Kuusikulmainen terassi

Nurmikon tasolle upotettu terassi helpottaa ruohonleikkuuta. Nurmen reunoja ei tarvitse viimeistellä saksilla tai reunaleikkuria apuna käyttäen, sillä nurmeen upotetun terassin yli voi ajaa ruohonleikkurilla. Me rakensimme kuusikulmaisen terassin bambusta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
70 €/m2

Johdanto

Kuusikulmaisen terassin rakentami-nen saattaa kuulostaa hankalalta, mutta sitä se ei ole, sillä rakentami-sessa noudatetaan melko selkeää työjär-jestystä. Lopputulos on todella upea, ja se eroaa varmasti naapuritalojen tavan-omaisista terasseista.

Nurmikolle sijoitettu terassi merkitsee aina ylimääräistä vaivaa siinä vaiheessa, kun ruoho on leikattava sen ympäriltä. Me vältämme tämän upotta-malla terassia hieman, jolloin se on nurmikon tasolla. Kun nurmikkoa lei-katessa voi ajaa terassin yli, työ sujuu nopeasti ja voit pian palata terassille nauttimaan auringosta.

Tämä terassi on rakennettu bambu-laudoista, jotka ovat uusinta uutta. Ne ovat tehneet tuloaan jo pari vuotta, mutta valmistajat ovat ensin joutuneet rat-kaisemaan materiaalin kestävyyskysy-myksen. Bambu ei nimittäin sisällä puun luontaisia suojaöljyjä, kuten muut ek-soottiset lajit. Ratkaisu löytyi puunsuoja-tuotteita valmistavan TripTrap-yrityksen avulla. Voit toki tehdä 6-kulmaisen terassin, vaikka et upottaisikaan sitä.

Ohjeet

01
Rakenna aitaus 2 Vaihe

Työsi helpottuu huomattavasti, jos rakennat jo etukäteen suorakulmaisen aitauksen, joka on hieman isompi kuin suunnittelemasi terassi. Muista ottaa ristimitat kulmista kulmiin tarkistaaksesi, että aitaus todella on suorakulmainen.

Kuusikulmion mittojen oton näet yllä olevasta piirroksesta. Valitsemamme laudat ovat 180 cm pitkiä, joten tämän vuoksi myös kuusikulmion sivut ovat 180 cm. Seuraa vaihe vaiheelta eteneviä ohjeitamme. Työ näyttää paljon monimutkaisemmalta kuin se käytännössä on.

1

Rakenna aitaus kärjistä teroite-tuista rimoista, jotka isket maahan neliöksi. Asenna jokaisen sivun keskelle lisärima, niin saat sivuista vankat. Kun kulmat ovat suorat (90°), alueesta tulee neliö.

2

Rakenna aitaus rimojen varaan laudoista. Tarkista, että laudat ovat täysin vaaterissa, joko rotaatiolaserilla tai, kuten tässä, vesivaa’alla. Tarkista aitauksen suorakulmaisuus ottamalla ristimitat.

02
Tee sorapohja 7 Vaihe

Pohjan on oltava vankka. Se tehdään 10 cm:n sora- ja 5 cm:n tasaussoraker-roksista. Ne tärytetään levytäryttimellä.

Sorakerros tiivistyy tärytettäessä useita senttimetrejä, joten pintaa pitää mitata, minkä jälkeen soraa lisätään ja tärytetään uudestaan pariin kertaan.

Jotta kerrosten paksuus pysyisi toivottuna ja kerros kattaisi tasaisesti koko alueen, alaan kiristetään toinen naru (kuva 4), joka kiinnitetään aitaukseen. Tästä narusta - kuvassa valkoinen - mitataan etäisyys sorakerrokseen. Syvyysetäisyyden nurmen pintaan pitää olla 28 cm (vastaa soran, rungon ja teras-silautojen yhteen laskettua korkeutta).

1

Kaiva 10 cm punaisen narun ulko-puolelle saakka. Kaiva noin 28 cm:n syvyyteen - tässä tapauksessa tämä on syvyys pohjasta nurmikon pintaan (10 cm soraa, 5 cm tasaussoraa, 5 cm laattoja, 5,7 cm:n rima syrjällään ja 2 cm:n terassilauta).

2

Tasaa pinta ennen kuin levität sille soraa. Tärytä maanpinta ajamalla se levytäryttimellä pariin kertaan.

3

Kiinnitä naru, jotta voit säädellä sorakerroksen korkeutta. Mittaa korkeus alhaalta valkoisesta narusta, niin saat sorakerroksesta tasaisen. Joudut irrottamaan narun pariin kertaan alueen täryttämiseksi, mutta se on vaivan arvoista.

4

Levitä sora ja jaa se alueelle tasaisesti. VINKKI: Käytä haravaa soran levittä-miseen tasaisesti. Levitä haravan takareu-nalla ja tasaa varovasti haravan hampailla.

5

Tärytä alue levytäryttimellä pariin kertaan, kun olet ensin hieman kostuttanut soraa. Se ei saa olla läpi-märkää mutta ei myöskään rutikuivaa.

6

Levitä pintaan noin 5 cm tasaus-soraa ja tasaa pinta. Tee kaksi uraa, joihin laitat kaksi vanhaa vesiputkea toivottuun korkeuteen. Tiivistä sora putkien ympärille, jotta ne asettuvat tukevasti eivätkä pääse liikkumaan.

7

Silota sorapinta putkien pintaa seuraten sivulta sivulle laudan avulla. Tällä tavoin saat helpommin työn-nettyä ylimääräisen soran sivuille. Poista putket ja lisää soraa niiden jättämiin uriin.

03
Rakenna perusta 8 Vaihe

Koko kaivetulle alalle asennetaan beto-nilaattoja tai vastaavia. Ne kannattelevat runkopuita, joihin terassilaudat kiinnite-tään, ja pitävät puun irti maanpinnasta.

Me saimme joitakin käytettyjä 20 x 40 x 5 cm:n laatoja, jotka sopivat hyvin tähän tarkoitukseen. Laatat aseteltiin kuvioon, jonka näet kuvista.

Seuraavaksi työstetään puurunko, joka on hieman pienempi kuin lopulli-nen terassi. Runko toimii rimoista koostuvan raamin perustana ja jää täysin terassin alle piiloon. Runkoon kiinnite-tään reunalaudat, jotka upotetaan so-raan. Ne estävät maa-ainesta valumasta rungon sisäpuolelle ja terassin alle.

1

Aseta laatta jokaiseen kuuteen kulmaan. Keskelle asetetaan kaksi laattaa vierekkäin. Niiden kooksi tulee 40 x 40 cm. Keskelle tulee vielä toiset kuusi laattaa keskilaattojen ympärille. Käytämme tässä vanhoja 20 x 40 x 5 cm:n laattoja.

2

Aseta vielä kaksi laattaa lisää jokaiselle kuudelle sivulle niin, että jokaisen sivun reunoilla olevien laattojen välit ovat yhtä suuret.

3

Sahaa kuuden reunariman (A) päädyt 30°:n kulmaan. Ne sahataan ja kootaan syrjälleen. Rimojen pituus on tässä 176 cm, ja ne ruuvataan runkoon kiinni (muista esiporata).

4

Aseta reunalauta (B) riman ulko-puolelle. Laudan tehtävänä on estää maa-aineksen pääsy terassin alle. Käytimme painekyllästettyä terassilautaa, joka on korkeampaa kuin runkorimat. Jos lauta jää näkyviin, käytä samaa puulajia kuin terassiin.

5

Aseta kantavat rimat (C) yhte-nevin etäisyyksin kivien päälle. Me käytimme terassilaudan pätkiä välikappaleina. Yhtenevät etäisyydet takaavat, että vesi ei jää seisomaan terassilautojen liitoskohtien alle.

6

Käytä terassilaudan palaa apuna, jotta saat rimojen väliset etäisyydet pidettyä yhtenevinä. Kiinnitä rimat (D) ja (E). Ruuvaa kaikki 5 x 80 m:n A4-ruuveilla (ruostumaton ja haponkestävä).

7

Aseta kaksi välirimaa (F) jokai-seen kuuteen kenttään. Varmista, että jaat kolmiot kolmeen yhtä suureen osaan, jotta jokaisen tuen väli on enintään 60 cm. Käytä 4 x 70 mm:n A4-ruuveja.

Tältä näyttää valmis puurunkoinen perusta

Tee sahaukset huolella ja tarkkaan, kun katkaiset rimoja pituuteen. Kun sovitat terassilautojen pituutta perustan mukaan, keskity työhön täydellisesti.

04
Asenna laudoitus 7 Vaihe

Valitsimme terassiimme bambulaudat. Niissä on, kuten monissa muissakin terassilaudoissa, sileä ja uritettu pinta. Voit itse valita, kumman puolen haluat esille. Uritus tekee laudan pinnasta liu-kumattoman, mutta toisaalta urat kerää-vät helposti likaa ja roskia.

Kiinnitämme laudat kiinnikkeillä, joten lautoihin ei ruuvata suoraan. On tärkeää tarkistaa, voiko kiinnikkeitä käyttää molemmilla puolilla lautaa (ne vaativat uran) ennen kuin päättää, kumpi laudan puoli tulee esille. Pyörö-sahalla ja ohjauskiskolla sahauksesta selviää nopeasti. Aloita kokonaisista lau-doista ja hyödynnä ylimääräiset pätkät.

1

Ensimmäinen lauta sahataan 30°:n kulmaan molemmista päistä niin, että pitkän reunan pituudeksi tulee 180 cm.

2

Asenna ensimmäisen kuudes-osan laudat paikolleen. Aseta ne niin, että toisella sivulla päädyt ylittävät juuri ja juuri leikkuulinjan (kantavien rimo-jen välinen väli). Ruuvaa laudat kiinni.

3

Sahaa laudat pyörösahalla ohjauskiskon avulla. Sahaa ensin se pääty, joka ylittää sahauslinjan, ja sen jäl-keen sivureuna. Nyt kuusikulmaisen terassin ensimmäinen kuudesosa on valmis.

4

Aloita seuraava kuudesosa-alue kahdella täyspitkällä laudalla. Lopun alueen voit kattaa aiemmista laudoista yli jääneillä pätkillä. Ne on jo valmiiksi sahattu jiiriin toisesta päästään.

5

Aseta viimeisen kuudesosan laudat sisä- ja ulkoreunoista aloittaen. Nyt joudut mittamaan jokaisen laudan, jotta saat ne asettumaan tarkasti.

Valitse terassiisi sopiva puulaji

Puulajin valinnalla on suuri merkitys sille, miltä terassisi valmiiksi asennettuna näyttää.

Haluatko terassisi näyttävän erityisen ko-realta vai kenties perinteisemmältä? Oma talous ratkaisee yleensä puulajin valinnan. Tummat kovapuut näyttävät upealta, mutta niiden rajoitteena on hinta. Kalliit jalopuut kestävät pitkään - jos niistä pidetään hyvää huolta. Lehtikuusi ei kuitenkaan ole paras valinta terassilaudaksi. Puu halkeilee hel-posti, joten terassi ei tunnu avojaloin mukavalta. Lue lisää puulajeista tässä lehden numerossa olevista oppaasta ja julisteesta.

Tummasta kovapuusta tehty terassi näyttää hienolta ja kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita.

Painekyllästetystä männystä tehty terassi patinoituu ajan myötä, yleensä vihertäväksi. Tämä on edullinen ratkaisu, joka kestää vuosia.

05
Sulje tulpilla 2 Vaihe

Terassin uloimpia lautoja ei voi kiinnit-tää kiinnikkeillä. Ne kiinnitetään suo-raan runkoon, ja ruuvit jäävät näkyville.

Jos et halua ruuvien näkyvän, voit peittää reiät tulpilla. Tämän voi tehdä oksaporalla, jolla voi esiporata ruuveille ja tulpille, ja tulppaporalla, jolla saa työs-tettyä tulpan. Jos haluat piilottaa tulpan mahdollisimman hyvin, poraa se puutavarasta, joka muistuttaa terassilautaa - urineen ja niiden suuntineen yms. Tai jos haluat jättää tulpat näkyville, voit kääntää ne niin, että vuosilustot asettuvat terassilautojen vuosilustoihin nähden suoraan kulmaan.

1

Poraa tulpat tulppaporalla terassi-laudan ylimääräisistä pätkistä. Poria voi ostaa sarjana, jolloin saa samalla oksaporan ruuvin ja tulpan reiän esiporaamista varten.

2

Liimaa tulppa kiinni vettä kestä-vällä pu-liimalla. Liima turpoaa, joten varo, ettet käytä sitä liikaa.

Kun liima on kuivunut, voit joko taltata tulpan irti tai, kuten tässä, käyttää yläjyrsintä ura-jyrsinterällä.

Terassi on suojattava öljyllä

Kevyt hionta hiomapaperilla, jonka karkeus on 120 ja öljyä-minen kertaalleen (bambuun käytettiin TripTrap-öljyä). Bambulaudat on käsiteltävä öljyllä vähintään vuosittain, jotta puu pysyy suojattuna.

Materiaalit

Rungon materiaalit
• 8 rimanpätkää
• Noin 15 m lautaa

Pohjan materiaalit
• Soraa
• Tasaussoraa

Raamin materiaalit
• Noin 50 m 38 x 57 mm:n rimoja
• 10,8 m reunalautoja
• 40 laattaa, á 20 x 40 x 5 cm

Terassin materiaalit
• 33 bambulautaa, á 180 cm
• Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet

Lisäksi:
• 5 x 80 mm:n ruuveja, A4
• 4 x 70 mm:n ruuveja, A4
• 3,5 x 50 mm:n ruuveja, A4
• Muurausnarua tai vastaavaa
• Pu-liimaa (tappeihin)
• Terassiöljyä (tässä Trip Trap)

Erikoistyökalut
• Pyörösaha + ohjauskisko
• Tarvittaessa yläjyrsin
• Tulppapora
• Levytärytin
• Katkaisu/jiirisaha

Vie aikaa

Varaa työhön pari päivää ja työskentele huolellisesti.

Hinta

Noin 200 € alustaan ja noin 70 €/m2 terassiin.

Vaikeusaste

Tehtävä vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. Useimmat selviävät tästä työstä seuraamalla tarkoin ohjeitamme.

Piirustus

Näin merkitset terassin paikan

➊ Rakenna suorakulmainen aitaus, joka on 20-30 cm leveämpi molemmilta sivuiltaan kuin suun-nittelemasi terassi. Tämän terassin yksi sivu on aidan suuntainen. Kehikon on oltava vaaterissa tai myötäiltävä kentän kaltevuutta.

➋ Merkitse aitauksen keskikohta kuusikulmion pystysuorien sivujen kanssa samansuuntaisilla sivuilla.

➌ Jaa molemmat pystysivut nel-jään osaan. Me valitsimme kuusikulmion mitaksi 360 cm kärjestä kärkeen (sillä sivujen pituus noudat-taa 180 cm:n lautapituutta), joten mittasimme 90 cm keskeltä molem-piin suuntiin. Ja siitä edelleen 90 cm.

➍ Jotta voimme laskea etäisyyden reunasta keskelle, otamme lähtö-kohdaksi kolmion kärjen. Tiedämme kahden sivun pituuden (A ja C) ja nyt on laskettava kolmas sivu (B) Pythagoreen keinoin:

A2 + B2 = C2

Emme tiedä B-linjan pituutta
Eli C2 – A2 = B2
1802 – 902 = B2

32400 - 8100 = 24300
B = neliöjuuri 24300:sta = 155,9 cm

Kiristä naru kahden sivun väliin poikittain tälle etäisyydelle sivusta (piirroksessa katkolinja).

➎ Vedä naru, joka on kiinnitetty aitauksen naulaan, kaikkiin leikkauskohtiin (5), jotta saat kuusikulmion muodon.

Näin merkitset terassin paikan

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi