Puinen patio pihan tasoon

Puun täytyy olla irti maasta, muuten se lahoaa nopeasti. Se on vanha totuus. Tee itse keksi ratkaisun ja teki kivireunuksella kehystetyn 24 neliömetrin pation puusta.

Johdanto

Talosta puuttui terassi. Sen koillispuolella oli kyllä pe-rinteinen kivilaatoitus, mutta auringon siirtyessä sieltä pois iltapäivän kuluessa perhe me-netti oleskelupaikan.

Siksi toiveena oli puurakentei-nen terassi kohti luodetta ole-massa olevan kivetyn terassin jatkoksi. Siinä kohdassa talossa oli ovikin, joka avautui sopivasti pihamaalle.

Mutta juuri ovet muodostivat myös ongelman, sillä terassi täy-tyisi tehdä niin matalaksi, että ovet voitaisiin avata. Se taas oli vähän ristiriidassa sen kanssa, että talon omistajat toivoivat puuterassia.

Paalattian asentaminen suo-raan maata vasten kuulosti vää-rältä ajatukselta.

Mutta me suunnittelimme täs-sä artikkelissa selostetun ratkai-sun ja päätimme kaivaa terassin maahan nurmikon tasalle.

Eli siis: maata pois.

Mutta pelkkä pintamaan pois-to ei riittänyt. Kaivannon täytyi olla niin syvä, että siihen mahtui-sivat terassilautojen lisäksi tuke-vista 50 x 150 mm lankuista teh-ty runko sekä joukko betonilaat-toja, joiden varaan palkisto asennettaisiin.bLisäksi tuli alustan tasaus soralla sekä pakollinen kymmenen millin kallistus met-riä kohti talosta poispäin.

Kehystys reunakivillä

Koko 24 m2 terassin reunat ym-päröitiin reunakivirivillä. Kivet ovat samaa tyyppiä, jolla vanha pihalaatoitus oli tehty.

Reunakivet pitävät nurmikon poissa terassilaudoilta ja kehys-tävät myös kauniisti eksoottisis-ta mahonkilaudoista rakennetun terassilattian.

Lopuksi reunakivet muodosta-vat luonnollisen siirtymän uuden ja vanhan terassin välille talon seinustalla.

Ohjeet

01
Näin pääset hyvin alkuun 6 Vaihe

Terassin paikan ja koon määrittelyn jäl-keen alue merkitään parilla narulla. Terassin voi tehdä haluamalleen korkeudelle. Mallityössä piti ottaa huomioon matalalla sijaisteva ovi sekä ympäröivän maapinnan taso. Yhtä matalia perustuk-sia ja matalalle sijoitettuja ovia ei voi Suomessa lumen takia olla.

Terassin varsinaiset esityöt ovat suu-relta osin samat kuin pihalaattojen asennuksessa. Mutta koska mallityös-sää täytyi saada tilaa 150 mm korkeille terassin lattian aluspalkeille, työhön si-sältyi melko paljon kaivamista.

Voit laskea joutuvasi kaivamaan noin 30 cm valmiin lattiatason alapuolelle. Pintamaa on poistettava kiinteään ja tii-viiseen perusmaahan saakka. Maapohja muotoilla ja viistetään niin, että vesi valuu poispäin. Alue pitää myös salaojittaa routimisen vähentämiseksi.

1

Vedä naru ja kaiva pintamaa pois. Valmiin kaivannon täytyy olla vähintään 30 cm terassin lattiaa syvemmällä.

2

Lyö paalu kaivauksen keskelle ja sahaa se määräkorkeuteen. Korkeuden voit siirtää mitapaaluihin käyttämällä vesiletkua eli vaakitusletkua.

3

Täytä pohja salaojasoralla (esim. 16-32 mm), kunnes pinta on 30 cm valmiin lattia-tason alapuolella. Levitä sen päälle noin 5 cm hienoa hiekkaa ja tiivistä se hyvin.

4

Korkeus tarkistetaan keskipaalusta pitkällä vesivaa’alla ja mitalla. Aseta pari suoraa ohjainrimaa ja merkitse alueelle vähintään 10 mm kaato metriä kohti talosta poispäin.

5

Ohjainrimat säädetään niin, että soran voi vetää 25 cm valmiin terassin korkeustasoa alemmas. Käytimme soran päällä nelikulmaisia teräsprofiileja ja lautaa, joka sopii ohjainten päälle. Voit myös käyttää vesijohtoputkia, kaivaa ne soraan ja vetää suoralla laudalla tai oikokiskolla.

6

Koko alue peitetään kuitukankaalla. Kangas tiivistää soran ja estää rikkaruohoja kasvamasta terassin alle. Alatukien asettelussa voit myös piirtää paikat suoraan maahan.

02
Terassilattian kantavat rakenteet 4 Vaihe

Terassia kantavat 50 x 150 mm kesto-puupalkit (B). Palkkivälin tulee olla 40- 70 cm. Etäisyys riippuu siitä, miten tu-kevilla laudoilla (D) terassi päällyste-tään. Mitä paksumat laudat sitä suu-rempi kannatinväli saa olla.

Palkkien alle asetetaan 150 cm välein kivet taai betonilaatat (F) ja niiden pääl-le bitumikermipalat. Malliasennuksessa niiden alle sijoitettiin 7 cm paksuja pihalaattoja. Laattojen koko tai laatu ei ole merkitsevä tekijä, joten halvimmatkin laatat kelpaavat.

Voit tyytyä ohuempiinkin palkkeihin, mutta silloin aluslaattojen välejä täytyy tihentää. Esim. 50 x 100 mm palkit on tuettava vähintään 120 cm välein. Jos tukien välit ovat liian pitkät tai käyte-tään liian ohuita palkkeja, on olemassa vaara terassilattian notkumisesta.

Kestopuupalkit eivät välttämättä tarvitse mitään käsittelyä, mutta öljypitoi-nen puunsuoja pitää puun kauemmin terveenä. Me sivelimme palkkien yläsyr-jiin kertaalleen puunsuojaa, joka oli sa-manväristä kuin terassin laudat. Näin palkin eri väri ei näy lautojen raoista.

1

Kävele varoen tasoitetun soran päälle levite-tyllä kuitukankaalla. Merkitse aluslaattojen paikat suoraan kankaaseen ja aseta laatat (F) paikoilleen.

2

Aloita asettamalla vinopalkki (C) paikal-leen laatoille. Muut palkit (B) katkotaan mittoihinsa. Toinen pää sahataan poikkipalkin sivuun sopivaan kulmaan.

3

Työnnä kerros bitumikermiä (kattohuo-paa) palkkien ja laattojen väliin. Pienet kor-keuserot tasoitetaan lisäämällä huopakerrok-sia. Kaikki palkkien kiinnitykset toisiinsa teh-dään 125 mm nauloilla tai 100 mm ruuveilla.

4

Jos palkit eivät ole tarpeeksi pitkiä, niitä jatketaan kiinnittämällä ne yhteen naulaus-levyilla molemmin puolin puskuliitosta. Jos palkkien jatkoliitos ei osu tukilaatan päälle, liitoksen alle täytyy sijoittaa lisälaatta.

03
Terassin laudoituksen kiinnitys 5 Vaihe

Kuistien ja terassien yleisin ja käytän-nöllisin lauta on painekyllästetty lauta, joka kestää hyvin. Mallityössä terasssi päällystettiin tummalla kovapuulaudal-la, jollaista on esimerkiksi merbau. Se on kova ja tumma puulaji. Se kestää hyvin sään vaikutusta eikä lahoa nopeasti. Näiden lautojen yläsivut on uritettu lau-tojen liukkauden estämiseksi. Varteen-otettava vaihtoehto on lämpökäsitelty puu, joka on lähes jalopuun väristä.

Ulkoterassin lautoja ei kiinnitetä saumattomasti vierekkäin. Päinvastoin lau-tojen väliin jätetään rako, jota sadevesi pääsee valumaan pois. Ja koska laudat eivät saa pontattujen lattialautojen tapaan tukea toisistaan, niiden pitää olla vähintään 25-28 mm paksuja. Lautojen väliseksi raoksi riittää 5-8 mm, jotta laudat voivat laajentua tai supistua kos-teuspitoisuutensa vaihdellessa.

1

Aloita pingottamalla linjalanka uloimpien palkkien keskiviivojen kohdalle. Linjalangan pitää olla niin korkealla, että kiinnitettävät laudat jäävät selvästi sen alle.

2

Laudat sahataan ylimittaisiksi ja asetetaan sitten paikoilleen narujen alle. Anna päiden tulla yli ja oikaise laudat niin, että ne ovat kohtisuoraan palkkeihin nähden.

3

Kovapuulaudat kiinnitetään mieluiten ruu-veilla. Niille porataan esireiät, ettei puu hal-kea. Kiinnitykset on paras tehdä ruostumatto-milla ruuveilla (A2), sillä kovapuussa ja ulkona sinkitytkin ruuvit aiheuttavat värivirheitä.

4

Kun laudat ovat paikoillaan, ne ruuvataan kahdella ruuvilla joka palkkiin. Kuvassa runkopalkkien sivujen tasalle on vedetty ruuvien sijoitusta helpottavat linjalangat.

5

Kun laudat on ruuvattu kiinni, päät sahataan suo-raan linjaan pyörösahalla. katkaise lautojen päät 20-50 mm etäisyydeltä palkeista, etteivät palkit näy heti lautojen päiden alta. Sahan oma ohjainkisko on hyvä apuväline, mutta suora lauta lähes yhtä hyvä.

04
Kivireunus laudoituksen ympäri 5 Vaihe

Terassille 14 x 14 x 21 cm reunakivistä tehdyllä reunuksella on useita tarkoi-tuksia. Kivet sulkevat lattian reunat siististi, jolloin lautojen alle ei pääse nä-kemään terassilta lainkaan.

Matalassa päässä terassi on nurmikon tasalla ja siinä reunakiveys pitää maan ja ruohon erossa puurakenteista ja varmistaa hyvän tuuletuksen (kts. piirros). Samalla reunus muodostaa kau-niin kehyksen, joka tasoittaa maaston vaihteluja ja liittää lautaterassin kau-niisti viereiseen kivettyyn terassiin talon koillisseinustalla.

Jos maasto kallistuu niin paljon, ettei yksi kivi riitä korkeuseron tasaamiseen, reunuksen voi tehdä toisessa päässä mo-nestakin päällekkäisestä kivestä. Samalla tavalla reunuksen voi korottaa muuriksi, jos osa terassista sijaitsee ym-päröivää maanpintaa alempana.

1

Reunakivet asetetaan betoniin, joka on käytännöllisintä sekoittaa S100-kuivabetonista. Betonia ei tarvitse välttämättä kostuttaakaan, jos maa on kosteaa tai sade tulossa.

2

Kuivabetoni vedetään tasaiseksi niin, että syvyys sopii reunakiville. Lankunpätkän ja laudanpalan avulla oikaisun ja tasoituksen tarkasti oikeaan syvyyteen voi tehdä helposti.

3

Reunakivet asetellaan kaivantoon ja kiinnitetään päistään toisiinsa esimerkiksi saneerauslaastilla tai korjausbetonilla, jota saa pienissä annospusseissa.

4

Kivet asetellaan paikoilleen yksi kerrallaan. Ne naputellaan samaan tasoon vasaralla tai pienellä moukarilla. Muista naputella ne myös niin kiinni toisiinsa, että laasti tarttuu.

5

Perhe sai viihtyisän oleskelupaikan iltapäivän aurinkoon. Ylläpitohuolto rajoittuu parin vuoden välein tehtä-vää öljykäsittelyyn, joka raikastaa puulajin luonnollisen värisävyn.

Materiaalit

25 x 145 mm terassilautaa, esim, merbauta tai mahonkia
• 24 m2 lattia (D), 54 lautaa, pituus noin 300 cm

50 x 150 mm kestopuulankkua
• 8 palkkia (B), 600 cm määrämittaisina
• 1 vinopalkki (C), 630 cm
• 1 tukipalkki (E), 180 cm

Iso reunakivi (14 x 14 x 21 cm)
• terassin reunakiveys (A), noin 60 kpl

Lisäksi
• naulauslevyjä ja ruuveja
• ruostumattomia (A2) 60 mm yleisruuveja
• aluslaattoja (F)
• kuitukangasta
• bitumikermiä (G)
• kuivabetonia (H),
• salaoja- ja täytesoraa
• saneeerauslaastia
• puuöljyä

Hinta

40–60 euroa / m2, jos valitaan tuontipuusta tehtävä laudoitus.

Piirustus

Talon seinustalle tehdyn terassin rakenne

Laudoituksen kannatinpalkit (B) on asennettu 60 cm välein ja niiden alle sijoitettujen laattojen (F) välit ovat 150 cm. Kun terassi on kolmiomainen, tarvitaan poikittain lisäpalkki (C), joka tukee vinoon katkaistuja lautoja (D) talon seinällä sekä lisäpalkki (E) terassin oven edessä.

Talon seinustalle tehdyn terassin rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi