Portti, joka on helppo rakentaa

Pihaportti on kaikessa yksinkertaisuudessaan hieno tapa kutsua vieraat peremmälle. Lisäksi se on paljon helpompi rakentaa kuin miltä se valmiina näyttää.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
80 euroa

Johdanto

Vieraat kohtaavat ensimmäiseksi talon portin. Tämän vuoksi siitä kannattaa tehdä hieno. Esimerkin portti on onneksi helppo rakentaa. Vie-raat toivotetaan tervetulleeksi yksinker-taisin työkaluin rakennetun klassisen tyylikkään portin kautta.

Portti ei vaadi paljon huoltoa mm. sen vuoksi, että sen päällyspinnat työste-tään viistoiksi, jolloin sadevesi valuu pinnoilta helposti pois. Koristeellisilta näyttävät yksityiskohdat sisältävät usein hyödyllisiä ja käytännön kautta perintei-sesti hyväksi havaittuja ratkaisuja. Koh-teen portti tulee osaksi aitaa, joten aitaa jatketaan samaan valittuun tyyliin.

Leveästä portista pääsee niin polku-pyörän kuin lastenvaunujenkin kanssa. Portista voi tehdä myös kapeamman, mutta ei leveämpää, sillä tällöin portti alkaa roikkua. Portista voi tehdä myös korkeamman, jolloin siitä tulee entistä vakaampi. Tolppiin on syytä käyttää painekyllästettyä NTR-A -puutavaraa. Portin voi rakentaa itse kyllästetystä puhtaasta puusta.

Ohjeet

01
Tolppien kärjet 2 Vaihe

Ensin teroitetaan tolppien kärjet, mutta ei alareunasta kuten silloin, kun tolpat upo-tetaan maahan, vaan yläreu-nasta. Viistot pinnat johtavat sadeveden pois päätypinnal-ta, jolloin tolpat kestävät useita vuosia pidempään.

Päätypuu imee jopa 25-50 kertaa nopeammin vettä kuin muut puuosat. Kärkien teroi-tus on edullinen ja perintei-nen keino pitää puu kuivana, jotta se kestää pidempään. Alareunassa on sen sijaan tärkeää säästää painekyllästetty pinta, joten jos tolppaa pitää lyhentää, se tehdään aina tolpan yläpäästä.

1

Tolppien (A) yläpää teroitetaan nel-jällä viillolla niin, että päähän muodostuu neljä kolmiomaista 45 °:n pintaa. Ensimmäis-tä viiltoa varten tehdään merkkiviiva tolpan ympäri 4,5 cm:n päähän tolpan päästä ja sitten keskelle päätyä. Merkitse sahauslinjat.

2

Myös kaksi viimeistä viiltolinjaa merkitään - ilman apuviivoja tolppia on liian vaikea sahata tarkasti. VINKKI: Viillot voi tehdä isolla katkaisu-/ jiirisahalla kääntämällä terä 45°:n kulmaan, mutta linjat kannattaa aina ensin piirtää.

02
Aita- ja tukilaudat 5 Vaihe

Sekä aita- että tukilaudat sahataan hal-vimmasta mutta silti vankasta puutavarasta, nimittäin painekyllästetyistä terassilaudoista. Terävien aitalautojen päät sahataan niin, että terävä kärki sijoittuu laudan keskelle. Tämä onnistuu mittaamattakin. Sen sijaan 45°:n kulma sahataan tarkasti, jotta molemmat viillot ovat yhtä korkeat.

Aitalaudat katkaistaan oikeaan pituuteen vasta, kun ne on kiinnitetty tukilautoihin.

1

Portin aitalaudat (B) sahataan niin, että niissä on viistot yläpinnat, ja ne jäävät hieman pitkiksi. Sahaa laudat ensin 96 cm:iin tai hieman ylipitkiksi. Tee sitten viisto viilto noin 6 cm:n päähän päädystä. Jos sahaat käsin, käytä apuna jiirilaatikkoa.

2

Uusi viistoviilto vastakkaisesta reunasta terävöittää laudan pään. Laudan tarkkaa keskikohtaa ei tarvitse selvittää, kun vetää ensimmäisestä viillosta suorakulmaisen viivan laudan poikki. Siitä, missä viilto osuu reunaan, tehdään toinen 45°:n viilto.

3

Kaksi poikkitukea (C) sahataan tavallista leveämmästä terassilaudas-ta. Sahaamalla lauta pituussuunnassa hie-man viistoon luodaan kaksi noin 15°:n pintaa, jotka ohjaavat sadeveden pois. Pyörösahalla työ käy hieman nopeammin.

4

Merkitse poikkilautaan (C) aita-lautojen (B) paikat, jottet joudu mit-taamaan niitä lautoja kiinnitettäessä. Aseta kaksi poikkilautaa tiiviisti toisiaan vastan takareunat vastakkain. Mittaa 9,5 cm laudan päästä ja jaa lauta 12 cm:n pätkiin.

5

Kaikkiin alalautojen (B) päätyihin tehdään samat merkinnät. Kiristä yhdeksän lautaa yhteen niin, että lautojen yläreunat tulevat tasan. Tee 6 cm:n viiva alhaalta lukien. Tämä osoittaa ylimmän poikkituen yläreunan paikan.

03
Portti kootaan 6 Vaihe

Portti kootaan laudoista ja poikkituista. Aloita kahdesta ylimmästä laudasta, oikaise ne ja asenna muut laudanpätkät.

Liitokset kiinnitetään pu-liimalla, en-nen kuin ne ruuvataan yhteen. Liimalla on kaksi tehtävää: vahvistaa liitoksia ja täyttää liitos niin, että siihen ei keräänny kosteutta. Portin käyttöikä pitenee eikä sitä tarvitse maalata niin usein.

Kääntämällä laudat oikein päin voi-daan varmistaa, että halkeamat tulevat sivulta sisään päin. Katsomalla laudan päätyä voi löytää sen sivun, joka käänne-tään rungon keskikohtaa vasten. Tätä sanotaan laudan oikopuoleksi, ja se käännetään portin edustavammalle eli julkisivupuolelle.

1

Uloimmat laudat (R) liimataan ja ruuvataan poikkitukiin (C). Oikaise portti suoraan kulmaan ja kiinnitä poikki-tukiin aitalautojen puolelle väliaikaisesti vinolista. Lista lukitsee osat oikeaan kulmaan.

2

Vinotuki (D) sahataan alinta poik-kitukea (C) vasten 45°:n jiiriviillolla, jonka kaltevuus on 15 astetta. Pidä tämän jälkeen vinotukea kuten kuvassa, merkitse toinen pää, ja sahaa se vastaavalla viillolla.

3

Sivele vinotuen (D) päätyihin liimaa ja asenna se niin, että se aset-tuu samalle kohdalle molempiin poikkitu-kiin (C). Kiinnitä vinotuki poikkilautoihin ruostumattomilla 5 x 60 m ruuveilla. Poista väliaikainen lista, jotta aitalaudoille jää tilaa.

4

Loput seitsemän lautaa (B) kiinni-tetään liimalla ja kahdella ruuvilla kumpaankin poikkitukeen ja vinotukeen. Työ sujuu helposti ja nopeasti, sillä laudat voi asentaa poikkitukiin ja aitalautoihin tehtyjen merkintöjen mukaan.

5

Lautojen alareunat katkaistaan yhdellä pitkällä viillolla. 6 cm:n päähän alimman poikkituen alareunasta tehdään lautoihin merkkiviiva sahausta varten. Viilto tehdään 15°:n kaltevuuteen, joten laudat ovat etupuolelta pidempiä.

6

Tallinsaranat kiinnitetään poikkitukiin. Kiinnitä ne ensin puristimilla, jotta voit rauhassa porata 8 mm:n reiän poikkituen ja laudan läpi takapuolelta. Laita lukkopultti portin etupuolelta ja kiristä se saranapuolelle.

04
Osat yhdistetään 3 Vaihe

Työssä hyödynnetään sitä seikkaa, että portin tolppia ei ole vielä pysty-tetty eikä porttia kiinnitetä jo olemassa olevaan aitaan. Portti kiinnitetään tolppiin, ei vain saranoilla, vaan yhdis-tämällä kaikki osat toisiinsa parilla laudalla. Näin voidaan helposti upottaa kummatkin tolpat maahan yhdellä kertaa ja tampata maa niiden ympäriltä niin, että portti tolppineen istuu tuke-vasti ennen kuin kaksi väliaikaista lautaa poistetaan.

Kevyttä porttia ei tarvitse valaa maahan. Siitä tulee hyvin vakaa, kun tolppiin kiinnitetään maakiilat kahdelle eri korkeudelle.

1

Portti kiinnitetään ensin toiseen tolppaan (A) saranalla. Portti sijoite-taan 20 mm:n päähän tolpasta ja tallisara-nan tappiosa ruuvataan kiinni tolppaan neljällä 5 x 60 mm ruuvilla. Esiporaa reiät, jotta vankat ruuvit eivät halkaise puuta.

2

Maakiilat (E) kiinnitetään tolppiin liimalla ja 5 x 60 mm:n ruuveilla. Alimmat kiilat asetetaan aivan tolpan alareunaan, ylimmät 70 cm:n etäisyydelle tolpan yläreunasta.

3

Koko rakennelma kootaan kahdella listalla. Ruuvaa ensin lista molempiin poikkilautoihin. Sijoita portti tolppien päälle 20 mm:n etäisyydelle. Ruuvaa tämän jälkeen listat tolppiin kiinni.

Kun listat on kiinnitetty, koko rakennelma voidaan nostaa kokonaisena.

05
Pystytä portti 5 Vaihe

Tolppiin ja portin päälle poikittain kiin-nitettyjen kahden listan avulla koko porttirakennelma voidaan asentaa kuoppiin yhdellä kertaa. Rakenne vakau-tetaan parilla vinojäykisteellä täyttä-mällä tolppien kuopat ja tamppaamalla maa niiden ympäriltä.

Kuoppien koko on noin 40 x 40 cm ja syvyys noin 85 cm. Maa-ankkureita käy-tettäessä maakairasta ei ole mitään apua, sillä sillä ei pysty tekemään kuo-pista tarpeeksi suuria. Viereisellä sivulla esitellystä erikoislapiosta voi olla apua tavallisen lapion lisäksi, sillä sen avulla pystyy tarttumaan maahan ja nosta-maan sitä ylös varsin syvistä kuopista.

1

Kaiva kuopat, nosta portti tolppi-neen ja aseta se kuoppiin. Levitä maata tai mielummin soraa kuoppien pohjalle niin, että portti seisoo vaaterissa. Sora pitää tolpat myös kuivempina kuopissa.

2

Portti vakautetaan pystyasentoon parilla vinojäykistäjällä. Teroita pari palkkia ja iske ne maahan. Kiinnitä poikkilistat palkkeihin ja kiristä ne porttei-hin ruuvipuristimilla. Nyt voit oikaista tol-pat ja portin täysin pysty- ja vaakasuoraan.

3

Nyt tolpat kiinnitetään kuoppiin maatäytteellä. Täytä kuoppia 10 cm kerrallaan ja tamppaa hyvin tolpan avulla. Jos maa on hyvin kuivaa, sitä kannattaa hieman kostuttaa.

4

Kun kaikki tukipuut on poistettu, asennetaan portinlukko. Portti saattaa vajota hieman. Portinlukko kiinnite-tään tolppaan ja reunimmaiseen aita-lautaan. Esiporaa reiät, jotta puu ei halkea.

5

Jäljellä on enää portin puunsuojaus ja maalaus. Kuoppia ei täytetä aivan ylös asti, jotta portin alareunan voi maalata.

Materiaalit

Painekyll. höylättyä mäntyä (NTR-A), 90 x 90 mm:
• 2 tolppaa (A) á 190 cm

Painekyll. terassilautoja, 21 x 95 mm:
• 9 lautaa (B) á 95 cm
• 16 maakiilaa (E) á 30 cm

Painekyll. terassilautoja, 28 x 120 mm:
• 2 poikkitukea (C) á 105,5 cm
• 1 vinotuki (D), 95 cm

Muut tarvikkeet:
• Ruostumattomia ruuveja: 4 x 40 mm ja 5 x 60 mm
• Pu-liimaa
• 2 tallinsaranaa
• 1 salpa
• 2 lukkopulttia, 8 x 60 mm + mutterit
• Puunsuojaa
• Erilaisia apulistoja

Vie aikaa

Viikonloppu-projekti

Hinta

80 euroa

Vaikeusaste

Jos kaksi tolppaa ja oven kokoaa yhteen parilla laudalla, ne on nopeampi asentaa aukkokohtaan. Myös tolpat saadaan näin varmasti täysin suoraan.

Piirustus

Selkeä rakenne

Portti koostuu yhdeksästä laudasta (B), jotka liimataan ja ruuvataan kahteen poik-kitukeen (C) ja vahviste-taan vinotuella (D).

Portin leveys on 105,5 cm ja aukon 109,5 cm. Portista voi tehdä myös pienemmän. Jokainen poistettava lauta pienen-tää kuvan mittoja 12 cm.

Upeat portit kevein kaarin

Portit voi viimeistellä kauniilla kaarella jättämällä laudat hieman liian pit-kiksi, sovittamalla reunan kaarevaan muotoon ja sahaamalla alareunan laudat linjaan. Kaaresta tulee todella hieno, jos sen ylä-reunan viimeistelee oksat-tomalla listalla, joka kiinni-tetään kolmella naulalla. Asenna uloimmat ja kes-kimmäinen lauta noin 15 cm:n korkeuseroin. Kiin-nitä alareunat ja ylälista.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Portti