8-kulmainen penkki selkänojalla

Katkaisu-/jiirisahasta on suuri apu, kun aijot rakentaa tämän penkin. Se tekee penkin vinojen leikkauksien sahaamisesta helppoa. Katso tästä, miten rakennat penkin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
130 euroa

Johdanto

Lämpimänä kesäpäivänä on mukavan viileää istuskella ison puun-latvuksen alla. Ja jos sadekuuro yllättää, latvus suojaa myös siltä.

Puurungon ympärille rakennettava penkki on mainio idea. Esimerkissä rakennetaan 8-kulmainen penkki, jossa on vino selkänoja. Penkin istu-makorkeus on 45 cm, sillä tämä kor-keus näyttää harmoniselta ja tuntuu istujasta mukavalta.

Jos penkin rakentaa ilman selkä-nojaa, välttyy vinojen kulmien työs-töltä, ja penkki on helpompi tehdä.

Penkin voisi oikeastaan rakentaa säätökulmalla ja käsisahalla, mutta työ sujuu helpommin ja liitoksista tulee tarkemmat, jos osat sahaa katkaisu-/jiirisahalla.

Kun penkin rakentaa puun ympä-rille, on ajateltava pitkäjänteisesti. Puu kasvaa - myös paksuutta. Tämän vuoksi penkin ja rungon väliin pitää jättää ainakin 10 cm etäisyyttä. Piir-roksen mitat ovat noin 80 cm sel-känojasta selkänojaan, joten esimer-kissä jää tilaa halkaisijaltaan noin puoli metriä paksulle puunrungolle. Penkin pitää seistä tasaisella alustalla, joten alustasta saattaa joutua poista-maan ruohikkoa ja levittämään sen sijaan hieman soraa puun ympärille.

Ohjeet

01
Sahaa jalan osat 2 Vaihe

Jalkasarjojen lukumäärä on sama kuin penkin kulmien määrä. Esimerkissä sahataan siis kahdeksan samanlaisen jalkasarjan osat. Ne tukevat sekä istui-mien lautoja että selkänojan laudoitusta.

Sahaa ensin kaikki osat tarvike-listassa ilmoitettuun mittaan.

Huomaa, että kaikkien jalkojen (C) yläreuna on pyöristetty molemmista päistä, ja että penkin kannatinlaudan (D) alareuna on pyöristetty etureunasta. Sen takareuna on sahattu niin, että se myötäilee selkänojan pystytuen (A) viistoa takareunaa.

1

Sahaa kahdeksan jalkasarjan osat tarvikeluettelon mittoihin. Selkä-nojan pystytukeen (A) merkitään viisto sahauslinja istuimen alareunasta pystytuen yläreunaan. Osat sahataan pistosahalla, pystytuen viisto alareuna katkaisusahalla.

2

Pyöristä selkänojan pystytuen (a) takareuna pistosahalla. Se siisti-tään myöhemmin viilalla ja hiomapaperilla.

02
Kokoa jalat 5 Vaihe

Jotta kaikki jalat voidaan koota tarkasti samalla tavalla, tarvitaan kaava. Esimer-kissä se valmistetaan ylijäämäpuutava-rasta. Kaava koostuu 50 x 70 cm levy-kappaleesta. Levyn pohjalinjaan asetetaan laudanpätkä ohjaimeksi. Lisäksi apuna käytetään viittä ohutta 21 x 21 mm listanpätkää.

Levyn päällä piirretään jalkojen yksit-täiset osat: jalka (C), jalka (B), penkin kannattilauta (D) ja selkänojan pystytuki (A). Tämän jälkeen listat kiinnitetään niin, että ne myötäilevät merkintöjä.

1

Rakenna kaava levypalasta ja muutamasta listasta. Piirrä osat ja kiinnitä listat niin, että ne myötäilevät piirrettyjä merkintöjä.

2

Aseta selkänojan pystytuki (a) ja jalka (B) kaavalle. Ne puristetaan tiiviisti kaavan pohjalistaa vasten.

3

Aseta jalka (C) kaavan pohja-lautaa vasten, ennen kuin liimaat ja ruuvaat sen kiinni. Käytä vedenkestävää puuliimaa ja kahta 4,5 x 50 mm ruuvia joka liitoksessa. Limitä ruuvit.

4

Aseta penkin kannatinlauta (D) paikalleen niin, että se myötäilee jalan (B) yläreunaa. Sen pitää samanai-kaisesti olla viivan kanssa linjassa ja työntyä 2 cm pidemmälle kuin jalan (C) etureuna. Liimaa ja ruuvaa kannatinlauta kiinni.

5

Käännä istuin ympäri ja kokoa loput osat. Tähän ei tarvita kaavaa. Käytä suorakulmaa, jotta penkin kannatin-lauta (D) ja jalka (C) sijoittuvat tarkasti kahteen ensiksi asennettuun osaan. Liimaa ja ruuvaa jalka ja kannatinlauta kiinni.

03
Sahaa istuinosat 3 Vaihe

Jos penkki on 8-kulmainen, kuten esi-merkissä, kaikki istuinlaudat (E, F ja G) sahataan 22,5 °:n jiiriin. Ne sahataan katkaisu-/jiirisahalla, se sahaa tarkimmin. Istuinlaudat ruuvataan kiiinni niin, että ruuvi osuu keskelle penkin kannatinlau-taa (D). Laudat ovat vain 28 mm paksuja. Käytä 4,5 x 50 mm ruuveja. Esiporaa ennen kiinnitystä 4 mm puuporalla, koska ruuvit tulevat lähelle puun päätyä.

Kaikki jalkasarjat ja istuimenosat öljytään ja maalataan ennen kuin ne kootaan yhteen.

1

Sahaa kaikki istuinlaudat (e, F ja G) 22,5° jiirikulmaan.

VINKKI: Tarkista välillä sahan tarkkuus sa-haamalla kahdeksan samanlaista kappaletta. Ne yhdistettäessä pitää syntyä tiivis 8-kulmainen kolmio - pääty päätyä vasten.

2

Ruuvaa istuinlaudat kiinni kannatinlaudan (D) keskelle. Päätypuun ja ruuvin välisen etäisyyden pitää siis olla 35 mm. Valmista mallipala, jonka avulla voit piirtää merkkiviivat.

3

Esiporaa merkintöjen jälkeen reiät 4,5 x 50 mm ruuveille. Käytä 4 mm puuporaa ja poraa suoraan istuin-lautojen läpi. Tämän jälkeen kaikki jalka-sarjan ja istuimen osat pohjustetaan öljyllä ja puunsuojalla ennen kuin ne kootaan.

04
Kokoa istuinosa 2 Vaihe

Jos istuinlaudat on sahattu tarkasti 22,5 °:n jiiriin, penkki voidaan nyt koota osio kerrallaan. Kun koko ympyrä on työstetty, penkissä on 8 kulmaa, jotka yhdistyvät tiiviisti toisiinsa.

Aloita istuinlaudoista (E), jotka sijoitetaan tiiviisti selkänojan pysty-tukia (A) vasten.

Koko penkki kannattaa koota kotiverstaalla ilman liimaa. Näin voit olla varma, että kaikki osat sopivat yhteen ennen kuin kuljetat penkin ulos.

Ennen ulos kuljetusta penkki on purettava ainakin kahteen osaan.

1

Istuinlaudat tuetaan toisiaan vasten suoraan jalkasarjan keski-kohdan päältä. Käytä listanpalaa esiporaa-misen ja ruuvauksen ajan. Näin voit olla varma, että lautojen päädyt tulevat linjaan.

2

Loppuosa penkin 8-kulmaisesta istuimesta kiinnitetään. Tämä vaa-tii tilaa, ja penkki pitää purkaa vähintään kahteen osaan myöhemmin, jotta se voidaan sijoittaa puun ympärille. Tämän vuoksi koesovitukseen ei käytetä liimaa.

05
Rakenna selkänoja 4 Vaihe

Esimerkin penkkiin päätettiin rakentaa myös selkänoja. Jos puunrunkoa haluaa käyttää selkänojana, nojaa ei tarvitse rakentaa. Tällöin penkki on myös hel-pompi tehdä, sillä näin vältytään lukuis-ten vinokulmien työstämiseltä.

Selkänojan (A) sijaan voi rakentaa ylimääräisen jalan (B).

Esimerkkipenkkiin kuitenkin halu-taan selkänoja. Selkänojan laudat (H ja J) sahataan viistoon sekä pystysuunnassa että päädystä. Tähän tarvitaan kulma-mittaa tai säätökulmainta.

Penkki kootaan kokeeksi verstaalla. Ennen kuljetusta penkki pitää purkaa vähintään kahteen osaan.

1

Selkänojalautojen (h ja j) päädyt sahataan viistoon. Kulman pitää olla pieni, jotta laudat sopivat yhteen pysty-suunnassa. Aseta laudat paikalleen ja merkitse sahauslinjat, kuten kuvassa.

2

Selkänojan päädyt pitää sahata myös 22,5 asteen kulmaan. Valmista ensin ylin lautarivi (H). Tämän jälkeen voit tehdä merkinnät alempaan riviin (J). Sahaa laudat ja sivele kaikkiin osiin pohjustusöljyä ja puunsuojaa.

3

Ylin selkänoja (h) työntyy 10 mm pystytuen (a) yläreunan yli. Käytä apulautaa tarkistaaksesi, että selkänojan yläreunan laudat ovat kaikki linjassa. Ne kootaan selkänojan pystytuen keskikohtaan ja kiinnitetään viistoon ruuvaten.

4

Alemmat selkänojalaudat (j) kiinnitetään samaan tapaan. Käytä asennusvaiheessa 10 mm:n kiiloja selkänojan lautarivien välissä.

Materiaalit

45 x 120 mm lautaa (kuusi)
• 8 selkänojan pystytukea (A) á 85 cm
• 8 jalkaa (B) á 40,5 cm

28 x 120 mm terassilautaa (lehtikuusi)
• 16 jalkaa (C) á 50 cm
• 16 penkin kannatinlautaa (D) á 52 cm
• 8 istuinlautaa (E) á 56 cm
• 8 istuinlautaa (F) á 67 cm
• 8 istuinlautaa (G) á 75,5 cm
• 8 selkänojalautaa (H) á 36,5 cm
• 8 selkänojalautaa (J) á 43 cm

Lisäksi:
• Lista- ja levypaloja (kaavaa varten)
• 4,5 x 50 mm ruostumatt.ruuveja (160 kpl)
• Vedenkestävää puuliimaa
• Pohjustusöljyä ja puunsuojaa

Erikoistyökalut

• Säätökulmain ja katkaisu-/jiirisaha

Vie aikaa

Viikonloppu + pohjusteen ja puunsuojan kuivumisen vaatima aika.

Hinta

Noin 130 €

Vaikeusaste

Penkin rakentamisessa tarvitaan paljon vinoja kulmia. Säätökulmaimella ja katkaisu-/jiirisahalla työ sujuu helposti. Jos penkkiin ei tee selkänojaa, se on hyvin helppo rakentaa.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pihapenkki