Pihaportti ja puupylväät

Pihatien päästä saa tyylikkäämmän rakentamalla taloon sopivan portin ja puupylväät. Portin materiaaliksi kannattaa valita painekyllästetty puu, jonka kestoikä on varsin pitkä hintaan nähden. Tässä ratkaisussa porttiin ei maalata ratkaisussa massiivisia tiilipylväitä.

Johdanto

Sisääntuloväylää voi juhlistaa talon tyyliin sopivalla puuportilla, jonka pylväätkin ovat puuta. Portin puutavaraksi kannattaa valita painekyllästetty puu, jonka kestoikä on varsin pitkä. Porttiin ei muurata tässä ratkaisussa massiivisia pylväitä.

Kaariporttien tekoon tarvitaan hieman kätevyyttä, mutta työ onnistuu kyllä normaalitaidoin. Vaivan palkaksi tulijaa tervehtii kestävä portti, joka henkii lumoavaa romantiikkaa.

Portti painekyllästetystä puusta

Portti tehtiin painekyllästetystä puusta, joka kestää käytössä vuosia. Painekyllästetty puu maksaa parikymmentä prosenttia enemmän kuin vastaava perussahatavara.

Osat on liitetty yhteen loviliitoksilla ja vahvistettu 21 mm puukepistä katkaistuilla puutapeilla. Näin portista saatiin vankkarakenteinen. Se pysyy ryhdissään, jos maaperää on routimaton.

Liitoslovia joutuu kyllä tekemään melkoisen määrän, mutta niiden tekoa helpottaa tiheästi poistettavaan puuhun porattavat reiät, jolloin taltalla poistettavaksi jää varsin vähän puuta.

Porausteline on tässä työssä korvaamaton apu, sillä lähes tehtävän loven leveyttä vastaavalla poralla porattavat reiät pitää porata kohtisuoraan.

Reiät voi porata käsivaraltakin, mutta silloin puuhun kannattaa vetää merkkiviivat, joiden linjoja noudattaen poraus tapahtuu riittävän suoraan.

Pylväät tehtiin puusta ja levystä

Portinpylväät tehdään usein kivestä tai tiilestä muuraamalla. Mallityössä ne ovat puuta.

Kumpikin pylväs on koottu 75 x 75 mm sahatavarasta sijoittamalla rima jokaiseen kulmaan. Rimat on liitetty toisiinsa laudoilla. Pylväitä varten on kaivettu 80 cm kuopat, joihin on kaadettu betonia, johon pylväät on istutettu.

Ratkaisu ei sovi routivaan maaperään. Pylväät on päällystetty fenolihartsipintaisella vanerilla eli ns. muottivanerilla ja listoitettu. Niiden kansiksi on kiinnitetty liimamassalla kivilaatat, jotka muodostavat pylväisiin tiiviit katot.

Ohjeet

01
Porttien tekeminen 12 Vaihe

Portin osat liitetään toisiinsa loviliitok-silla ja puutapeilla, mikä tekee portin rakenteesta lujan. Se kestää hyvin ja py-syy muodossaankin kauan.

Liitoslovia joutuu kyllä tekemään melkoisen määrän, mutta niiden tekoa helpottaa tiheästi poistettavaan puuhun porattavat reiät, jolloin taltalla poistet-tavaksi jää varsin vähän puuta.

Pystyporausteline on tässä työssä kor-vaamaton apu, sillä lähes tehtävän loven leveyttä vastaavalla poralla porattavat reiät pitää porata kohtisuoraan. Reiät voi porata käsivaraltakin, mutta silloin ne pitää porata tarkasti merkkiviivojen suuntia noudattaen.

1

Malliporttia tehtäessä ensimmäiseksi sahattiin yläosan kehyspuut (K). Niiden muodon voi piirtää itse tai kopioida alla olevasta kaavasta. Tarvittavat kaksi ylälautaa sahataan pistosahalla.

2

Portin voi koota levyllä, johon osien sijoit -telu on merkitty oikealla olevan piirroksen mukaan. Portin laudat ovat höylättyä 22 x 95 mm lautaa. Niiden päät pitää katkaista ylävaakalaudan muodon mukaan.

3

Loviliitosten lovet syntyvät helpoiten pöytäsirkkelillä, mutta käy se käsipyörö-sahallakin. Sahalla sahataan monta vierek-käistä uraa loven kohdalle. Lovi silotetaan valmiiksi terävällä taltalla.

4

Liitospintoihin levitetään kosteutta kestävää (väh. Luokka D3) PVAc- tai uretaaniliimaa ja laudat painetaan loviin, jolloin muodostuu ristikkorakennelma.

5

Portin kehyspuiden K, L, M ja N liitosreikien paikat merkitään. Poraussyvyys säädetään 40 millimetriksi. Lovet voi porata 22 mm poralla, mutta tarkkaa työtä pitää tehdä, sillä myös reikään tulevan tapin paksuus on 22 mm.

6

Ylävaakapuihin reiät porataan vapaalla kädellä. Näiden lankkujen sivuihin vedetään viivat pystysuuntaisten porttilautojen reunojen kohdille, jotta liitoslovet tulevat oikeille kohdille ja niistä tule oikeankokoisia.

7

Pystysuuntaisten kehyspuiden (M ja N) päihin tehdään 22 mm paksut tapit. Tapin alkukohtaan sahataan ensin urat 15 mm syvyyteen ja puu poistetaan terävällä taltalla tapin ympäriltä.

8

Osat yhdistetään kokeeksi ja pystysuun-taiset kehyspuut (M ja N) tapitetaan kiinni portin keskiosan vaakatukiin.

9

Alin vaakasuuntainen kehyspuu (L) ja yläkehyspuu (K) kiinnitetään viimeisinä.

10

Osat kiinnitetään tiukasti yhteen puris timilla ja liitoksien läpi porataan 21 mm reiät puukepistä katkaistaville tapeille.

11

Kokeeksi koottu portti puretaan ja liitokset liimoitetaan. Portti kootaan tapailla valmiiksi.

12

Portin puuosat hiotaan ja tappien päät tasoitetaan samaan tasoon pinnan kanssa.

02
Pylväiden valmistus 6 Vaihe

Portit kiinnitetään puisiin portinpylväi-siin. Kumpikin pylväs kootaan neljästä 75 x 75 mm painekyllästetystä rimasta, jotka yhdistetään poikkilaudoilla pyl-vään rungoksi. Rimat upotetaan 80 cm syviin kuoppiin, jotka täytetään kuiva-betonilla. Tämä upotusratkaisu ei ole kestävä routimattomassa maassa.

Pylväät päällystetään filmivanerilla ja painekyllästetyillä listoilla. Pylväiden levypinnat on koristeltu peililevyillä, joissa on kauniisti kovertuvat kulmat. Vaikutelma on veistoksellinen. Peililevyt ovat 4 mm öljykarkaistua kovalevyä, joka on hyvin säänkestävää. Peilin yläpuo-lelle on jätetty tilaa reilun kokoiselle osoitenumerolle ja nimilaatalle.

Pylväiden kansiksi on kiinnitetty liimamassalla 30 mm paksut, 420 x 420 mm kokoiset kivilaatat. Liitos on kestä-vä ja sauma hyvin tehtynä vesitiivis.

1

Pilarin runkorimat yhdistetään toisiinsa 300 mm pitkillä laudanpätkillä (B). Osat kiinnitettiin 60 mm yleisruuveilla.

2

Pylväille tehtiin maakairalla ja lapiolla 80 cm syvät kuopat. Pylvään juurelle valettiin kuivabetonia ja kuoppa täytettiin hiekalla. Ratkaisu sopii vain routimattomaan maahan.

3

Pylväät säädetään samaan linjaan esimerkiksi kiinnittämällä puristimilla niiden väliin muutama lauta. Betoniin kaadetaan hieman vettä ja kuoppa täytetään hiekalla, joka tiivistetään.

4

Koristelevyn koverat kulmat piirretään jonkin pyöreän kappaleen avulla. Levyt kiinnitetään puristimilla pinoon ja niiden kulmat sahataan samanaikaisesti.

5

Koristelevyn taustaan levitetään liimaa ja se puristetaan tiukkaan peitelevyn (C) päälle. Levyt voi kiinnittää puristimilla pinoksi liiman kuivumisen ajaksi.

6

Peitelevyt kiinnitettiin pylväiden runkoihin ruostumattomilla 60 mm yleisruu-veilla. Runkopuiden yläpäät katkaistaan samaan tasoon peitelevyjen yläreunan kanssa.

03
Porttien kiinnitys pylväisiin 4 Vaihe

1

Listat (F) kiinnitetään liimalla ja ruostumat-tomilla 30 mm yleisruuveilla pylvään päiden ympärille ja kulmalistat kiinnitetään kulmiin.

2

Pylväät ja portin puoliskot odottavat saranoita. Puupinnat kannattaa maalata ennen saranoiden ja helojen kiinnitystä. Puutavara voi olla painekyllästämätöntäkin. Painekyllästä mätön puu pitää suojata värittömällä puunsuojalla ennen maalausta.

3

Saranat kiinnitetään ruostumattomilla 90 mm ruuveilla. Saranat asennetaan tiiviisti kulmalistan viereen, jotta ruuvit uppoavat peitelevyn takana oleviin kulmarimoihin.

4

Portit tuetaan puupalikoilla ja puristimilla tarkasti oikeille paikoilleen ja oikeaan asentoon. Portit pitää säätää tarkasti vaaka- ja pystysuoraan. Saranat kiinnitetään portinpuo-liskoihin 45 mm ruuveilla.

04
Pintojen viimeistely 3 Vaihe

Puuosat maalataan kahdesti ennen niiden saranointia ja salvan sekä pysäyttimen kiin-nitystä. Painekyllästämättömät puuosat si-vellään ensin värittömällä puunsuojalla ja maalataan kahteen kertaan ulkomaalilla.

1

Sarana sijoitetaan aivan kulmalistaan kiinni, jotta ruuvit pureutuvat riittävän keskelle kulmissa olevia runkorimoja.

2

Portin salvaksi hankittiin tukeva ja varmatoiminen tallinoven salpa.

3

Pysäytin pitää portin paikallaan. Laattaan täytyy porata reikä salvan tangolle.

Materiaalit

PORTIN PYLVÄS

75 x 75 mm painekyllästettyä rimaa
• 4 pylvästä (A), 2200 mm

22 x 95 mm lautaa
• 8 poikkilautaa (B), 300 mm

15 mm fi lmivaneria
• 2 etulevyä (C), 300 x 1360 mm
• 2 sivulevyä (D), 330 x 1360 mm

4 mm öljykarkaistua kovalevyä
• 4 peililevyä (E), 190 x 1020 mm

15 x 45 mm listaa
• 8 reunalistaa (F), 360 mm

45 x 45 mm rimaa
• 4 kulmarimaa (G), 1274 mm

30 mm paksu kivilaatta
• 1 kansilaatta (H), 420 x 420 mm

Lisäksi
• 2 nimilaattaa (J), 120 x 190 mm
• ruostumattomia (A2) 30, 60 ja 90 mm yleisruuveja
• D3-luokan PVAc-liimaa tai uretaaniliimaa
• 2 säkkiä kuivabetonia
• liimamassaa

PORTIN PUOLIKAS

45 x 170 mm lankkua
• 1 yläkehyspuu (K), 1000 mm

45 x 120 mm lankkua
• 1 alakehyspuu (L), 930 mm
• 1 pystykehyspuu (M), 950 mm
• 1 pystykehyspuu (N), 1150 mm

22 x 95 mm lautaa
• 2 vaakalautaa (P), 770 mm
• 1 pystylauta (R), 980 mm
• 1 pystylauta (S), 1030 mm
• 1 pystylauta (T), 1100 mm
• 1 pystylauta (U), 1140 mm

21 mm puukeppiä
• 16 tappia (V), 45 mm

Lisäksi
• 2 saranaa (W), 30 x 320 mm
• 1 portin pysäytinsalpa (Z), pituus noin 330 mm
• 1 tallinovensalpa
• 45 mm yleisruuveja
• D3-luokan PVAc-liimaa tai uretaaniliimaa

Hinta

Kahden pylvään hinta portteineen on noin 250 euroa.

Piirustus

Kaavan voi suurentaa piirroksessa olevan ruudutuksen avulla. Täyskokoisen kaavan mitat vasemmassa alakulmassa.

Pilarit on upotettu 192 cm leveän laattakäytävän reunoille. Portin leveyteen on laskettu portinpuoliskojen väliin sekä pylväiden puoleisiin sivuihin jää noin 10 mm leveät raot.

Multimedia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Portti