Betoni on tavallisimpia rakennusai neita sokkeleiden, seinien, välipoh jien jne. valmistuksessa. Mutta be tonista valettu pöydän kansi aiheuttaa varmasti hämmästystä ellei aivan an saittua kunnioitustakin vieraiden kes kuudessa. Betonin valaminen on peri aatteessa helppoa ja sen pinnan sävyku vio sopii vallan hyvin keittiöön.

Pöytälevy pitää valaa vahvasta beto nista, sementin ja kiviaineksen suhde noin 1:3. Vakiobetonin kiviaineksen raekoon pitää olla noin kolmasosa laa tan paksuudesta, mutta ei paljon yli. 30 mm laatan valuun sopii siis S100-kuiva betoni. 50–60 mm paksun laatan valuun pitäisi käyttää jonkin verran jo noin Ø 15 mm kiviainesta. Vakiobetonista valet tava laatta pitää aina raudoittaa.

Nykyisin saatava kuitulujitteinen be toni sopii mainiosti pöydänkannen kal taisten ohuiden laattojen valuun. Sellai sesta voi valaa kestäviä, jopa vain 15–20 mm paksuja laattoja. Tällainen laatta ei ole enää järin painavakaan.