Ilmava suoja-aita

Tukevista paaluista ja vaakalaudoista saa säle-aitaa muistuttavan aidan, joka on kuitenkin luja ja kaunis. Keveyden vaikutelma syntyy harvinaisella rakenteella, joka ei ole aidoissa yleinen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä/10 m
Hinta
30 €/m

Aidan korkeus muuttuu kaltevassa paikassa, kun laudat pide-tään vaakasuorassa. Säleikkö on tiivis näkösuoja, mutta päästää kuitenkin ilman virtaamaan lautojen lomasta. Myrskytuuli ei puhalla tätä suojaseinämää nurin.

Johdanto

Useimmat lauta-aidat ovat rakenteel-taan yksinkertaisia, laudoitus vain toisella puolella naulausjuoksuja, mikä tekee varsinkin korkeista aidoista ilmeel-tään raskaita. Säleaidan kaartuvat laudat luovat ilmavan vaikutelman ja peh-mentävät aidan muotoa, joten se sulautuu kauniisti ympäristöön. Pienet vinou-detkaan eivät tällaisessa aidassa pistä silmään, kuten suoriin riveihin kiinnite-tyssä lautapinnassa. Ilmavirrat kulkevat aidan läpi, mutta se suojaa kuitenkin te-hokkaasti niin tuulilta kuin katseiltakin.

Kestävä aita

Aidan paalut ja mahdollisesti ylimmät ja alimmat laudat on paras tehdä paine-kyllästettyä puutavarasta. Suositeltavin paalukoko on 100 x 100 mm.

Matalaan aitaan riittävät 75 x 75 mm paalutkin, mutta laudoille niihin teh-dään matalammat urat.

Ohjeet

01
Paalut pystytetään tarkasti ja tukevasti 4 Vaihe

Aitapaalut asennetaan paalunjalkoihin tai niille kaivetaan puolisen metriä syvät kuopat ja täyttömaa tiivistetään 10 cm kerroksina. Sopiva paaluväli on 160-180 cm. Maahan upotus tehdään vain sillä ehdolla, että maaperä on routimatonta tai salaojitettu.

Suomalainen maaperä on harvoin routimatonta ja salaojittaminen vaatii ojan kaivamisen koko aidan matkalle.

Paalunjalat kallistelevat roudan vai-kutuksesta vähemmän kuin suoraan maahan upotetut paalut.

Aita voi olla kuvan mallia korkeampi tai matalampi. Tärkeintä on huolehtia siitä, että laudat taipuvat joka kerrok-sessa vuorotellen sisään- ja ulospäin.

1

Aitapaaluihin tehdään lautaurat ennen pystyttämistä. Paikasta riippuen paaluun tulee yksi tai kaksi uraa vastakkaisille tai vierekkäisille sivuille. 20 mm syvät ja 20 mm leveät urat saa tehtyä pyörösahalla.

Lautauria ei tehdä paalujen maahan upotettavaan osaan. Paalunjalkaan kiinnitettävässä paalussa asia on yhdentekevä, koska paalu päättyy suunnilleen maan pinnan tasolle paalunjalan noin 15 cm korkeaan putkeen.

2

Ura aukaistaan koko pituudeltaan uran levyisellä taltalla. Työ onnistuu helposti, jos uraan sahataan ensin pyörösahalla 3-5 sahausta puulajin kovuudesta, sitkeydestä ja mm. oksaisuudesta riippuen.

3

Paaluille kaivettavien kuoppien on olta-va riittävän syvät ja niin tilavat, että paalun saa asetettua tarkasti oikeaan linjaan keskelle kuoppaa. Paalut asennetaan kuitenkin mieluiten paalunjalkoihin, ei kuoppiin.

4

Paalut tuetaan pystysuoraan vinotukien avulla. Aitalautojen kiinnityksen edetessä tuet poistetaan. Linjalanka auttaa määritte-lemään paalujen oikeat paikat.

02
Aita täytetään laudoilla 9 Vaihe

Aidan laudoiksi tarvitaan 180 ja 360 cm (katelaudat) pitkiä lautoja. Laudat mitoitetaan vierekkäisten paalujen välin mukaan. Niiden pitää suorina ulottua urien pohjaan saakka. Lautojen väliin jätetään noin 5 mm rako elämisvaraksi. Säleaitavaikutelma saadaan aikaan paaluvälin keskelle työnnettävällä pys-tysuoralla laudalla, joka pujotetaan vuo-rotellen päällekkäisten lautojen eri puo-lilta ja lopuksi kammetaan tarkasti keskelle ja pystysuoraan. Lauta katkais-taan ylimmän laudan yläsyrjän tasalta.

Katelauta viimeistelee aidan ja tukee paaluja sivusuunnassa jonkin verran. Paalujen päät sahataan hieman vinoik-si, jotta sadevesi valuu katelaudoilta no-peasti pois eikä imeydy puuhun.

1

Laudat pujotetaan paalujen uriin ylhääl-tä käsin. Alin lauta tuetaan vaakasuoraan ja varmistetaan parilla naulalla. Sitten vain pujotetaan lisää lautoja, kunnes haluttu korkeus on saavutettu.

2

Laudat taivutetaan säleiköksi pujotta-malla niiden väliin 19 x 50 mm lista kunkin paaluvälin keskikohdalle. Listaa voi ostaa valmiina tai niitä voi tehdä 19 x 100 mm laudasta halki sahaamalla.

3

Aitalinjan päihin paalujen väliin pingo-tetaan linjalanka ylimmän laudan yläreunan korkeudelle. Paaluihin vedetään merkkilin-jat langan kohdalle.

4

Paalujen katkaisulinjat vedetään suorakulman avulla. Katkaisulinjan korkeuden määrityksessä täytyy ottaa huomioon se, että paalujen päät katkaistaan hieman vinoon.

5

Sivujen katkaisulinja merkitään kulma-viivaimen avulla 15-30° kulmaan. Linjan alapää yhtyy ensin piirretyn vaakasuoran katkaisukohdan merkkiviivaan.

6

Paalut voi katkaista käsisahalla. Työ sujuu jotenkin myös pitkäteräisellä pistosahalla, joka on säädetty haluttuun kulmaan. Nopeasti katkaisu käy terävällä moottorisahalla.

7

Katelaudat katkaistaan sopivan mittaisiksi ja kiinnitetään joka paaluun kahdella sinki-tyllä naulalla tai ruostumattomalla 80-100 mm ruuvilla. Laudan alempi reuna jää hieman eteen ulkopuolelle tippanokaksi.

8

Katelaudan päähän sahataan paalun kokoinen lovi, jos seuraava paalu on pidempi ja aita paaluvälillä korkeampi maan pinnan kaltevuuden takia.

9

Kulmapaalun pään kahdelle sivulle sahataan viiste, koska siihen kiinnitetään eri suuntiin kallistuvien katelautojen päät. Kateautojen päät sahataan jiiriin ja myös hieman vinoon laudan kaltevuuden takia.

03
Kevyt säleportti 9 Vaihe

Myös portin paino ja ulkonäkö kuuluvat kevyempään luokkaan. Portti on koottu samoista laudoista kuin aitakin. Laudat pujotellaan kahden puolen pystylistaa, joka voidaan tehdä aitalaudasta halkai-semalla. Lautojen päät puristetaan kah-den 25 x 50 mm listan väliin. Myös portin päällä on katelauta, kokoon 25 x 80 mm halkaistuna. Portti kiinnitetään kahden paalun väliin kahdella sinkityllä lehtisaranalla ja suljetaan tavallisella porttisalvalla.

Perinteisen Z-tuen asentaminen ei onnistu, koska laudat taipuvat keskeltä vuoropuolin pystyriman ympäri. Portti tuetaan vinoon kulmasta kulmaan pin-gotetulla vaijerilla.

1

Portinpylväät voi tukea oikealle etäisyy-delle toisistaan painekyllästetyllä laudalla, joka kiinnitetään pylväiden väliin hieman maahan upotettuna. Lauta ei kestä maassa kauan ja mahdollinen routa tarttuu siihen.

2

Porttiin sahataan ensin neljä pystyyn asetettavaa sivulistaa (A), jotka halkaistaan 25 x 100 mm laudasta. Listojen pituus on sama kuin portin korkeus.

3

Portin leveyden mittaiset laudat (B) sahataan valmiiksi. Puolet niistä ruuvataan toiseen listapariin yhdellä ruuvilla päästään. Lautavälit määritetään laudanpätkällä.

4

Portin toinen puoli tehdään samalla tavalla, mutta laudat sijoitetaan nyt toisen puolen lautojen välille. Molemmat osat kiinnitetään keskilistan (C) molemmin puolin.

5

Portin sivurimat kiinnitetään tukevilla liimapuristimilla vastakkain, jolloin keskilista taivuttaa laudat kaarelle. Osat ruuvataan yhteen tässä vaiheessa.

6

Lautojen ja sivurimojen kiinnittämiseen sopivat sinkityt 60 mm naulat tai ruostu-mattomat ruuvit. Ruuvit kierretään vuoron perään portin eri sivuilta listan läpi lautaan, sen ylä- ja alareunaan.

7

Portti kiinnitetään portinpylväisiin kah-della lehtisaranalla (D), jotka ovat kyseiseen porttiin riittävän vankat. Salpa kiinnitetään porttiin noin metrin korkeudelle maasta.

8

Muovipäällysteinen tai sinkitty teräs-vaijeri (G) kiristetään yläsaranan luota vastakkaiseen alakulmaan, mikä varmistaa, että portti pysyy suorana.

9

Portin salvan puoleiseen alakulmaan kiinnitetään vanttiruuvi (H) vaijerin päähän kiinnitetyn silmukan ja kiinnitysruuvin väliin. Portin asentoa voi säätää vanttiruuvilla.

Materiaalit

SÄLEAITA, YKSI PAALUVÄLI

100 x 100 mm painekyllästettyä parrua
• 2 aitapaalua (A)

16 x 100 mm kuusilautaa
• 18 aitalautaa (B)

19 x 50 mm kuusilistaa
• keskilista (D)

25 x 125 mm painekyllästettyä lautaa
• 1 katelauta (E)

PORTTI

25 x 100 mm painekyllästettyä lautaa
• laudasta sahataan 4 kpl

25 x 50 mm sivulistoja (A)16 x 100 mm kuusilautaa
• 9 portin vaakalautaa (B)

16 x 50 mm listaa
• välilista (C), sahataan samasta laudasta kuin portin sivujen pystylistat (A)

25 x 100 mm painekyllästettyä lautaa
• katelauta (F)

Lisäksi
• 2 kpl 60 x 100 mm sinkittyjä lehtisaranoita (D)
• portin salpa (E)
• 3 mm vaijeria (G) ja vaijerilukkoja
• vanttiruuvi (H)

Vie aikaa

1 päivä/ 10 m

Hinta

180 x 180 cm kokoinen paaluväli maksaa noin 30 €.
Porti: 90 x 90 cm, noin 30 €.

Piirustus

Katelaudan (E) on oltava paalun päätä leveämpi. Laudan pitää olla mielellään paine- kyllästettyä, ja 25 mm paksua, jotta se kestää paalujen välissä taipumatta notkolle. Kukin lauta ulottuu kahden paaluvälin yli. Jatkokset sovitetaan keskelle paaluja. Kuvan laudat ovat 360 cm pitkiä, poikki-mitaltaan 25 x 125 mm.
Mitat cm

Portti mitoitetaan leveydel-tään ja korkeudeltaan halu-tun kokoiseksi. Piirroksessa toisistaan irti olevat portin osat ruuvataan yhteen ja viimeistellään katelaudalla, kuten viereinen, pihaa ympäröivä aitakin.
Mitat cm

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …