Säleaidan kiinnittäminen betonimuuriin

Pyöräkatos valmistuu vauhdilla. Tällä etapilla valmistetaan säleaita ja ovi, jotka kiinnitetään tilaa ympäröivään matalaan muuriin. Kiinnitys tehdään vesiputkilla ja kemiallisella sidosaineella tai liimalla.Aidan päällys viimeistellään kaltevalla laudalla, joka johtaa veden pois laudoista ja pylväiden päätypuista. Tätä kutsutaan rakenteelliseksi puunsuojaukseksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
7 päivää
Hinta
580 euroa

Johdanto

Kevyt ja ilmava rakenne

Vaikka aidan tehtävänä on rajata alue, siitä ei saa tulla niin kiinteää, että pyörä-katos alkaisi muistuttaa linnoitusta. Aita pystytetään 100 mm:n höylätyistä lau-doista, jotka asetellaan pystysuunnassa noin puolen laudan leveyden etäisyydel- le toisistaan. Suuret välit tekevät aidasta kevyen ja ilmavan näköisen. Siitä näkyy läpi, mutta silti se sulkee tilan tehok- kaasti.

Putkia ja kemiallista sidosainetta

Aitaa kannattelevat pylväät kiinnitetään betonimuuriin ja talon julkisivuun. Pyl-väät kiinnitetään betonimuurin päälle galvanoitujen vesiputkien avulla. Putket liimataan kiinni betoniin 2-komponenttiliimalla. Talon seinän vastaiset aidan-pylväät ja ovipylväät kiinnitetään liima-ankkurilla.

Lopuksi rakennetaan tyylikäs, muu-rissa olevaan aukkoon ja aidan tyyliin sopiva ovi. Yleensä ovet varustetaan vi-notuilla, joiden tehtävänä on estää ovea laskeutumasta. Tässä ovi rakennetaan vedenpitävästä ristivanerilevystä, jotta vältytään hieman ehkä tyylittömän nä- köiseltä Z-muotoiselta vinotuelta. Näin ovesta tulee kestävä ja tukeva.

Ohjeet

OSA 1: Kaivoimme talon edustalla olevan korkean tasanteen pois ja korjasimme pyöräkatoksen ympärille tulevan matalan muurin. Pihan pohja laatoitettiin, ja nyt on säleaidan vuoro.

PIAN: Nurmikkoalue talon edessä muuttuu tyylikkääksi ja toimivaksi pyöräkatokseksi, jonka viereen jää tilaa myös jäteastioille.

Säleaidan pylväät

Säleaitaa rakennettaessa on helpointa aloittaa uloimmista pylväistä. Tässä aloitettiin oven, nurkkien ja talon julki-sivujen viereisistä pylväistä.

Tavallisesti pylväät kaivetaan maa-han ja asennetaan pylväskenkiin, mutta kaivaminen ei tietenkään onnistu nyt, kun säleaita pystytetään betonimuurin päälle. Pylväskengät vaativat myös ylä-päähänsä tuen, jota tässä ei tarvita. Tä-män vuoksi käytimme vahvoja galvanoi-tuja putkia, jotka porataan betoniin ja pylväiden pohjiin. Oviaukon ja talon sei-nän kohdalla porataan sivuttain pylväiden läpi ja kiinnitykseen käyte-tään liima-ankkuria.

1

Pylväisiin (A) porataan kaksi reikää betonimuuriin kiinnitystä varten. Ensin upotetaan pultinpää tai mutteri, minkä jälkeen porataan kokonaan pylvään läpi pulttiin sopivalla poralla.

2

Ovipylväs (A) nostetaan pystyyn ja pidetään paikallaan tuella. Pylväs toimii ovenpielenä ja aidanpylväiden (B) kiinnittimenä.

3

Muuriin porataan reiät pylvään läpi, kun se on saatu asetettua paikal-leen. Reikien tulee sopia yhteen pylvään kiinnittävien liima-ankkureiden kanssa.

4

Pylväs poistetaan ja reiät puhdistetaan puhaltamalla. Reunojen puhdistukseen voi käyttää taivutettua pilliä. Näin betonipölyä ei tule kasvoille ja silmiin.

5

Liima-ankkurin lasiampulli työnnetään reikään pyöreä pää edellä. Jos muuri ei ole pystysuorassa, vinous voidaan suoristaa pultin päähän laitettavalla pienellä renkaalla.

6

Kierrepala viedään reikään ruuvinvääntimellä. Lasiampulli särkyy ja liima-aine sekoittuu.

7

Hetken kuluttua, lämpötilasta riippuen, ankkuri on kiinni. Pylväs nostetaan paikalleen ja kiinnitetään aluslaatalla ja mutterilla. Myös pylväät (C) kiinnitetään talon seinään liima-ankkurilla.

TIPS Ruuvien on päätypuihin ruuvattaessa oltava noin kaksi kertaa tavallista pitemmät. Nii-den pituuden tulee siis olla vähin-tään nelinkertainen ruuvattavan kappaleen paksuuteen nähden. Ruuvien tulee kuitenkin olla ohuet, jotta päätypuu ei halkeile.

50 x 100 mm:n karkeahöylättyjä lankkuja:

 • 2 ovipylvästä (A) á 180 cm
 • 2 pylvästä (C) talon seinän viereeen á 80 cm

75 x 75 mm:n karkeahöylättyjä soiroja:

 • 2 aitapylvästä ovenpieliin (B) á 80 cm
 • 5 aitapylvästä putkien päälle (D) á 80 cm

22 x 100 mm:n terassilautoja:

 • 28 vaakalautaa (F) á noin 180 cm
 • 40 pystylautaa (H) á 80 cm
 • 7 asennuslistaa (G), halkaistaan, á n. 80 cm
 • 3 päällyslautaa (J1) á 390 cm
 • 1 päällyslauta (J2), 90 cm

28 mm:n galvanisoitua putkea :

 • 5 pylväänjalkaa (E) á 42 cm

Lisäksi:

 • Ruuveja, 4,5 x 40 mm
 • Ruuveja, 4,5 x 70 mm
 • 8 kpl 12 mm:n liima-ampulleja
 • 8 kpl 12 mm:n kierretankoja muttereilla ja aluslevyillä
 • 1 ampulli kemiallista sidosainetta
 • Ylimääräinen sekoitusruuvi
 • PU-liimaa

Erikoistyökalut

• Pistosaha ja metallisaha
• Pyörösaha sivuohjaimella
• Katkaisu-/jiirisaha
• Poravasara
• Ruuvinväännin

Välipylväät

1

Galvanoidut putket leikataan 42 cm:n pituisiksi. Näin putki uppoaa 20 cm betoniin ja 20 cm pylvääseen, ja pylvään ja muurin väliin jää vielä pari senttimetriä.

2

Pylväiden paikat merkitään sokkeliin. Ensimmäiselle putkelle porataan reikä. Poraa useamman kerran. Poraan laitetulla merkillä voi varmistaa, että reiästä tulee 20 cm syvä. On parempi, että reikä on hieman liian suuri kuin liian pieni.

3

Reikä puhdistetaan ja putken upotus varmistetaan. 2-komponenttiliimaa puristetaan reikään aloittaen pohjalta ja edeten reunoja pitkin ylöspäin.

4

Putki asetetaan reikään ja sitä kierretään, kunnes se on pohjas-sa. Jos reikä on hyvin ahdas, putki voi olla tarpeen lyödä paikalleen. Käytä vasaraa ja iskupalaa, jotta putki ei vaurioidu.

5

Pylväät (D) sahataan oikeaan mittaan sillä aikaa, kun liima kovettuu. Pylväiden tulee olla pari senttiä liian pitkät. Ne sahataan suoraan kulmaan katkaisu-/jiirisahalla tai käsisahalla.

6

Pylvään pohjaan merkitään keskikohta, johon porataan 20 cm:n reikä putken halkaisijaan sopivalla kierukkaporalla. Reiän tulee olla suorassa kulmassa pylvään päähän nähden.

7

Putken voi suoristaa iskemällä siihen pehmeästi moukarilla, jos se ei ole ihan pystysuorassa liiman kovetuttua.

8

Reiän reunoille laitetaan PU-liimaa ennen kuin pylväs asetetaan putken päälle. Pylväs pyöräytetään paikalleen. Loput aidasta asennetaan liiman kovetuttua.

Tarvikkeet

Ennen 2-komponenttiliiman käyttöä. Kaikki putket ja perus-tuksen reiät valmistellaan ennen kuin liimapakkaus avataan. Liima-ampulli on varustettu ns. sekoitusruuvilla, joka sekoittaa kaksi komponenttia niitä puris-tettaessa ulos. Ruuvia voidaan käyttää niin kauan kunnes liima-massa alkaa kovettua. Kun kaikki osat on valmisteltu etukäteen, voi kaiken liimata kerralla yhdellä sekoitusruuvilla. Muuten tarvitaan useampi ruuvi.

Verhoilu

Pylväiden asennuksen jälkeen on säle-aidan vuoro. Kaikki osat on sahattu sileästä, painekyllästetystä 22 x 100 millimetrin terassilaudasta, jonka reu-nat on pyöristetty.

Jokainen lohko koostuu vaakasuoris-ta aitalaudoista ja kahdesta edessä ja ta-kana olevasta poikkilaudasta ylhäällä ja alhaalla. Poikkilaudat kiinnitetään pyl-väiden molemmin puolin oleviin listoi-hin. Lopuksi aita viimeistellään kalteval-la päällyslaudalla.

Kaikki osat ruuvataan yhteen takaa-päin, jolloin etupuolella ei ole ollenkaan näkyviä ruuvinpäitä.

TÄRKEÄÄ! Pistosaha säädetään 15-20 asteen kulmaan.

1

Aitalaudat (H) sahataan. Jokaista lohkoa kohden halkaistaan yksi lauta kahdeksi kapeaksi asennuslistaksi (G). Lauta halkaistaan pyörösahalla sivu-ohjaimen tai ohjauslistan avulla.

2

Asennuslistoihin (G) porataan kolme reikää. Tee ensin upotusreikä suuremmalla poralla, jolloin ruuvinpää painuu piiloon listan keskelle.

3

Sahaa pylväät oikeaan korkeu-teen ennen listojen (G) ruuvausta. Merkitse korkeus pylväisiin ja sahaa yli-määrä pois pitkäteräisellä pistosahalla.

4

Asennuslistat kiinnitetään PU-liimalla (polyuretaaniliimalla) ja ruuvataan pylväisiin. Huomaa, että lista ulottuu pylvään yläpuolelle.

5

Neljä vaakalautaa (F) sahataan ja sovitetaan tarkalleen pylväiden väliin. Kaksi ensimmäistä asennetaan ulkopuo-lelle ruuvaamalla ne kiinni takaapäin asennuslistan (G) läpi.

6

Aitalautojen (H) paikat merkitään vaakalautoihin (F). Etäisyyksien on oltava yhtä pitkät. Aidan ”tiiviys” määrää etäisyydet ja lautojen määrän.

7

Aitalaudat (H) asennetaan paikoilleen ja ruuvataan kiinni takapuolelta. Niiden tulee olla pysty-suorassa ja linjassa alimman poikkilaudan (F) alareunan kanssa. Lopuksi ruuvataan kaksi poikkilautaa paikoilleen.

8

Aitalautojen päät sahataan poikkilaudan (F) mukaisesti samassa kulmassa kuin pylväiden päät. Lopuksi asetetaan päällyslauta (J) aidan päälle.

Oven valmistus

Pyöräkatos on tietenkin suljettava ovella. Valmistimme oven, joka kiinni ollessaan sulautuu kauniisti muihin rakenteisiin. Tämän vuoksi oven yläosa tehdään samoista terassilaudoista samaa tyyliä noudattaen kuin säleaita. Oven alempi puolikas on suljettu risti-vanerilevyllä, joka sopii hyvin yhteen betonimuurin kanssa.

1

Ensin mitataan oviaukon koko. Oven molemmilla puolilla tulee olla vähintään viisi millimetriä ilmaa ja alapuolella pari senttimetriä.

2

Vedenpitävästä 21 mm:n ristivanerista sahataan levy (L). Levyn tulee olla 10-15 milliä aukkoa kapeampi. Korkeus mitataan pari senttimetriä maanpinnasta puoliväliin säleaidan alinta poikkilautaa.

3

Neljä pystysuoraa lautaa (M) sahataan hieman oven korkeutta pidemmiksi. Ne kiinnitetään levyn reunojen molemmille puolille PU-liimalla ja ruuveilla siten, että ne ovat linjassa levyn sivujen ja alareunan kanssa.

4

Kuusi poikkilautaa (N) sahataan sopimaan pystysuorien lautojen (M) väliin. Ovilaudat (O) leikataan yhtä pitkiksi kuin säleaidan poikkilautojen (F) etäisyydet plus 90 milliä.

5

Keskimmäiset poikkilaudat (N2) asennetaan oven ulkopuolelle. Lauta istuu puoliksi levyn päällä, ja se ruuvataan kiinni takaapäin levyn läpi. Ovilaudat (O) jaetaan tasaisin välein.

6

Ovilaudat (O) ruuvataan kiinni keskimmäiseen poikkilautaan (N2). Ylhäältä ne ruuvataan ylimpään poikkilautaan (N1) siten, että ne ovat puoliksi poikkilaudan päällä.

7

Ylhäälle asetetaan välilauta (P), joka kiinnitetään liimalla ja ruuveilla poikkilautaan (N1) ja pystylautoihin (M). Aseta poikkilauta (N4) pystylautojen (M) väliin ja alhaalla ovilautojen (O) päälle.

8

Viimeiset poikkilaudat (N4, N5, N6) ruuvataan ja liimataan kiinni. Viimeiset pystylaudat (M) sahataan linjaan päällyslaudan (P) yläosan kanssa. Nyt ovesta puuttuvat enää helat.

Oven asennus

1

Ovi nostetaan paikoilleen. Se nostetaan parin palikan päälle, jotta korkeus saadaan kohdalleen. Muutamalla kiilalla saadaan myös sivuihin yhtä suuret raot.

2

Ovi kiinnitetään pylvääseen (A) yhdeltä puolelta kolmella kestä-vällä T-saranalla. Saranat asennetaan oven poikkilautojen (N) sisäpuolelle ja pylvääseen (A).

3

Toiselle puolelle asennetaan liukusalpa. Avoimen aidan raosta voi työntää käden ja avata oven myös ulkopuolelta.

Viimeisellä etapilla kokoamme kaarimaisista palkeista ja läpinäkyvistä levyistä katoksen, joka tuntuu melkein leijuvan pyöräparkin päällä.

Materiaalit

 • Ostomittoja, jotka sahattiin itse mittaan.

22 mm:n vedenkestävää ristivaneria:

 • 85 x 87 cm:n levy (L)

22 x 100 mm:n terassilautoja:

 • 4 pystysuoraa lautaa (M) á 80 cm
 • 6 poikkilautaa (N1-N6) á 67 cm
 • 1 välilauta (P), 87 cm
 • 4 pystysuoraa ovilautaa (O) á 175 cm

Lisäksi:

 • 3 T-saranaa
 • 1 liukusalpa
 • PU-liimaa
 • 4,5 x 40 mm:n ruuveja

Erikoistyökalut

 • Katkaisu-/jiirisaha

Vie aikaa

4-7 päivää + maalin kuivumisaika

Hinta

Aita noin 470 € ja portti noin 80 €

Vaikeusaste

Tämä osa projektista on vai-kein. Mittojen ja sovituksen on oltava kohdallaan, jotta lopputuloksesta tulee hyvä.

Piirustus

Näin pylväät ja aita kiinnittyvät muuriin

Säleaita on muutaman sentin muurin yläpuolella. Näin estetään kosteutta nousemasta puuosiin, ja samalla koko aitauksesta tulee kevyemmän näköinen. Pitkien ja lyhyiden pystysuorien pylväiden paikalleen noston jälkeen asennetaan lyhyitä aitalautoja kannattelevat vaakalaudat paikoilleen. Aidan päällys viimeistellään kaltevalla laudalla, joka johtaa veden pois laudoista ja pylväiden päätypuista. Tätä kutsutaan rakenteelliseksi puunsuojaukseksi.

Näin pylväät ja aita kiinnittyvät muuriin

Näistä osista ovi koostuu

Tavanomaisen Z-kirjaimen muotoisen, oven säleikön läpi näkyvän tuen sijaan teimme oven ”sydämen” tukevasta ristivanerilevystä. Levy luo tasaisen vaikutelman ja riittää tukemaan suurtakin ovea.

Oven molemmin puolin ruuvatut kaksi kehystä pitävät suurta levyä ja säleaidan lautoja paikoillaan. Levy (L) on ylhäältä sahattu hieman vinoksi ja säleet (O) eivät ylety ihan levyyn saakka. Näin sadevesi pääsee valumaan oven sivuilta.

 Näistä osista ovi koostuu

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …