Reikä taivaalle

Muutos on melkoinen, kun teemme kattoon reiän ja tuomme taivaan valon kaukosäädettävän kattoikkunan kautta pimeään kylpyhuoneeseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 påïvää
Hinta
1.200 euroa

Johdanto

Päivänvaloa ei koskaan ole kotona liikaa, ja kattoikkuna tarjoaa 20 % enemmän valoa kuin seinäikkuna. Me muutamme pimeähkön kylpyhuoneen valoisaksi ja houkuttelevaksi tilaksi isoilla valkoisilla laatoilla, kattomaalilla
ja isolla kattoikkunalla.

Ikkuna-aukon teko voi tuntua pelottavalta työkohteelta, ja yleensä tulee mietityksi parikin kertaa, ennen kuin kattoon sahaa aukon. Nykyaikaiset kattoikkunat ovat kuitenkin niin pitkälle kehitettyjä, että ohjeidemme avulla osaat asentaa ikkunan tiiviisti kattoosi – tässä tapauksessa huopakattoon – niin, että sade- ja sulamisvedet valuvat kouruihin.

Jopa tämän kaltaiseen varsin tasaiseen huopakattoon voi hyvin asentaa kattoikkunan, eikä hanke vaadi hankalia työkaluja tai pitkää koulutusta. Riittää, kun varaat muutaman päivän aikaa ja huolehdit aukon sulkemisesta siististi ja tiiviisti myös sisäkaton puolelta.

Asennamme Veluxin kattoikkunan, jotta ikkunan voi avata ja huoneeseen saadaan valon lisäksi myös paljon raitista ilmaa.

Ennen
Vanhaan kylpyhuoneeseen tuotiin päivänvaloa suihkutilan kattoikkunan kautta.

Jalkeen
Uusi, vaaleaksi laatoitettu ja maalattu kylpyhuone kylpee päivänvalossa, jota uusi, sisältä ohjattava kattoikkuna tarjoaa.

Ohjeet

01
Aukko välipohjaan 3 Vaihe

Kattoikkunan paikkaa mietit-täessä on harkittava muuta-kin kuin vain pa rasta paikkaa - nimittäin välipohjapalkkeja. Niiden sijainnin voi usein näh dä ulkoräystäältä. Sahaamme välipohjaan kui-tenkin ensin pienen reiän keskelle ikkunalle tarkoitet-tua kenttää ja tarkistamme, että paikka on hyvä.

Leikkaamme kovalevystä ikkunan kokoisen levyn (600 x 900 mm) ja sovitamme sitä kattoon paikkaa valittaessa.

1

Alustava paikka merkitään ruuvaamalla koe levy kattoon seinän suuntai sesti. Levyn reunoja pitkin piirretään vii va ja koelevy poistetaan jälleen.

2

Välipohjan rakenne tarkistetaan pienestä reiäs-tä. Poraamme 10 mm:n reiän ja leikkaamme sen auki pistosahal-la nähdäksemme, sijoittuvatko välipohjan rakenteet paneelika-ton takana siten kuin oletamme.

3

Aukkoa laajennetaan ja eristeet poistetaan. Pysymme 20 mm oletetun loppusijoituspaikan sisäpuolel-la, jotta voimme tarvittaessa oikaista kohtaa, kun ikkuna on kiinnitetty kattoon.

02
Reikä sahataan katon läpi 6 Vaihe

Ikkunan mukana tulee katta-vat asennusohjeet. Lue ne huolellisesti, ennen kuin ryh-dyt työhön. Niistä selviää myös ikkunan asennus toisen tyyppisiin kattoihin.

Poraamme katon läpi ala-puolelta ikkunan kahden ensimmäisen kulman koh-dalta. Näiden kahden reiän perusteella sahaamme katon läpi yläpuolelta. Varaa tar-peeksi veitsenteriä, sillä on kovaa leikata useamman kat-tohuopakerroksen läpi.

1

Poraamme kahden kulman reiät suorassa kulm assa katon läpi läheltä palk-keja, jotta aukko sijoittuu niiden linjaan. Jätä palkkiin niin paljon etäisyyttä, että ikkunan listoil le ja sivuille on myöhemmin tilaa.

2

Huopa leikataan kahden reiän väliseltä matkalta. Ohjaimena on vesivaaka ja se ase tetaan sille puolelle viiltoa, jol le huopa jätetään. Näin lipsahtava veitsi osuu muutenkin poistettavan huovan puolelle.

3

Kolme muuta sivua leikataan. Käytämme samaa levyä, jota käytimme sisäpuolella ikkunan sijainnin merkitsemiseen - se on mitto-jen mukainen, ja kulmista saa-daan automaattisesti suorat.

4

Neljän viillon sisään jäävä kattohuopa poistetaan. Huopa on vanhaa, ja sitä on kolme kerrosta, joten kaikkien kerrosten leikkaaminen ja poistaminen vie aikaa. Sorkka-raudasta on paljon apua.

5

Laudoitus sahataan auki pistosahalla. Leikkaam me jälleen pari sentti-metriä reunojen sisäpuolelta, jotta korjaamisvaraa jää edelleen muutama senttimetri. Valmis aukkokoko on 61 x 91 cm.

6

Näin valo pääsee sisään. Sahaam me ensin hieman viivo-jen sisäpuolelta, jotta aukon kokoa voidaan lopuksi oikaista.

03
Kattoikkuna kiinnitetään 8 Vaihe

Ikkuna kannattaa asentaa tar kasti huoneen seinän lin ­ jaan, sillä aukon ja seinän vä­ linen vinous näkyy selvästi.

Sen lisäksi, että ikkuna on saatava oikeaan asentoon lähimpään seinään nähden, sen ylä­ ja alakarmin on myös oltava täysin vaakasuo­ rassa. Jos katto on hieman vino, joudut ehkä kiilaamaan karmia esim. huopapalalla tai muovivälikkeillä, kunnes kiin nität ikkunan.

1

Ikkuna oikaistaan huoneen seinän mukaan. Me asennamme ikkunan aukon päälle ja varmistamme vesi­ vaa’alla ja nivelmitalla, että ikku na on seinien linjassa.

2

Kattohuopaa leikataan jälleen, tällä kertaa ikku­ nan reunoja myöten. Jos huopa on täysin tasainen, voit ohittaa tämän työvaiheen ja asettaa karmin huopaa vasten.

3

Laudat otetaan esille sen vuoksi, että ikkuna voi daan asentaa suoraan lau­ doi tukselle, sillä tässä huo vas sa on niin monta saumaa ja limi­ tys tä, että karmia ei muulla ta­ voin saada asennettua vakaasti.

4

Laudat katkaistaan 8 cm:n päästä huovan reunasta, jotta suojapellityk­ selle jää hyvin tilaa.

VINKKI: Jos lautojen päästä on pitkä matka palkkiin, ruuvaa lauta koko päätyrivin alle.

5

Vanha kattohuopa kiinnitetään. Aukon ympärillä on usein joitakin irrallaan olevia huopapaloja, ja ne liimataan kiinni lautoihin bitumimassalla.

6

Ikkuna asennetaan. Se oikaistaan alla olevan huo­ neen seinien linjaan ja ylä­ ja alakarmis taan vaateriin. Jos ikku­ na ei ole linjassa, kiilaa se huopa­ paloilla tai muovivälikkeillä.

7

Ikkuna kiinnitetään sen mukana tulleilla ruuveilla. Esiporaa ensin muovikarmiin 4,5 mm:n poralla.

8

Monen vaiheen jälkeen katto­ huopaan ja laudoituk seen on leikattu lopullinen aukko, joka nyt suljetaan ikkunalla.

04
Ikkunan ja huo­ van väli suljetaan 8 Vaihe

Ikkuna on kiinnitetty kat­ toon, ja nyt on varmistettava, että sen sisään ei pääse vettä sateena tai lumena.

Tiivistys toteutetaan tah­ mealla tiivistemassalla, kat­ tohuovalla ja profiililistoilla.

Tekniikkana on työsken­ nellä alhaalta ylöspäin, jotta sadevesi valuu koko ajan oi­ keaan suuntaan rakenteista pois ­ ja liimaamalla osat yh­ teen huomioiden mah dolli­ simman hyvin, että vesi pai­ nautuu joskus myös ylöspäin.

1

Karmit puhdistetaan puh distusliinalla tai muulla rasvaa poistavalla kankaalla, jot ta liima tarttuu kunnolla.

VINKKI: Puhdista karmi, en­ nen kuin leikkaat kattohuo van, jotta se ehtii kuivua tällä välin.

2

Uudet huopapalat leika­ taan terävällä veitsellä, kts. ohjeet. Tukeudu käsisahaan tai suorakulmaan niin, että saat pa­ lois ta täysin suorakulmai set. Näyt tää ehkä hienostelulta, mutta myös siis siisteimmältä.

3

Huovan ja ikkunan välinen rako suljetaan erittäin hyvin tarttuvalla bitumi massalla. Tässä kohdassa piilee suurin riski veden pääsemisestä rakenteisiin.

4

Viimeiset huopapalan viillot tehdään asennus­ paikalla. Aseta huopa oikealle paikalleen ja leikkaa se ikkunan kulman mukaan. Nyt veitsen on syytä olla erityisen terävä. Aloita alimmasta palasta.

5

Purista huopapalan yläreunan päälle vana bitumimassaa. Kyseessä on se osa huopalasta, joka asetetaan ikkunakarmin päälle.

6

Aseta huopapala ikkunan reunaa vasten ja paina se hyvin kiinni, jotta se istuu tiiviisti karmia vasten koko pituudeltaan.

7

Kappaleen toinen puo­ li kas liimataan kiinni. Nosta sitä ja purista myös sen päälle bitumimassaa ja paina lujasti paikoilleen. Kiinnitä sitten sivupalat ja lopuksi ylähuopapala.

8

Bitumimassaa sivellään ensin sille huopapalalle, joka asete­ taan karmia vasten. Kun se on painettu kiinni, massaa sivellään myös muille paloille.

05
Muovikupoli kiinnitetään 5 Vaihe

Bitumimassa ja huopa ovat pehmeitä materiaaleja ja ne voivat lämpiminä päivinä kätkeä pieniä epätasaisuuk-sia. Toisaalta huopa voi hel-teellä myös menettää otteensa. Tämän vuoksi ikku-noiden sivuihin ruuvataan listat, jot ta huopa ei valu alas.

Lopuk si asennamme sadetunnistimen ja muovikupolin lukon. Jäljellä on enää sisä-pintojen suojaus.

1

Profiililistat kiinnitetään muka na tulleilla ruuveilla ohjeiden mukaisesti. Listojen yläpuoli asetetaan 10 mm karmin yläreunan alapuolelle.

2

Sadetunnistin napsautetaan kiinni karmiin. Se sulkee ikkunan automaattisesti, jos ikkuna on avoinna, kun alkaa sataa.

3

Kupoli kiinnitetään. Poista suojamuovi kupolin alapinnasta ja ruuvaa kupoli kiinni. Paina sitä hieman, jotta ruuvit tarttuvat - ruuvien on puristettava tiiviste litteäksi.

4

Poista suojamuovi yläpinnalta, kun olet asentanut ikkunan. Nyt jäljellä on sisäpuolen verhoustyöt ja ikkunan sähköjohtojen vetämi-nen alas pistokkeille niin, että ikkunaa voidaan ohjata sisältä.

5

Jos investoit kauko säädet-tävään malliin, voit paitsi avata ja sulkea ikkunan kylpyhuoneesta, myös ohjelmoida ikkunan toimi-maan tiettyinä ajankohtina sekä ohjata verhojen toimintaa ja paljon muuta.

Materiaalit

 • 1 kattoikkuna (Velux vp 060090) profiililistoineen, ruuveineen jne
 • 1 rulla kattohuopaa (30 cm x 7,5 m)
 • Viimeistelykiskoja
 • 5 putkiloa bitumimassaa (tässä Dana Lim 543 bitumimassa)
 • Tarv. kosketusnäytöllinen kaukosäädin
 • Kovalevynpala tmv., 60 x 90 cm

Lisäksi höyrynsulku, vaneri ja tukilis tat välipohjan ja ikkunan välin tiivistä-miseksi ja tarvittaessa flex-putkea sähköjohtojen viemiseen.

Erikoistyökalut

 • Terävä veitsi ja monta varaterää

Vie aikaa

2-3 päivää (sis. syvennyksen)

Hinta

1 200 €/ikkuna, kattohuopa ja saumamassa. Säästät 400 €, jos ikkunan ei tarvitse olla kauko-ohjattava. Lisäksi syvennyksen materiaalit.

Vaikeusaste

Kattoikkunan asennus ei vaadi kirvesmiehen koulu-tusta, mutta paikka on valittava huolella ja aukko tiivistettävä kunnolla.

Piirustus

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Kattoikkunat