Talon julkisivun verhoilu

Puusta syntyy kaunis ja kestävä julkisivuverhoilu. Verhoilun malli määräytyy perinteiden ja oman maun mukaan. Seuraavassa esitellään neljä eri vaihtoehtoa ja kerrotaan verhoilemisesta. Puulla verhoilu ei suinkaan ole vaikeaa.

Talon ulkoverhoilun tehtävänä on pitää tuuli ja vesi poissa rakenteista. Puuta on käytetty tähän tarkoitukseen iät ja ajat, sillä oikein hoidettuna puu kestää vuosikymmenet.

LUE LISÄÄ: Limilaudoitus ulkoverhouslaudoista

Kun ryhtyy verhoilemaan talon ulkopintoja, on syytää muistaa, että eristeiden ja tuulensuojan lisäksi seinä vaatii tuuletusrimat, jotta eristeiden ja verhoilun väliin jää riit-tävä ilmarako. Verhoilulautojen takana kiertävä ilma auttaa puuta kuivumaan, jos se on kostunut, ja takaa osaltaan arvokkaan ja kauniin puuverhoilun pitkäkestoisuuden.

LUE LISÄÄ: Tuulensuojalevy lisää eristystehoa 10 %

Lisäksi on hyvä tietää, että kun laudat asennetaan pystyyn, laudan vuosisyiden pitää osoittaa alaspäin (kuten hymyilevät suunpielet kaar-tuessaan ylöspäin), jotta vesi valuu laudalta pois eikä imeydy sen sisään. Puun syyt tulevat tällöin vastoin luonnollista suuntaa, mikä niillä on, kun puu seisoo vielä met-sässä pystyssä ja odottaa kaatamista ja sahaamista. Jos haluaa toimia todella oikeaoppisesti, pystylauto-jen alareuna pitää sahata 15°:n viistoon, jotta sadevesi valuu lau-dalta pois eikä tunkeudu puun pää-tyyn. Päätypuu on avoimempi ja huokoisempoi kuin puun sileä pinta.

Jos verhoiltava päätyseinä on erit-täin korkea, eikä lautojen pituus riitä ylös saakka, seinälle asetetaan vaakalauta 15° viistoon (kuten ikkunan alle tuleva ikkunalauta) koko seinä-pinnan ympäri. Lauta toimii tippanokkana. Se ohjaa sadeveden pois ja takaa, että saumoihin ei kerry vettä.

Laudat maalataan/öljytään nel-jältä pinnaltaan ja päädyistä ennen asennusta. Näin saumoihin ei synny vaaleita raitoja puun eläessä ilman-kosteuden vaihteluiden mukaan.

Lomalaudoitus - perinteinen

Sisemmät laudat naulataan sivuilta, jolloin ulommat laudat peittävät naulat. Tämä jälkeen naulataan ulommat laudat päälle - keskelle - niin, että naulat osuvat lautarakoon. Kaksi lautakerrosta, joista kumpi-kin elää tuulen ja sään mukaan. Kahden lautakerroksen läpi ei naulata, koska tällöin lautakerrokset eivät pysty elämään itsenäisesti vaihtelevien sääolosuhteiden mukaan. Riskinä on tällöin, että laudat halkeavat.

Lomalaudoituksen teko on helppoa, sillä lautojen välistä rakoa voidaan säätää niin, että lautojen lukumäärä jakaantuu tarkasti.

Peiterimalaudoitus - tiivis ja keveä

Rimaverhoilu, kuten tätä myös kutsu-taan, koostuu leveistä laudoista (esim. 250 mm) ja rimoista. Peiterimalaudoituk-sessa asennetaan kapea rima vierekkäis-ten lautojen välisen raon päälle. Laudat naulataan siksakkiin eli molemmista sivuista, mutta kahta naulaa ei sijoiteta samaan linjaan. Näin vältetään se, että naulat pitävät laudat liiankin hyvin aloil-laan, jolloin laudat alkavat halkeilla ilman kosteusvaihteluiden seurauksena.

Vankkoja lautoja, joissa liitokset katetaan pienillä rimoilla, on käytetty maaseudulla jo satoja vuosia. Lautojen väliset raot peitetään rimoilla, jotka ovat yhtä paksuja kuin laudat. Rimat kiinni-tetään tasaisin naulausvälein.

Laudat levyille - nopea, pitää tuulta

Nopea levyratkaisu, jossa levyt on naulattu tai ruuvattu tuuletus-rimojen päälle ja verhoiltu laudoilla tai listoilla.

Tämän tapaisen verhoilun etu perustuu siihen, että verhoilu voidaan tehdä hyvin nopeasti. Asenna ensin kaikki levyt ja maalaa ne sitten poh-ja- ja pintamaalilla, ennen kuin kiin-nität levyjen päälle laudat tai listat. Maalaa lopuksi vielä kertaalleen.

Tällaista julkisivua saa katsoa tar-koin huomatakseen, että kysymys ei ole perinteisestä puuverhoilusta. Käytä höylättyjä lautoja tai listoja, sillä höyläämätön erottuu liiaksi sileästä levypinnasta.

Limilaudoitus - hieno mutta hieman haastava

Limilaudoituksessa laudat sijoitetaan vaakaan ja ne limittyvät toistensa päälle siten, että sadevesi ei pääse tunkeutu-maan lautojen väliin.

Limilaudoitus on peräisin ammeiden rakentamisesta, jossa limitys antoi mah-hollisuuden käyttää ohuempia lautoja ja valmistaa ammeesta hieman kevyempi.

Yksi vaihtoehto on ostaa kuvassa nähtä-vän kaltaisia erikoislautoja. Nämä laudat ovat yläreunasta ohuempia kuin alareu-nasta, ja ne on varustettu urin ja pontein, jotta laudat lukittuvat toisiinsa, kun ne asetetaan osin päällekkäin. Toinen mahdolli-suus on käyttää tavallisia 95 mm leveitä lautoja, jotka asennetaan 30 mm limityksin.

Limilaudoitusta ei ole ylivoimaisen vaikeaa tehdä, lukuun ottamatta nurkkia ja ikkunoiden ympärystöjä, joihin on asennettava listat ennen limilautoja. Laudat tue-taan listoja vasten siten, että lautojen pää-dyt jäävät sateelta ja auringolta suojaan.

Erityisesti ulkokulmat vaativat hieman harjoittelua. Katso, miten nämä tilanteet ratkaistaan, ja lue eristämisen ja uuden julkisivun historiasta tästä lehdestä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puu