Uusi koristeellinen kuisti

Perinteinen kuisti antaa puutalolle ilmettä ja suojaa pääovea. Tässä jutussa näytetään, miten rakennat koristeellisen kuistin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
600 euroa

Johdanto

Ruotsalaiset rakentavat ehkä meitäkin useammin pienen katetun sisäänkäynnin talonsa eteen, ja sellainen on epäilemättä hyödyllinen ja kätevä. Avonainen rakennelma suojaa sateelta ja tuiskulta, kun haetaan avaimia esille ja tarjoaa kuivan paikan laskea kantamukset siksi aikaa maahan. Hyvin usein siinä on myös penkki, jolla voi istua ja ottaa saappaat jaloista.

Mutta katettu sisäänkäynti on paljon muutakin kuin kätevä oven eteen tehty rakennelma. Se on yksityiskohta, joka parantaa talon ulkonäköä – tai päinvastoin, jos sitä ei rakenneta huolellisesti.

Jos siis päätät rakentaa taloosi kuistin, johon annamme tässä yksinkertaiset ohjeet, mieti kuistin koko, sijainti ja muoto hyvin tarkkaan, jotta ne sopivat talosi ulkonäköön. Tässä annettujen ohjeiden mukainen kuisti voi sopia taloosi täydellisesti – tai sitten ei. Katso mallia jostain muualta tai ota mallia jostain omaa taloasi muistuttavaan taloon rakennetusta kuistista. Joku toinen on voinut jo ratkaista ongelman ja saat hänen kuististaan sopivan inspiraation.

Piirrä sitten taloosi suunnittelemasi näköinen kuisti – käytä tietokonetta, jos se tuntuu helpommalta. Talo, johon tämä kuisti rakennetaan, on peräisin 1900-luvun alkupuolelta, joten yritimme etsiä suunnilleen samanikäisiä taloja, kun haimme inspiraatiota ja pohdimme erilaisia rakennusmahdollisuuksia.

Pienen kuistin rakentaminen ei ole rakenteellisesti vaativaa vaan tarjoaa pikemminkin paljon mahdollisuuksia toteuttaa omia nikkarointitaitoja.

Teknisesti riittää, että hankitaan vakiomittaista puutavaraa ja tehdään yksinkertaisia liitoksia ilman kiinnitysheloja. Sen jälkeen voidaan ilotella pienillä yksityiskohdilla, kuten viistetyillä tolpilla, matalalla kaiteella ja auringonsädekuviolla kuistin päädyssä. Ne ovat kivoja yksityiskohtia, joilla ei aina ole sen suurempaa käytännön merkitystä.

Ohjeet

01
Lattia 8 Vaihe

Kuistin lattiarunko rakennetaan paine-kyllästetystä puusta, johon terassilaudat kiinnitetään ruuveilla.

Runko ja lattia lepäävät graniittimurs-keen ja oven edessä olevan vanhan betoniportaan päällä - silloin porrasta-kaan ei tarvitse purkaa.

Runko kiinnitetään taloon ennen kuin viimeiset laudat laitetaan paikoilleen. Pystytolpat ja vaakasuora ylärakenne kiinnitetään ruuveilla taloon myöhem-min. Etupuolta ei edes yritetä ankku-roida routarajan alapuolelle omilla perustuksilla. Jos rakenne antaa ajan myötä periksi muutaman millimetrin, rakenne pystyy avonaisuutensa ansiosta elämään sen verran.

1

Kun kuisti on mitattu ja mitat mer-kitty, sahataan pohjan pattingit. Ne kiinnitetään toisiinsa 100 mm:n ruostumatt. ruuveilla. Etupuoli ja sivut tehdään 45 x 95 mm:n puusta ja takapalkki 45 x 70 mm:n puusta vanhan portaan takia.

2

Tarkistamme koko ajan ristimit-tauksella, että runko on suora-kulmainen: mitan kulmasta kulmaan on oltava sama kummassakin suunnassa. Ja koska rakennamme ulkona, on katsottava, ettei runko pääse vääntymään.

3

Ruoho ja multa poistetaan rungon alta -maaperän on oltava luja ennen kuin siihen levitetään mursketta. Murske saadaan helposti tiiviiksi ja perusta lujaksi, kun murskekerros ei ole paksumpi kuin 2-3 kertaa murskeen raekoko.

4

Vaikka murskekerros läpäisee vettä hyvin, nostamme runkoa laattakivien avulla vähän ylös vanhan portaan tasolle. Samalla varmistetaan hyvä ilmastointi rungon alla, jolloin runko pysyy kuivana ja terveenä.

5

Laudat kiinnitetään runkoon. Runkoa siirretään ulospäin työskente-lyn helpottamiseksi. Laudat kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla. Kun ruuveissa on kierteet ja leikkaava kärki, esiporausta ei tarvita. Jätä lautojen väliin 5-6 mm:n rako.

6

Laudat tasataan kummaltakin puolelta yhdellä sahauskerralla. Se on nopeampaa, helpompaa ja tarkem-paa kuin jokaisen laudan sahaaminen mittaansa ennen kiinnitystä. Upotussahan ja ohjurin sijasta voit käyttää pyörösahaa.

7

Lattiarakenne asetetaan paikal-leen ja kiinnitetään talon seinään. Rungon viimeiset laudat on jätetty laittamatta, jotta ruuvien kiinnittämiselle jäisi tilaa. Käytämme kuusiokantaruuveja, jotka on helppo kiristää ahtaassa tilassa.

8

Ennen kuin viimeiset laudat asetetaan paikalleen, täytämme oven eteen jääneen raon laudanpätkällä. Lauta kiinnitetään ruuveilla runkoon niin, että se tukee reunimmaista terassilautaa. Lauta sahataan oviaukkoon sopivaksi.

02
Sahaa liitos katkaisusahalla 2 Vaihe

Teemme tolppien päälle tulevan rakenteen liitokset lapaliitoksina. Sen sijaan, että sahaisimme palan tolpan päästä, kuten tehdään käsityökaluja käytettäessä, poistamme suurimman osan puusta katkaisusahalla tiheään sahatuilla sahausurilla.
Sitä varten sahassa on oltava syvyyden-rajoitin ja liukutoiminto. Kun sahaussyvyy-deksi on asetettu puolet tolpan paksuu-desta, terä voidaan painaa pohjaan asti ja kuljettaa sitä eteen ja taakse. Urien väliin jäänyt puu poistetaan vasaralla napautta-malla. Pinta voitaisiin tasoittaa taltalla, mutta me teemme sen katkaisusahalla!

1

Liitosta varten poistettava puuosa tehdään sahaamalla katkaisusahalla tiheään vierekkäin sahausuria.

2

Kun puu on poistettu urien välistä, pohja ”jyrsitään” liikuttamalla kappaletta pyörivän terän alla.

03
Runko 7 Vaihe

Pystytolpat ja vaakasuora runko tehdään 70 x 70 mm:n painekyllästetystä puusta. Tämä on tärkeää, jos runko voi joutua seisomaan hyvin kosteissa oloissa. Käsittelemätönkin puu käy, jos se suoja-taan kyllästysaineella ja pohjustetaan huolella ennen lopullista maalausta.

Kuistin korkeuden pitää tietysti olla riittävä. Sen on kuitenkin oltava sopu-soinnussa talon muiden mittojen kans-sa, jotta kuisti ei näytä liian hallitsevalta.

Kuistin on sovittava vanhan talon ulkonäköön, joten tolppiin tehdään viisteet kaiteen yläpuolelle. Kaiteen ei tarvitse estää ketään putoamasta, joten teemme siitä vain 78 cm korkean. Viistotus alkaa 88 cm lattian yläpuolelta.

1

Tolpat ja ylärungon osat sahataan. Muista, että vaakasuorien puiden on oltava täyspitkiä, koska ne liitetään lapaliitoksella. Painekyllästettyjen tolppien toista päätä vain oikaistaan, koska ne tulevat alas sinne, missä on kosteinta.

2

Tolppien viisteet sahataan upotus-sahalla, mutta sama hoituu myös pyörösahalla tai pistosahalla ohjauslautaa käyttäen. Viisteen halutaan alkavan 10 cm:n päästä kaidepuusta ja päättyvän 10 cm:n päähän ylärungosta.

3

Viiste pyöristetään kummassakin päässä puukolla. Voit myös käyttää talttaa. Jos osaat käyttää yläjyrsintä, voit tehdä viisteet myös sitä käyttäen, jolloin et joudu sahaamaan pitkää kaltevaa sahausjälkeä.

4

Valmiit tolpat kiinnitetään lattiaan sivulta 80 mm:n ruuveilla. Se tolpan pää, jota ei ole lyhennetty, laitetaan alaspäin. Etutolpat seisovat nyt huterasti, mutta niistä tulee tukevammat, kun ne liitetään yhteen ylhäältä.

5

Ensin laitetaan paikalleen etupuolen palkki. Tolppien välin on oltava täysin sama ylhäällä ja alhaalla ennen kuin runko kiinnitetään ylhäältä 90 mm:n ruuveilla. Liitokseen laitetaan liimaa ennen kuin sivupalkit laitetaan paikoilleen.

6

Liitos vahvistetaan kiinnittämällä ruuvi ylhäältä molempien palkkien läpi alas tolppaan. Tämä ei ole sen vaikeam-pi tapa kuin jos liitoksessa käytettäisiin metalliheloja - ja metallihelat sopisivat aika huonosti vanhan rakennuksen tyyliin.

7

Seinän puolella rungon kiinnitys on helpompaa. Tolpat kiinnitetään suoraan seinään ja yläpalkit kiinnitetään tolppiin ylhäältä. Jotta ruuvi uppoaisi tarpeeksi syvälle, voit upottaa sen puoliksi tolppaan esiporaamalla ensin.

04
Kattokannattimet 7 Vaihe

Nyt asennetaan kattoa kannattavat pal-kit. Ne tehdään 45 x 95 mm:n höylätystä puusta, joka ei ole painekyllästettyä.

Ensin kattokannatin sahataan katkai-susahan kiinteää asetusta käyttäen 22,5 asteen kulmaan. Tämä kattokulma sopii talon muuhun mitoitukseen.

Pituus määritetään siten, että lape halutaan noin 25 cm:n levyiseksi, jolloin katon alareuna menee muutaman sent-timetrin talon katon alapuolelle.

Rakennamme paikallisten olosuhtei-den mukaisesti, joten liitämme kattopal-kit kummaltakin puolelta palalla 8 mm:n vaneria. Jos rakennus on suurempi tai jos katolle voi kertyä paljon lunta, on käytettävä paljon vahvempaa liitosta.

1

Kattokannattimet sahataan käyt-täen katkaisusahan kiinteää 22,5°:n asetusta yhteen liitettävissä päissä. Katon alareunaan tulevat päät sahataan suoriksi. Kahden kattokannattimen pitäisi riittää, mutta teemme vankkuuden vuoksi kolme.

2

Kattokannattimet liitetään ja liitos vahvistetaan kummaltakin puolel-ta vanerilla. Isompien kannattimien välipuita tai kiinnitysheloja vastaavat vahvike-palat voi sahata käyttäen mallina kattokan-nattimia. Niiden tulee olla 135°:n kulmassa.

Vanerilevyihin leikataan koristeellinen kaari.

3

Kannattimiin sahataan kolot ylä-rungon kohdalle. Kolojen paikat sel-vitetään kiinnittämällä uloin kattopalkki paikalleen puristimella ja merkitsemällä kolon paikka. Kun kolot on sahattu 1. palkkiin, ne kopioidaan muihin palkkeihin.

Yhden käden ruuvi-puristin sopii hyvin tähän tarkoitukseen.

4

Kolot vahvistavat rakennetta ja laskevat katon hiukan alemmaksi ala-rakenteiden päälle niin, ettei katto näytä liian pieneltä. Kaksi ulointa kannatinta kiin-tetään ruuveilla. Lähimmäksi talon kattoa tulevaa kannatinta ei vielä kiinnitetä.

5

Talon kattoa on leikattava, jotta katot saadaan yhdistettyä. Sahauskohta selvitetään liikuttamalla ohjausrimaa kannattimien päällä ja merkitsemällä oikea kohta kattoon. Tee aukosta vähän suu-rempi, jotta kuistin pinnoitteelle jää tilaa.

6

Ensin sahataan kattopinnoite ja sitten sahataan myös aluskate pois seinään saakka - siis räystään syvyy-deltä. Pinnoitteet voi sahata kulmahiomakoneella tai twincutter-leikkurilla, mutta aluskate on helpoin leikata puukkosahalla.

Suojaa itsesi sahauksessa syntyviltä kipinöiltä.

7

Kolmaskin kattokannatin kiinnite-tään. Tässä tapauksessa kuistin katto menee hiukan vanhan rakennuksen katon alle. Jossain muussa tapauksessa koko kuisti jää seinän ulkopuolelle. Joskus joudutaan siis myös improvisoimaan.

05
Katto 5 Vaihe

Katto rakennetaan ponttilaudoista ja nii-den päälle levitetään kattohuopaa. Voit laittaa huovan myös vanerilevyn päälle, mutta valitse tarkoitukseen sopiva levy.

Vanhan ja uuden katon välinen liitos on saatava tiiviiksi. Jos kuistin katolle olisi laitettu uritettu pinnoite, kuten van-han rakennuksen katossa on, olisimme tehneet räystäskourun. Mutta nyt irro-tamme vanhan katon pinnoitetta sen verran, että saamme työnnettyä katto-huopaa sen alle vähintään 10-15 cm.

Levitämme katolle kaksi kerrosta kat-tohuopaa. Kattohuovan etuna on, että uusi pinnoite voidaan aina laittaa van-han päälle, jos talon ulkonäköä halutaan jossain vaiheessa muuttaa.

1

Kattolaudoitus tehdään alhaalta ylöspäin sen jälkeen, kun kattopalkit on saatu suoraan ja sovitettu katon harjalle tilapäisesti kiinnitetyn laudan avulla. Voit käyttää ruuveja tai nauloja, kunhan katosta tulee siisti - sehän jää näkyviin alapuolelta.

2

Jätämme lautojen päät viimeiste-lemättä kuten lattiaa tehtäessä, kunnes koko kattopuolisko on valmis. Sen jälkeen koko reuna viimeistellään jättäen räystäs 30 cm:n pituiseksi. Lautojen päät voi leikata upotus-, pyörö- tai käsisahalla.

3

Alareunaan laitetaan räystäslis-taksi metalliprofiili. Näin reunasta tulee siisti ja vesi valuu varmasti katolta pois. Etupäätyyn kiinnitetään kolmiolista, jolloin kattohuopaa voidaan taivuttaa ylöspäin ilman, että se murtuu.

4

Tuulilaudat kiinnitetään lautojen päätyihin, jolloin ne tukevat myös kolmiolistaa. Kevennämme tuulilautoja sahaamalla alakulmista palat pois. Kattohuopa voidaan levittää tuulilautojen yläreunaan asti.

5

Tuulilautojen yläpuoli suojataan metalliprofiililla. Profiilikappaleet ovat suhteellisen lyhyitä, ja ne laitetaan paikalleen alhaalta ylöspäin ja taitetaan huolellisesti yhtymäkohdassaan.

Ennen kahden profiilin liittä-mistä leikataan alle jäävän pään kulmat pois.

06
Kaide ja penkki 8 Vaihe

Kuistin ympärille rakennettavat kaiteet pitävät kuistia koossa ja tekevät siitä huonemaisen, mutta kuisti on tehty enemmänkin vain näön vuoksi. Jos sen tarkoituksena olisi todella estää putoa-miset, se tehtäisiin korkeammaksi ja kiinnitettäisiin tolppiin tukevammin.

Kaiteet rakennetaan irto-osista ja kaidepuuta lukuun ottamatta ne tehdään höylätyistä 22 x 45 mm:n listoista.

Penkki, kuten kaiteetkin, tekee kuis-tista enemmän kuin vain sisäänkäynnin oven edessä. Penkki tehdään neljästä 28 x 70 mm:n laudasta. Jotta penkille saataisiin tilaa ja jotta se ei tulisi liian lähel-le ikkunaa, kuisti on tässä tapauksessa sijoitettu hiukan ovesta vasemmalle.

1

Kaiteet rakennetaan saman listan lyhyistä ja pitkistä kappaleista. Tässä tapauksessa lyhyet kappaleet ovat 16 cm pitkiä. Kappaleisiin on sahattu terävä kärki perinteiseen tapaan. Pitkät kappaleet ovat 69 cm pitkiä.

2

Kaiteen pystysuorat listat kiinni-tetään ylhäältä ja alhaalta kummal-lekin puolelle laitettavilla listoilla. Listat naulataan (tai kiinnitetään ruuveilla) yhteen sisäpuolelta. Alas tulevien vaakasuorien lis-tojen reuna viistetään, jotta vesi valuu alas.

Listat kiinnite-tään toisiinsa sisäpuolelta 60 mm:n nauloilla tai ruuveilla.

3

Valmiit kaiteen osat laitetaan paikoilleen tolppien väliin. Jotta kaiteet eivät altistuisi kosteudelle alapinnastaan, niiden alle laitetaan pari palaa (45 mm) kiinnittämisen ajaksi.

4

Kaide kiinnitetään vinosti ruu-veilla ylhäältä ja alhaalta. Käy-tämme samoja 55 mm:n ruuveja, joita käy-tettiin lattialautojen kiinnittämiseen. Etupuolen kaiteenosia varten tarvitaan lyhyet tolpat, jotka kiinnitetään vinosti ruuveilla.

5

Kaidepuut pyöristetään yläreu-noistaan. Käytämme samoja 45 x 95 mm:n lautoja kuin kattokannattimissa. Piirrämme muodon laudan päähän ennen sähköhöyläystä (käsihöyläkin käy). Kaide-puut viimeistellään hiekkapaperilla.

6

Kaidepuut kiinnitetään ruuveilla vinosti alhaalta. Siten kaidepuiden päällys säilyy ehjänä. Kiinnitä lauta ruuvipu-ristimella kiinnittämisen ajaksi niin, että etäisyys on sama kaiteen kummallakin puolella. Tolpan päähän laitetaan ”hattu”.

7

Penkki on niin lyhyt, että riittää, kun se kiinnitetään kummastakin päästä. 28 cm pitkät kannattimet tehdään 28 x 70 mm:n laudasta. Kannattimien etukulmat sahataan viistoon ennen niiden kiinnittä-mistä, jotta ne eivät jää liikaa näkyviin.

8

Istuinosan laudat siistitään reunoistaan niin, ettei niistä tule tikkuja, ja etummaista lautaa voi pyöristää hiukan, jotta penkillä on mukavampi istua. Laudat kiinnitetään vinosti ruuveilla alhaalta. Lautojen väliin jätetään 6 mm.

07
Koristelu 2 Vaihe

Nyt voitaisiin jo laittaa työkalut syrjään ja ottaa esiin siveltimet ja maalipurkit. Mutta kun nyt leikitellään perinteillä, niin päätämme hieman iloitella nikka-roinnilla ja jatkaa perinteiseen tyyliin.

Koristelemme kuistia kulmiin laitettavilla kaarilla ja sisäänkäynnin ylä-puolelle tulevalla auringonsädekuviolla. Kaaret sahataan 22 x 220 mm:n lau-dasta. Emme tiedä, sopivatko kaaret sinun kuistillesi, tai ehkä haluat tehdä ihan jotain muuta.

Kuvion säteet tehdään 22 x 45 mm:n listojen jäänteistä, joita jäi yli kaiteen ra-kentamisesta. Auringon - mielialasi mukaan nousevan tai laskevan - sahaamme samasta laudasta kuin kaaret.

1

Kulmien kuusi kaarta sahataan pistosahalla. Ulkoreunojen tulee olla suorassa kulmassa. Kun kaaret on sahattu, ne puhdistetaan kevyesti hiekkapaperilla. Jotta kaariin ei tulisi halkeamia kiinnitys-vaiheessa, niihin esiporataan reiät.

Kapeateräinen pistosaha on erin-omainen pyöreitä muotoja tehtäessä.

2

Auringonsäteet kiinnitetään ensin kattokannattimeen. Vasta sitten kiinnitetään aurinko niiden yhtymäkohtien päälle. Liitoskohtaa ei silloin näe etupuo-lelta vaan vain takapuolelta, joten sen kanssa ei tarvitse olla niin kovin tarkka.

Materiaalit

• Graniittimursketta perustaksi
• Laattakiviä rakennelman alle
• 45 x 95 mm painek. puuta rungoksi – ja tässä 45 x 70 mm kohtaan, jossa runko tulee entisen portaan varaan
• 28 x 120 mm:n terassilautaa
• 70 x 70 mm:n painek. puuta kulmatolppiin ja kattoon
• 45 x 95 mm:n lankkua kattokannattimiin ja kaidepuihin
• 8 mm:n vaneria kattokannattimien vahvikkeeksi
• 22 x 95 mm:n ponttilautaa kattoon
• Alumiinista räystäslistaa
• Kolmiolistaa päätyyn
• Itseliimautuvaa kattohuopaa
• 22 x 120 mm:n lautaa räystäslaudoiksi
• Alumiinista räystäsprofi ilia
• 22 x 45 mm:n lautaa kaiteeseen
• 28 x 70 mm:n lautaa penkkiiin
• Valmiita ”tolpanhattuja”
• 22 x 220 mm:n lautaa kaaria ja kuviota varten
• Ruuveja, nauloja, liimaa, pohjamaalia ja maalia

Vie aikaa

1-2 päivää

Hinta

Noin 600 € (tämä kuisti)

Vaikeusaste

Nikkarointikokemuksesta on ilman muuta etua, mutta ilmankin pärjää. Haasteena on useimmiten se, miten yhdistää kuistin katto talon kattoon.

Piirustus

Perinteinen pikkukuisti

Tämän kuistin pohjan koko on 200 x 120 cm, joten vakiopuutavara sopii mitoiltaan siihen hyvin. Jos kuistista halutaan huomattavasti suurempi, on käytet-tävä vankempaa puutavaraa. Korkeus vaihtelee muun rakennuksen korkeuden mukaan, joten siihen emme ota kantaa.

Perinteinen pikkukuisti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …