 80 euroa

OVI

21 x 33 mm listaa
• 2 kehyslistaa (AA), 119,5 cm
• 4 poikkilistaa (BB), 42,9 cm

12 x 95 mm lautapaneelia
• 6 lautaa (CC), 119,5 cm

9 x 45 mm listaa
• 2 kehyslistaa (DD), 125 cm
• 1 kehyslista (EE), 60 cm

15 x 19 mm reunalistaa
• 4 ikkunan reunalistaa (FF), 125 cm

3 mm akryylilevyä
• 1 levy (GG), 30 x 30 cm

Lisäksi
• 2 lehtisaranaa 50 x 50 mm
• 35 ja 50 mm sinkittyjä nauloja tai ruuveja
• 30 mm sinkittyjä kannattomia nauloja
• kirkasta silikonimassaa
• 1 työntösalpa tai haka

Hinta yhteensä: noin 25 euroa

IKKUNA

21 x 33 mm listaa
• 2 puitelistaa (HH), 55,8 cm
• 2 puitelistaa (JJ), 45 cm
• 1 välipuite (KK), 55,8 cm
• 1 välipuite (LL), 40,8 cm

9 x 45 mm listaa
• 2 kehyslistaa (MM), 50 cm
• 2 kehyslistaa (NN), 65 cm

3 mm akryylilevyä
• 1 levy, 45 x 60 cm

Lisäksi
• 50 mm sinkittyjä nauloja tai ruuveja
• 30 mm sinkittyjä kannattomia nauloja
• kirkasta silikonimassaa

Hinta yhteensä: noin 15 euroa

MYYNTIPÖYTÄ

25 x 120 mm ulkoverhouslautaa seinälaudaksi
• 7 lautaa (RR), 80 cm

25 x 150 mm lautaa
• 1 lauta (QQ), 80 cm

25 x 50 mm rimaa
• 2 seinälaudoutuksen tukirimat (PP), 75 cm

Lisäksi
• 50 mm nauloja tai ruuveja listojen ja lautojen kiinnitykseen

Hinta yhteensä: noin 10 euroa.

PALOMIEHENTANKO

1,5” vesijohtoputkea
• 1 putki (SS), noin 360 cm

Lisäksi
• 2 kpl 8 x 70 mm koneruuveja aluslevyineen ja muttereineen

Hinta yhteensä: noin 15 euroa

Hinta:

Piirustus

Katto Katto on harjakatto, jonka laipiot ovat hieman erimittaiset. Kattokan-nattimet (C ja D) on kiinnitetty toisista päistään harjapuuhun (A) ja toiset päät tukeutuvat ylävaakapuihin (B) tehtyihin loviin. Harjapuu ja katto-kannattimet yhdistetään tukipaloilla (E). Ylävaa-kapuihin ne kiinnite- tään naulauskul-malevyillä. 2,5Harjapuu (A) ja kattokannattimet (D + C) tuetaan ja liitetään toisiinsa yllä nähtävillä tukipaloilla E).

Katon voi pur-kaa kahteen osaan, jos mökki halutaan joskus siirtää toiseen paikkaan.

Ovet ja ikkunat: hieno puusepäntyö täydentää rakenteen

Kaksi samanlaista ovea ja kolme sa-manlaista ikkunaa täydentävät leikki-mökin julkisivun. Ne kaikki tehtiin pai-kalla rimoista ja listoista.

Ovet
Ovet tehdään kehykselle, joka kootaan kahdesta pystylistasta (AA) ja poikkilis-toista (BB) 50 mm ruuveilla tai nauloil-la. Kehys on viisi milliä oviaukon mitto-ja pienempi. Tämän jälkeen ovi päällys-tetään lautapaneelilla (CC), joka kiinni-tetään 35 mm nauloilla.

Jos oveen halutaan kuvan kaltainen ikkuna, sen aukko sahataan valmiiseen oveen. Ikkuna-aukko kehystetään 15 x 19 mm reunalistoilla, jotka sovitetaan jii-riin ja kiinnitetään sinkityillä, pienikan-taisilla nauloilla. Lasiksi valittu akryyli- tai muu muovilevy kiinnitetään värittö-mällä silikonimassalla ja ovi aukkoonsa kahdella lehtisaranalla.

Oviaukon ympärille naulataan kehys-listat sinkityillä pienikantaisilla nauloil-la. Lopuksi asennetaan haka tai työn-tösalpa, jotta ovi pysyy kiinni.

Ovet ja ikkunat: hieno puusepäntyö täydentää rakenteen

Ikkunat

Puitelistat (HH) ja (JJ) kootaan kehyk-seksi mittaan 45 x 60 cm. Kiinnitykset tehdään 50 mm nauloilla tai ruuveilla. Välipuitteet (LL ja KK) lovetaan ristik-käin toisiinsa. Työvaiheet: 1. Merkitse viivat kohtiin, joissa listat menevät ris-tikkäin. 2. Sahaa lovet listojen puolivä-liin viivojen mukaan. 3. Poista taltalla puu sahausjälkien välistä. 4. Liimaa lis-tat yhteen ristikoksi ja asenna ristikot ikkunanpuitteisiin. Sen jälkeen voit kiin-nittää puitteisiin kehyslistat, jotka ulot-tuvat noin 25 mm päähän puitteesta ja kootaan kulmissa jiiriin. Lopuksi liima-taan muovilevyt puitteisiin kirkkaalla si-likonilla. Ikkunat ovat tämän jälkeen valmiit asennettaviksi aukkoihinsa.

Ikkunat

Kioskin luukku

Leikkimökin leveällä alalaudalla varus-tettu luukku on viitteellinen, mutta silti se sopii monenlaisiin leikkeihin. Se voi olla nukketeatteri, kaupan myyntipöytä, kioskin luukku tai jopa televisio.

Pöydäksi asennetaan lauta (RR), joka kiinnitetään rimoihin (PP). Ne on kiinni-tetty pilareihin (A jaC edellisen lehden artikkelissa). Lopuksi lauta (QQ) naula-taan tai ruuvataan kiinni ylhäältä.

Kioskin luukku

Vinkit & niksit

Palomiehentanko

Joka paikasta täytyy päästä pois vauhdilla vihollisen hyökätessä. Tässä leikkimökissä nopein pakotie on vesijohtoputkesta tehty palomiehentanko.
Putken (SS) yläpäähän porataan kaksi 8 mm reikää, joista putki voidaan kiinnittää asennuslaudan (F) läpi ruuveilla. Sen jälkeen asennuslauta ruuvataan kiinni katon alle kattokannattimen kylkeen. (ks. piirros kattorakenteista artikkelin alussa). Palomiehentangon alapää kaivetaan noin 50 cm maahan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …