Uusi puulattia alusta asti

Uuden puulattian rakentaminen vaatii enemmän työtä kuin laminaatin asentaminen. Työ on kuitenkin vaivan arvoista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
70 €/m2

Johdanto

Uuden puulattian rakentaminen ja vanhan purkaminen on työlästä. Ainakin se on paljon työläämpää kuin laminaatin asentaminen vanhan puulattian päälle. Puulattian rakentaminen tulee myös kalliimmaksi. Puulattiassa on kuitenkin etunsa, ja se on todella tukeva.

Useita etuja

Yksi selkeimmistä uuden puulattian eduista on, ettei lattian pinta nouse. Lattia sopii edelleen oviin, kynnyksiin ja viereisten huoneiden lattioihin. Kun aloitat rakentamisen alusta, voit oikaista kierot kohdat, vahvistaa runkopuita ja eristää lattian ääneltä ja kylmyydeltä. Narisevat, notkuvat ja vinot lattiat eivät korjaannut sillä, että niiden päälle asennetaan ohut kerros laminaattia. Uuden puulattian voi lisäksi hioa useaan kertaan riippumatta siitä, tehdäänkö se lamelli- vai massiivipuusta.

Pura aluksi vanha lattia

Vanha lattia pitää aluksi purkaa uuden lattian tieltä. Puulattiat on rakennettu palkkien tai koolauslautojen varaan. Laudat on ruuvattu tai naulattu kiinni, joten niiden purkamiseen tarvitaan järeitä työkaluja. Aloita poistamalla jalkalistat ja sahaa lattia pieniin palasiin, jotka on helppo purkaa ja kantaa pois. Kantavat palkit tai koolauslaudat ovat aina poikittain lautoihin nähden.

Oikaise koolauslaudat ja asenna äänieristeet

Lattialaudat vaihdetaan uusiin, mutta koolauslautoja voi yleensä säästää. Vanhaan lattiaan voi asentaa myös lisää koolauslautoja, jos vanhat ovat liian harvassa. Lattiaa ei voi purkaa koolauslautoja vääntämättä, joten varmista, että laudat ovat suorassa ennen uuden lattian asentamista.

Uuden puulattian korkeuden pitää sopia

Voit säätää koolauslautoja siten, että uuden puulattian korkeus sopii listoihin, kynnyksiin ja viereisten huoneiden lattioihin. Ensimmäiset laudat pitää asentaa huolellisesti.

Kokonaan uusi puulattia

Näissä rakennusohjeissa näytetään, miten uusi lattia rakennetaan vanhojen ja oikeistujen koolauslautojen varaan. Lattia tehdään 182 senttiä pitkistä parkettilaudoista, jotka lyödään pontiin ja ruuvataan kiinni lankkuihin. Lattian tekeminen pitää aloittaa huolellisesti ja koko lattia pitää hahmottaa mielessään ennen ensimmäisen rivin asentamista.

Tarkista seinät

Tarkista, että aloitusseinä on samassa suunnassa lopetusseinän kanssa. Sahaa ensimmäisestä laudasta yhtä leveä kuin lopetusseinän viereen jäävästä laudasta.

Isot pinnat valmistuvat nopeasti

Työ alkaa sujua nopeasti, kun ensimmäinen lauta on paikallaan. Yleensä uusi rivi aloitetaan edellisestä rivistä jääneellä pätkällä. Elleivät saumat limity 30 senttiä, aloita seuraava rivi kokonaan uudella laudalla.

LUE LISÄÄ: Lattialämmitys puulattiaan

Ohjeet

01
Vanhat lattialaudat poistetaan 4 Vaihe

Useimmat puulattiat on tehty kannatti-mien tai palkkien päälle. Lattia on ruu-vattu tai naulattu kiinni, joten poistoon tarvitaan myös järeät työkalut. Irrota ensin jalkalistat ja sahaa lattia pienem-piin osiin, jotta se on helpompi purkaa ja kantaa ulos. Olipa lattia tehty lankuista tai parkettilaudoista, voit laskea sen varaan, että kannattimet sijaitsevat lau-tojen alla poikittain lautoihin nähden.

1

Vanha lattia sahataan pienempiin osiin. Voit käyttää pistosahaa, mutta varo, ettei pari senttimetriä lautojen alle yltävä sahanterä osu lautojen alla kannattimiin, putkiin tai johtoihin.

Varo, ettet osu nauloihin tai ruuveihin.

2

Sorkkaraudalla nostetaan laudan-pätkä keskeltä lattiaa, jossa lautaan pääsee helpoimmin kiinni. Kun ensimmäisen laudan on saanut kitkutettua ylös, sorkka-raudalle on tämän jälkeen enemmän tilaa.

3

Lattia puretaan kaistale kerrallaan. Kun aukko on tehty, työ etenee helpom-min. Työnnä sorkkarauta lautojen ja kannatti-mien väliin ja nosta lauta kuormittamatta kannattimia enempää kuin on tarpeen.

4

Lattia sahataan auki oven vierestä, jos lattia jatkuu seuraavaan huonee-seen, kuten kuvassa. Ohjaa pyörösahaa ohjainkiskoa tai lautaa pitkin ja katkaise lattia kohdasta, johon sauma halutaan sijoittaa.

02
Kannattimien ja äänieristeen asennus 5 Vaihe

Kannattimet kannattaa lähes aina säästää, ja täydentää niitä, jos niiden välit ovat liian pitkät uutta lattiaa varten. Lattiaa on mahdoton purkaa näkemättä kannattimia, joten ne kannattaa tarkistaa ja oikaista ennen lattian asennusta.

Kun kannattimet oikaisee, niitä voi myös säätää niin, että uuden lattian korkeus sopii oviaukkoihin, kynnykseen ja naapurihuoneen lattiakorkeuteen.

1

Tee seinälle merkki pyörivän laserin tai vanhan kunnon letkuvesivaa’an avulla. Työtä ohjaavat merkit voi esimerkiksi tehdä joka toisen kannattimen kohdalle 50 mm valmiin lattian pintaa ylemmäksi.

2

Kannattimet oikaistaan kiilapaloil-la niin, että ne asettuvat haluttuun tasoon. Taso säädetään kiiloilla ja bitumihuo-papaloilla käyttäen apuna pitkää vesivaakaa. Tarkista korkeus toistuvasti seinämerkeistä.

3

Kannattimen päädyn irti nostanut jännite poistetaan sahaamalla kannattimeen 2/3 syvyyteen. Kannatin sahataan suoraan keskeltä kiilan päältä, jotta heikentynyt kohta ei aiheuta vahinkoa.

4

Tarkista kiilaus kynnyksen alla ja naapurihuoneen lattiarajassa, kun kiiloja ja bitumihuopaa nyt kerran on sopivasti käsillä. Aseta tarvittaessa lisäkiiloja, jotta saat ylimenokohdat hyvin tuettua.

5

Kun kannattimet ovat paikoillaan, ne voi varustaa vaahtomuovikaistaleilla. Tämä takaa hyvän kosketuksen lattian ja kannattimien väliin ja eristää ääniltä.

03
Asenna ensimmäiset laudat huolellisesti 5 Vaihe

Uusi lattia tehdään kannattimien päälle: 182 cm pitkät parkettilaudat naputetaan yhteen ja kiinnitetään kannattimiin. Työ täytyy aloittaa oikein ja koko lattia-ala on mietittävä etukäteen, ennen kuin ensimmäinen rivi asennetaan. Tarkista, onko aloitusseinä päätyseinän kanssa samansuuntainen, ja jos joudut lyhentä-mään lautoja, sahaa niistä yhtä paljon kummankin sivuseinän puolelta.

1

Lautapaketit asetetaan ensin kannattimille, jotta ne eivät vaurioidu, kun niiden välissä hypitään. Yksinkertaisinta on asettaa muutamia paketteja pariin riviin poikittain kannattimien päälle.

2

Mittaa huone ja laske, kuinka monta lautaa menee leveyteen ja kuinka pal-jon jää yli. Jaa mitta kahtia, niin voit sahata ensimmäisen puolikkaan ensimmäisestä rivistä, loput sahataan viimeisestä rivistä.

Leveys merkitään varmuuden vuoksi kannattimiin.

3

Oven kohdalla sovitetaan aukkoon asti jatkuva lauta niin, että se yltää ensimmäisestä läpimenevästä rivistä sitä vasten tulevaan lattiaan. Väliin jää 10 mm:n rako, jotta laudat voivat elää.

4

Aukon lauta sahataan pituuteen niin, että se yltää hieman karmin alle. Lauta työnnetään paikalleen ja ruuvataan kiinni niin, että ensimmäinen aukon läpi-menevä lauta jää noin 5-10 mm irti seinästä.

5

Ole tarkkana ensim-mäisen rivin kanssa, jotta se tulee täysin suoraan. Tarkista linjan suoruus sään-nöllisesti ohjain-kiskolla tai pitkällä vesivaa’alla.

Ensimmäisen rivin takareuna tuetaan kiiloilla, jotta seuraavat rivit voidaan iskeä paikoilleen.

04
Sovita laudat: putkien ympäri 4 Vaihe

Laudat saa seinustalla sovitettua putkiin poraamalla lautaan reiän ja sahaamalla siitä kiilapala pois kuten oheisissa kuvissa. Jos lautojen pitkä sivu on seinää vasten, put-kista selviää säätämällä uloimman laudan pituutta niin, että kaksi lautaa yhdistyy putkikohdassa.

Mittaa, mihin putkelle tarvittava reikä sijoi-tetaan ja piirrä sekä reikä että kiila lautaan.

Sahaa kiila 10-15°: een kulmatulla terällä, jolloin kiila on levein yläpinnaltaan.

Poraa reikä reikä-sahalla, joka on 15-20 mm putken halkaisijaa suurempi.

Liimaa kiila koloon puuliimalla, kun lauta on paikallaan putken ympärillä.

05
Isot lattiapinnat voi rakentaa nopeasti 8 Vaihe

Kun ensimmäinen lauta on paikoillaan, työ lähtee etenemään ripeästi. Lautojen päädyt ovat myös pontatut, eikä niitä saa sijoittaa palkeille. Yleensä käytetään edellisen rivin viimeinen pätkä seuraa-van rivin aloituspätkänä. Jos sauma-kohtien etäisyys rivistä toiseen on alle 30 cm, aloita joka toinen rivi uudella laudalla. Ensimmäisen rivin sahattu kappale käytetään 3. rivin alussa, toisen rivin sahattu kappale 4. rivin alussa, jne.

1

Aloita jokainen rivi pätkällä, joka sahattiin edellisen rivin lopuksi. Liitokset limitetään vähintään 30 cm rivistä riviin. Vältä liitosten osumista vierekkäisissä riveissä kahden saman kannattimen välille.

2

Päätypontit liimataan PVAc-liimalla. Pitkiä sivuja ei sen sijaan liimata, sillä rivien pitää voida elää toisiinsa nähden. Purista pontin päälle ja uran pohjalle vana liimaa.

3

Lattialaudat isketään yhteen vasaralla ja leveällä muovisella lyöntikapu-lalla. Aloita vapaasta päästä ja työskentele itsestäsi taaksepäin päätyliitosta kohti. Näin lyhyet saumat puristuvat tiiviisti toisiinsa.

4

Lattia piilonaulataan. Naulat kiinni-tetään ponttien yläreunasta 45-60°:n asteen kulmassa kannattimiin. Lautaa painetaan alustaa vasten ja ruuvi kiristetään niin syvälle, että kanta asettuu kuten upotuksissa.

5

Työn edetessä täytetään kannat-timien väli sopivan paksuisilla eriste-levyillä. Aseta eristeet tiiviisti kannattimia vasten mutta älä laita niitä liian puristuksiin. Muista käyttää hengityssuojainta.

6

Kun työ etenee, päästään työsken-telemään uuden lattian päältä käsin. Paremman työergonomian ansiosta laudat on helpompi iskeä yhteen, eikä enää tarvitse hyppiä kannattimien ja eristeiden yli.

7

Merkitse viimeisen rivin lautaan (A) sahauslinja asettamalla lauta tarkasti toiseksi viimeisen rivin (B) laudan päälle ja piirtämällä linja kolmatta seinää vasten tuet-tua lautaa (C) pitkin. Jätä 5-10 mm:n rako.

8

Viimeinen lauta (A) sahataan terä kulmattuna 10-15°. Viistoon sahaus helpottaa laudan asettamista paikalleen. Lauta kiinnitetään päältä päin niin läheltä reunaa, että jalkalista peittää ruuvin.

Merkitse kannattimien paikat. Jos haluat myöhemmin tietää kannattimien paikat, merkitse ne seinään jalkalistojen alle ennen kuin asennat viimeisen laudan. Kun viimeinen lauta on paikallaan, kannattimia ei enää näe.

Materiaalit

 • Lattialautaa, tässä 22 x 145 x 1820 mm pontattu valkolakattu saarni
 • Äänieriste (tässä eristekaistaleita)
 • 4,2 x 55 mm lattiaruuveja
 • Mineraalivillaa, paksuus 75 mm
 • Kiiloja
 • Bitumihuopapaloja
 • PVAc-puuliimaa

Erikoistyökalut

 • Pistosaha, pyörö- tai upotussaha
 • Sorkkarauta
 • Pitkä vesivaaka tai pitkä ohjainkisko ja vesivaaka
 • Pyörivä laser tai letkuvesivaaka
 • Lyöntikapula
 • Tarvitt. reikäsaha (putkikohtia varten)

Vie aikaa

2-3 päivää

Hinta

Tässä n. 70 €/m2 riippuen materiaalivalinnoista.

Vaikeusaste

Suurin haaste on saada kannattimet varmasti vaateriin ja kunnolla kiinni. Erityistä huolellisuutta vaaditaan myös lattian reunakohdissa.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pyörivää laseria

Tällä videolla näytetään, miten käytät ja säädät pyörivää laseria. Laite heijastaa ympärilleen yhtenäisen viivan ja tarkan pisteen yhteen suuntaan. Kun olet opetellut käyttämään pyörivää laseria, voit merkitä helposti tarkat korkomerkit pitkille etäisyyksille. Siitä on hyötyä esimerkiksi lattian ja terassin tekemisessä.

Video

TEKNIIKAT: Lattialauta - putken ympärille

Kiila tekee saumausta lähes näkymättömän

Video

TEKNIIKAT: Suora jalkalista - sisänurkka

Tiivis sauma, vaikka seinät ovat vinot

Video

TEKNIIKAT: Suora jalkalista - ulkonurkka

Kääntökulmalla saat saumasta tiiviin

Video

VINKIT: Vältä sorkkaraudan jäljet

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puulattiat