Suora terassi vinolle alustalle

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
1.500 euroa

Terassi on asennettu suoraan vanhalle laatoitukselle ja säädetty vaateriin kiilojen avulla.

Johdanto

Kyllästyttääkö vanha betonilaatoitus? Haavei-letko hienosta ja näyttävästä puuterassista? Tämä haave on melko helppo toteuttaa, sillä laatoitusta voi käyttää hyvin puuterassin alustana. Jos laatoitus on lisäksi vuosien saatossa elänyt, kuten lähes aina käy, suuretkin tasoerot saa samalla oikaistua vaateriin kätevien muovikiilojen avulla.

Tässä käyttämämme kiilat ovat Harpun-merkkisiä. Niitä ei toistaiseksi tietojemme mukaan myydä Suomessa, mutta toivottavasti ne rantautuvat tän-nekin pian. Kiiloissa on vahva uritettu pohjakiila ja hieman pienempi päällyskiila, josta voi säätää kiilan lopullisen korkeuden sen mukaan, miten pohja-kiilan sijoittaa. Näin kiiloja voi säätää siten, että terassin kantavat palkit saadaan vaateriin.

Toki muutkin kiilaustavat toimivat. Tällöin on vain varmistettava, että kiilaus ei liu’u paikaltaan, ja että se on tehty kivestä, muovista tai muusta, joka sietää kosketuksen märkään maahan.

Tämä uusi puuterassi rakennetaan siis nykyisen laattaterassin päälle, mutta samaa rakennustapaa voi soveltaa myös tasaiseen alustaan. Jos terassi tehdään suoraan nurmikolle tai vastaavalle alustalle, multamaa pitää poistaa ja varmistaa, että alusta on kiinteä. Sen voi oikaista ohuella sorakerroksella ja asettaa laattoja kohtiin, joihin terassin kannattimet tuetaan. Näin terassi ei vinoudu ajan myötä.

Kiinnitä kiviseinään vaakajuoksu

Kiviseinään kiinnitetty vaakajuoksu toimii aloituspisteenä terassille, joka sijoittuu tarkasti terassinoven portaan alle.

Rakenna terassi kiiloille

Kätevien kiilojen avulla terassin rungon muodostavat palkit saa nopeasti ja helposti vaateriin.

Asenna laudat

Lopuksi terassi verhoillaan terassilaudoilla. Tähän kohteeseen valittiin ruskeat painekyllästetyt mäntylaudat.

Terassi on valmis, öljytty ja odottaa mukavia kesäpäiviä ja -iltoja. Huomaa, että terassi on kuin olohuoneen jatke, tasoeroa on vain pienen porrasaskelman verran.

Ohjeet

01
Valmistelut 2 Vaihe

Esimerkin terassi asennetaan suoraan vanhalle laatoitukselle. Vanha kivipääl-lyste oli kulunut, ruman näköinen ja lisäksi melko epätasainen.

Huonokuntoisempiakin, suuria taso-eroja sisältäviä terasseja näkee. Myös niiden suuret tasoerot saadaan oikais-tua esimerkissä käytettävillä kiiloilla. Pohjakiiloja myydään erikorkuisina, joten niiden avulla voidaan oikaista jopa 14 cm:n tasoerot.

Kohteen terassi rakennetaan niin korkealle, että pihaovesta voi astua suoraan terassille ilman erillistä askelmaa. Tätä tarkoitusta varten runko rakennetaan 125 mm:n kannatinpalkkien varaan.

1

Tarkista, kuinka epätasainen laatoitus on. Jos siinä on suuria epätasaisuuksia, varmista, että käyttämäsi muovikiilat tai muu kiilaustapa riittävät oikaisemaan tasoerot.

2

Tee koesovitus. Kuvan terassi sijoitetaan suoraan terassinoven alle. Siihen sopivat 125 mm:n kannatinpalkit. VINKKI: 125 mm palkit ovat pikemminkin 130 mm, joten mittaa, ennen kuin ostat.

02
Kantavat palkit 4 Vaihe

Runko rakennetaan sokkelia kiertävän vaakajuoksun varaan. Vaakajuoksu teh-dään 38 x 50 mm soirosta, joka ruuva-taan sokkeliin kiinni ja tuetaan alta pienillä kiiloilla.

Palkit, joihin terassilaudat kiinnite-tään, ovat kooltaan 50 x 125 mm.

Jotta liitoksesta tulisi varmasti vahva, palkkeihin sahataan lovet. Siten palk-kien kannatus on muunkin kuin pelk-kien kiinnitysruuvien varassa.

Palkkimäärä riippuu niiden päälle tulevien lautojen paksuudesta. Asennamme palkit 58 cm:n välein (mitta pal-kin keskikohdasta seuraavaan). Mitoitus sopii kohteen 28 mm:n terassilaudoille.

1

Kiinnitä vaakajuoksu ruuveilla sokkeliin vaateriin. Soiron koko on 38 x 50 mm, ja se asennetaan 10 cm lopullisen terassikorkeuden alapuolelle. Kiinnitys tehdään 7,5 x 112 mm asennusruuveilla, ja sitä vankistetaan alla olevilla tukikiiloilla.

2

Sahaa palkkeihin lovet. Mittaa päädyn yläreunasta 72 mm korkea ja 40 mm leveä lovi ja sahaa päädyn loppuosa pois, niin kannatinpalkit saadaan vaakajuoksun päällä samaan tasoon.

3

Katsaus. Vaakajuoksut on asennettu kahdelle mahdolliselle seinälle, saatettu vaateriin ja tuettu kiiloilla alapuolelta.

4

Kiinnitä palkit. Esiporaa reiät 5 mm poranterällä ja kiinnitä 5 x 100 mm ruuveilla viistosti palkkien läpi vaakajuok-suun. Yksi ruuvi kummallekin puolelle.

03
Kätevät kiilat 5 Vaihe

Nyt palkit oikaistaan niin, että ne saa-daan vaateriin. Epätasainen alusta vaatii käsittelyä, mistä selvitään helpoilla eri-koiskiiloilla. Ne koostuvat pohjakiilasta ja päällyskiilasta, jota voidaan liikuttaa ylös tai alas pohjakiilaa pitkin. Näin palkkien tukea voidaan säätää melko paljon ja hyvin nopeasti.

Työhön voi käyttää myös tavallisia kiiloja päällekkäin asennettuna. Tämä on kuitenkin hieman hankalampi tapa.

Kiilat ruuvataan palkkeihin kiinni, jotta ne eivät liu’u. Ruuvien pitää yltää sekä päällys- että pohjakiilan läpi.

Tämän jälkeen voidaan merkitä teras-silautojen paikat. Se sujuu liitunarulla.

1

Kokeile lautojen asennusta. Päätä, kuinka suuret raot lautojen väliin halutaan. 3-8 mm rako on sopiva. Kuvassa on valittu 5 mm:n rako. Nyt terassin lopullinen pituus voidaan laskea.

2

Lyhennä palkkeja. Se on helpointa tehdä liitunarulla. Palkit ovat 346,6 cm pitkiä seinästä alkaen mitattuna. Mitta on 35 mm lyhyempi kuin lautojen viemä tila, sillä lautojen päät katetaan pystylaudalla.

3

Oikaise runko. Aseta rima merkitylle etäisyydelle palkista ja oikaise etäisyys. Aloita tolpalta, ja oikaise sen kummaltakin puolelta. Kiilaa kaksi ulointa palkkia vaate-riin ja oikaise muut palkit kahden palkin väliin kiristetyn narun mukaan.

4

Lukitse kaikki kiilat ruuvilla. 4,2 x 75 mm eri materiaaleihin sopiva asennusruuvi käy hyvin sekä puukannatti-meen että muovikiilaan. TÄRKEÄÄ! Ruuvin pitää yltää päällys-kiilan mutta ei pohjakiilan läpi.

5

Merkitse terassilautojen paikat. Merkitse ensimmäisen laudan etureu-na kaikkiin ulompiin palkkeihin (etäisyys plus laudan leveys). Mitoita muiden paikat, mutta tee liitumerkintä vain joka toiseen riviin, ja oikaise muut silmämääräisesti.

Tarkista, että talon ja viivojen välinen etäisyys on sama, myös keskimmäi-sissä palkeissa. Talo voi olla vino, joten lautoja voi joutua hieman oikaisemaan.

04
Terassilaudat 7 Vaihe

Terassilautojen valinta on täysin makuja rahakysymys. Kohteessa valittiin rus-keaksi kyllästetyt mäntylaudat, jotka ovat suhteellisen edullisia, mutta muis-tuttavat ulkonäöltään hieman kalliim-pia kovapuisia terassilautoja.

Laudat ovat usein halkeilleet päistä, joten päät siistitään ensin sahaamalla.

Myös rumat oksat voi sahata pois, vaikka keskeltä lautaa. Lautojen sauma-kohtia voi nimittäin helposti limittää juoksuttamalla lautoja niin, että lauto-jen päät eivät pääty samassa kohdassa jokaisessa rivissä. Tämä tehdään vaihte-lemalla esimerkiksi 80, 300 ja 400 cm:n lautoja tai muuta sopivaa mitoitusta.

1

Sahaa lautojen päät siistiksi ja suoraan kulmaan. Laudat, joiden keskellä on ruma oksakohta, katkaistaan ja niitä käytetään laudoituksen juoksuttamisessa.

2

Esiporaa reiät kaikkiin päätyihin. Esiporaa reiät noin 20 mm:n etäisyy-delle laudan päästä 5 mm poralla, hieman viistoon reunaa kohti, jotta lauta ei myöhemmin halkea.

3

Kiinnitä ensimmäinen lauta. Kiin-nitä 5 x 80 mm ruostumattomat ruuvit (A4) 20 mm etäisyydelle laudan reunasta. TÄRKEÄÄ! Kovapuulautoihin pitää esi-porata reiät ja tehdä upotus kantoja varten ennen kuin ruuvit voidaan kiinnittää.

Ruuvien upotukset syntyvät mänty-lautoihin itsestään.

4

Työskentele 6-8 laudan osioissa. Näin voit oikaista asennusta silmä-määräisesti, jos laudat ovat hieman vinoja. Kiinnitä ruuvit laudan kumpaankin päätyyn ja yksi keskelle.

5

Käytä asennusrautaa, kun ruuvaat lautoja kiinni. Usein laudat ovat hieman vinoja, mutta ne saadaan oikaistua paikalleen, ennen kuin ruuvit kiinnitetään.

6

Tee ruuveille merkkiviiva. Kun ruu-vit sijoitetaan suoriin riveihin, terassi näyttää erityisen hienolta, joten mittaa ja merkitse ruuvien paikat lyijykynällä vesi-vaa’an tai ohjauslaudan mukaan. Kiinnitä jokaiseen palkkiin kaksi ruuvia per lauta.

7

Viimeistely. Korkeus on tässä sovitettu pystylaudan mukaan, joka jättää 5 mm rakoa terassilaudan yläpintaan ja pari senttimetriä nurmeen. Pystylaudat kiinnitetään kannatinpalkkien päätyihin.

Materiaalit

38 x 50 mm soiroja:
• Kiviseinän vaakajuoksut
• Rimat kulman mittaamiseksi

50 x 125 mm palkkeja:
• Alustan kannatinpalkit

32 x 125 mm terassilautoja, ruskeaksi kyllästettyä mäntyä:
• 360 cm lautoja
• 420 cm lautoja

Lisäksi:
• Harpun-kiilasarja
• 7,5 x 112 mm asennusruuveja
• 5 x 80 mm A4, ruost. ruuveja
• 5 x 100 mm A4, ruost. ruuveja
• 4,2 x 75 mm A4, ruost. ruuveja
• Terassiöljyä

Vie aikaa

Noin 4 päivää

Hinta

Noin 1 500 €. Terassilautojen hinnoissa voi olla suuria eroja.

Vaikeusaste

Kun on huolellinen ja käyttää kiiloja oikein, terassinteko onnistuu useimmilta nikkareilta.

3D-malli

3D-malli

Puuterassi kiilojen varaan

Puuterassista tulee vakaa, kun se kiilataan suoraan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kätevät kiilat

Kiilojen korkeutta voi säätää tarpeen mukaan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Yksinkertainen rakenne

Terassilautojen alla oleva rakenne on melko yksinkertainen.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Terassilankkujen tukeminen

Säädettävillä kiiloilla saat lankut suoraan

TEKNIIKAT: Terassilautojen asentaminen

Asenna laudat pienissä erissä, jotta voit jakaa raot tasaisesti

TEKNIIKAT: Terassilautojen yhdistäminen

Tee liitokset lankkujen kohdalle

TEKNIIKAT: Pitkät suorat viivat

Työ sujuu nopeasti värilangalla

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

3-4-5 - niksi takaa varmasti suorat kulmat

Älä oleta, että talo on suora tai että kaikki talosta johdettavat mitat perustuisivat suo-raan kulmaan. Sen sijaan mitat kannattaa ottaa 3-4-5 -niksiä hyödyntäen. Esimerkissä käytetään 14 palkkia 13 osion rakentami-seen.

Palkeista 11 sijoittuu niin, että palkin keskeltä seuraavan palkin keskelle on 57,5 cm. Loput kaksi osiota ovat hieman pie-nemmät, jotta ne mahtuvat. Aseta pitkä lauta viistoon palkkien päälle (kts. kuva). Kolmen mitan (3, 4 ja 5) pitää säilyttää juuri tietty mittasuhde. Tässä mitat ovat 3 x 70 (210), 4 x 70 (280) ja 5 x 70 (350). Nyt kulma on 90°, ja muut palkit voidaan oikaista tämän mukaan.

Kiilat helpottavat asennusta

Harpun-kiilat ovat todella help-poja käyttää terassin alapuoli-sena tukena. Ne koostuvat isos-ta pohja- ja pienestä päällikii-lasta. Päällikiilaa voi siirtää ylös tai alas pohjakiilaa pitkin niin, että palkit saa tarkasti oikeaan tasoon, jolloin terassin kantavat palkit ovat varmasti vaaterissa.

Pohjakiiloja valmistetaan 50, 70, 90 ja 110 mm korkeina ja päällikiiloja 30, 45 ja 85 mm korkeina. Näin kiiloilla päästään jopa 195 mm korkeuteen.

Päällyskiila liikkuu edestakaisin, jotta korkeutta voi säätää.

Syöksyputkien ja sadevesikaivon sovittaminen

Terassin yhdessä kulmassa on syöksy-putki, joka päättyy sadevesikaivoon. Siihen on oltava vapaa pääsy, sillä kerran pari vuodessa kaivo puhdis-tetaan lehdistä yms., jotta se ei tukkeudu. Tätä varten rakennetaan pieni luukku, joka on koottu ylijää-neistä terassilaudoista.

Luukku makaa puolittain kahden palkin päällä ja se on kiinnitetty vain parilla ruuvilla, jotka voidaan irrottaa kerran tai pari vuodessa, kun kaivo halutaan puhdistaa lehdistä, hiekasta ja muista mahdollisista roskista.

Kokoa luukku terassilaudoista. Neljä lautaa on sahattu suoraan terassi-laudoituksesta irti ja koottu alapuolelta kahdella laudanpätkällä.

Tee syöksyputkelle reikä. Reikäsahalla saa tehtyä 80 mm reiän syöksyputkelle. Putken asentaminen ja irrottaminen vie viisi minuuttia.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi