Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Tärytä ajotie lujaksi

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Alustan täryttämiseen tarvitaan hyvä ja painava levytärytin. Näin alustasta saadaan kivikova, ja sen asnsiosta myös ajotiestä tulee luja ja vahvarakenteinen.

Murskatun betonipedin täryttämiseen tarvitaan hyvä ja raskas levytärytin. Sen täytyy painaa vähintään 100 kg.

Johdanto

Jos pihaasi on tarkoitus työstää uusi ajotie, tee työ kunnolla alusta alkaen, niin tie kestää vuosikaudet. Alustan tulee olla kova, jotta laatat kestävät raskasta liikennöintiä eikä tiehen synny ajouria. Reunojen pitää olla lujat, jotta laatat eivät pääse liukumaan sivulle, ja saumojen on oltava tiiviitä, jotta tierakenne ei elä.

Ennen kuin ryhdyt työhön, selvitä, onko tontille suunnitteilla viemäröintejä tai kaapelointeja, jotta et myöhemmin joudu kaivamaan ajotietä auki.

Lue lisää: Pihatie

Piha on todella helppo hoitoi-nen. Saumat ovat kovia, eivätkä rikka-ruohot kasva niissä.

Ohjeet

Mittaus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ensin on hoidettava tärkeät mittaukset, jotka uuden ajoväylän sijainnin ja mitat. Selvitä, miten iso alueen pitäisi olla ja pystytä keppejä päällysteen ympäri, jotta voit ottaa tarkemmat mitat.

Rotaatiolaser helpottaa mittaamista merkittävästi. Voit vuokrata laitteen konevuokraamosta tai ottaa mitat pit-källä letkuvesivaa’alla. Mittausmenetel-mästä riippumatta on tärkeää työstää nk. mittasuunnitelma (kts. alla). Siihen merkitään keppeihin tehdyt merkinnät, jotta mittaaminen valmiiseen korkeu-teen ja kaadon teko oikeaan suuntaan sujuisi helpommin. Sopiva kaato ajo-tiessä on 2 cm metrillä.

1

Iske kepit maahan hieman ajotieksi kaavaillun alueen ulkopuolelle. Mitä enemmän keppejä, sitä parempi. Käytä niitä ohjeviittoina, kun mittaat ajotien korkeutta ja kaatoa.

2

Merkitse keppeihin ajotien kor-keus, niin saat käyttöösi mittaus-suunnitelman. Me mittaamme rotaatio-laserin ja ilmaisimen avulla. Pimey dessä näkee rotaatiolaserin punaisen valon. Jos et käytä tätä keinoa, käytä ilmaisinta.

3

Mittaa ajotiehen haluttu kaato. Ajotiessä pitää olla kaatoa, jotta vesi valuu siltä pois. Kaato tehdään rakennuk sista poispäin tai kohti viemäröintiä. Mittaa etäi-syys jokaisesta kepistä maanpinnan korkeim-paan kohtaan, niin voit selvittää kaadon.

4

Kaato mitataan lopullisesta kor-keudesta lähtien. Sen määrä lasketaan huomioimalla jokaisen kepin etäisyys ajotien alussa olevaan korkeimpaan kohtaan. Tässä kaatoa on 2 cm/m2, joten 4 met rin päässä olevasta kepistä vähennetään 8 cm.

Vankka pohja

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kaikki maa-aines on poistettava, jos päällysteen halutaan kestävän ajoa ja pysäköintiä. Rankkaan aloitusvaihee-seen kannattaakin vuokrata kone, kun kyseessä on isompi hanke, kuten tässä.

Kun maa-aines on poistettu, voidaan rakentaa uusi, tukeva perusta. Yleensä se tehdään sorasta. Jos kuitenkin haluat erityisen lujan ratkaisun, ja usein myös edullisemman, valitse betonimurske. Kun betonikerros tärytetään kunnolli-sella levytäryttimellä, perustasta tulee erityisen kova, ja sen päällä voidaan ajaa myös painavilla autoilla.

Jo murskekerrokseen on työstettävä kaa to, jotta tasoitushiekkakerroksesta saadaan kauttaaltaan yhtä paksu.

1

Poista multamaa. On tärkeää päästä puhtaaseen maapohjaan asti. Jos maaainesta on poistettava paljon, kannat taa värvätä koneellista apua. Tällä työmaal la yksi koneista kaivaa maa-aineksen ja toinen kuljettaa sen pois saman tien.

2

Betonimurske kaadetaan, kun multamaa on kuljetettu pois. Betonimurske kaadetaan pieniksi kasoiksi koko alalle, mikä helpottaa sen levittämistä.

3

Levitä betonimurske lapiolla niin tasaisesti kuin mahdollista. Alue kannattaa tasoittaa mahdollisimman hyvin jo tässä vaiheessa, niin tasoitushiekka on myöhemmin helpompi levittää kauttaaltaan yhtä paksulti.

4

Tarkista betonimurskekerroksen korkeus edetessäsi. Me käytämme yhä apuna rotaatiolaseria ja ilmaisinta. Murskekerroksen päälle pitää vielä mahtua itse päällystekivet ja noin 5 cm:n kerros tasoitushiekkaa.

5

Tärytä perusta, kun korkeus on kunnossa ja pintaan on työstetty kaato. Tämä on tärkeää, jotta tasoitushiekkaker rok-sesta tulee yhtä paksu koko alueen alalla. Tärytä murskekerros perusteellisesti. Mitä useampaan kertaan, sitä parempi.

Lujat reunat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ajotie on hyvä reunustaa vankoilla reunakivillä koko matkalta. Ne pitävät päällysteen paikallaan ja estävät kiviä liukumasta sivuun, kun tiehen kohdistuu painavien autojen paine.

Reunakivet olisi paras asettaa kantavalle kerrokselle, joten ne asennetaan ensin - ennen varsinaisia päällyste kiviä.

Jotta voidaan olla varmoja, että reu-nakivet pitävät päällysteen paikallaan, ne asennetaan tiiviisti esim. valmiiksi sekoitettuun kuivabetoniin. Voit myös valmistaa maakosteaa betonia sekoitta-malla neljä osaa tasoitushiekkaa ja yhden osan sementtiä. Päätä, haluatko reuna kivet vaakasuoraan vai myötäile-mään ajotien kaatoa.

1

Viritä naru, joka osoittaa ajotien reunan. Narun korkeuden on täsmättävä reunakivien etuyläreunaan.

2

Aseta reunakivet narun linjaan maakosteaan betoniin. Reunakivien ulkoreunaan työstetään pieni betoni valli, joka tukee kiviä niin, että ne eivät siirry paikaltaan.

Oikaise pinta

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nyt betonialustalle levitetään tasoitus-hiekkakerros. Valmiin kerroksen tulee olla 3-5 cm paksu, joten hiekkaa levite-tään noin 2 cm liian paksulti, jotta sitä voidaan hieman vielä oikaista. Kerrok-sen paksuus myös pienenee hieman, kun hiekka tärytetään levytäryttimellä.

Kun koko alue on tärytetty, kaiva alustaan kaksi putkea, joiden mukaan voit oikaista pinnan suoran laudan avulla tai ohjainkiskoa käyttäen kuten tässä. Putket kaivetaan niin syvälle, että niiden yläpinta vastaa laattojen pohjaa. Putkien paikka on helppo tarkistaa, jos alueelle on kiristänyt narun päällysteen loppukorkeuden merkiksi.

1

Levitä tasoitushiekka betonialus-talle. Levitä se ja tasoita pinta. Pinta on helppo tasoittaa käyttämällä haravaan kiinnitettyä lautaa apuna. Hiekkakerroksen tulee olla 3-5 cm paksu ja noin 2 cm ylikor-kea, sillä kerros ohenee tärytettäessä.

2

Tärytä hiekkakerros. Täry tä levytäryttimellä useaan ker taan, kunnes pinta on niin tiivis, että siihen hädin tuskin jää jalanjälkiä. Jos hiekka on hyvin kuivaa, kostuta sitä hieman. Hiekka tiivistyy noin 1 cm:n verran tärytettäessä.

3

Kaiva hiekkaan kaksi putkea pin-nan oikaisemiseksi. Sijoita putket syvyy teen, joka täsmää laattojen pohjaan. Tarkista kerroskorkeus ajotien lopullista korkeutta osoittavan narun mukaan.

4

Oikaise hiekkakerros ohjainkiskolla tai suoralla laudalla. Liikuta lautaa siksak-liikkein putkien yli. Kahden putken välisen etäisyyden tulisi olla noin 50 cm lyhyempi kuin laudan pituus, jotta putkien päällä on tilaa siksak-liikkeelle.

5

Siirrä putkia, kun olet oikaissut ensimmäisen alueen. Älä nosta putkia, vaan kaiva niille pieni oja, jota pitkin voit siirtää niitä. Näin saat säilytettyä korkeuden alueen toisessa päädyssä ja säädät vain toisen päädyn korkeutta.

Asenna laatat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nyt pääsemme vihdoin asentamaan laattoja. Tämä on mukava työvaihe, sillä nyt kokonaisuus alkaa hahmottua.

Riippumatta siitä, millaisen päällys-teen teet, aloita aina kokonaisilla laa-toilla ja asenna leikattavat laatat lopuksi.

Me asennamme nk. rivitalopäällys-teen. Se tehdään neliömäisistä betoni-laatoista, jotka sijoitetaan neljän kappaleen kokonaisuuksina 10 cm:n välein. Väleihin sijoitetaan pieniä graniittikiviä.

Laatoitus kootaan pienemmistä osiois ta. Tämä sopii hyvin suuriin kohteisiin, kuten tässä. Tällöin alueen ym -pä ri pääsee liikkumaan, eikä koko laatoitusta tarvitse oikaista yhdellä kertaa.

1

Kiinnitä naru, niin säilytät suunnan helpommin. Me käytämme ohjain-kiskoa 10 cm:n välin säilyttämiseksi neliö-mäisten laattojen välissä. Väleihin asennetaan myöhemmin pieniä graniittikiviä.

2

Laatoitus tehdään pienemmissä osissa. Jokainen osio oikaistaan, minkä jälkeen asennetaan seuraavan osion laatat. Asenna ensin kaikki kokonaiset laatat ja jätä leikkaamiset ja pienet graniittikivet myöhempään vaiheeseen.

3

Mittaa, miten betonilaatat on leikattava, jotta niiden kaikille sivuille jää tilaa pienille graniittikiville. Lopputulok-sesta tulee kaunis, ja ratkaisu antaa lisäksi mahdollisuuden tasoittaa pieniä korkeuseroja.

4

Leikkaa laatat. Isossa hank kees sa tarvitaan isoa kulmahioma ko netta ja hyvää katkaisu laikkaa. Laitteeella voi leikata betonia ja graniittia ja muotoilla linjoja, toi sin kuin laattaleikkurilla. Melua riittää, joten käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia!

5

Aseta pienet graniittikivet kaikkien reunojen ympärille. Jos kivet asennetaan kaarelle, muista kääntää niitä niin, että jokainen niistä osoittaa pyöreän laatan, esim. betonisen kannen, kesikohtaan.

6

Upota graniittikiviä hiek kaan asentaessasi niitä. Muurarinvasara on hyvä työväline tähän. Sen toisella päällä voi kaivaa ja säätää hiekan korkeutta graniit tikiville, joiden korkeus hieman vaihtelee. Toisella päällä voi naputella kivet paikalleen.

7

Varmista, että ristin keskelle sijoit tuu kokonainen graniittikivi pienten kivien pysty- ja vaakarivien väliin. Näin graniittikivirivit pysyvät suorina molempiin suuntiin.

8

Työstä pihatien ja graniittikivien välinen rajapinta. Kun asetat kolme graniittikiviriviä hieman kaltevaan asentoon vieretysten, saat kätevän nousun ajoteille. Naputtele kivet kuivabetoniseokseen.

Saumaa laatat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Jotta päällysteestä tulisi luja, on kaikki saumat täytettävä tiiviisti. Rantahiekka ei kelpaa saumahiekaksi, vaan on käy-tettävä oikeaa, tähän tarkoitukseen val-mistettua saumahiekkaa. Hiekkaa on lisättävä niin kauan, että se ei enää häviä laattojen ja kivien välistä. Saumo-jen pitää aina olla täynnä hiekkaa.

Me varmistimme vain toisen sivun reunan isoilla reunakivillä, mutta myös vastakkaissivun reunat on ”lukittava”. Käytämme siihen pieniä graniittikiviä, jotka sopivat valitsemaamme kuvioon. Uloin graniittikivirivi asennetaan kui-vabetoniin, ja sen ulkoreunaan työste-tään alueen lukitseva betonireunus.

1

Aseta uloin graniittikivirivi kuivabetoniin soran sijaan. Varmista, että saat ulkoreunan hyvin tuettua betonireunuksella koko sivun pituudelta. Näin uloin rivi ei pääse liukumaan, ja koko päällyste pysyy paikallaan.

2

Täytä saumat saumahiekalla. On tärkeää, että käytät oikeaa saumahiekkaa. Se on erityisesti valmistettu erikokoisista kivirakeista, joilla voidaan taata, että laatat lukittuvat kunnolla ja saumoista tulee tiiviit.

3

Harjaa saumoja niin, että saat saumahiekkaa kaikkiin rakoihin. Saumat on helpointa täyttää, jos harjaa nii den yli ristikkäissuuntiin. Lisää hiekkaa tar vittaessa ja toista työvaihetta, kunnes kaikki saumat ovat varmasti täynnä hiekkaa.

Materiaalit

• Betonimursketta, 0–80 mm (0,4 m3/m2)
• Tasoitushiekkaa, 0-8 mm (0,05 m3/m2)
• Betonilaattoja, 40 x 40 cm
• Graniittikiviä (noppakiviä), 6 x 9 x 9 cm
• Graniittisia reunakiviä
• Valmiiksi sekoitettua kuivabetonia, 20 kg
• Saumahiekkaa (noin 2,5 kg/m2)

Erikoistyökalut

• Tehokas levytärytin, vähintään 100 kg (vuorattavissa noin 50 €/vrk)
• Putkia (oikaisuun)
• Ohjainkisko
• Saumanarua ja muurarinvasara
• Iso kulmahiomakone + hyvä katk.laikka

Piirustus

Näin työstät vankan alustan

Kaikki maa-aines poistetaan puhtaaseen maapohjaan asti. Kaada alueelle betonimurskaa ja tärytä se levy-täryt timellä. Viimeinen kerros on tasoitushiekkaa, joka myös tärytetään ja oikaistaan ennen laatoittamista.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Tärytä ajotie lujaksi
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin