Terassi nurmikon tasolle

Upota puuterassi nurmikon tasolle. Tässä jutussa näytetään, miten teet todella tyylikkään, maahan upotetun terassin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
40 €/m2

Johdanto

Nyt voit rauhassa nauttia ja seurata, miten kaksi kokenutta ammattilaista heiluttelee työkaluja. Voimme melkein luvata, että jutun päätteeksi sormesi jo syyhyävät oman puuterassin rakentamiseen.

Kirvesmiehet ratkaisevat asioita tavanomaista paljon yksinkertaisemmin. Päätimme rakentaa ison terassin, joka upotetaan ympäröivän nurmialueen tasoon. Työ tehtiin kahdessa päivässä, ja aikaa jäi myös neliaskelmaisten rappujen rakentamiseen. Terassille pääsee astumaan suoraan kotiovesta.

Työtä nopeuttaville ja tehostaville periaatteille ja vinkeille on yhteistä se, että ongelmiin ja haasteisiin varaudutaan etukäteen eikä hyvistä työkaluista tingitä. Suurin työvaihe kohdistuu terassilautojen alapuolelle sijoittuvaan osaan. Kun tämä vaihe tehdään perusteellisesti, kauniiden maalattujen terassilautojen kiinnittäminen viimeisten parin tunnin ajan on silkkaa nautintoa.

Ohjeet

01
1. Päivä, klo. 8.00 2 Vaihe

MAAN POISTO TERASSIN ALTA

Terassi tehdään nurmialueen tasoon, ja kirvesmiehet ryhtyvät kisaamaan sii tä, kumpi saa tehdä työn, josta monet haluaisivat luistaa: he pois tavat niin paljon maata, että terassi voi daan rakentaa samaan tapaan kuin jos se sijoitettaisiin ylemmäksi maan tasosta.

On siis varmistettava, että kolme pitkää palkkia saadaan samaan tasoon. Ne on huomattavasti helpompi saada vaateriin kuin yrittää säätää seuraavan kerroksen kannattimet yksitellen. Kun palkit ovat vaaterissa, kannattimet ja laudat saadaan asennettua vauhdilla. Maanpoisto sujuu nopeasti vuokrakaivu rilla. Ilman sitä työvaihe veisi päiviä.

1

Vuokrakaivuri poistaa ensimmäistä kuormaa. Maata poistetaan 45 cm, jotta palkeille, kannattimille ja laudoille on tilaa ja palkkien alle jää ilmaa. Kaivurilla työ edistyy no peasti, joten nyt on jo tiedettävä, mihin 15 m3 maata on parasta siirtää.

2

Kuopan syvyys tarkistetaan säännöllisesti. Kirvesmies asettaa pyörivän laservesivaa’an terassiksi tarkoitetun alueen sivuun. Mittauslait teen avulla kuopan ja muiden pintojen kor k eutta voidaan seurata ja säätää laitetta siirtelemättä.

02
1. Päivä klo 11.00 8 Vaihe

TOLPAT KAIVETAAN MAAHAN

Hyvän kahvikupillisen jälkeen on aika työstää rakenteen perusta eli tolpat. Terassia varten asennetaan talon pituussuuntaan kolme palkkia, ja kun kirvesmiehet ovat kiinnittäneet ensimmäisen palkin talon seinään, he kaivavat tolpat maahan kahta muuta palkkia varten.

Jokaista palkkia kohden tulee viisi tolppaa. Tolpat työntyvät 25 cm maan-pinnasta ylöspäin, joten valtaosa tolppien pituudesta upotetaan maahan, roudattomaan

1

Alajuoksun (B) korkeus merkitään seinään. Alajuoksu eli seinään vaakaan kiinnitettävä palkki sijoitetaan ja merkitään seinään niin, että sen päälle jää korkeudessa tilaa kannattimille ja terassilaudoille.

2

Alajuoksun (A) kiinnitys. Toinen kirvesmiehistä pitää alajuoksua paikal-laan merkkiviivan linjassa ja toinen poraa sen läpi seinään 7,5 mm:n poralla. Alajuoksu kiinnitetään betoniruuveilla, jotka tarttuvat sekä puuhun että seinään.

3

Kaksi alajuoksua yhdiste tään toisiinsa kiilan päällä. Alajuoksun pituus ei riitä, joten liitos tehdään keskikohtaan bitumihuopapalan päällä.

VINKKI: Jos lankut eivät ole yhtä korkeita, varmista, että niiden yläreunat ovat linjassa.

4

Tolpille kaivetaan kuopat pikavauhdilla. Tolppien on seistävä kahdessa suorassa rivissä talon alajuoksun suuntaisesti. Kirvesmiehet ovat vetäneet kaksi narua ja asettaneet maahan kepit tolpille porattavien kuoppien merkeiksi.

5

Tolpat asetetaan kuoppiin ja korkeus tarkistetaan. Tolppien yläreunan tulee olla samalla korkeudella kuin seinustan alajuoksun yläreunan - tai hieman alempana. Kaikki korkeusmitat säädetään yhä tarkasti rotaatiolaserin avulla.

6

Kuopan syvyys säädetään oikein. Erikoislapio, johon on yhdistetty kaksi lapio-osaa ikään kuin saksiksi, on hyvä lisävaruste. Sen avulla kuopasta on helppo kaivaa irtonainen maa-aines pois ja lopuksi säätää kuopan syvyyttä.

7

Tolppia (A) naputellaan vielä pari viimeistä senttimetriä maahan. Jotta tolpat eivät vajoaisi, kuoppa kaivetaan niin syväksi, että tolpat jäävät pari senttimetriä liian korkeiksi, ja ne naputetaan lopuksi paikalleen isolla vasaralla tai moskalla.

8

Maa tiivistetään hyvin tolppien ympäriltä, jotta tolpat seisovat tarkasti narun linjassa ja oikealla korkeudella. Jokainen 10 cm:n maakerros tampataan tiiviiksi tolpan joka puolelta.

03
1. Päivä, klo 14.00 3 Vaihe

RUNKORAKENTEIDEN KIRISTYS

Palkit rakennetaan höyläämättömistä, painekyllästetyistä 50 x 100 mm:n soiroista. Samaa kokoa käytetään seuraa-vas sa, tiiviimmin asennettavassa ker-roksessa. Koko kuitenkin riittää, koska kannattimet jakavat kuormituksen tasaisesti palkeille.

Ensimmäinen palkki kiinnitettiin seinään alajuoksuksi, ja nyt muut palkit kiristetään kiinni tolppiin. Tolppien kor-keus ei ollut vielä mitenkään sentilleen kohdallaan, mutta palkkien korkeuden on oltava millimetrin tarkka. 10 tolpan tarkkuus palkitaan, loppupäivän korkeudensäädöt eivät tuota ongelmia.

1

Palkit (C) kiinnitetään tolppien (A) sivuun, niin, että ne myötäilevät alajuoksua (B). Käytämme sijainnin säätämiseen yhä laservesivaakaa. Poikittaispalkkien paikat oikaistaan narun linjaan ja asettamalla yksi kannattimista (D) palkkien päälle.

2

Kirvesmiehet poraavat sekä tolpan (A) että palkin (C) läpi kaikkiin liitoksiin 12 mm:n poralla. Reikä sijoitetaan keskelle liitosta. Palkit voivat rakentua kahdesta osasta, jotka kootaan keskeltä keskimmäisten tolppien päältä.

3

Liitokset varmistetaan pulteilla ja muttereilla - ja tolpan ja palkin väli bulldog-levyllä. Ennen kuin pult ti työnnetään sisään, asennetaan alus levy, jotta mutteri voidaan ruuvata tiukasti kiinni. Puu puristuu bulldog-levyn ympärille.

04
2. Päivä, klo 8.00 7 Vaihe

KANNATTIMET JA LAUDAT KIINNI

Seuraava päivä käynnistyy kannatti-mien ja verhoilulautojen asentamisella vaakajuoksulle ja palkeille.

Kannattimet jaetaan tasaisesti palkeille ja alajuoksulle poikittain 66 cm:n välein. Kirvesmiehet merkitsevät tämän mitan vetämällä viivat kohtiin, johon kaikkien kannattimien vasemman reu-nan tulee sijoittua.

Kannattimien päälle asennetaan terassilaudat 5 mm:n välein ja kiinnite-tään 2 ruuvilla jokaiseen kannattimeen. Laudat kootaan vuorotellen 6. ja 8. kan-nattimelle, ja laudat lyhennetään lopuksi yhdellä viillolla molemmista päistä.

1

Kannattimet (D) jaetaan palkeille (C) niin, että ne sijoittuvat 66 cm:n välein. Sijainnin merkitseminen ei vie aikaa, ja näin viisto ruuvikiinnitys sujuu salamavauhtia.

VINKKI: Jos viistoon ruuvaus on hankalaa, voit kiinnittää kannattimet kulmaheloilla.

2

Joka kuudes terassilauta (E ja F) asetetaan kannattimille. Kirvesmiehet räpsäyttävät liitunarulla viivat kannat timien poikkilinjaan niin, että viivat osuvat joka 7. laudalle. Viivat estävät myös sitä, että lauto jen vinoudet alkavat ohjata asennusta.

3

Kannattimille asetetut laudat kiin nitetään terassiruuvilla jokaiseen kannattimeen. Kiinnittäminen aloitetaan päädystä ja työssä edetään lautojen pituussuun taan. Jokainen liitos oikaistaan liitunarun linjaan ennen lopullista kiinnitystä.

4

Muut laudat (E ja F) asennetaan. Pitkä lauta (E) asennetaan vuorotellen jompaan kumpaan päätyyn niin, että liitokset kohdistuvat ja limittyvät keskellä kannat-ti melle (C). Laudat ulottuvat hieman päätyjen yli, mutta lautoja ei vielä lyhennetä mittaan.

5

Kaikki laudat kiinnitetään yhdellä ruuvilla jokaiseen kannattimeen niin, että lautojen väliin jää yhtä paljon ilmaa. Tekniikka on tarkempi kuin asettamal-la laudat toisesta sivusta alkaen ulos päin ja säätämällä välit sitten tasaisiksi välikkeillä.

6

Jotkin laudat on väännettävä voimal la paikoilleen esim. sorkka raudalla. Lautoja ei saa vääntää liian kovaa, kos ka laudat oikaistaan kannatin kannatti melta ja ruuvataan kiinni. Kun laudat ovat paikoil laan, jokaiseen liitokseen kiinnitetään vielä lisäruuvi.

7

Laudat lyhennetään päädyistä, kun kaikki laudat ovat paikoillaan. Kirvesmiehet sahaavat ohjainkiskollisella upotussahalla, mutta voit käyttää myös pyörösahaa, jota kuljetat pitkää kiinni ruuvattua lautaa vasten.

05
Yksinkertaiset raput rakentuvat helposti 3 Vaihe

Raput yhdistävät talon ja terassin toisiinsa.

Kirvesmiehet käyttävät pari viimeistä tuntia terassin ja ta -lon yhdistävien rappujen tekoon. Raput tarjoavat myös hy vää istumatilaa. Runkona käyte tään samanlaisia soiroja kuin terassissa ja neliaskelmai -set raput verhoillaan sa manlai silla laudoilla kuin terassi.

1

Terassin yläjuoksu kiinnitetään seinään, ja siitä käynnistyy terassin rungon rakentaminen.

2

Askelmat - ja pystynousut, joille terassin runko rakennettiin - rakennetaan terassilaudoista.

3

Sivut katetaan myös terassilaudoilla. Ei kuitenkaan liian tiiviisti, jotta ilma pääsee kulkemaan sivujen läpi.

Materiaalit

100 x 100 mm painekyll. tolppia
• 10 tolppaa (A) á 115 cm (osta esim. 5 tolppaa á 240 cm)

50 x 100 mm painekyll. soiroja
• 1 alajuoksu (B), 804 cm (2 kpl á 420 cm)
• 2 palkkia (C) á 804 cm (4 kpl á 420 cm)
• 13 kannatinta (D) á 420 cm

28 x 120 mm painekyll. terassilautaa
• 34 lautaa (E) á 480 cm
• 34 lautaa (F) á 360 cm

Lisäksi:
• 10 lukkopulttia + mutterit, 12 x 180 mm
• 10 bulldog-levyä, 12 mm
• 13 kannallista betoniruuvia, 152 mm
• 800 ruostum. terassiruuvia, 5 x 50 mm
• 80 ruostum. lastulevyruuvia, 6 x 120 mm
• Bitumihuopaa
• Öljypohjuste
• Musta puukuullote

Työkalut
• Minikaivuri (vuokraa)
• Moottoritoimintoinen maakaira (vuokraa) ja lapio
• Rotaatiolaservesivaaka (vuokraa) tai letkuvesivaaka
• Liitunarua
• Katkaisu- tai käsisaha
• Pora/ruuvikone
• Pitkä vesivaaka
• Leka tai moska
• Hylsyavain räikkätoiminnolla

Vie aikaa

2 päivää, kun tekijä on kokenut kirvesmies ja työkalut laadukkaita.

Hinta

40 €/ m2 – jos teet työn itse.

Vaikeusaste

Yksinkertainen rakenne, joka on helppo rakentaa itse. Sijoita tolpat ja palkit erityisen huolellisesti.

Piirustus

3D-piirustus

3D-malli

Maahan kiinnitetty terassi

Terassissa on paljon yksityiskohtia, joita kannattaa katsoa lähempää.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Rakenne ruuvataan yhteen

Pohjarungon palkit on kiinnitetty tolppiin pulteilla ja bulldog-levyillä.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Lattialankkujen asennus

Lattialankut ruuvataan kiinni palkkeihin viistoilla ruuveilla.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Portaiden rakenne

Rungon rakenne näkyy porraslautojen takaa.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Tarkat terassilaudat

Huomaa, että terassilaudat seuraavat alla olevan rakenteen reunoja.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Seinän vastainen palkki

Terassin talon puoleinen reuna on poikkipalkin varassa.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Terassilautojen asentaminen

Asenna laudat pienissä erissä, jotta voit jakaa raot tasaisesti

TEKNIIKAT: Terassilautojen yhdistäminen

Tee liitokset lankkujen kohdalle

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

TYÖKALUT: Näin käytät pyörivää laseria

Tällä videolla näytetään, miten käytät ja säädät pyörivää laseria. Laite heijastaa ympärilleen yhtenäisen viivan ja tarkan pisteen yhteen suuntaan. Kun olet opetellut käyttämään pyörivää laseria, voit merkitä helposti tarkat korkomerkit pitkille etäisyyksille. Siitä on hyötyä esimerkiksi lattian ja terassin tekemisessä.

VINKIT: Väännä puu suoraksi

TEKNIIKAT: Tulpilla peitetyt terassiruuvit

Tulppateräsarjalla saat täydellisen tuloksen

Vinkit & niksit

Valitse terassilaudat oikein

Terassilaudoissa on mistä valita. Vaihtoehtona voi olla mm. painekyllästetty puu, kuusi-, mänty- tai komposiittilauta.

Terassilautana käytetään useimmiten painekyllästettyä puuta, toisin sanoen kuusta tai mäntyä joko vihreän tai ruskean sävyisenä. Osta vain NTR-luokiteltua puutavaraa, niin voit olla varma sen kestävyydestä. Mäntyä ja kuusta voi ostaa myös lämpökäsitel-tynä, mitä pidetään ympäristöystävälli-sempänä käsittelytapana. Voit verhoilla terassisi myös jalopuulla, mikä tosin tulee huomattavasti kalliimmaksi. Myös lehtikuusta käytetään terasseissa. Täl-löin sen on oltava Siperian lehtikuusta, jotta se kestää ulkona. Jos taas ha-luat täysin huoltovapaan terassin, kat-sasta komposiittilautojen valikoima.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi