Luo tilaa pihaan portilla ja säleiköllä

Perusmateriaaleista voi rakentaa kaksi säleikköaitaa ja yhdistää ne ruusukaarella, mikä muuttaa näin pihan tylsän nurkan viihtyisäksi tilaksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
6 päivää
Hinta
550 euroa

Johdanto

Puutarhan tai pihan ilmeen muuttamiseen ei aina vaadita valtavaa urakkaa. Tältä pihalta löytyi huomaamattomaksi jäänyt viehättävä kulmaus, jonka nyt muutamme yllättävän pienin keinoin ja vähällä rahalla hyvin toimivaksi oleskelutilaksi.

Aloitamme perustan muokkaamisesta. Sen sijaan, että yrittäisimme istuttaa alueella nurmikon, jota on jatkuvasti hoidettava ja siistittävä tai työstäisimme laatoituksen tarkasti oikaistuine sorakerroksineen, valitsemme ehkä maailman helpoimman päällysteen: sepelin. Poistamme ruohikkoa pienen lapionpiston syvyyteen asti ja levitämme kerroksen sepeliä suodatinkankaan päälle.

LUE LISÄÄ: 11 ulkovalon kuvagalleria

Kukat laatikoihin

Tämän jälkeen on kukkien vuoro, sillä harmaa sepelipinta vaatii toki rinnalleen hieman kukkia ja yrttiruukkuja. Rakennamme muutamia todella yksinkertaisia kasvilaatikoita, jotka voi helposti sovittaa paikoilleen sitten, kun kasvit on istutettu. Laatikot vuorataan muovilla ennen kuin ne täytetään, jotta multa ei siivilöidy laatikoista ulos ja päällysteelle.

Kulmaus aidataan kevyillä säleiköillä, jolloin tilasta syntyy rehevä ja mukava oleskelupaikka. Tolppaväleissä on yksinkertaiset kehikot, joihin on asennettu listoja puristukseen niin, että ne muodostavat kaaria.

Ohjeet

01
Poista nurmiaines 3 Vaihe

1

Poista nurmiturve lapion avulla sopivan kokoisina mättäinä päällystettävältä alalta. Työhön ei tarvita suuria koneita ja kaivuusta selviää lapiolla, talikolla ja kottikärryillä parissa tunnissa.

2

Turvemättäät on helppo nostaa pois talikolla. Lapion mittainen pistosyvyys riittää, sillä sorakerroksesta ei tarvitse työstää paksua, eivätkä rikkaruohot pääse tunkeutumaan kuitukankaan läpi.

3

Ruohomättäät kuljetetaan pois kottikärryllä. Vaikka alue on pieni, siihen mahtuu paljon maa-ainesta. Jos sille ei ole käyttöä muualla, kannattaa järjestää aineksen kuljetus jäteasemalle jo ennen kuin aloittaa kaivuutyöt.

02
Pystytä tolpat 5 Vaihe

Kun kaivuutyöt on tehty, asennetaan säleikköjen tolpat. Sepelin ja kuitukan-kaan vuoro tulee myöhemmin.

Tolppien kuopat on helpoin kaivaa maaporalla, ja jotta tolpat pysyisivät pai-koillaan, ne valetaan kiinni kahteen betoniankkuriin. Näin ne seisovat vakaasti, vaikka kuopat olisivat liian vinoja maan tamppaamiseksi kovaksi.

Betoniankkurit rakennetaan kaata-malla soraa tai hiekkaa kuopan pohjalle ja hieman tolppien ympärille. Tämän jäl-keen tolpan ympärille kaadetaan vähän betonia ja maata vuorotellen. Älä käytä liikaa betonia, jotta tolppien päätyjen ympärille ei jää vettä.

1

Kaiva tolppien kuopat maaporalla ja kapealla pistolapiolla. Mittaamiseen käy­ tetään kolmea listaa. Niiden pituus vastaa tolppaväliä. Ne asetetaan maahan osoitta­ maan tolppien paikkoja. Kaiva kuo pat rou­ dat tomaan (maaperän mukaan) syvyyteen.

2

Mittaa samaan tapaan säleikön pienen pyöristysosan paikka. Tässä leveys on puolikas säleikköleveyttä, joten sahaamme kolme uutta listaa.

VINKKI: Voit käyttää myös säleikön kehikon pohjalistoja etäisyysmittana.

3

Vala tolpat (A) maahan kahdella betoniankkurilla. Laita kuoppaan hie­ man hiekkaa, upota tolppa, kaa da hieman kuivabetonia (G) ja vettä. Täytä maal la ja vala seuraava ankkuri maan pinnan alapuolelle.

4

Varmista jatkuvasti, että tolppa (A) on täysin pystysuorassa. Betonin ei tarvitse olla läpikosteaa, sillä kiinteämpi beto ni tukee tolppaa paremmin. Betoni imee lähiviikkojen ajan maasta kosteutta.

5

Tamppaa maa hyvin tolpan ympärille, kun olet täyttänyt kuopan maalla ja kuivabetonilla ja kostuttanut betonia kevyesti. Betoni ei saa jäädä juoksevaksi, sillä sen pitää imeä maasta kosteutta.

03
Levitä sepeli 5 Vaihe

Sepeli osoittautuu hankalaksi lapioita-vaksi, ja juuri tämän ominaisuutensa vuoksi se soveltuu hyvin tähän tarkoi-tukseen: sepelikivet takertuvat tehok-kaasti toisiinsa ja muodostavat nopeasti kiinteä pinnan, jonka päällä voi kävellä.

Älä upota lapiota sepelikasaan pys-tysuorassa asennossa vaan työnnä lapio sepelin alle. Kun kaadat sepeliä kuop-paan, tasoita pinta haravalla.

Sepelin päälle levitetään suodatin-kangas, jotta sepeli ei sekoitu maa-ainekseen ja rikkaruohot pysyvät työstet-tävältä alueelta tehokkaasti poissa.

1

Levitä kuitukangas (J), kun olet oikaissut maan pinnan. Varmista, että kuitukangas kattaa myös kaivuualueen reunat, mieluummin liikaa kuin liian vähän.

2

Limitä seuraavia kuituvuotia 15 cm:n verran. Levitä hieman sepe­ liä kuitukankaan päälle asennusvai heessa, jotta kuituvuodat eivät asennet taessa len­ nä tuulen mukana pois tai liiku paikaltaan.

3

Levitä kankaalle sepeliä (H). Vaikka kyseessä on pieni alue, sepeliä joutuu ajamaan monta kottikärryllistä.

4

Haravoi sora tasaiseksi kerrokseksi. Varmista, että soraa on vähin-tään 5 cm:n kerros kauttaaltaan. Sitä saisi mielellään olla hieman enemmänkin.

5

Leikkaa ylimääräinen kuitu-kangas pois taittoteräveitsellä, kun olet asentanut kaiken sepelin.

04
Säleikköjen kehikot 7 Vaihe

Tolppien väliin tulevat kehikot rakennetaan 20 x 45 mm:n listoista. Kehikko on jaettu kahteen kenttään, ja kumpaankin niistä puristetaan kiinni neljä hieman hennompaa 12 x 20 mm:n listaa niin, että ne taipuvat kaarelle.

Hennot listat on tehty sahaamalla 20 x 45 mm:n listat pituussuunnassa: yhdestä vankasta listasta tulee kolme kaarilistaa. Tehtävästä selviää nopeasti pöytäpyörösahalla. Voit sahauttaa listat myös puutavaraliikkeessä.

Kenttien täyttäminen kaarilistoilla ei vie kauan, ja tuloksena on kaunis ja ilmava säleikkö, jota pitkin köynnös-kasvit voivat kiivetä.

1

Purista kehikon osat (B ja C) suorassa kulmassa yhteen levyn päälle. Näin voit hallita niitä paremmin, kun ruuvaat ne yhteen. Suorakulmaisuu-desta on paljon etua, kun myöhemmin asennat kaarevia listoja puristukseen.

2

Kokoa kehikot ruuveilla vaaka-listojen (C) läpi kolmen pystylistan (B) päätyyn. Sijoita kaksi 4,5 x 50 mm:n ruuvia jokaiseen liitokseen. Kiinnitä listat samaan tasoon kiinnittämällä ne levyyn puristimilla ruuvauksen ajaksi.

3

Taivuta kaarilistat (E) ke hikoihin. Purista kehikot ensin levyyn kiinni, jotta ne pysyvät hy vin paikoillaan. Kokeile parilla listalla, kuin ka paljon niiden tulee kaartua ja pitääkö niitä ly hentää hieman. Lyhennä muut listat ensimmäisen mukaan.

4

Aseta kaarilistat (E) symmetrisesti, jotta kehikoihin kohdistuu painetta tasaisesti ja yhdenmukaisesti.

5

Kokoa kaarilistat (E) risteys-kohdista 1,6 x 25 mm:n nauloilla. Esiporaa mielellään 1 mm:n poralla, jotta hennot listat eivät halkea. Näin voi käydä myös myöhemmin, jos naula on heikentänyt listaa.

6

Esiporaa niihin kohtiin, joista kaarilistat (E) kiinnitetään kehikoihin uppokantanauloilla. Poraa jälleen 1 mm:n poralla, vaikka porakoneelle ei nyt ole paljon tilaa.

7

Kiinnitä kaarilistat (E) kehikkoon 1,4 x 35 mm:n uppokantanauloilla. Vasaralle ei ole paljon tilaa, joten tuurnasta on paljon apua.

VINKKI: Purista kehikko jälleen levyyn kiinni, niin naulaus sujuu helpommin.

05
Pystytä säleikkö 4 Vaihe

1

Kiinnitä säleikköjen kehikot kaari-neen tolppien (A) väliin kolmella 5 x 60 mm:n ruuvilla kummaltakin sivulta. Esi-poraa 4 mm:n poralla. Kiinnitä kehikko en sin puristimilla niin, että maan ja kehikon vä liin jää sopiva etäisyys ja kiinnitä toinen reuna.

2

Kiinnitä toinen reuna. Näin voit oikaista kehikkoa, kunnes ylälista on täysin vaaterissa. Kiinnitä sitten reuna.

3

Sahaa tolpat (A) säleikköjen yläreunan tasoon, kun kaikki kehikot ovat paikoillaan. Mittaa korkeus seuraaviin tolppiin, jotta kaikki säleiköt sijoittuvat tarkasti samalle korkeudelle.

4

Kun valmiit kehikot sijoitetaan tolppien väliin, säleikkö saa nopeasti muotonsa.

06
Yläosa ja kaari 4 Vaihe

1

Säleikön yläosa katetaan päällys-laudoilla (D). Laudat kootaan kulmissa jiiriin eli sahataan viistoon, jotta niiden päädyt eivät käänny ulospäin. Sahaus linjat mitataan asettamalla laudat toistensa päälle ja merkitsemällä reunojen risteyslinjat.

2

Sisäänkäynnin yläkaari (F) piirretään 45 x 245 mm:n palkkiin. Käytämme listaa harppina. Sisemmän kaaren säde on 74,5 cm. Lukuun lisätään 5 cm siirtämättä harpin keskustaa ja ulompi kaari piirretään.

3

Kaari (F) sahataan pistosahalla. Tämän jälkeen kaari hiotaan, kunnes sivut ovat siistit ja reunat pyöristetään ke-vyesti, jotta maali pitää paremmin. Käytä nauha- tai epäkeskohiomakonetta.

4

Kaari kiinnitetään kahden tolpan (A) päälle 5 x 100 mm ruuveilla. Molem mat tolpat, säleikön päällyslaudat ja kaari maalataan pariin kertaan täysin peit-tä vällä puunsuojalla. Kestävyyttä voi lisätä sivelemällä puuosat ensin pohjustusöljyllä.

07
Kasvilaatikot 8 Vaihe

Kaksi erilaista kasvilaatikkoa rakennetaan täysin samaan tapaan. Kun olet nähnyt matalamman laatikon ohjeet, voit toistaa samat työvaiheet korkeam-man laatikon rakentamisessa piirustusta ja tarvikelistaa seuraamalla.

Laatikot naulataan yhteen. Se sujuu nopeasti naulaimella. Käyttämämme 55 mm pitkät uppokantanaulat voi kiinnit-tää pienemmälläkin naulaimella.

Jos haluat mieluummin ruuvata osat yhteen, käytä 40 mm:n ruuveja. Hyvällä ruuvikoneella työ etenee vauhdilla. Käytämme jokaisessa kulmassa samaa listakokoa, vaikka jaloista tulee hieman leveämmät toiselta sivulta.

1

Kokoa kukkalaatikoiden kahdeksan jalkakappaletta (A) neljäksi jalaksi 1,8 x 35 mm:n uppokantanauloilla. Listat naulataan yhteen reuna reunaa vasten.

2

Purista uudet jalat yhteen pareit-tain asettaen päätylistat (C) osien väliin. Käytä paria 1 cm paksua välikettä (X) ja aloita ylhäältä päin. Kiinnitä listat 1,8 x 35 mm:n uppokantanauloilla jalkakappa-leisiin (A), jotka ovat osittain irti.

3

Kiinnitä pitkän sivun verhoilu (B) päätyjen väliin 1,8 x 35 mm uppo-kanta nauloilla. Voit käyttää jälleen 1 cm paksuja välikkeitä (X), mutta yläreu naa on oikeastaan paras pidellä päätylistoilla (C).

4

Käännä laatikko ja naulaa loppu sivuverhoilu (B) kiinni toisen sivun päätyyn.

5

Naulaa kaksi tukilistaa (E) sisäpuolelle kummankin sivun alimmaisiksi. Pohjaa kantavat kaksi 20 x 20 mm:n listaa myötäilevät sivujen alareunaa.

6

Naulaa 9 pohjalautaa (D) kiinni tukilistojen (E) päälle. Sijoita laudat tasaisesti niin, että etäisyydet ovat suurin piirtein yhtenevät.

7

Vuoraa kasvilaatikoiden sisäpuoli vahvalla muovilla. Kiinnitä se laatikoiden sivuihin sinkilöillä. Pistele muoviin muutamia reikiä tasaisin välein pohjalautojen väliin. Näin ylimääräinen vesi valuu laatikoista pois.

8

Matalat, kapealistaiset laatikot asetetaan säleikön vierustalle, korkeat, leveälistaiset laatikot ylemmäksi hyvälle työskentely-korkeudelle. Niissä on yrttejä.

Materiaalit

Jokaista säleikköosiota varten

70 x 70 mm painekyllästettyjä tolppia:
• 2 tolppaa (A) á 260 cm (vain yksi tolppa lisää seuraavaa osiota varten)

20 x 45 mm listaa:
• 3 pystykehikkolistaa (B) á 175 cm
• 2 vaakakehikkolistaa (C) á 94 cm

20 x 95 mm lautaa:
• 1 päällyslauta (D), 94 cm

12 x 20 mm listaa (sahataan itse 20 x 45 mm:n listoista):
• 8 kaarevaa listaa (E) á 177,5 cm

45 x 245 mm palkkia:
• 1 yläkaari (F), 110 cm

Lisäksi:
• 1 säkki kuivabetonia (G)
• 2 isoa säkkiä sepeliä (H)
• Vahva kuitukangas
• Ruostumattomia ruuveja: 4,5 x 50 mm, 5,0 x 60 mm ja 5,0 x 100 mm
• Galvanoituja nauloja: 1,6 x 25 mm
• Galvanoituja uppokantanauloja: 1,4 x 35 mm
• Täysin peittävää puunsuoja-ainetta

Matala istutuslaatikko

20 x 45 mm listaa:
• 8 jalkakappaletta (A) á 40 cm
• 12 sivuverhoilulistaa (B) á 76 cm
• 12 päätyverhoilulistaa (C) á 25 cm

20 x 95 mm lautaa:
• 9 pohjalautaa (D) á 25 cm

20 x 20 mm listaa:
• 2 tukilistaa (E) á 72 cm

Lisäksi:
• 1,8 x 40 mm nauloja
• 1,8 x 35 mm uppokantanauloja
• Täysin peittävää puunsuojaa
• Vuorausmuovia
• Sinkilöitä

Korkea istutuslaatikko

20 x 95 mm lautaa:
• 8 jalkakappaletta (F) á 70 cm
• 6 sivuverhoilulautaa (G) á 76 cm
• 12 päätyverhoilu- ja pohjalautaa (H) á 72 cm

20 x 20 mm listaa:
• 2 tukilistaa (J) á 72 cm

Lisäksi:
• 2,5 x 55 mm uppokantanauloja
• 4 x 40 mm ruuveja
• Täysin peittävää puunsuojaa
• Vuorausmuovia
• Sinkilöitä

Vie aikaa

4-6 päivää + kuivumisajat

Hinta

Noin 550 €

Vaikeusaste

Helppo hanke suureen muutokseen nähden. Tehtävä ei edellytä pitkää kokemusta, vaan vaatii vain ehkä hieman enemmän aikaa.

Piirustus

Kaarisäleikkö ja sepelipäällyste

Säleikkö koostuu itsenäisistä kehi-koista ja kaarevista listoista. Ke hi -kot kiinnitetään tolppien väliin.

Kaarisäleikkö ja sepelipäällyste

Matala istutuslaatikko

Matalat laatikot sijoite taan säleikköjen vierustalle. Niihin istutetaan köynnös-kasveja ja kukkivia perennoja, jotka kiipeävät säleikön kauniita kaaria pitkin.

Matala istutuslaatikko

Korkea istutuslaatikko

Korkeat kasvi-laatikot sijoite taan keskem mälle. Niihin istu tetaan kukkia ja yrttejä.

Korkea istutuslaatikko

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Köynnössäleiköt