Kevyt ja tyylikäs pihaportti tukevilla betonitolpilla

Tämä perinteinen pihaportti liikkuu kevyesti. Se on kiinnitetty tukeviin betonitolppiin, joka on upotettu syvälle maahan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
170 euroa

Johdanto

Siellä täällä näkee pihaportteja, jotka eivät mene kiinni, koska tolpat ovat kallistuneet vinoon tai ovat niin lahoja, että niihin ei uskalla edes koskea. Nyt saat ohjeet, joiden avulla voit rakentaa uuden, perinteikkään portin. Tämä jämäkkä portti kestää vuosikaudet napakasti paikallaan, sillä sen järeät betonitolpat upotetaan syvälle.

Betonitolpat ostetaan valmiina, ja ne valitaan asuinalueella käytettyjen tolppien tyylin mukaan. Tolppien pituus riittää siihen, että ne voidaan kaivaa roudattomaan syvyyteen (noin metri). Näin tolpista saadaan niin vakaat,että ne pysyvät pystysuorassa kauan.

Portin kestävyys varmistetaan kunnon vinojäykisteillä ja pohjustamalla ja maalaamalla puuosat huolellisesti ennen kokoamista, jotta laholle altista suojaamatonta pintaa ei ole.

Ohjeet

01
Kaiva betonitolpat maahan 5 Vaihe

Vapaasti seisovat tolpat on aina kaivettava maahan. Pelkkien tolppakenkien tmv. varassa tolpista ei koskaan saada tarpeeksi vakaita kan-nattelemaan porttia.

Tolpat kaivetaan roudatto-maan syvyyteen ja kiinnite-tään paikoilleen kahdella sä-killisellä betonia. Kaivaminen on raskasta mutta myös vält-tämätöntä. Työ kuitenkin palkitsee lopuksi monin kerroin.

1

Kaiva tolpille kuopat. Vanhoja kuoppia voi hyö-dyn tää, mutta niitä on laa jen -nettava, jotta betonille ja maan tiivistämi selle on tilaa. Kuvassa on erikoislapio, jolla voi nostaa maa-ainesta kapeasta kuopasta.

2

Asenna ensin toinen tolpista ja tamppaa maa sen ympäriltä niin, että saat tolpan oikeaan korkeuteen (tässä 130 cm). Tarkista vesivaa’an avulla, että toinenkin kuoppa on tarpeeksi syvä.

3

Saata tolppien yläreunat samaan linjaan. Jos voit saada hankkeen johonkin työ-vaiheeseen lisäapua, käytä tilaisuus nyt. Tolpat on helpompi saada tarkasti pystysuoraan, kun pystyttäjiä on kaksi.

4

Oikaise tolpat. Niiden on oltava yhtä korkeat, pysty-suorat molempiin suuntiin, oi-keal la etäisyydellä toisistaan (täs-sä 111 cm) ja keskenään linjassa.

VINKKI: Kiinnitä tolppaan puristin ohjaamisen apuvälineeksi.

5

Vala tolpat paikoilleen. Kun tolpat ovat tarkasti pai -koillaan, kaada kuoppiin kuiva-betonia. Lisää hieman vettä, mut ta vain sen verran, että beto ni ei pehmene. Jätä 20 cm tilaa maa-ainekselle, laatoille tmv.

02
Rakenna kehikko 9 Vaihe

Tolppien väli on 111 cm, joten portin leveydeksi tulee 107 cm. Rakennamme ensin portille kehyksen, johon pystyri-mat voidaan kiinnittää. Ke -hyk sen leveys on 107 cm ja korkeus 65 cm, ja se kootaan kulmista 45 asteen jiiriin.

Porttia jäykistetään vino-jäykisteellä, joka yltää sara-napuolen alareunasta viistosti ylös ja takaa, että portti ei myöhemmin ala retkottaa.

1

Sahaa kehyksen osat (A ja B) mittaan ja jiiriin niin, että sivujen mitat ovat 107 ja 65 cm. Katkaisu sahalla on helppo sahata rimat tarkasti 45 asteen jiiriin.

2

Esiporaa kehyksen kokoaville ruuveille reiät 5 mm:n poralla.

VINKKI: Hanki kaksi pukkia ja levy, niin voit seistä työpöydän äärellä ja saat osat tasaiselle alustalle, mistä on paljon etua.

3

Esiporaa kolmelle ruuville reiät jokaiseen kulmaan - kaksi toiseen osaan ja yksi toiseen, niin viereisten sivujen ruuvit eivät osu toisiinsa kulmaa koottaessa.

4

Kokoa kehys. Sivele pinnoille hieman liimaa, kokoa ne ja oikaise ne suora-kulman mukaan. Lukitse liitos 5 x 100 mm ruuveil la kaikista neljästä kulmasta.

5

Ota kehyksestä mitta vinojäykisteelle (C). Mit-taa 37 mm (puolet vinojäykis-teen leveydestä) liitoksesta ja tee merkit liitoksen molemmin puo-lin niin tiedät, miten vinojäy kiste sijoittuu kehykseen.

6

Piirrä vinojäykisteen (C) muoto sen sahausta varten. Käytämme isoa suorakulmaa viiltolinjojen merkitsemiseksi vinojäykisteeseen. Merkitse ja sahaa ensin toinen pääty ja sitten toinen.

7

Kiinnitä vinojäykiste (C) kahdella 5 x 100 mm:n ruuvilla molemmista päistä. Esiporaa ruuveille reiät ja muista limittää ruuvit, jotta ne eivät osu toisiinsa.

8

Sahaa vaakareunat hieman viistoon, jotta sadevesi ei jää niiden päällys-pinnalle, vaan tippuu alapin-nalta pois. Sijoita kehyksen alareuna siis etäälle rimojen alareunasta.

9

Pohjusta ja maalaa ke-hys ja rimat (D). Sivele pohjustusöljyä kahdesti 24 tun-nin välein ja anna kuivua 24 tun tia, ennen kuin maalaat kahdes ti. Maalaa viimeinen kerros, kun osat on koottu.

03
Kiinnitä rimat 6 Vaihe

Rimat kiinnitetään portin ke-hykseen. Ne ovat niin pitkiä, että ne voidaan sahata mo -lemmista päistä sen jälkeen, kun portti on koottu. Rimat pohjustetaan ja maalataan samaan tapaan kuin portti, ennen kuin ne kiinnitetään.

Rimat sijoitetaan niin, että ne yltävät 18 cm kehyksen yli alareunassa, ja ne lyhenne-tään myöhemmin.

Ruuvit sijoitetaan tarkasti suoriin riveihin, jotta portti näyttää huolitellulta.

1

Merkitse ruuvienpaikat rimoihin (D). Rimat ulottu-vat 18 cm kehyksen alareunan yli, joten tee merkit 21 ja 80 cm:n kohdalle alareunasta keskelle rimaa, jotta saat ruuvit linjaan.

2

Esiporaa ruuveille reiät kaikkiin rimoihin (D) 4 mm:n puuporalla. Tämä estää rimaa halkeamasta, ja auttaa ennen muuta ruuvia vetämään riman tiiviisti kehykseen kiinni.

3

Merkitse kehykseen rimojen paikat. Merkitse riman toinen reuna riman keski-koh dan sijaan. Kaksi ulointa rimaa myötäilevät kehyksen ulkoreunaa, ja loppu mitta jaetaan tasan rimojen kesken.

4

Aseta rimat (D) paikoil-leen ja kiinnitä ne kehyk-sen kahteen vaaka lau taan (A) 5 x 50 mm:n ruuveilla. Käännä kehys niin, että vinojäy kiste osoittaa alas sara naa kohti ja viistoreunat viettävät ulospäin.

5

Kiinnitä jokainen rima (D) vinojäykisteeseen (C). Tee merkinnät taas huolel-lisesti ja esiporaa, jotta ruuvit vetävät osat tiiviisti yhteen ja ovat keskenään linjassa.

6

Sahaa rimat (D) alareu-nasta viistoon 15 cm:n päästä kehyksen alareu nasta. Voit sahata pyörösahal la, mutta helpoimmin työ sujuu upotus-sahalla ja ohjainkiskolla. 15°:n viiste saa veden valumaan alas.

04
Mittaa helojen paikat 3 Vaihe

Portti ripustetaan paikalleen ja saranoiden paikat merki-tään aluksi tolppiin. Kun ruu-veille esiporataan reiät ja saranat kiinnitetään tolppiin, niiden paikat saattavat hel-posti hieman liikahtaa. Tämän voi oikaista myöhem-min, kun saranan pitkä osa kiinnitetään porttiin.

Jotta sarana tulisi vaaka-suoraan, on tappiosan kallistuttava hieman portista pois päin saranoinnin ollessa hieman väljä.

1

Kiilaa portti oikealle korkeudelle, vähintään 10 cm maanpinnasta ylöspäin. Näin portille jää tilaa aueta, vaikka maassa olisi lunta - myös silloin, kun pihapolku viettää hieman porttia kohti, kuten kuvassa.

2

Merkitsemme saranan tappiosan ruuvien pai-kat. Kiinnitä tappiosa tolp paan. Sen pitää kallistua hieman por-tista poispäin. Pienen väljyy den kyllä huomaa, kun osia pitää paikallaan merkintöjä varten.

3

Poraa reiät 6 mm:n beto-ni poralla, mutta älä käytä koneen iskutoimintoa, jotta betoni ei halkeile. Anna poralle aikaa pureutua rauhassa ja tasaisesti betoniin.

05
Ripusta ja muotoile portti 7 Vaihe

Kun portti on saatu saranoilleen, rimat sahataan yläreu-nasta pyöreään muotoon.

Voit piirtää riman yläreu-naan kaaren isolla harpilla, mutta ilmeestä saa tyylik-käämmän, jos tämän sijaan panee tolppien väliin ohuen listan puristuksiin kaarevaan muotoon. Listaa lyhentämäl-lä kaaresta saa muodoltaan loivemman. Voit kokeilla eri muotoja ja valita parhaan.

1

Kiinnitä saranatappi tolppaan kiviseinätulpilla ja 5 x 40 mm:n helaruuveilla. Ruuvien tulee olla saranan tapaan ruostumattomia tai lämpö galvanoituja. Kiristä ruuvit tasaisen rauhallisesti.

2

Ripusta sarana tappiosaan ja kiinnitä portin kehykseen 5 x 40 mm:n helaruuveilla.

VINKKI: Käytämme tallisara naa, sillä se helpottaa portin irrotta-mista ja asennusta paikalleen.

3

Salpa kiinnitetään samaan tapaan kuin saranat eli ensin kiinnitetään salvan lukkomekanismi tolppaan ja sitten lukon toinen osa portin kehykseen.

4

Merkitse kaaren alareuna portin yläosaan. Piirrä ensin suorakulman avulla aloituspiste samaan kohtaan molempiin portteihin.

5

Piirrä portin kaareva linja. Aseta tolp pien väliin ohut lista (X) puris tuk siin ja piirrä kaari. Lista saa aluksi olla hie man liian pitkä, jotta sitä voi ly hentää, kunnes kaaren korkeus on mieleinen.

6

Sahaa kaari pistosahal-la. Sahausviiste on 15°, jotta vesi valuu rimoilta alas. Rimojen pitää olla korkeam pia siistimmäl-tä, kadun puoleiselta pinnalta.

VINKKI: Käytä hienohampaista terää, niin sahausjälki on siistiä.

7

Portti on valmis ja nyt sen voi maalata. Maalaa ensin portin ylä- ja alareu nan viistopinnat, jotka sekä poh-justetaan että maalataan, ja maalaa lopuksi koko valmis portti kertaalleen.

Materiaalit

38 x 73 mm:n höylättyä mäntyä:
• 2 kehyksen vaakalautaa (A) á 107 cm
• 2 kehyksen pystylautaa (B) á 65 cm
• 1 vinojäykiste (C), 140 cm (sahataan mittaan)

21 x 70 mm höylättyä mäntyä:
• 9 rimaa (D) á 120 cm (sahataan päistään asennuksen jälkeen)

Lisäksi:
• 2 betonitolppaa, 220 cm (ei sis. hintaan)
• 4 säkkiä kuivabetonia tolppia varten
• 2 tallisaranaa (seinäkiinnitys), 50 cm, 5 x 40 mm helaruuvit, tulpat
• 1 porttisalpa ja 5 x 40 mm:n helaruuvit
• Öljypohjustetta (sis. lahonestoainetta)
• Täysin peittävää puunsuoja-ainetta
• Ruostumatt. puuruuveja ulkokäyttöön: 5 x 50 mm ja 5 x 100 mm

Vie aikaa

2 päivää + maalausaika kuivumisaikoineen

Hinta

Noin 170 € + tolpat

Vaikeusaste

Mukava hanke, jossa tarkkuus takaa kauniin loppu-tuloksen. Tolppien pystytyk-sessä on hyvä olla apulainen.

Piirustus

Multimedia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Portti