Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lisää tilaa eteiseen

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Onko eteinen käynyt ahtaaksi? Ongelma ratkeaa, kun rakennat uuden eteisen talon ulkopuolelle. Näin saat kengille, kasseille ja päällysvaatteille lisää tilaa. Lisätila on rakenteeltaan yksinkertainen ja sopii myös muuhun käyttöön.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
10.000 euroa

Valmis lisärakennus eroaa talon rakennusmateriaalista, mutta sopii arkkitehtonisesti hyvin talon ilmeeseen ja kokonaisuuteen.

Johdanto

Tilanpuute on tuttua useimmille lapsiperheille: eteinen täyttyy vauhdilla kumisaappaista, sadevaatteista, pipoista, lapasista ja kengistä. Talvisaikaan tilanne vain pahenee.

Tämän talon pieni eteinen pursui tavaraa. Kun keittiötä laajennettiin eteisen suuntaan – ja eteisestä otettiin keittiölle lisää tilaa –, tuli samalla tarve uudelle eteiselle. Ratkaisuksi keksittiin rakentaa lisää tilaa – suuri suljettu tuulikaappi – talon ulkopuolelle. Vanha, lähinnä suksien säilytyspaikaksi kelvannut tuulikaappi purettiin kokonaan.

Jos rakennat vapaasti seisovan lisätilan

Uuden eteisen rakenne on hyvin yksinkertainen, ja sitä voi hyödyntää myös muuhun kuin eteiskäyttöön, vaikkapa lasten makuusoppena. Jos aiot rakentaa täysin vapaasti seisovan lisärakennuksen, tarvitset lisäohjeistusta, sillä tässä kohteessa on jo yksi seinä valmiina, sillä talon ulkoseinä on osa uutta eteistä. Vinojäykisteiden käytön sijasta rakennetta on jäykistetty sisäseiniin asennetuilla vanerilevyillä.

Uudet klinkkeriportaat, hyvä valaistus ja edustava puuverhoilu viimeistelevät uuden eteisrakennuksen ilmeen.

Ohjeet

Runko

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Runko on suhteellisen yksinkertainen ja lautarakenteinen, ja se sopii rungoksi vajoille, autotalleille ja tämän kaltaisille talon oheen rakennettaville lisäraken-nuksille. Jos tila tulee asumiskäyttöön, mittoja pitää sovittaa niin, että eristeille jää riittävästi tilaa. Myös oman maantieteellisen alueen vaatimukset käytettä-vän puutavaran koolle pitää huomioida.

Tämä eteinen rakennetaan olemassa olevalle perustalle, joka on toiminut van-han tuulikaapin perustana. Kohteessamme on siis jo perusta ja talon ulko-seinä valmiina. Aloitamme kiinnittä-mällä perustuksiin alasidepuun ja ulkoseinään yläsidepuun.

1

Perustusten ulkoreunaan kiinnite-tään alasidepuu (A1). Esiporaa 10 mm:n kovametalliporalla ja kiinnitä sidepuu 10 x 115 mm:n kiila-ankkureilla.

2

Alasidepuuhun (A1) kiinnitetään kulmalevyt. Levyjä käytetään pysty-tolppien (B) kiinnittämiseen rakennuksen pitkällä ja lyhyellä sivulla (kts. piirros).

3

Ulkoseinään, kattotuolien alle kiinnitetään yläsidepuu (A2) niin ikään 10 x 115 mm:n kiila-ankkureilla. Yläside-puun täytyy olla täysin vaaterissa.

4

Yläsidepuuhun (A2) kiinnitetään kulmalevyt, jotka kannattelevat palkkeja. Levyt kiinnitetään 9 cm:n etäisyy-delle kattopalkeista. Etäisyys vastaa katto-kannattimen (C) leveyttä (45 mm) + uuden kattopalkin leveyttä (45 mm).

5

Tolpat (B) asennetaan pystyyn. Kulmatolpat saadaan väliaikaisesti kiinni ja säädettyä seinään nähden suoraan asentamalla seinän yläsidepuusta ulospäin lauta. Se poistetaan myöhemmin.

6

Tolppiin (B) kiinnitetään etummai-nen yläsidepuu (A3). Nyt kulmatol-pat saadaan suoraan myös toiseen suuntaan nähden. Vinojäykiste pitää sen paikallaan. Tä-män jälkeen säädetään muut tolpat suoraan.

7

Kannattimet (C) kiinnitetään yläsidepuun (A2) ja tolppien(B) väliin. Ne asetetaan seinän yläsidepuun (A2) ja etummaisen sidepuuhun (A3) päälle ja kiinnitetään molempiin kulmalevyillä.

Kattorakenne

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Katto rakennetaan kannattimista ja palkeista, jotka sijoitetaan olemassa olevan katon sisään. Tämän vuoksi jou-dumme ensin poistamaan muutaman kattolevyn ja ruuvaamaan uudet palkit kiinni talon vanhoihin kattotuoleihin. Näiden väliin asetetaan tukikappaleet, jolloin syntyy rakennetta jäykistävä kolmio. Vapaasti seisovaa rakennusta rakennettaessa kattotuolit pitää kiin-nittää tolppiin tai toisen pitkän sivun yläsidepuuhun.

Työskentely varten rakennettiin alusta, jonka päällä voi seistä. Laudat hyödynnetään myöhemmin sisä-katossa eristeiden alla.

1

Alin kattolevyrivi poistetaan, jotta tulevasta katosta saadaan riittävän kalteva. Rakensimme kattokannattien päälle laudoista alustan, jonka päällä voi turvallisesti seistä ja työskennellä.

2

Kannattimien (C) päätyjen ja räystään väliin asennetaan uudet kattopalkit (D). Ne kiinnitetään talon kattotuoleihin 5 x 130 mm:n ruuveilla.

3

Uudet kattopalkit (D) asetetaan etummaisen yläsidepuun (A3) päälle ja kiinnitetään kannattimiin (C) kahdella tai kolmella 5 x 90 mm:n ruuvilla.

4

Palkkien (D) ja alla olevien kannattimien (C) väliin ruuvataan tukikappaleet (E). Ne ovat 25 x 100 mm:n lautoja, jotka kiinnitetään 5 x 60 mm:n ruuveilla kannattimiin ja palkkeihin.

5

Tolpat (B) asennetaan 60 cm:n välein. Tolpat kantavat sekä sisä-että ulkoverhoilun. Ikkunoiden tolppien asennukseen ei vielä ryhdytä.

6

Rakennuksen molempiin päätyi-hin rakennetaan päätykolmiot. Ne koostuvat päätypalkista (H), joka myötäilee kattopalkkeja, ja päätykannattimesta (H1), joka myötäilee kattokannattimien (H) linjaa.

7

Olemassa olevaa kattoa jatketaan uudella kattolevyllä. Se työnnetään vanhojen kattolevyjen alle. Kattolevyn etureunan alle asetetaan lauta ja palkkiin merkitään ruoteen paikka.

8

Palkkeihin (D) kiinnitetään ruoteet (J), joihin kattolevyt myöhemmin kiinnitetään. Tähän kohteeseen valittiin Decra-kattolevyt.

TÄRKEÄÄ! Ruoteiden jatkokset sovitetaan niin, että kunkin palkin päällä on vain 1 liitos.

9

Katon kaltevuus on sovitettu talon mukaan. Decra-levyjen minimikaltevuusvaatimus on 1:5. Ruoteet ovat vielä irrallaan, jotta kattorakenne näkyy paremmin.

Ikkunoiden asennus

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Kun asensimme pystytolpat (B), jätimme neljä tolppaa kiinnittämättä. Ne ruuva-taan nyt kiinni kahden ikkunakarmin sivuihin, jotka asennetaan rakennuksen pitkälle sivulle. Kun tolpat ovat paikal-laan, ja lyhennetty oikeaan pituuteen, ikkunat on helppo nostaa paikalleen niiden sivuille kiinnitettyine tolppineen.

Tämä on helpompi tapa kuin kiinnit-tää ensin ikkunoiden tolpat ja pitää sitten ikkunaa toisella kädellä ja ruuvata toisella kädellä.

Kun kaikki tolpat on kiinnitetty, koko rakennus verhoillaan tuulensuojalla. Se kiinnitetään hakasilla.

1

Ensin kiinnitetään neljä 10 mm:n kiilaa kummankin ikkunan kaikille sivuille. Niillä luodaan ikkunoiden ympärille tilaa saumausta varten.

2

Kiilojen päälle kiinnitetään tolppa (B). Sen toinen sivu myötäilee kiilan reunaa. Samat työvaiheet toistetaan ikkunan vastakkaisella sivulla.

3

Alasidepuuhun (A1) merkitään ikkunoiden sijainti (tolpat, sauma, ikkuna). Sen jälkeen asennetaan vankat kul-malevyt, joihin tolpat (B) voidaan kiinnittää.

4

Ikkuna kipataan tolppineen paikalleen kattopalkkien väliin. Rakenne säädetään vaateriin ja kiinni-tetään väliaikaisesti ruuvipuristimilla, kunnes se on ruuvattu kiinni.

5

Alhaalla tolpat (B) kiinnitetään sidepuuhun (A1) kulmalevyillä. Ylhäällä ne kiinnitetään pitkillä ruuveilla suoraan yläsidepuun (A3) läpi.

6

Nyt tuulensuojapaperi ja tuuletus-rimat (K) voidaan asentaa. Paperin päälle kiinnitetyt pystyrimat huolehtivat tuuletuksesta vaakaan asetettujen verhoilulautojen takana.

7

Ikkunat tiivistetään ulkopuo-lelta karmin ja tolpan välistä laajen-tuvalla saumanauhalla. Se kannattaa asentaa jo nyt, ennen kuin verhoilu-laudat on kiinnitetty.

Vanerilevyt kiinnitetään pystytolppiin ja vaakarimoihin. Ne jäykistävät rakennetta ja luovat samalla ruuvikelpoisen alustan kipsilevyjen taakse.

Jäykistä ilman reikänauhaa

Sisäseinät koostuvat vanerilevyistä, kip-silevyistä ja eristeistä.
Rakennusta jäykistetään vanerile-vyillä, sillä seinärakenteissa ei käytetä vinojäykisteitä. Levyt myös vahvistavat runkorakennetta.
Lisäksi vanereilla saadaan ”kiinnitys-ystävällinen” alusta kaikille seinille, jolloin erityisiä kipsilevytulppia ei tarvita, vaikka seinille ripustettaisiin aikanaan raskaita esineitä. Levyjen päälle kiinnitään höyrynsulku ja lopuksi palon etenemistä hidastavat kipsilevyt, jotka tasoitetaan ja maalataan.
Jos halutaan rakentaa ilman vanerile-vyjä ja niiden jäykistävää vaikutusta, rakennetta voidaan jäykistää joko rakentamalla laudoista kolmiot tolppien väliin muodostuvien neliöiden sisään. Tai rakennetta voi jäykistää yksinker-taisesti käyttämällä reikänauhaa, joka on vahvaa rei’itettyä teräsnauhaa. Se kiristetään ristiin kulmasta kulmaan niin kireälle vedolle kuin mahdollista.

Ikkunoiden asennus

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

1

Ikkunankarmin ja lautojen väli eristetään sisäpuolella mineraalivillalla. Eristeet saa helpoiten asennettua paikoilleen suorakulman avulla.

2

Mineraalivillan päälle tulee alusnauha, jolla saadaan saumalle pohja. Sitä ei saa painaa liian syvälle, vaan sen pitää jäädä juuri reunan sisäpuolelle.

3

Aluspaperin päälle puristetaan joustavaa saumamassaa. Sen tehtävänä on pitää lämmin ilma sisällä, jotta se ei livistä tiehensä kylmien eristeiden ja kondensoitumisen myötä.

Eristeet

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Nyt uusi eteinen eristetään, jotta siellä pärjää myös ilman talvivaatteita. Pysty-tolppien väliin mahtuu 95 mm eristettä ja lisäksi 45 mm eristettä vaakalautojen väliin. Näihin lautoihin kiinnitetään myöhemmin vaneri- ja kipsilevyt. Nyt eristeet saadaan kahteen kerrokseen, ja vältytään kylmäsilloilta niissä kohdissa, joissa vaakalaudat kiinnittyvät tolppiin.

Eristeiden pitää jäädä hieman puris-tukseen, mutta ne eivät saa painautua yhteen tai vaurioitua muulla tavoin. Tässä vaiheessa, ennen kuin kaikki rakenteet jäävät levyjen taakse, kannattaa pyytää sähköasentaja paikalle, jos kohteeseen halutaan vetää kaapeleita.

1

Kattokannattimien alle kiinnitetään laudat, kun tilaan on ensin mahdutettu mahdollisimman paljon eristeitä.

VINKKI: Sähköasentajan on asennettava kaapelit ennen eristeiden asennusta.

2

Eristeet asennetaan pystylautojen väliin. Leikkaa eristeet leveyteen niin, että leveydestä tulee 1-2 cm lautojen väliä suurempi, jotta eristeet jäävät asennet-taessa hieman puristuksiin.

3

Kun eristeet on asennettu tolppien väliin, tolppien päälle kiinnitetään 45 x 45 mm:n soirot. Näihin kiinnitetään sekä vaneri- että kipsilevyt.

4

Soirojen välit eristetään vielä 45 mm:llä mineraalivillaa. Jos haluat enemmän eristeitä, käytä 45 x 70 tai 45 x 90 mm:n soiroja. Kiinnittämällä soirot suoraan kulmaan pystytolppiin nähden estetään kylmäsiltojen muodostuminen.

Katto ja tiivistys

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Kattomateriaali on samaa kuin alkupe-räisessä talossa - Decra-levyä, joka on helppo asentaa, ja jotka eivät paina kovin paljon. Ne kiinnitetään soiroihin ja työstä selviää yksinkin ilman apulaista.

Lisärakennuksen ja katon välisessä kohdassa käytetään peiteprofiilia, joka tilattiin peltisepältä ja kiinnite-tään nyt. Päätykolmot katon alla ver-hoillaan samoilla verhoilulaudoilla kuin seinät, vaikka tässä asennamme ne pystyyn, koska talon päätykolmiois-sa on myös pystylaudoitus.

Tuulensuojalevyt kiinnitetään viimeiseksi ja verhoillaan profiileilla.

1

Päätykolmiot verhoillaan pystylau-doituksella. Työ aloitetaan talon katon reunasta ulospäin, jotta paneelit tulevat varmasti pystysuoraan. Tätä ennen koko rakennus on verhoiltu tuulensuojalevyillä ja tuuletusrimoilla.

2

Kahden katon liitoskohtaan naulataan peitelevy ennen viimeisten verhoilulautojen kiinnittämistä. Peitelevy takaa, että sadevesi ei valu kahden rakennuksen väliseen saumaan.

3

Katon ruoderimojen päälle asennetaan kattolevyt kerroksittain. Levyt työntyvät edellisen levyn alle ja limittyvät vasemmalla puolella olevan levyn kanssa. Näin ne asettuvat loviinsa.

4

Kattolevyt ruuvataan kiinni jokai-sen kattolevyn reunasta alla olevaan ruoderimaan. Ruuvit sijoitetaan noin 25 mm:n päähän levyn ”aallonharjasta” ja levyn tasoon, siis lähes vaakaan.

5

Päätykolmioiden yläpuolelle asennetaan tuulilaudat, kaksi soiroa yhdis-tettynä urin ja pontein. Tuulilautojen pääl-le tulevat kattolevyihin sopivat peitelistat.

Verhoilu

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Tästä tuulikaapista haluttiin tehdä rakenteeltaan suljettu. Verhoiluun käy-tettiin samoja lautoja kuin talon pääty-kolmioissa on käytetty.

Päätimme asentaa ensin verhoilu-laudat, ja vasta sitten pohjustaa ja maalata ne. Myös toisinpäin voi toimia eli pohjustaa ja maalata ensin - tämä on makuasia.

Verhoilulaudoiksi ei tarvitse valita kestopuuta, sillä sade ja lumituiskut valuvat lautoja pitkin eivätkä jää seiso-maan puun pinnalle. Laudat kannattaa kuitenkin pohjustaa laadukkaalla öljyllä tai puunsuojalla ennen maalaamista.

1

Sokkelin yläreunaan kiinnitetään väliaikaisesti vaakalista. Listan pitää olla vaaterissa, koska verhoilulaudat asennetaan sen mukaisesti.

2

Listan päälle tulevat verhoilulaudat. Ne kiinnitetään urilla ja ponteilla ja ruuvataan kiinni tuuletuslistoihin laudan alaosista, jotta seuraava lauta saadaan pontista helposti paikalleen.

3

Ikkunoiden reunoille asennetaan 7 mm:n kiilapalat, jotta verhoilu-lautojen ja karmin välinen rako pysyy yhdenmukaisena.

4

Räystään alle asetettavat laudat kiinnitetään yllä oleviin kattokannatti-miin. Lautojen väliin jätetään pieni rako.

5

Verhoilu alkaa olla valmis, enää puuttuu vain pari listaa sieltä täältä. Tämän jälkeen rakennus voidaan maalata. Maaliksi valitaan samanlainen maali kuin mitä talon päätykolmioiden maalaamiseen on aikanaan käytetty.

Materiaalit

45 x 95 mm lautaa:
• 2 alasidepuuta (A1)
• 1 seinän yläsidepuu (A2)
• 14 tolppaa (B)
• 8 kattokannatinta (C)
• 1 lyhyt päätykannatin (F)
• 2 päätykannatinta (H1)

45 x 45 mm lautoja:
• Vaakalaudat päädyssä (G)

45 x 145 mm rakennussahatavaraa:
• 8 kattopalkkia (D)
• 2 päätykattopalkkia (H)
• 1 etummainen yläsidepuu (A3)

25 x 100 mm sahatavaraa:
• 6 tukikappaletta (E)
• Paneelit sisäkattoa varten

34 x 70 mm raakalautaa:
• Kattoruoteet (J) kattolevyjä varten

25 x 50 mm höyläämätöntä listaa
• 17 tuuletusvälilistat (K) verhoilulautojen alle

25 x 125 mm höyläämätöntä lautaa:
• Noin 220 juoksumetriä verhoilulautoja

Lisäksi:
Decra-kattolevyjä, 13 mm kipsilevyjä, eristeet, alushuopaa, tuulensuojaa, höyrynsulku, ruuveja, kulmalevyjä,
laajentuvaa saumanauhaa, saumausmassaa, maalia yms.
sekä ovet ja ikkunat.

Vie aikaa

Tämä 10 m2:n rakennus vaati kahdelta mieheltä kaksi työn-täyteistä työviikkoa (+ maalaus ja sisustus).

Hinta

Noin 10 000 €

Vaikeusaste

Näin suuritöinen projekti vaatii kokemusta rakennustöistä. Työssä on hyvä olla kaksi henkilöä.

Piirustus

Näin lisä-eteinen syntyy

Näin rungon osat on koottu. Katon kaltevuus on sovitettu talon katto-kaltevuuden ja määräysten mukaan.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin