Vedenpitävä kylpyhuoneen katto

Suojaudu kosteiden tilojen vaurioilta. Tee kylpyhuoneen katosta täysin tiivis ja käytä työhön vain laadukkaita materiaaleja.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
300 euroa

Johdanto

Kylpyhuoneen katosta voidaan nykyään rakentaa huomattavasti paremmin taloa suojaava ja kosteutta kestävä kuin mihin edes ammattilaiset pystyivät vielä muutama vuosi sitten.

Höyrynsulusta on nykyisin mahdollista tehdä täysin tiivis. Tämän ansiosta kylpyhuoneen kostea ilma ei työnny muualle taloon, kondensoidu ja aiheuta home- ja sienikasvustoa. Lisäksi on viisasta rakentaa katto levyistä, jotka kestävät kosteutta huomattavasti paremmin kuin aiemmin yleisesti käytetyt kipsilevyt.

LUE LISÄÄ: Höyrynsulkuopas

Nyt opit lisää molemmista tavoista. Esimerkissämme alusrakenteena ovat kannattimet ja 250 mm eristettä. Vanhaa kattorakennetta ei rikota, koska rimoitus ja lisäeriste asennetaan höyrynsulun päälle.

Ohjeet

01
Mitat puurungolle 3 Vaihe

Kun mittaat huoneen ja rakennat puurungon kipsilevyjen kiinnitystä varten, mieti tarkoin levysaumoja. Levyjä on nimittäin tuettava reunoista, niistä on leikattava huullokset pois seinustojen kohdalla, eikä mihinkään kohtaan tilaa saa asentaa liian pienikokoisia levy-kappaleita.

1

Mittaa ikku nahuulloksesta alas, jotta tiedät mihin kohtaan syvennyksen sivuja kipsi levyt asenne taan. Levyjä on tuet tava alareu nas ta ja ne on yhdistettävä katto levyi hin, joten asen namme sivuille listat.

2

Tuuletus väli tarkistetaan ja valaisimien paikat määritellään. Runkorimojen välinen etäisyys on 30 cm. Rimat ylettyvät seinästä seinään, mikä säästää aikaa ja vaivaa.

3

Merkitse kannatti miin, miten koolaus rakennetaan. Tässä koolaus on jo valmis, ja sen rakenne istuu hyvin ikkunaan, poistoilmaaukkoihin ja tulevien valaisi-mien paikkoihin.

02
Höyrynsulku­ muovi seiniin 7 Vaihe

Höyrynsulku on 0,2 mm paksua muovikalvoa, joka on asennettava mahdollisim­ man tasaisesti, tiukalle ja vähin saumoin.

Muovi kiinnitetään kaikille tilaa rajaaville pinnoille ja läpivienteihin, jotta tilassa ei ole pienintäkään rakoa, josta ilma voi karata. Jopa sinkilät, joilla muovi kiinnitetään, teipataan. Muis ta myös, että liima tarttuu heti kiinni, joten voit kiinnittää vain kerran.

1

Höyrynsulkumuovi (A) kiinnitetään kannattimiin hakasilla. Kiinnitämme sen toisen seinän reunaan ja vedämme katon yli vastakkaiselle seinälle. Muovin täytyy yltää 4-5 cm kaikille seinille.

2

Leikkaa muoviin (A) pieni risti ilmastointiaukkojen yms. kohdalle, jotta voit vetää muovin tiukalle esteistä huolimatta.

3

Vuoraa putken ympärys höyrynsulku muovilla (A) ja leikkaa muovia tarvittaessa hieman. Sen ei tarvitse näyttää yhtä hienolta kuin kuvassa, sillä sauma tiivistetään tiivistemansetilla.

4

Paina putkikaulus (E) put ken ympärille tasaises ti kalvoa (A) vasten niin, että tiivistemansetti kiristyy putken ympärille. Poista suoja pa pe ri sisäja ulkopuolelta kah dessa osassa ja liimaa kaulus kalvoon.

5

Tiivistä kaapelit tiivistemansetilla (E), joissa on pienempi kuminen pinta ja aukko. Tekniikka on sama kuin putkien läpivienneissä.

6

Liimaa muovikalvo (A) seinään höyrynsulkuliimalla (B). Purista seinälle vana liimaa ja paina kalvo liimaan. Vain tähän käyttöön tarkoi tettu liimatyyppi tarttuu sileään höyrynsulkumuoviin.

7

Peitä hakaset teipinpaloilla, sillä höyrynsulkumuovi saattaa helposti hieman repeillä sitä kiristettäessä. Myös tähän on käytettävä erikoisteippiä, jossa on butyyliliimapinta.

03
Höyrynsulku ikkunan ympärille 4 Vaihe

1

Leikkaa muoviin suorakulmainen aukko, jotta saat höyryn sulun sy ven nyk seen tiiviisti karmia vas ten. Tähän tarvitaan kapeaa kais ta letta -käytämme liima reunaista erikoishöyrynsulkukalvoa.

2

Paina erikoiskalvon (C) tarttu va butyyli nauha (C) kar min reunaan niin, että huul los jää esiin. Aloita keskeltä yhtä si vua, niin kiinnitys on helpompi aloittaa ja päättää. Poista suoja pa peria vähän kerrallaan.

3

Teippaa sauma, kun olet liimannut kalvon koko karmin ympärille. Jos saat kalvoa vain täysissä rullissa, se tulee kalliiksi yhtä ikkunaa varten, eikä aikaakaan säästy paljoa taval li seen höyrynsulkuun verrattuna.

4

Liima erikoishöyrynsulku kalvo (C) höyrynsulkuun (A) muussa osassa kattoa. Erikoiskalvon alareunassa on myös tarttuva nauha, joten poista suojapaperia sitä mukaan, kun yhdistät kalvot.

04
Runko kipsilevyille 3 Vaihe

Puukoolaus, johon kipsilevyt kiinnitetään, rakennetaan 45 x 45 mm:n rimoista. Näin saadaan tilaa lisäeristeille, ja kipsilevyjen kanssa koolaus luo tilaa kohdevalaisimille ja niiden johdoille. Ne kaikki jäävät höyrynsulkumuovin ulkopuolelle, eivätkä näin vaaranna kalvon tiiviyttä.

1

Kiinnitä rimat (F) mer kintö jen mukaan kannat timiin, ristimerkit näkyvät hyvin sinisen muovin läpi. Kiinnitämme yhden 5 x 100 mm:n puuruuvin jokaisen ristin kohdalle.

2

Tarkista kiinnityskohta kattoikkunan kohdalla vielä kertaalleen, ennen kuin kiinnität rimat. Aukon levyjä ei voi säätää, joten rima täytyy saada tarkasti suoraan karmihuulloksesta alaspäin.

3

Rimoita ikkunan sivut seinästä seinään. Asenna muut rimat 30 cm:n välein riman keskeltä ke skelle mitattuna niin, että rimat eivät osu va lai simiin tms. Rimoi ta myös kak si vii meistä aukkosivua.

05
Ylimääräinen eristekerros 3 Vaihe

Jos olet onnekas, saat eristematot pysymään paikallaan vain painamalla ne koolausrimojen väliin, kun leikkaat 45 cm:n matot kahtia.

Eristeet on siis leikattava tarkasti, ja tähän tarvitset hyvän villaveitsen. Koska me käytämme Knaufin eristeitä, jotka pölyävät hyvin vähän, tarvitsemme myös näille soveltuvan veitsen. Eristeiden pysyminen varmistetaan rautalangalla, ennen kuin kipsilevyt asennetaan.

1

Paina eristeet (G) paikoilleen rimojen (F) väliin. Käytämme 45 mm:n eristeitä, joiden leveys on 56 cm, joten halkaisemme ne keskeltä. Näin ne saadaan tiukasti paikoilleen.

2

Varmista eristeiden pysyminen rautalan galla (J), joka kiinnitetään rimoihin (F). Rautalanka lisää paloturvalli suutta, sillä matot pysyvät paikoilleen jonkin aikaa, vaikka jotkut kipsilevyt putoaisivat.

3

Eristeitä ei laiteta kohtiin, joihin on suunniteltu paikat kohdevaloille tai muille asennuksille, joten eristeet eivät sulloudu yhteen ja menetä tehoaan.

06
Kipsilevyt kattoon 7 Vaihe

Ensimmäinen kipsilevyrivi on saatava täysin suoraan, niin seuraavat on helppo asentaa sen mukaan.

Vedämme merkkiviivan keskelle sitä rimaa, johon ensimmäinen sauma osuu, ja asennam me pari ohjauspalikkaa, joiden avulla levyt voidaan ohjata paikoilleen.

Levyt limitetään, ja hyvällä tuurilla voit käyttää jokai-sesta rivistä ylijääneen levypalan seuraavan rivin alussa.

1

Tee merkkiviiva keskelle sitä rimaa (F), johon ensim mäisen levyrivin pitkä reuna osuu. Leikkaa levystä niin paljon pois, että seinustalle tulevaan levyyn ei jää viistereu naa, sillä sitä on vaikea tasoittaa siististi.

2

Mittaa uloimman levyn leveys. Mittaa seinästä merkkiviivaan ja vähennä mitasta 5 mm. Ylimääräinen 5 mm tarvitaan, jotta saumat saadaan tiivistettyä siististi.

3

Kiinnitä pari vaneripalaa (X), johon ensim-mäi sen levyn reuna voidaan tukea levyä kiinnitettäessä. Palat poistetaan heti, mutta il man niitä levyä on vaikea pi dellä tarkasti ruuvauksen aikana.

4

Leikkaa kipsilevy (H) ja valmistele kiinnitys. Kuitukipsiä ei voi taittaa kuten ta vallista kipsilevyä, vaan se sa ha taan upotussahalla. Kiinnitämme ruuvit valmiiksi syvälle le vyyn, sillä levyyn on työläs ruuvata.

5

Kiinnitä ensimmäinen levy (H). Pidä sitä kah ta ohjainpalikkaa (X) vasten ja 5 mm:n päässä päätyseinästä. Kiinnitä levy 20 cm:n välein. Päädyn reuna ei tarvitse alus taa, tasoite tiivistää sauman.

6

Poraa ulostulon reikä reikäsahalla, jonka hal kai sija on 10 mm putkea suu rempi. Voit leikata myös pistosahalla poraamalla terälle ensin 10 mm:n reiän. Valaisi-mien aukkoja ei leikata vielä.

7

Sahaa kipsilevyt (H) ikkunasyvennyksen kohdalla niin (H), että ne myötäilevät rimoitusta (F) syvennyksen reunoilla.

VINKKI: Levyn pitelemiseksi voi kiinnittää apuriman (Z).

07
Syvennyksen levyt 3 Vaihe

Nyt asennamme levyt kattoikkunan alle ikkunasyvennyksen sivuille. Aloitamme kahdesta pitkästä sivusta, jotka levytämme koko pituudelta. Tämä jälkeen lyhyen sivujen levyt sovitetaan pitkien sivujen väliin.

Fermacell on niin kova le vy, että sitä voi käyttää kulmavahvikkeena, jolloin kulmiin ei tarvitse asentaa metal li profiileja kuten tavallisia kipsilevyjä käytettäessä.

1

Levytä syvennyk sen pitkät sivut. Leikkaa levy niin, että se jää 1 mm:n kat to levyn ala puolelle. Kuitu kipsi on niin kovaa, että tasoite voi daan levittää siihen kiinni. Aseta levyt huullokseen ja kiinnitä vain alareunasta.

2

Työnnä lyhyen sivun levy kahden pitkän sivun väliin. Tee levystä 1-2 mm liian kapea, jotta et vaurioita sitä, kun asennat sitä muiden levyjen väliin.

3

Poraa nyt valaisimille aukot levyihin. Mittaamalla ja poraamalla vasta asennettuihin levyihin varmistat, että reiät sijoittuvat tarkasti, ja eris tei den alle jätetyistä johdoista saa otteen.

08
Tasoita huolellisesti 5 Vaihe

Tasoita kattopinnat huolellisesti, sillä niihin osuvat vinot valonsäteet paljastavat pienimmätkin pinnan epätasaisuudet.

Fermacelllevyille tarkoi-tettu erikoistasoite on sitkeää, kovaa ja hyvin vahvaa. Siitä syntyy vahva pinta, mut ta sitä on toisaalta vaikea hioa, joten levitä tasoitetta niin tasaisesti kuin vain pystyt.

1

Kaavi ruuvikohdat. Ruuveista jää levyyn pieni pullis tuma, ja se pitää kaapia pois, ennen kuin alkaa tasoittaa.

2

Täytä tasoitekohdat SK-tasoitteella, joka liimaa levyt yhteen. Imuroi ensin koko katto puhtaaksi, jotta tasoite tarttuu kiinni. Varmin tapa on käsitellä katto tartuntapohjus-teella ennen tasoitusvaihetta.

3

Aseta märkään tasoite-massaan paperikaistaleet. Pidä kaistaleet suorassa, jotta ne eivät rypisty. Muista tasoittaa kaikki ruuvikohdat.

4

Paina paperi massaan 6 cm leveällä lastalla ja silota samalla paperi kireälle.

5

Vedä ylimääräinen tasoite pois 15-20 cm leveällä lastalla. Jos onnistut niin, että levyyn ei jää tasoitet-ta, kun seuraavana päivänä täytät huulloksen, vältyt hiomiselta ja tasoite tarttuu paremmin.

Materiaalit

• Höyrynsulkukalvo (A), 0,2 mm, 6 m2
• Höyrynsulkuliimaa (B), 2 putkiloa (Dafa)
• Valoaukon kalvo, 3,3 m2 (C) (Dafa) - voidaan korvata höyrynsululla ja -teipillä
• Kalvoteippiä höyrynsulkua varten (D)
• Putkikaulus ja tiivistemansetti (E)
• 45 x 45 mm:n listaa (F), yhteensä 20 m
• Mineraalivillaa (G), 45 mm, 6 m2 (Knauf)
• 12 mm:n kuitukipsilevyjä (H) (Fermacell), 8 levyä á 90 x 120 cm
• SK-tasoitetta, vahvikepaperia (Fermacell)
• Teräslankaa (J), 20 m
• Kuitukipsilevyruuveja (Fermacell)
• Puuruuveja, 5 x 100 mm

Erikoistyökalut
• Upotussaha + ohjainkisko + imuriliitäntä
• Sinkilänaulain
• Hyvä villaveitsi

Vie aikaa

3–4 päivää + kuivumisajat

Hinta

Reilu 300 €, mikäli et joudu ostamaan kokonaista
höyrynsulkurullaa.

Vaikeusaste

Selviät urakasta ongelmitta, kun seuraat ohjeitamme ja työskentelet huolellisesti.

Piirustus

Nopeasti valmistuva katto. Höyrynsulku (A) liimataan kiinni seinään ja ikku noihin erikoisliimalla, kaikki saumat ja kolot suljetaan erikoisteipillä (D) ja putket tiivis tetään kumikauluksilla. Kattopinta rakennetaan kosteutta kestävästä kuitukipsistä (H).

Video

VINKIT: Kotitekoinen levynostin

Video

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Kylpyhuone