Lasi suojaa pääovella: Katettu sisäänkäynti

Ajatteletko, että lasista on vaikea rakentaa? Jos perehdyt tähän hankkeeseen, niin näet, että tehtävä ei ole vaikea. Kun puurunko on tehty oikein, lasit on helppo nostaa paikoilleen ja kiinnittää listoilla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
1.700 euroa

Sisäänkäynti on nyt “lasitettu” ja sekä pääovella että kellarinsuulla voi seistä sateelta suojassa.

Johdanto

Kun pääoven avaa, oven edessä on kuivaa ja suojaista. Portaiden ympärillä olevan muurin kosteusongelmia ei enää ole eikä talvella tarvitse kolata pääoven edustaa.

Siinä kolme hyvää perustetta sisäänkäynnin kattamiseksi. Esimerkin perhe päätti tehdä sisäänkäynnistä niin ison, että katos kattaa myös kellarinsuun.

Katos rakennetaan lasista, jotta taloon pääsee yhä paljon valoa. Rakentaminen on helppoa. Lasit tilattiin internetistä, mikä tuli lähes puolet edullisemmaksi kuin paikallisliikkeen antama tarjous.

Ainoa haaste lasista rakennettaessa on se, että puurunko pitää rakentaa hyvin tarkkaan, jotta se istuu lasiruutuihin. Tämä vaatii huolellista mittaamista ja hyviä merkintöjä. Vaihtoehtoisesti rungon voi rakentaa ensin ja tilata lasit vasta sitten, kun runko on valmis.

Ohjeet

01
Kiinnitä alajuoksu 7 Vaihe

Sisäänkäynnin sivulasit sijoitetaan suorakulmaiseen rakenteeseen. Työ aloite-taan alajuoksusta, joka tässä sijoitetaan valetun, yläpinnaltaan hieman kaartu-van kaiteen päälle. Alajuoksu sijoitetaan keskelle kaidetta, mutta sen voi asentaa myös ulommaksi. Tärkeintä on, että vaaka-alajuoksu asettuu täysin vaateriin ja pystytolpat tarkasti pystysuoraan.

Alajuoksu nostetaan hieman kaiteesta irti. Tähän käytetään muovisia korokepaloja, mutta bitumihuopapalat käyvät myös. Niiden tarkoituksena on, että betonista ei nouse kosteutta puiseen alajuoksuun. Alajuoksun alle laitetaan laajentuvaa saumanauhaa.

1

Valettu betonikaide kaartuu ylä-pinnasta. Uuden sisäänkäynnin rakenne sijoitetaan pyöristyksen korkeim-malle kohdalle.

2

Sisäänkäynnin alustan pitää olla täysin vaaterissa. Puurakenteiden alle laitetaan pienet muoviset korokepalat, jotta betonista ei nouse puuhun kosteutta.

3

Alajuoksu asetetaan paikalleen ja siihen merkitään, mihin pystytolpat sijoitetaan. Kaiteelle laskettuun alajuok-suun porataan koko pituudelle 8 mm reikiä. Näin nähdään, mihin kohtaan kaidetta on porattava reikiä.

4

Kaiteeseen porataan 8 mm reikiä ja niihin asetetaan ruuvitulpat. Koroke-palat laitetaan takaisin, kun reiät on porattu.

5

Alajuoksun alapintaan vedetään laajentuvaa saumanauhaa (Illmod ). Se asetetaan 5-10 mm päähän reunasta. Nauha varmistaa, että alajuoksuun ei pääse kosteutta.

6

Nyt alajuoksu voidaan ruuvata kiinni kaiteen päälle. Esimerkissä käytetään 8 x 120 mm ruuveja.

7

Alajuoksu myötäilee portaan kaltevuutta Jos sisäänkäynnin halutaan peittävän koko portaikon, kuten tässä, alajuoksu jatkuu valettua portaikon kaidetta pitkin alas ja se kiinnitetään samaan tapaan. Ennen kuin alajuoksun päät merkitään ja sahataan viistoon, niiden alle asetetaan korokepalat. Lopuksi alajuoksuun mer-kitään pystytolppien paikat.

Portaikon kulma on helppo siirtää alajuoksuun säätö-kulman avulla. Sen mukaan asennetaan myös katkaisu-/ jiirisahan kulma.

02
Pystytolpat 7 Vaihe

Alajuoksu on kiinnitetty ja vaaterissa. Nyt kiinnitetään pystytolpat ja niiden päälle asennettava yläjuoksu.

Puurungon ja lasiruudun välinen etäi-syys on kaikkialla (ylhäällä, alhaalla ja sivuilla) sama 0,5 cm, joten pystylaudat on asennettava hyvin tarkasti.

Pystylaudat mitataan ja sahataan ennen asennusta. Useimmat niistä tapitetaan kiinni alajuoksuun, jotta kiinnitysheloja ei jää näkyviin. Tolppia, jotka sijoittuvat alajuoksun päähän, ei aseteta juoksujen päälle ja tapiteta, vaan ne ruuvataan kiinni päädyistään.

Yläjuoksu ruuvataan myös kiinni tolppiin, mutta yläpuolelta.

1

Laudanpalasta tehdään ohjainpala 15 mm reikineen. Sitä käytetään tappien oikeaoppiseen sijoittamiseen sekä alajuoksuun että lautoihin. Reiät porataan kokonaan läpi.

2

Ohjainpala asetetaan alajuok-sulle merkintöjen mukaan. Alajuoksuun porataan kaksi tapitusreikää 15 mm puuporalla.

3

Samaa palaa käytetään pysty-tolppiin tehtäviin kahteen reikään. Jälleen käytetään 15 mm puuporaa. Loppuihin pystytolppiin porataan vastaavat reiät.

4

Tapit liimataan alajuoksuun PU-liimalla. Tappien pitää olla hieman ly-hyempiä kuin yhteen laskettu reikäsyvyys.

VINKKI: Jos työskentelee kuivassa säässä, tapin ympärillä olevaa puuta kannattaa kostuttaa. Näin PU-liima tepsii nopeammin.

5

Kahteen pystytolpan reikään sivellään PU-liimaa ja lauta liimataan alajuoksuun. Kostuta puuta tarvittaessa.

VINKKI: Yksityiskohta: Kuvassa alajuoksun ruuviliitokset katetaan. Ne jäävät pystytolppien alle piiloon.

6

Yläjuoksu asennetaan paikalleen. Tarkista, että tolpat ovat tarkasti pysty-suorassa ennen kuin kiinnität ne ylhäältä kahdella 6 x 120 mm ruuvilla. Tarkista, että kulmat ovat varmasti 90°. Jos näin ei ole, jossakin kohdassa on mitattu väärin.

7

Yläjuoksua pidennetään
Yläjuoksuna on lauta. Esimerkissä juoksu on niin pitkä, että se joudutaan kokoa-maan kahdesta laudasta. Kaksi lautaa päätettiin liittää yhteen tavallisella loviliitoksella, joka ruuvataan yhteen. Näin syntyy vahvempi liitos kuin jos olisimme vain koonneet lautojen päät pystylauto-jen kohdalle ja ruuvanneet kiinni.

Loviliitos on vahva. Jos lovet lisäksi liimaa yhteen PU-liimalla, syntyy liitos, joka on puuta vankempi.

03
Kiinnitä seinäpalkki 3 Vaihe

Nyt seinään kiinnitetään vaakapalkki, jotta siihen voidaan myöhemmin asentaa kattokannattimet yhdistävä palkki. Palkin pitää olla suoraan pystytolppien päällä. Tämän vuoksi seinäpalkki asetetaan alajuoksulle ja siihen merkitään, mihin pystytolpat sijoittuvat. Mittaukset ja merkinnät on helpompi tehdä nyt, kun seinäpalkkia ei vielä ole kiinnitetty.

Ennen kuin seinäpalkki voidaan kiin-nittää, siihen pitää sahata lovet kohtaan, johon kannattimet asetetaan.

1

Seinäpalkkia pidetään alajuoksua ja pystytolppia vasten. Palkki kiristetään paikalleen ruuvipuristimilla. Tämä jälkeen seinäpalkkiin merkitään pystytolppien paikat (kannattimien paikat).

2

Palkkiin tehtävän loven syvyys on 1/3 seinäpalkista. Esimerkissä tämä merkitsee 4 cm syvyyttä. Lovi merkitään ja sahataan pisto- tai käsisahalla ja siistitään taltalla.

3

Palkki kiinnitetään. Esiporaa 8 mm puuporalla ennen kuin poraat 8 mm reiät seinään. Työnnä reikiin pultit ja kiinnitä palkki 8 x 120 mm ruuveilla.

VINKKI: Laita palkin alle bitumipala, jotta seinästä ei pääse kosteutta palkkiin.

04
Asenna kannattimet 8 Vaihe

Kannattimet sijoitetaan suoraan pysty-tolppien päälle, sillä ilmeestä tulee rau-hallisin, kun rakenteen linjat jatkuvat samansuuntaisina. Samasta syystä rakenteessa käytetään myös samaa puutavarakokoa kauttaaltaan.

Kannattimien molempiin päihin tehdään loviliitokset. Näin ei tarvita kulmarautoja. Seinäpalkkiin tehdään lovi, joka on 4 cm syvä, samanlainen kuin seinätolppiinkin tehtiin. Yläjuok-suun käytetään laudanpätkää merkkien tekemiseen. Näin lovesta tulee 45 mm syvä. Kaikki liitokset kiinnitetään ruuveilla yläpuolelta.

1

Ensimmäinen kannatin asetetaan paikalleen loveen. Seinän suuntai-nen sahauslinja merkitään suorakulmaimella. Näin kulma voidaan merkitä ennen kuin kannatin sahataan. Muiden kannatti-mien päädyt sahataan samaan kulmaan.

2

Kaikki kannattimet sahataan mittaan. Viistoon sahauksen ansiosta kaikki kannattimet saadaan tiiviisti ja seinän myötäisesti kiinni seinäpalkkiin.

3

Ensimmäinen kannatin asetetaan uudestaan paikalleen niin, että lovea varten voidaan ottaa mitta. Loven pitää olla 4 cm syvä.

4

Myös kannattimen toiseen päähän tehdään merkintä lovea varten. Yläjuoksuun tehtäviin merkin-töihin käytetään laudan pätkää. Näin lovesta tulee varmasti 45 mm syvä.

5

Nyt lovet voidaan sahata molempiin päätyihin. Kun ensimmäinen kannatin on sahattu, sitä voidaan käyttää mallina muiden kannattimien sahaamiseen.

6

Kannattimet asetetaan paikoilleen ja ruuvataan kiinni. 6 x 120 mm ruuvit kiinnitetään yläpuolelta. Esimerkissä ei käytetä naulauslevyjä.

7

Vastakkaisessa päässä -yläjuoksun kohdalla - käytetään 6 x 120 mm ruuveja, jotka nekin kiinni-tetään yläpuolelta. Kannatin peittää ylä-juoksun ja pystytolpan välisen sauman.

8

Kun kannattimet asetetaan paikoilleen, rakenteesta tulee vakaa, ja valmiin sisään-käynnin ilme alkaa hahmottua.

05
Katon lasitus 4 Vaihe

Lasiruudut tilattiin hankkeen alussa. Näin voitiin tehdä, sillä mitat oli otettu erityisen huolellisesti ja rakenteesta oli piirretty työluonnos. Lasiruutujen asennus aloitetaan katon turvalasista.

Ensin koko rakenne ja kaikki lasien ympärille tulevat listat pohjustetaan ja maalataan. Sen jälkeen lasilistat kiinnitetään kannattimiin. Lasiruudut asetetaan myöhemmin listojen päälle.

Kahden lasin väliin kiinnitetään alumiinilista. Se varustetaan alapuolelta tiivisteellä. Näin jokainen lasiruutu jää samalla tavalla puristuksiin kahden tiivisteen väliin.

1

Koko rakenne pohjustetaan ja maalataan. Esimerkissä puu käsitellään pohjustusöljyllä ja kerroksella täyspeittävää puunsuojaa.

2

Lasiruutuja paikoillaan pitävään alumiinilistaan kiinnitetään 2 x 8 mm tiiviste kumpaankin reu-naan. Tätä ennen listaan on porattu reiät 6 mm metalliporalla.

3

Kaikkien kannattimien ylä-pintaan kiinnitetään kaksi tiivistenauhaa - yksi kumpaankin reunaan. Tiiviste on kumia ja takapin-naltaan itsestään tarttuvaa.

4

Lasit asetetaan tiivistenauhoille. Kahden ruudun välisen etäisyyden pitää olla tarpeeksi suuri, jotta väliin mahtuu 5 mm ruuvi. Alumiinilistat kiinnitetään lasien päälle, jotka nyt tulevat puristuksiin tiivisteiden väliin.

06
Sivulasit 4 Vaihe

Sivulasit asetetaan kahden listasarjan väliin. Ensin asennetaan 21 x 42 mm lasilista alareunaan. Yläreunaan ja sivuille asennetaan 15 x 21 mm lasilistat.

Lasiruutujen “stoppareina” toimivien lasilistojen päälle painetaan kumitiivis-teet koko matkalle.

Alareunaan, tiiviisti lasilistaa vasten, asennetaan korokepalat, jotta lasiruudut eivät lepää rakenteen päällä. Näin lasi-ruudut voidaan asettaa paikoilleen.

Lasiruudut kiinnitetään asentamalla vielä yksi lasilistasarja. Sivujen lasi-listat eivät saa yhtyä tiiviisti alareunan lasilistaan, vaan niiden väliin pitää jäädä pieni tuuletusrako.

1

Ylä- ja alareunaan kiinnitetään leveä lasilista. Tämän jälkeen sivuille voidaan kiinnittää 15 x 21 mm lasilistat. Kaikki lasilistat kiinnitetään 25 mm:n etäi-syydelle reunasta 3,2 x 40 lasilistaruuveilla.

2

Tiiviste kiinnitetään lasilistan ympärille koko matkalle. Se asennetaan tiiviisti ikkuna-aukon reunaan.

3

Ennen kuin lasiruudut asennetaan, niiden alle laitetaan muo-viset korokepalat. Paloilla voidaan tasata pieniä epätasaisuuksia tai vinouksia.

4

Nyt asennetaan toinen listasarja, se, joka pitää lasiruudun paikoillaan. Kiinnitettäessä ulompia lasillistoja 3,2 x 40 mm lasilistaruuveilla, on mukana hyvä olla apulainen, joka pitää ruudusta kiinni.

Materiaalit

Lasi:
• 6 mm laminoitu lasi (kattoon)
• 5 mm lasi (sivuihin)

Puu:
• 45 x 120 mm lautoja
• 15 x 21 mm asennuslista/sivulasilista
• 21 x 42 mm asennuslista (alareunaan)
• 21 x 42 mm alalasilista
• 14 mm tappeja

Lisäksi:
• 4 x 45 mm alumiinilista
• 2 x 8 mm tiivistenauhaa
• 20 x 22 mm laajentuvaa saumanauhaa (Illmod)
• PU-liimaa ja muovisia korokepaloja
• 3,2 x 40 mm lasilistaruuveja, 5 x 40, 6 x 120 ja 8 x 120 mm ruostumattomia ruuveja
• Pohjustusöljyä ja puunsuoja-ainetta

Vie aikaa

3-4 työpäivää (sis. öljyn ja maalin kuivumisajan)

Hinta

Esimerkkihanke maksoi noin 1 700 € (24 lasilla).

Vaikeusaste

Puurunko on tehtävä tarkasti. Lasin käsittely on raskasta, mutta ei vaikeaa.

Piirustus

Koko runko on rakennettu samasta materiaalista: 45 x 120 mm laudasta. Vain lasiruutujen ympärille kiinnitetyt listat poikkeavat tästä koosta.

Vinkit & niksit

Laminoitu lasi toimii turvalasina

Sisäänkäynnin katon pitäisi olla turvalasia, joka ei sirpaloidu, jos se rikkoutuu. Esimerkissä käytetään 6 mm laminoitua lasia. Se koostuu kolmesta kerroksesta: 3 mm lasia, kirkas 0,38 mm kalvo ja toiset 3 mm lasia. Koska lasit on liimattu kalvon molemmin puolin, koko rakenne toimii kuten turvalasi.

Laminoidussa lasissa on kolme kerrosta. Koska kaksi lasia on liimattu yhteen keskellä olevan kalvon kanssa, lasi ei sirpa-loidu, vaikka se rikkoutuisi.

Vesi pois rappusilta

Kaikki katon lasiruudut asennetaan niin, että lasit työntyvät 15 mm kannattimien yli. Näin lasin pää-hän syntyy tippanokka, joka käytännössä johtaa veden kokonaan pois portailta. Vain yhtäaikaisella pohjoistuulella ja sateella vesi pääsee piiskaamaan sivulaseja ja portaikon seinää.

Alumiiniprofiili ruuvataan kiinni kannattimeen, jotta se pitää lasin paikallaan. Lasi on puristuksissa kahden tiivis-teen välissä. Tiivisteet on asennettu kannattimen päälle ja alumiinilistan alle.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pääovi