Rakenna itse kattoterassi

Mikään ei ole niin mukavaa kuin kävellä auringon lämmittämällä puuterassilla avojaloin. Oikein tehty puuterassi kestää pitkään ja voittaa laattaterassin mennen tullen. Katso tästä, miten teimme noin 50 neliön luksusterassin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
10 päivää
Hinta
4000 euroa

Johdanto

Puinen terassi on mahtava paikka, ja jos rakennat sen oikein alusta alkaen, siitä voi melkeinpä tulla toinen kotisi. Näytämme, miten voit asentaa kauniin, koko pinnan kattavan yhtenäisen puulattian. Me rakennamme terassin kattotasolle, mutta menetelmä on sama kuin nurmelle asennettaessa.

Käytämme terassiin 6 metriä pitkiä lautoja, joita on hieman hankala kanniskella ympäriinsä. Toisaalta lautojen pituuden ansiosta terassiin ei tarvitse tehdä lainkaan saumoja. Kiilaamme terassin muovikiiloilla, joita on helppo hienosäätää. Voit toki käyttää myös puupalikoita ja -kiiloja, kunhan muistat valita painekyllästettyä puutavaraa.

Sopivan puutavaran valinta

Me rakennamme terassin ThermoWood -laudoista. Ne ovat lämpökäsiteltyä mäntyä, jotka kestävät pitkään (jopa 30 vuotta) ja ovat hyvin vastustuskykyisiä sienitartunnoille. Kyllästyksessä ei käytetä myrkyllisiä kemikaaleja tai höyryä, ja ThermoWood-tuotteet ovat joutsenmer-kittyjä. ThermoWood-laudat 50 m2:n alalle maksavat noin 1 800 €.

Voit tehdä terassin myös kovapuusta; kallein vaihtoehto on käyttää tiikkiä: tiikkiterassin puutavaran hinnaksi voi tulla yli 8 000 €. Jos kuitenkin valitset tiikin, saat terassin, joka kestää monta vuosikymmentä - ja vain kaunistuu van-hetessaan riippumatta siitä, valkokäsitte-letkö sen vai öljyätkö sitä vuosittain.

Terassin voi rakentaa myös kesto-puusta. Se on tehty jonkin verran heikompilaatuisesta männystä ja kyllästetty myrkyllisillä kemikaaleilla. Tämän vuoksi kestopuuta ei saa koskaan käyttää sisällä. Painekyllästetyn puutavaran etuna on sen hyvä kestävyys, noin 20 vuotta, jos puu käsitellään puunsuoja-aineella.

Kestopuun etuna on myös sen hinta. Tämänkokoisen terassin rakentaminen kestopuusta maksaisi noin 1 000 €.

Puuterassin hoito

Puista terassia on hoidettava. Paine-kyllästetystä puusta tehty terassi on pohjustusöljyttävä ja käsiteltävä puunsuoja-aineella. Älä valitse täy sin peittä-vää puunsuojaa, sillä se lohkeilee ja vaatii vuosittaisen uusintakäsittelyn.

Thermo Wood toimitetaan suoja-käsiteltynä, mutta vaatii aikanaan öljyämistä tai suojaavan pintakäsitte-lyn (ei täysinpeittävää suoja-ainetta).

Jos tiikkiterassia ei käsittele lain-kaan, se muuttuu hopeanharmaaksi. Voit käsitellä sen suovalla, jolloin pinnasta tulee lähes valkoinen. Öljyä mällä tiikin punainen hehku kestää vuosia.

Ohjeet

01
Alustan valmistelu 3 Vaihe

Tämä terassi rakennetaan tasaiselle huopakatolle, joka viettää aavistuksen katon keskellä olevan syöksytorven suuntaan. Mitään suuria valmisteluja ei tarvita, vaan riittää, että katto puhdiste-taan pikkukivistä ja risuista, jotta ne eivät työnny huovan sisään ja vaaranna kattopinnan tiiviyttä.

Jos rakennat terassin laattaterassin päälle, alustaa ei tarvitse puhdistaa niin huolellisesti. Raivaa kuitenkin kaikki kasvillisuus, jotta laattaväleistä työnty-vät rikkaruohot eivät jonakin päivänä työnny lautojen välistä. Vuokrasimme ro taatiolaserin, jotta saamme terassin varmasti vaakasuoraan.

1

Puhdista alusta ensin huolellisesti. Varsinkin huopakatto on puhdistettava perusteellisesti. Kiilojen ja huovan väliin ei saa jäädä yhtää pikkukiveä, sillä ne voivat rikkoa huopapinnan, mikä voi johtaa vesivaurioihin.

2

Puhdista syöksytorvi huolelli-sesti. Rakennamme tähän myöhem-min puhdistusluukun, mutta varmista jo tässä vaiheessa, että syöksytorvessa ei ole oksia ja lehtiä, ennen kuin jatkat työtä ja mahdollisesti unohdat asian.

3

Suojaa kattohuopaa. Rotaatio-laserissa on kolme terävää jalkaa, jotka voivat rikkoa kattohuovan. Ota kolme vaneripalaa, joihin olet porannut reiän keskelle. Näin laser seisoo vakaasti paikal-laan palojen päällä rikkomatta kattopintaa.

02
Kiilaa kannattimet 6 Vaihe

Ennen kuin ryhdyt kiilaamaan kannatti-mia, joihin terassilaudat kiinnitetään, aseta kannattimet alustalle niille suun-nitelluille paikoille. Jos kannattimet koo-taan lyhyestä ja pitkästä osasta, kuten tässä tehdään, aseta lyhyet ja pitkät kannattimet vuorotellen, jotta saumakohdat eivät osu yksiin koko terassin alalla. Var-mista, että seinustalle jää molempien sivujen puolelle 10 mm rako.

Kun olet asentanut kaikki kannattimet, voit asentaa rotaatiolaserin niihin kohtiin, joissa siitä on hyötyä asennus-tarkkuuden kannalta.

1

Aseta kaikki kannattimet alustalle. Niitä ei ruuvata yhteen tai kiinnitä vielä, vaan ne asetetaan suurin piirtein tasaisin välein alustalle. Nyt niiden paikkaa ja korkeutta on paljon helpompi hienosäätää.

2

Aseta kaksi apurimaa poikittain keskelle kattoa ja merkitse kannat-timien paikat tarkasti. Ruuvaa rimat kiinni, niin voit helpommin säätää kannattimia. Tee näin myös molemmissa päädyissä.

3

Oikaise kaikki kannattimet apuriman mukaan ja ryhdy kiilaamaan niitä niin, että saat ne oikeaan korkeustasoon. Tässä vaiheessa rotaatio-laserista on todella paljon hyötyä.

4

Napsauta kiilauspalikat yhteen. Alin osa napsautetaan alustaan kiinni, jonka jälkeen ylempää kiilaa työnnetään sivulta päin paikalleen, kunnes kannatin on oikealla korkeudella.

5

Katkaise kannatin, jos se taipuu ylöspäin. Jos kannattimet taipuvat ylöspäin, voit helpottaa työtä katkaisemalla ne kiilauskohdasta viistoon. Näin poistat puusta jännitteen, joka saa sen taipumaan.

6

Kiinnitä rima kiiloihin. Ruuvien on mentävä kannattimen ja yläkiilan läpi alimmaiseen kiilaan, mutta ei katto on. Tässä käytämme 4,2 x 75 mm:n ruuveja.

TÄRKEÄÄ! Esiporaa ruuveille reiät, jotta puu ei halkea.

03
Mitoita laudoitus 5 Vaihe

Puuterassia asennettaessa lautojen väliin kannattaa jättää pieni rako, jotta lautoja ei tarvitse halkaista pituussuunnassa. Raon tulisi olla 3-5 mm, ei enempää, sillä laudat voivat kutistua leveyssuunnassa kuivan ja lämpimän sään aikana.

Jos terassi on näin iso, 820 cm leveä, rakojen jättäminen on helppoa ja lauta-välit voi mitoittaa niin, että laudat mene-vät tasan koko alalle. Jos terassi on pie-nempi, tämä ei välttämättä onnistu. Täl-löin kannattaa aloittaa seinän vierestä 3/4-laudalla ja jakaa sitten terassin loppupinta-ala tasan.

1

Aseta ensimmäinen lauta seinustalle ja jätä seinään pari millimetriä rakoa. Merkitse laudan etureuna, mutta vain seinustoilla.

2

Piirrä kahden pisteen välille merkkiviiva liitunarun avulla. Tämä on varmin tapa merkitä pitkä viiva niin, että siitä tulee varmasti suora. Kiinnitä ensimmäinen lauta liitunarun mukaan ja laske lautojen välille jätettävän raon koko.

3

Ota mitta ensimmäisen laudan etureunasta ja merkitse lautojen paikka. Tässä laudan etureunasta seuraa-vaan on 122 mm (118 mm lauta + 4 mm ra-koa). Tee merkinnät uloimpiin kannatti miin ja kahteen kannattimeen niiden välissä.

4

Sahaa laudat pituuteen. Tue sahat-tavaksi tarkoitetun laudan ulompaa päätä, ennen kuin ryhdyt sahaamaan. Rullapukki on tässä tehtävässä korvaama-ton apu, sillä 6 m pitkää lautaa ei voi pitää tasapainossa samalla, kun sitä sahaa.

5

Ensimmäinen lauta kiinni tetään liitunarun linjaan. Näin varmiste-taan, että lauta asettuu täysin suoraan linjaan.

04
Kiinnitä laudat 6 Vaihe

Tähän terassiin asennettavat 70 lautaa ovat 10 cm liian pitkiä, ja ne katkaistaan mittaan siististi molemmista päistä katkaisusahalla. Näin lautojen päät ovat varmasti suorat ja ehjät. Jos joudut jatka-maan lautoja, koska ne eivät ole tar-peeksi pitkiä, varmista, että liitossaumat eivät osu samaan linjaan. Jätä lautojen päiden väliin pari millimetriä rakoa, sillä puu voi laajentua kostuessaan.

Käytämme itsesenkkaavia ja uppo-kantaisia ruuveja, mutta esiporaamme kuitenkin varmuuden vuoksi ruuveille reiät. Näin laudat eivät halkea, eivätkä ruuvit katkea.

1

Kun sahaat laudat, käytä hieno-hampaista sahanterää ja aseta laudat sahapöydälle täysin suorassa kulmassa terään nähden.

2

Aseta laudat kannattimille ja kiinnitä ne uloimpiin kannattimiin tekemiesi merkintöjen mukaan. Kiinnitä laudat vasta myöhemmin kaikkiin muihin kannattimiin.

3

Merkitse ruuvikohdat ohuella lyijykynäviivalla. Tee vain pieni merkki 20 mm:n päähän kaikkien lautojen päistä. Käytä pitkää ohjainkiskoa merkkiviivana, jolloin saat ruuvit suoriin riveihin. Pienikin poikkeama näkyy selvästi.

4

Esiporaa ruuveille reiät 4,5 mm:n poralla. Poraa tarkasti merkkikohtiin ja pystysuoraan, jotta ruuvien kannat sijoittu-vat täysin vaakaan ilman esille jääviä kantoja, joihin saattaisit satuttaa itsesi.

5

Kiinnitä laudat haponkestävillä ja ruostumattomilla 4,5 x 60 mm:n ruuveilla.

TÄRKEÄÄ! Ruuvien kantoja ei saa upottaa laudan pintaa syvemmälle, sillä tällöin ruuvien reikiin kerääntyy vettä.

6

Oikaise vinot laudat linjaan. Laudat eivät aina ole täysin suoria. Jos ne ovat hiukan kieroja, voit pakottaa ne linjaan leveällä sorkkaraudalla. Voit myös käyttää paria kovaa puukiilaa, joista ei jää merkkejä.

05
Puhdistusluukku 7 Vaihe

Jos terassin alla sijaitsee viemäri, kaivo tai tässä tapauksessa syöksytorvi, et voi vain rakentaa sen päälle terassia. Koh-teet on päästävä puhdistamaan, jotta vesi ei yllättäen jää terassille. Tämän vuoksi rakennamme lähes huomaamat-toman, mutta helposti avattavan puh-distusluukun.

Jätä terassilaudoitusta asentaessasi luukun kohdalla viisi lautaa asenta-matta. Kun kaikki muut terassilaudat on asennettu, sahaa nämä viisi lautaa pituudeltaan niin, että ne sijoittuvat puo-liksi kannattimien päälle katon syöksy-torven molemmin puolin.

1

Aseta terassilaudat syöksytorven ympärille. Sahaa viisi lautaa niin, että ne ylettyvät puoliksi kannattimien päälle. OIkaise laudat suoraan kulmaan ja kiinnitä. Toista vastakkaisella puolella, jolloin viemärin kohdalle jää aukko.

2

Sahaa viisi terassilaudan pätkää, niin, että ne ovat 2-3 mm aukkoa lyhyempiä. Niiden on sijoituttava paikoil­ leen, mutta ne on voitava myös nostaa ylös.

3

Aseta lauta aukon kumpaankin sivuun ja laita molempiin lauta­ päätyihin välike, jotta laudat jäävät puristuksiin.

4

Työnnä 60 cm:n irrallinen kannatin kahden lautakappaleen alle lähes alla oleviin kiinnitettyihin kannattimiin asti. Varmista, että väliin jää pari millimetriä rakoa.

5

Kiinnitä ensin uloimmat laudat irrallisiin kannattimiin ja sen jälkeen kolme niiden väliin jäävää. Nyt luukku on valmis ja voit poistaa välikkeet.

6

Luukku on valmis, eikä sitä ruuvata kiinni, sillä siihen on päästävä helposti käsiksi. Tässä nostamme sitä kiertämällä ruuvin kahden laudan väliin. Voit käyttää myös koukkua.

7

Lopuksi koko terassi imuroidaan, minkä jälkeen se on valmis käyttöön. Voit myös puunsuojata sen kertaalleen, jolloin terassi kestää monta vuotta.

Materiaalit

40 x 68 mm:n ThermoWood-rimoja:
• 24 rimaa á 450 cm

26 x 118 mm:n ThermoWood-lautoja:
• 70 terassilautaa á 600 cm

Kiilausjärjestelmä (Harpun):
• 200 osan sarja (sis. alusta, ala- ja yläkiila)

Lisäksi:
• 1700 haponkest. A4-ruuvia, 4,5 x 60 mm
• 4,2 x 75 mm:n porakärkiruuveja

Erikoistyökalut

• Rotaatiolaser
• Katkaisu/jiirisaha + rullapukki

Vie aikaa

Varaudu viikkoon ja muuta-maan lisäviikon loppuun. Pitkiä lautoja ja ruuveja on todella paljon.

Hinta

Noin 2 500 €/48 m²:n terassi tehtynä ThermoWood -laudoista. Jos valitset kestopuulaudat, hankkeen hinnaksi tulee noin 1 000 €.

Vaikeusaste

Haastavinta on saada kaikki kannattimet samalle korkeudelle. Kun tässä onnistuu hyvin, muista työvaiheista selviää kuin itsestään.

Video

TEKNIIKAT: Terassilankkujen tukeminen

Säädettävillä kiiloilla saat lankut suoraan

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

TEKNIIKAT: Ensimmäinen terassilauta

Kapulat pitävät laudan irti seinästä

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi