Vehreä veräjä kaksilla puutarhaporteilla

Puutarhaporteissa on vaijerit vinojäykisteiden sijasta, mikä tekee rakenteesta kevyen mutta vankan. Köynnöskasvit muuttavat pergolan katon hiljalleen rehevän vihreäksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
160 euroa

Johdanto

Ohjeet

01
Portin kehykset 5 Vaihe

Kahden portin kehykset ovat neliön muotoiset. Kohteeseen sopi 117,5 cm korkeat ja 117,5 cm leveät portit, omaan sisäänkäyntiin voi valita parhaiten sopivan porttikoon. Kehykset rakennetaan kestopuusta, ja kootaan loviliitoksin. Kehikko jää vähintään 10 cm irti maan-pinnasta, joten kestopuu ei olisi ollut välttämätön valinta, mutta sitä päätet-tiin kuitenkin käyttää.

Porttien kaksi vaakapalkkia ovat eni-ten alttiita kosteudelle. Jotta sadevesi valuisi nopeasti pois puuosien pinnalta, molempien vaakapalkkien reunat saha-taan viistoon. Pienojen päädyt suojataan kiinnittämällä pienat kehyksen uriin ja sahaamalla päät viistoon.

1

Porttien vaakapalkkeihin (B) saha-taan ura, joihin pienat (C) myöhem-min asennetaan. Ura on 22,5 mm syvä, 25 mm korkea ja reunasta viistetty, jotta vesi valuu siitä pois. Reunan viiste on tässä 7°, mutta voi hyvin olla enemmänkin.

2

Kiinnitä palkki (B) puristimilla. Asenna saha 7°:n kulmaan. Sahaa sivuohjaimen avulla hitaasti ja varovasti.

3

Käännä palkkia 90°. Kiinnitä palkki kahdella puristimella ja sahaa suoraan kulmaan. Pyörösahan pohjalevystä ei nyt ole juurikaan tukea, joten sahaa hitaasti.

4

Katkaise vaakapalkit (B) ja neljä pystypalkkia (A) mittaan katkaisutai käsisahalla. Pystysivujen pitää olla yhtä pitkät, 117,5 cm, jotta portista tulee neliö.

5

Ylimpään vaakapalkkiin (B) saha-taan 5 mm syvä ura 1 cm:n päähän reunasta (kts. piirros vas.). Se muodostaa tippanokan, joka suojaa pienojen pääty-puuta johtamalla sadeveden nopeammin pois puupinnoilta.

02
Kehys kootaan 6 Vaihe

Portin kehyksen neljä sivua (vaaka- ja pystypalkit) kootaan loviliitoksin, jotka voi työstää käsisahalla. Sahaus sujuu kuitenkin nopeammin, helpommin ja paljon tarkemmin katkaisu-/jiirisahalla ja talttaamalla lovet auki myöhemmin.

Sivut kootaan ja kulmat kiinnitetään puristimilla, jotta kehyksen suorakulmaisuus voidaan tarkistaa. Tämä teh-dään kahden ristikkäismitan avulla. Jos kummatkin mitat eivät ole täsmälleen samat, kehystä pitää säätää.

Lopuksi loviliitokset liimataan pu-liimalla ja kiinnitetään ruuveilla. Poista kulmien puristimet yksi kerrallaan, kun liimaat ja ruuvaat. Kiinnitä puristin uu-destaan ennen kuin irrotat seuraavan.

1

Merkitse laudan (A) leveys toiseen lautaan (B) ja tee merkkiviivat. Asenna sahasyvyydeksi 22,5 mm, jos käytät katkaisu-/jiirisahaa kuten me tässä.

2

Sahaa rivi uria 2-3 mm välein. Käytä vähintään 50 mm leveää listaa välikiilana, jotta terä varmasti sahaa uran koko laudan leveyteen.

3

Puhdista loviliitos. Talttaa sahaus-pintaa pitkin. Sahausurat poistetaan ja pinnasta työstetään täysin tasainen.

4

Kokoa kehys. Oikaise kulmat suoriksi, jotta loviliitos istuu juuri oikein ja kiinnitä kulmat väliaikaisesti puristimilla.

5

Tarkista ristikkäismitat, kun kaikki neljä kulmaa on kiinnitetty puristimilla. Mittojen pitää olla tarkasti yhtä pitkät. Ero ei käytännössä saa olla yhtä millimetriä suurempi.

6

Liimaa kulmat pu-liimalla ja kiinnitä ruuveilla liitos liitokselta. Esiporaa 5 mm poralla. Porausreiät sijoitetaan epäsymmetrisesti. Näin puun halkeamisriski on pienempi. Käytä 5 x 40 mm ruuveja jokaiseen sivuun.

03
Vaijerin asennus 6 Vaihe

1

Tarkista vielä kertaalleen, miten vaijerin pitää sijoittua ennen kuin po-raat 6 mm poralla pitkän reiän loviliitok-seen. Reiän pitää olla noin 10 cm pitkä. Jos et omista näin pitkää poraa, joudut poraa-maan sekä laudan ylä- että alareunasta.

2

Poraa 25 mm syvä reikä 10 mm poralla. Näin vaijerin kiinnitykselle saadaan tilaa. Poraa tämän jälkeen rivi reikiä 10 mm syvyyteen. Huullos, johon vaijerin vastakappale tulee, on nyt helpompi taltata auki.

3

Talttaa kaikki ylimääräinen puu pois pienten reikien välistä. Nyt huullos on valmis. Se on noin 6 cm pitkä. Siinä on tilaa vastakappaleelle eli noin 5 cm pitkälle galvanoidun naulan pätkälle.

4

Kun olet porannut ja taltannut kehyksen kummatkin sivut, vedä vaijeri reiän läpi ja kiinnitä se naulan ympärille. Upota naula lopuksi kokonaan huullokseen.

5

Kun vaijeri on asennettu kum-paankin sivuun, se yhdistetään vaijerikiristimiin. Vaijeri kiristetään kevyesti. Nyt kehys on vakaa, ja se voidaan pohjustaa ja maalata kahdella puunsuojakerroksella.

6

Sahaa pystypienat (C) mittaan ja 7°:n kulmaan ylä- ja alareunasta. Pienat pohjustetaan ja maalataan, ennen kuin ne asennetaan vähintään 7 mm:n etäisyydelle alimman palkin alareunasta. Sijoita pienat tasaisin välein.

04
Rakenna pergola 4 Vaihe

Pergola on kiinnitetty talon seinään toisesta päädystä. Toista päätyä varten maahan on kaivettu 100 x 100 mm tol-pat. Näin rakenteesta saadaan vakaa.

Käytimme pergolan yläpalkkeihin kahta eri puutavarakokoa (75 x 75 ja 100 x 100 mm), jotta pystyimme yhdistä-mään palkit lovilla käyttämättä lainkaan nauloja tai ruuveja. Tämän voi kuitenkin tehdä vain, jos palkit ovat täysin suorat. Voit myös esiporata ja asentaa kansi-ruuvit jokaiseen liitokseen päältä päin.

1

Kiinteän seinän ylin kiinnike (H) sahataan piirustuksen mittojen mukaan. Tappi sahataan ja taltataan siistiksi ja sille taltataan lovi yläpalkkiin (F).

2

Kokeile, sopiiko tappi yläpalkin (F) loveen. Sen pitää istua lovessa tiukasti, muussa tapauksessa tappi pitää kiinnittää pu-liimalla sen jälkeen, kun kiinnike on asennettu seinään.

3

Kiinnitä kiinnike (H) seinään. Tähän käytetään ruuvitulppia ja 6 x 120 mm haponkestäviä ruuveja.

4

Kaikki yläpalkkien E ja F liitokset sahataan ja taltataan auki (kts. piir-ros). Nyt pergola kootaan. Kaikki liitokset voidaan kiinnittää yhteen pu-liimalla. Kuvan liitos istuu täydellisesti ilman liimaakin.

Materiaalit

Pergolan materiaalit

Kestopuuta (mäntyä):
• 1 yläpalkki, 75 x 75 mm, 285 cm (E)
• 2 yläpalkkia, 100 x 100 mm á 285 cm (F)
• 2 pystytolppaa 100 x 100 mm á 330 cm (D)
• 1 kiinnike, 75 x 75 mm, noin 30 cm (G)
• 2 kiinnikettä, 75 x 75 mm, á noin 40 cm (H)

Lisäksi:
• Ruuveja ja tarvittaessa tulppia
• Pohjustusöljyä ja maalia

Kahden portin materiaalit

45 x 95 mm kestopuuta, mäntyä:
• 4 pystypalkkia (A) á 117,5 cm

45 x 120 mm kestopuuta, mäntyä:
• 4 vaakapalkkia (B) á 117,5 cm

21 x 43 mm mäntyä:
• 14 pienaa (C) á 104,5 cm

Lisäksi:
• 320 cm nailon- tai pvc-päällystettyä teräsvaijeria, paksuus 2 mm
• 2 kiristäjää
• 8 kaapelilukkoa
• 4 koukkusaranaa irtokoukuilla
• 1 nivelsalpa
• 1 työntösalpa
• 4 lukkopulttia á 12 x 200 mm
• 56 kestopuuruuvia, 4 x 35 mm
• 32 kestopuuruuvia, 5 x 40 mm
• 4 kestopuuruuvia, 6 x 120 mm
• Pu-liimaa
• Pohjustusöljyä ja maalia

Vie aikaa

Portit heloineen maksavat noin 100 €. Pergolan mate-riaaleihin menee noin 60 €.

Hinta

Onnistuu viikonlopussa.

Vaikeusaste

Pergolan porttien teko vaatii pari haastavaa sahausta pyörösahalla. Liitoksetkaan eivät ole kaikkein helpoimpia tehtäviä.

Piirustus

Pihaportit vaijereilla

Pergola kiinnittyy taloon yhdeltä sivulta, joten tolpat on kaivettu maahan vain seinästä kauimmalla olevalla sivustalla.

Porttien kehykset ovat neliöt, ja perinteiset vinojäykisteet on vaihdettu teräsvaijereihin. Menetelmän ansiosta puutarhan sisääntulo on kevyemmän ja harmonisemman näköi-nen. Kehyksen (B) ja pienojen (C) vaakaosat on viistetty, jotta sadevesi valuu nopeasti pois. Palkkeihin käytettiin kahta eri puutava-rakokoa, jotta ne voitiin koota ilman ruuveja.

Pihaportit vaijereilla

Suojaa puuta kosteudelta

Molemmissa vaakapalkeissa (B) on ura, johon kaikki pienat (C) asennetaan. Palkkien ja pienojen viisteet johtavat sadeveden pinnalta pois.

Suojaa puuta kosteudelta

Multimedia

Vinkit & niksit

Kolmenlaisia heloja

Kun porttien kehykset ja pienat on maalattu ja koottu, voidaan kiinnittää saranat ja helat. Portti ripustetaan koukkusaranan varaan seinää ja tolp-paa vasten. Portin avaamiseen ja sulke-miseen tarvitaan nivelsalpa. Tuplaport-tien väliin asennetaan työntösalpa.

Koukkusarana

Nivelsalpa

Työntösalpa

Vaijeri eri suuntaan

Kun portissa käytetään vinojäykisteiden sijasta vaijeria, se asennetaan toisin päin. Vaijeri asennetaan kulkemaan sara-napuolen yläkulmasta viistosti alas. Se sijoitetaan siis päinvastoin kuin perinteinen puinen vino-jäykiste. Vaijeri kiinnitetään vastakappaleeseen molemmissa reunoissa. Vastakappale sijoi-tetaan uraan (kts. kuva). Ura taltataan loviliitokseen.

Galvanoidun naulan pätkä toimii vaijerin vastakappaleena.

Vaijerilla. Kun porttia painetaan, vaijeriin kohdistuu vetoa. Vaijeri kestää vedon mutta ei painetta.

Vinojäykisteellä. Paine siirtyy alaspäin vino-jäykistetta pitkin. Puu kestää paineen muttei vetoa.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Portti