Rakenna itse liukuovi vinon katon alle

Voit jakaa ison huoneen kahtia ovella, liukuovipaketilla ja parilla MDF-levyllä. Tässä näytetään, miten se tehdään.

Johdanto

Eräissä vanhoissa rakennuksissa toisen kerroksen huonetila on usein normaalia huonekorkeutta matalampaa ja vielä vinon katon rajaamaa tilaa. Se rajoittaa aika tavalla huoneen sisustamista ja käyttömahdollisuuksia.

Mallikohteessa yläkerran tila oli vain 30 m2 kokoinen. Sitä kavensivat laidoilta katon vinot osat.

Huonetilan halki nousi vinoon muu-rattu savupiippu, josta lähimpään sei-nään jatkui pätkä väliseinää. Tuo vaati-maton seinä ei kuitenkaan riittänyt ja-kamaan tilaa tehokkaasti kahtia.

Lähtöajatuksena oli jakaa tila tuon savupiipun kohdalta, joka jo itsessään toimi osittaisena tilanjakajana. Tilan ja-kaminen tapahtuisi yksinkertaisesti jat-kamalla väliseinää savupiipun toisellekin puolelle, jolloin lähes avoimesta ul-lakkotilasta tulisi kaksi huonetta.

Vinot kattopinnat asettavat omat ra-joituksensa huonetilan käytölle. Liuku-ovi on käytännöllinen tilanjakoratkaisu. Se ei vie tilaa lattialta juuri lainkaan ei-kä se tarvitse tilaa avautumissuunnas-sa. Uuteen väliseinään saa helposti teh-tyä liukuoven vaatiman kotelon, jonne ovi avattaessa liukuu. Tuloksena on erit-täin tyylikäs ja auki ollessaan lähes nä-kymätön ovi.

Uusiin huoneisiin haluttiin myös lisää hyllytilaa. Hyllyt tehtiin väliseinään. Myös näiden hyllyjen teko-ohjeet ovat jäljempänä tässä artikkelissa.

Aikaisemmin vain vinoon muurattu tiilihormi erotti lastenhuoneen vanhempien makuutilasta.

Liukuovea voi pitää vähän raollaan, jos lapsi ei ole vielä tottu-nut nukkumaan yksin. Siitä tavasta tosin pitää pyrkiä pian eroon.

Ohjeet

01
Seinän ja oven paikka ja mitat 2 Vaihe

Remonttikohde on vanha, jyrkkäkattoi-nen talo. Kattokannattimet olivat hyvin karkeaa tavaraa, joissa oli huomattavia vinouksia ja epätasaisuuksia. Kattopin-nan levyttäminen olisi vaatinut paljon kiilaamista, ettei siitä tullut kohtuuttoman epätasainen.

Väliseinän tarkan kulman selvittämi-nen on tärkeää. Seinä ei sovi tarkasti si-tä rajoittaviin pintoihin, jos niissä on huomattavia epätasaisuuksia.

Lastulevyllä verhottava väliseinä läh-tee savupiipusta kohti vastapäistä sei-nää. Hormin ja palava-aineisen raken-nusmateriaalin väliin pitää sijoittaa määräysten mukainen paloeriste.

1

Kattopinnan suoruus tarkistetaan oikolaudalla ennen kuin pintaan kiinnitettävä uusi verhouslevy mitataan ja sahataan. Uusi verhouslevy asennetaan vain pinnan oikaisemisen takia.

2

Oven peitekotelon pään pystysuunta tarkistetaan vesivaa’alla ja suoralla laudalla. Ensin määritetään oven paras mahdollinen sijoituspaikka katon ja savupiipun suhteen.

02
Liukuoven ripustaminen 8 Vaihe

Liukuoven kisko kiinnitetään tukevaan rimaan. Rima kiinnitetään puolestaan sopivalle korkeudelle katosta. Kisko on asennettava korkealle, mutta ei sitä kannata kattoon kiinnittää, jos se on normaalilla huonekorkeudella.

Kannatinriman ja palkkien vastakkaiset lovet tehdään (jos tarpeen) sahalla ja taltalla. Palkkeja varotaan heiken-tämästä tekemällä niihin syviä lovia.

Liukuovea ohjaa alhaalla lattiaan kiinnitetty ohjainnasta. Oven lopullisen paikan määrittely jätetään mahdollisim-man myöhäiseen vaiheeseen. Ennen sitä keskitytään seinien vinouksien oikaisemiseen ja väliseinän asentamiseen.

1

Kattopalkkiin tehdään lovea oven liukukis-kon kannatinrimaa varten. Palkkiin merkitään ensin noin puolet listan paksuudesta ja lovi taltataan. Tällaisten lovien tekoa alkuperäisiin runko rakenteisiin pitää kyllä välttää.

2

Kannatinriman päät sahataan vinoiksi asennuspaikan mukaan ja se kiinnitetään palkkeihin 80 mm ruuveilla. Mallikohteessa ei ole tilaa pitää porakonetta normaaliasennossa, joten avuksi otettiin kulmavaihde.

3

Liukuoven kiskon päätkin katkaistaan sen asennuspaikan rajapintojen mukaisiin kulmiin. Kiskon päät on sovitettava vinokattoa ja savu-piippuseinää vasten. Kisko katkaistaan rautasahalla ja sahauspurseet poistetaan viilalla.

4

Liukukisko (alaspäin avautuva kouru) ruuvataan kannatinrimaan. Kiinnitys tehtiin varmuuden vuoksi uppokantaisilla ruuveilla, jotta ruuvinkannat eivät varmasti jää oven kannatinpyörien tielle oven liikkuessa.

5

Ovea lyhennetään (tarvittaessa) pyörö-sahalla sekä ylä- että alapäästä, jotta se säilyy mahdollisimman kauniina ja suhteiltaan tasapainoisena. Mallityökohteessa ovea oli lyhennettävä matalan tilan takia.

6

Kattoa vasten tuleva oven kulma sahataan vinoksi, jotta ovi sulkeutuu tiiviisti. Reuna vahvistetaan listalla, joka kiinnitetään liimalla ja ruuveilla ovikehikkoon. Lista lujittaa viisteen teon takia heikentynyttä ovea.

7

Oven yläsyrjään kiinnitetään ripustus-helat (B). Etäisyyden on oltava 18 % oven leveydestä helan keskeltä oven syrjään eli 0,18 x 850 = 153 mm. Kiinnitys tehdään kuitenkin valitun pyörästön ohjeen mukaan.

8

Oven asento säädetään. Etäisyys lattiasta säädetään ripustushelaan pujotettavilla ruuveilla. Samalla ovi säädetään pystysuoraan. Viimeiseksi kiristetään kannatinruuvien vastamutterit.

03
Oven asennus 2 Vaihe

Ovi on ripustettu kiskoille ja säädetty pystysuoraan. Jäljellä on pysäyttimen ja ohjainnastan asennus. Yleensä pysäytin kiinnitetään kohtaan, jossa se estää oven putoamisen vahingossa pois kiskolta. Mallityössä kiskon toinen pää on sivu-seinää vasten, mutta pysäytin estää työntämästä ovea liian pitkälle kotelon sisään. Eri asennusvaihtoehdoissa voi-daan tarvita pysäyttimiä eri ja molem-piinkin suuntiin.

Ohjainnasta kiinnitetään lattiaan avautumispuolen laitaan, jossa se ohjaa ovea koko matkan mutta ei ole liikaa tiellä. Nasta kulkee oven alasyrjän uras-sa. Nasta estää ovea heilumasta ja kol-hiintumasta kotelon laitoja vasten.

1

Pysäyttimen (C) paikka on siinä, missä se pysäyttää oven kotelon reunan kanssa samaan tasoon. Eri asennuksissa pysäyttimiä tarvitaan eri paikoissa.

2

Ohjainnasta kiinnitetään lattiaan koh-taan, jossa se pitää oven linjassa koko sen kulkualueella eikä ole tiellä ovesta kuljet-taessa. Ohjaimen ylös pistävälle harjalle sahataan tai jyrsitään ura oven alasyrjään.

04
Oven kotelo ja viimeistely 6 Vaihe

Liukuovi on järkevää koteloida, jotta lapset eivät jättäisi sormiaan puristuk-siin. Kotelon tekoon tarvitaan muutama lista ja 15 tai 18 mm lastulevyä. Yleensä kotelosta tehdään oven kokoinen, mutta mallityössä sillä peitettiin saman tien savupiipun pintakin. Siitä syystä kote-lon leveydeksi tuli mallikohteessa 120 cm ja korkeudeksi 195 cm.

Levyn pinnan epätasaisuudet ja sau-mat kitattiin ja hiottiin. Kiinteitä pintoja (seinä, katto) vasten jäävät saumat tii-vistettiin akryylimassalla. Kotelon pinta ja ovi maalattiin lopuksi valkoisiksi. Jo pelkän erottuvuuden vuoksi ovi kannattaisi kyllä maalata jollakin värillä.

1

Rima- ja listarungolle kootaan kehikko, johon lastulevypinnat kiinnitetään ruuveilla tai viimeistely naulamella. Kehikon kulmat tuettiin naulauskulma levyillä, jotka kiinnitettiin kuudella 30 mm ja neljällä 100 mm ruuvilla.

2

Vinoa savupiippua vasten tuleva kotelon osa on tehty kahdesta suorakulmaisesti toisiaan vasten asetetusta levypalasta. Levyt on sahattu savupiipun kulmaan ja kiinnitetty naulauskulmalevyillä.

3

Kotelon etuseinä on tehty kahdesta lastulevynpalasta. Levyt on kiinnitetty saumakohdasta ruuveilla samaan 19 x 75 mm listaan. Tukilista saisi olla selvästi vankempi, mutta tässä tapauksessa tilaa on vähän.

4

Levyjen sauma kitataan ja hiotaan sileäksi ensimmäisen pohjamaalauksen jälkeen. Tämän jälkeen päälle tulee toinen kerros pohjamaalia ennen pintamaalausta. Pintamaaliksi sopii remonttimaali.

5

Ohuesta lastulevystä tai kuitulevystä sahataan suikale, jolla peitetään oviaukon yläosa. Sen taakse jäävät liukukisko, pyörästöt ja kannatinrakenteet.

6

Halkeamat ja kolot täytetään valkoisella (jos valkoinen pintamaali) saumamassalla. Massaksi sopii akryylimassa, jonka voi maalata. Akryylimassa itsessään kestää vähäiset elämiset mutta ei maalikalvo sen pinnassa.

05
Vinokaton alla on tilaa hyllyköllekin 2 Vaihe

Vinokaton alustilaan voi tehdä myös hyl-lyköt, jotka ovat osa tilaa jakavaa seinää. Mallikohteessa hyllykön osat tilattiin valmiiksi sahattuina. Se on kyllä vaarallinen ratkaisu siksi, että mitat täytyy ottaa oi-kein ja erittäin tarkasti.

Ruuvikiinnityksiä tehtäessä kannattaa olla tarkkana. Lastulevy saattaa murtua, jos sen reunaan tai syrjään lähelle toisi- aan kierretään paljon paksuja ruuveja. Kun ruuvit kierretään noin 10 cm pää-hän toisistaan eikä noin 5 cm lähemmäs levyn reunoja, levy kyllä pysyy ehjänä. Ruuvien pitää olla ohuita yleisruuveja. Muussa tapauksessa niille pitää porata esireiät. Si leää pintaa haluttaessa ruu-vienkantojen kolot kitataan ja hiotaan. Liitokset vahvistetaan aina puuliimalla.

1

Hyllykkö kiinnitetään lattiaan, kun se on koottu. Muuta kiinnitystä ei tarvita. Näin on muodostunut vankka seinä.

2

Oven vastelista kiinnitettiin ruuveilla hyllykön seinään. Vastelistaan voi asentaa oven salvan tai lukon vastakappaleen.

Materiaalit

LIUKUOVI

• ovi, mallityössä 850 x 2060 mm
• liukuovisarja
– 2 pyörästöä (A)
– 2 kannatinhelaa (B)
– 1 pysäytin (C)
– 1 ohjainnasta (D)
– 1 kisko (E)
• vedin, kahva
• salpa tai lukko

PEITEKOTELO

• 18 mm lastulevyä
• 4 naulauskulmalevyä kiinnityksiin

VÄLISEINÄ JA OVIKEHIKKO

• 6 mm kuitu- tai MDF-levyä
• 18 mm lastulevyä

LISÄKSI
• puuliimaa
• 35, 65 ja 80 mm yleisruuveja, pienimpien tilalle mahd. nauloja
• 30 mm nauloja
• pohjamaalia
• kaluste- tai remonttimaalia
• saumamassaa

Hinta

Noin 250 euroa.

Piirustus

Oven liukumekanismi

Liukuoven pyörästöjä ja liukukiskoja saa hyvin varustetuista rautakaupoista ja eri-koisliikkeistä (keltaiset sivut, internet). Liu-kuovien mekanismeja myydään paketteina kiskoineen ja ohjainnastoineen sekä erilli-sinä osina.

Liukuoven tekoon tarvitaan kourukisko, pysäyttimet, pyörästöt ja ripustushelat sekä ohjainnasta alasivun pitämiseen suunnassa.

Oven yläsyrjään kiin-nitetään kaksi kanna-tinhelaa (B), joihin ripustetaan pyörät (A). Pyö-rästöt liikkuvat poikki-leikkaukseltaan U-muotoisessa kourussa (E). Kouru peitetään levyillä. Liukuoven alapäätä ohjaa ja pitää linjassa lattiaan kiinnitetty ohjainnasta (D).

Oven liukumekanismi

Ensin kootaan kehikko

Ruuviliitokset vahvistetaan liimalla ja taustalevy naulataan kiinni. Hyllyt asennetaan viimeisinä. Liukuovi sulkeutuu kehikon ulkopinnalle kiinnitettyä vastelistaa vasten.

Vastelista tehdään 18 mm lastulevystä, koko 50 x 1700 mm. Sen kumpaankin syrjään kiinnitetään liimalla ja pikkunauloilla 15 x 45 mm listat. Kourumainen vastelista maalataan ja kiinnitetään hyllykön sivuun.

Ensin kootaan kehikko

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Liukuovet