Tukeva ja perinteinen lautaportti

Kirvesmies tekee tässä jutussa lautaportin, joka kestää seuraavat sata vuotta. Saat vaihe vaiheelta etenevät ohjeet, materiaalilistan ja työpiirustukset.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
300 euroa

Uusi ovi tehtiin erityisen hienolla tavalla. Poikkipienojen ja kiilaurien avulla laudat pysyvät yhdessä ilman nauloja ja ruuveja.

Johdanto

Ovea vuodet piiskannut sade, pakkanen ja hel-leaallot olivat vieneet hengen tästä lautaovesta. Kunnon laudat olivat peh-menneet, koska niitä ei oltu huollettu riittävän usein.

Ovi oli rakenteeltaan yksinkertainen poikkipienoin ja vinotuin koottu ovi.Aikanaan se on ollut sitä päivittäin käyttäneiden ihmisten arvos-tama. Siitä kertoo huolelli-suus, jolla vankat, pitkälehti- set koukkusaranat oli taottu. Ne olivat hienoa ja kaunista sepäntyötä. Eivätkä ainoas-taan käytännön syistä, vaan myös silmää miellyttäviä.

Upea ovi kiilaamalla

Ovi sijaitsee pihan ja puutar-han välisessä muurissa ja si-tä käytetään yhä päivittäin.

Sen olisi voinut korvata yk-sinkertaisesti uusimalla poik-kipienat ja vinotuki, jotka muodostavat perinteisen Z-kirjaimen muotoisen tuen-nan. Ne pitäisivät kyllä edelleen ovilaudat paikoillaan ja oven ryhdissä.

Mutta ovesta on mahdollis-ta tehdä hienompi. Lautaovi, jonka poikkituet on kiilattu uriin. Sen kiilamaiset, sisä-pintaa kohti levenevät tuet on upotettu lautoihin jyrsit-tyihin uriin, jolloin vinotukea ei tarvita.

Rakenne on tyylikäs ja tu-keva. Oven voi koota ilman ruuveja ja nauloja. Ennen vanhaan se vaati tekijältään suurta taitoa, mutta nykyään siihen kykenee jokainen ylä-jyrsimen omistaja, jolla ei peukalo ole ihan keskellä kämmentä.

Vanhan oven rakenne perustui ovilaudat koossa pitäviin poikkipienoihin ja vinotu-keen, jotka muodostavat Z-kirjaimen. Ovi olisi voinut kestää vielä vuosikausia, mutta ajan hammas ja huono huolto olivat jättäneet siihen jälkensä. Siinä oli kuitenkin vielä käyttökelpoisia osia, erityisesti hienot sepän takomat saranat koristeellisine lehtineen.

Parempi kuin entinen. Kiilauriin pakotettujen poikkipienojen avulla vältettiin Z-muotoinen tuenta oven taustapuolalla. Ovi on koottu ilman nauloja ja ruuveja.

Ohjeet

01
Laudat yhdistetään ruoteilla 6 Vaihe

Menetelmä, jolla kokosimme oven, olisi periaatteessa riit-tänyt yksinkin pitämään ovi-levyn koossa.

Varmuuden vuoksi liitimme laudat syrjit-täin myös ruodeliuskoilla. Vanerista sahatut ruoteet muodostavat eräänlaisen ponttiliitoksen. Lautoihin jyr-sittiin urat ruoteiden kohdal-le. Ovi koottiiin ruoteiden ja liiman avulla. Vaneriruoteen valitsimme siksi, että se ovi-lautoihin jyrsitty ponttaus tai valmiina ostettu ponttilauta voisi halkeilla.

Liimaus vauhdilla

Liimaustyön täytyy sujua melko nopeasti ja siksi kannattaa tehdä koekokoaminen. Ovi kootaan ilman liimaa. Tarkasta, että kaikki sopii kohdalleen tarkoitetulla tavalla. Jos kaikki on hyvin, an-nostele liima ja pane ovi pu-ristukseen. Muuten joudut sovittamaan hankalia kohtia.

Ei pitkiä puristimia

Tässä vaiheessa pitkät liimauspuristimet olisivat käte-viä, mutta eivät kuitenkaan välttämättömiä. Itse asiassa on parempi käyttää kiiloja ja tavallisia liimauspuristimia (ks. vaihe 5).

Kiilojen etu on siinä, että niillä saa vähällä voimalla aikaan hyvin suuren puristuk-sen. Sen ansiosta tätä tehtä-vää varten ei kannata sijoit-taa muihin kuin aivan tavallisiin liimauspuristimiin.

1

Asettele kuusi lautaa haluttuun järjestykseen. Laudat on kään-netty niin, että sydänpuolen syrjät sekä pintapuolen syrjät ovat kes-kenään toisiaan vasten. Tällä saadaan aikaan paras tulos puun kos-teuselämisen kannalta. Numeroi laudat selkeästi, jotta niiden järjes-tys säilyy työn edetessä. Valitsimme oveemme tiheäsyistä mäntyä.

Muita hyviä puulajeja olisivat hyvälaatuinen lehtikuusi ja oregon-mänty (douglas-kuusi). Laadusta ei kannata tinkiä tässä työssä.

2

Laudat häylätään tarvittaessa suoriksi. Paraskin puu kutistuu ja kupertuu hieman kuivumisen aikana. Leveissä ovilaudoissa pientä kupertumista ei voi välttää. Jos haluat lautojen sovituksen oikein hienoksi, asetat ja kiinnität ne pareittain. Sahaa sauman kohta auki pyörösahalla ohjauskiskoa käyttäen. Jos lautojen välissä on suuri rako, sahauksen voi toistaa useampaan kertaan. Muista, että oven leveydestä katoaa 3-5 mm jokaisella sahauksella.

3

Laudat liitettiin mallityössä syrjistään vaneriruoteilla. Ruode on kuin ponttilaudan pontti mutta irtonainen. Ruode tulee jokai-seen lautojen väliseen saumaan. Ruoteiden käytöllä ponttauksen sijasta on useita etuja. Ovipuuta menee vähemmän hukkaan, lauto-jen leveysmitat säilyvät suurina ja ruoteet voi valmistaa ovipuuta lujemmasta materiaalista. Lautaan höylätty pontti saattaa ääri-tapauksissa murtuakin, mitä vanerista tehdyt ruoteet eivät tee.

4

Jyrsi ponttiurat. Hyvällä pöytäpyörösahalla ruoteiden urat synty-vät nopeasti, mutta silloin ne on tehtävä lautojen päihin saakka. Jyrsimällä urat yläjyrsimellä ura voidaan päättää ennen laudan päätä. Tällä tavalla ruoteet jäävät koottuun oveen täysin piiloon ja vaneriruoteet ovat suojassa myös sään vaikutuksilta.

5

Ovilevy kootaan kokeeksi. Liimaus täytyy tehdä vauhdilla ja siksi puristusvälineet ja ovi koottiin ensin kokeeksi ilman liimaa. Pitkiä liimauspuristimiakin voi käyttää, mutta halvempi tapa on puristaa ovi vankoilla kiiloilla tukevan työpöydän päällä. Pöydälle levitetään sanomalehteä tai muovikalvo, ettei ovi liimaudu siihen kiinni.

6

Koristeurien jyrsintä. Vanhan oven laudat olivat reunoista pyöris-dettyjä. Uuteen oveen tehtiin jäljitelmä jyrsimällä V-muotoinen ura jokaiseen lautasaumaan saranapuolelle. Urat ovat pääasiassa isoa pintaa keventäviä koristeita. Aikaa myöten liitokset hieman rakoile-vat eivätkä raot ole niin näkyviä V-uran ansiosta.

02
Pelkät poikkipienat urissaan 6 Vaihe

Kahteen kohtaan ovillautojen poikki jyrsitään sinkkauste-rällä urat, jotka ovat toisesta päästään hieman leveämmät. Urat ja pienat eivät saa olla liian leveät. 80-100 mm on riittävä leveys. Liika leveys li-sää vaaraa, että pienat löys-tyvät puun kutistuessa kos-teusvaihtelujen mukana. Ura kapenee toista päätä kohti 10-15 mm. 33 mm paksuihin lautoihin urien sopiva syvyys on 12 mm.

Jyrsintäkulmia

Paksuudeltaan urien syvyyt-tä vastaavat pienat riittäisi-vät pitämään oven ryhdissä. Siten saadaan haluttaessa aikaan täysin tasainen ovipin-ta. Teimme pienat kuitenkin samasta laudasta kuin oven. Niiden takapintaan jyrsimme uria vastaavat huullokset.

Koska ovi tulee ulkotiloi-hin, jyrsimme pienojen ylä-syrjät vinoiksi, jotta vesi valuu pois.Alasyrjään jyrsimme pienen uran, joka toimii tippanokkana. Pienan tekemi-nen valmiiksi ja tarkasti oven leveyden mittaiseksi on vaikeaa, joten pienoihin täytyy jättää reilut katkaisuvarat.

Pienat paikoilleen

Kun pienat on jyrsitty muo-toon niin, että ne sopivat hy-vin uriinsa, ne työnnetään paikoilleen urien leveästä päästä puunuijalla naputtele-malla. Älä käytä liikaa voi-maa, ettei pienan päähän tai uriin tule halkeamia. Pienat täytyy kuitenkin lyödä sisään niin pitkälle, että lyödessä tuntuu kunnon vastus. Älä käytä liimaa, vaan tapita lopuksi pienat paikoilleen.

1

Pienaurien jyrsintä aloitetaan uloimmista reunoista. Piirrä viiva tulevan uran keskelle ja mittaa ensin jyrsittävien urien paikat siitä. Urien leveydeksi tulee 80-100 mm ja niiden tulee kaventua niin, että ne ovat saranapuolella 10-15 mm leveämmät. Jyrsi 28° sinkkausterällä ohjauskiskoa käyttäen. Jyrsi reunimmaisten urien väliin jäävä puu pois urajyrsimellä ja vapaalla kädellä.

2

Mittaa hyvin tarkasti pienan huullosten paikat sen taustapuo-lelle. Huulloksen pitää kaventua samalla tavalla kuin oveen jyrsityt urat. Merkitse oven leveys pienojen taustapuolelle niin, että pieno-jen molempiin päihin jää riittävä työvara. Siirrä oven urien leveys pienoihin, jotta kiilamaisuus säilyy samana. Sinkkausjyrsimen syvyys täytyy asettaa samaksi kuin jyrsittäessä uria oveen.

3

Ennen kuin pienat lyödään lautojen uriin pienojen taustapuolelle imeyteään niin paljon väritöntä puunsuoja kuin puu ottaa vastaan. Lyö pienat uriin puunuijalla kevein iskuin, kunnes pienat ovat tiukasti kiinni. Älä lyö liian tiukkaan. Kun pienat ovat paikoillaan, kahteen uloimpaan lautaan porataan tapinrei’ät. Älä poraa oven läpi. Lyö reikiin puunsuojalla imeytetyt mäntytapit.

4

Pienoista sahataan liika pituus pois ovien reunojen tasalta. Jos oven täytyy sulkeutua joko seinässä tai karmissa olevaan huullokseen, pienoista sahataan ja taltataan sopiva pala pois oven reunasta sisäänpäin molemmilla puolilla. Sen voi tehdä sahalla ja taltalla, mutta tarkemmin se käy yläjyrsimellä.

5

Sahaa ylijäämälaudan sydänpuolen syrjästä peiterima, jonka alareunaan jyrsitään ura tippanokaksi. Rima kiinnitetään ovilevyn alareunaan sille puolelle, joka on eniten säille alttiina. Jotta lista tehoaisi hyvin, se kannattaa jyrsiä oveen samalla tavalla kuin pienapuut. Jyrsi lista ja sen ura vain lievästi kiilamaiseksi, jolloin listan voi kiilata kiinni. Lukitse se yhdellä puutapilla.

6

Lautejen yläpäät peitetään. Ulkona olevan oven lautojen yläpäät ovat alttiina säille. Vaikka päätypuut maalattaisiin, ne halkeilevat usein, koska vesi tunkeutuu puun sisään. Suojaa lautojen päät kova-puisella peitelistalla. Tässä käytettiin mahonkilistaa, joka kiinnitet-tiin liimalla ja messinkiruuveilla. Anna listan tulla hieman ulos ovilevyn sille puolelle, jonka alareunassa on tippanokkalista.

Materiaalit

Ovi

• 8 kpl 33 x 150 mm mäntylautaa, pituus 2150 mm
• mahonkilistaa
• messinkiruuveja
• mäntytappeja
• puuliimaa (ei välttämätön)

Helat

• uudet naulat ja taotut
lukkokantaruuvit
• 2 kunnostettua saranaa

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

Ovi: noin 50 euroa
Helat: noin 250 euroa.

Piirustus

Unohda naulat ja ruuvit

Lohenpyrstömalliseen uraan tehty pienaliitos on yksinkertainen ja tyylikäskin. Oven poikki jyrsitty ura kapenee toista päätä kohti.

Ero leveydessä on noin 10 -15 mm. Pienojen taustapuolelle on jyrsimällä tehty huullokset, jotka sopivat uraan. Kun pienat lyödään paikalleen, ne kiristävät oven tiiviiksi levyksi ilman yhden ainoan naulan käyttöä. Periaattees-sa oven voisi koota ilman liimaakin.

Poikkipienan ura on toisesta päästä 10–15 mm leveämpi (A–B). Kun pienat lyödään uraan, laudat puristuvat tasoksi.

Unohda naulat ja ruuvit

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

Vinkit & niksit

Näin laudat asetellaan

Oven teossa käytettävän puutavara asetellaan niin, että kuivumisen aiheuttama kupertuminen on vähäistä.

Jakosahattu puutavara
Lautaoven tekoon sopii jako- eli läpisahattu tai vielä paremmin ristisahattu puutavara, jossa halkaisulinjat ovat lähes säteen suuntaisia. Jakosahatut laudat asetellaan oveen niin, että sy-dänpuolen syrjä kohtaa sydänsyrjän ja pintasyrjä pintasyrjän.

Jos käännät kaikki laudat samaan suuntaan, saumoihin syn-tyy pykäliä, koska pintapuu kutistuu sydänpuuta enemmän.

Pelkkasahattu puutavara
Pelkkasahattua puutavaraa voi tietysti myös käyttää lautaoven tekoon. Sen saantikin on helpompaa. Jakosahattua ei käytän-nössä saa erikseen tilaamatta. Pelkkasahatun tukin pinnoilta sahattu lauta elää kuitenkin enemmän.

Yksittäiset laudat kupertuvat kuivuessaan aina jonkin verran. Jotta ovi ei kupertuisi, joka toinen lauta kannattaa kääntää piir-roksen osoittamalla tavalla. Puu elää edelleen vuodenaikojen tahdissa, mutta liikkeet eivät ole niin suuria, kuin jos laudat oli-sivat samoin päin. Vahvatkaan tuet eivät estä kosteusvaihteluiden aiheuttamaa puun elämistä.

Pelkkasahattu puu täytyy asetella niin, että puun sydänpuolet ovat laudoissa vuorotellen eri suunnissa.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …