Ilmeikäs ja matala terassi

Vain yhdestä asiasta oli sovittu: uusi terassi haluttiin asentaa niin matalaksi, että se olisi kuin osa nurmikkoa. Terassin toteutusta varten jätettiin tilaa mielikuvitukselle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
600 euroa

Johdanto

Neliskanttiset terassit ovat mukavan käytännöllisiä ja pyöreät terassit monimutkaisia mutta upeita. Esi-merkkiterassin tekoa ohjasi vain yksi vaa-timus: se haluttiin asentaa niin matalalle, että sillä istuessa tuntui istuvansa lähes nurmikolla ilman, että varpaat kastuvat nurmen aamukasteessa.

Lisäksi toteutuksessa haluttiin käyt-tää mielikuvitusta mm. muodon suh-teen, ja juuri tätä vapautta esimerkki-kohteen halutaan heijastavan. Tarkoitus on kertoa, miten terassin voi rakentaa hankkimalla tarvittavan määrän sopivaa puutavaraa ja ruuveja ja piirtämättä lain-kaan yksityiskohtaisia piirustuksia. Työssä edetään karkeiden luonnosten avulla ja mielikuvitusta käyttäen. Talon tyyliin sopiva terassi syntyy osittain improvisoiden. Mielikuvituksen lisäksi on kunnioitettava käytännöllisiä arvoja ja mahdollisia rajoitteita.

On esimerkiksi tiedettävä, kuinka pit-kät palkkivälit voivat olla, jotta terassi ei notku. Esimerkissä välit ovat 60 cm. Jos terassin kulmista halutaan viistot, kannattaa valita 45°:n kulma, jotta työssä voidaan hyödyntää sahan kiinteitä kul-mia. Tai jos terassi halutaan reunustaa kahdella päällikkäisellä laudalla, tämä on huomioitava jo runkovaiheessa, jotta kaikki laudat asettuvat vakaasti.

Ohjeet

01
Vakaa alusta 3 Vaihe

Terassin alle voi luoda hyvinkin moni-mutkaisen alustarakenteen, sillä mitään sääntöjä sille ei ole. Esimerkkikohteessa toimitaan kuitenkin yksinkertaisesti: ruoho ja multa poistetaan ja alue kate-taan tasaisesti sepelimurskeella.

Alusta sta tulee niin vakaa, että terassi voidaan tehdä suoraan sepelille aseteltu-jen betonikivien päälle. Rakennuspaikka vaikuttaa toki rakenteeseen. Tässä kiin-teä, tiivis hiekkamaa löytyy jo lapion sy-vyydeltä, muualla maa voi olla niin peh-meää tai kivistä, että pilariperustus on parempi. Sitä pelkoa ei kuitenkaan ole, että nurmi kasvaisi lautojen välistä. Var-joinen paikka jo sinällään estää tämän.

1

Ruoho ja multa poistetaan koko terassin alalta. Näin pohjasta saadaan tarpeeksi tukeva terassia varten, ja alue on helppo tasoittaa. Esimerkkikohteessa maa on tiivistä ja hiekkaista jo 10-15 cm syvyy-dessä, joten tässä päästään vähällä työllä.

2

Alue katetaan sepelimurskeella. 8-16 mm kokoinen sepeli pakkautuu tiiviisti ja vankasti. Jos käyttää soraa, jossa kivet ovat pyöreitä, valitse erikokoisia rakeita sisältävä kantava murske. Rakeiden kokoerot tekevät seoksesta vankan.

3

Sepeli levitetään tasaisesti mutta niin, että maa viettää aavistuksen ulos-päin. Millimetreistä ei ole kyse, mutta mitä tasaisempi alusta, sitä helpompi rakentaa.

VINKKI: Sepelialuetta laajennetaan vielä 5-10 cm reunoilta nurmettumisen estoksi.

02
Vankka runko 7 Vaihe

Näiltä sivuilta löytyvät hienot piirustukset ja tarkat materiaalilistat tehtiin vasta sitten, kun terassi oli jo rakennettu. Työ-vaiheessa käytössä oli vain karkea luon-nos ja nippu hyviä työskentelyideoita. Kyseessä on yksinkertainen rakenne yksinkertaisin materiaalein.

Sen sijaan, että rungon puutavara olisi sahattu etukäteen asetetaan palkit sepelille ja ne sahataan ja kootaan työn edetessä. Ensin keskitytään suuriin säännönmukaisiin pintoihin, joiden pituus sovitetaan terassilautojen mukaan. Kun runkorakenne on paikal-laan, paneudutaan terassin muuhun osaan lyhennettyine terassilautoineen ja vinoine kulmineen.

1

Runkosoirot sijoitetaan sepelille lyhentämättöminä. Luonnos tarkentuu sitä mukaan, kun materiaalit nähdään oikeilla paikoillaan. Samalla huomataan, onko puuta riittävästi, ja voidaan ryhtyä merkitsemään yksittäisiä osia niiden sijainnin perusteella.

2

Yhdensuuntaiset soirot (A) asetetaan paikalleen. Ne asennetaan täysipitkinä noin 60 cm välein. Tämä on ns. k/k-mitta eli mitattu edellisen soiron keskeltä seuraavan soiron keskelle. Tämän mukaan soirojen väliin jää 55 cm rakoa.

3

Soirot sahataan työn edetessä. Ne voi hyvin sahata käsisahalla, mutta helpommin tämä sujuu katkaisu-/jiirisahalla. Erityisesti siksi, että esimerkissä käytetään 90, 45 ja 22,5 asteen kulmia, joita varten sahassa on valmis tarkka lovitus.

4

Yhdensuuntaiset soirot (A) kiinnitetään etu- ja takareunasta (B) 130 mm nauloilla. Myös ruuveja voi käyttää. Kannattaa esiporata molemmat reiät, jotta puu ei halkea. Naulan paikka merkitään soiron yhteen sivuun merkkiviivalla.

5

Soiroa voi kätevästi jatkaa toisella soirolla tekemällä jatkoksen. Tässä X1 ja X2 kootaan toisiinsa yhdistävällä Y-jatkokappaleella noin metrin pituudelta. Jatko-kappale kiinnitetään kahden muun soiron sisäpintaan.

6

Kehikko yhdistetään ensimmäi-seen viistokulmaan. Kappaleita on vaikea naulata yhteen ilman, että ne liukuvat irti, joten tässä käytetään 5 x 80 mm ruuveja: kaksi yhdeltä ja yksi toiselta puolelta. Soirot on sahattu katkaisusahalla 22,5°:n kulmaan.

7

Ylimääräiset soirot (D) reunoilla ja poikkilautojen (G) alla ruuvataan tai naulataan kehikkoon kiinni, kun se on valmis. Ne tuovat tarvittavaa tukea reuna-ja poikkilautojen sekä monien yhden-suuntaisten terassilautojen alle.

03
Rungon sijoitus 2 Vaihe

Kun koko runko on koottu, se nostetaan betoniharkoille. Ensinnäkin siksi, että se pysyy kuivana, ja toisaalta erityisesti siksi, että voidaan taata kaikille soiroille ja liitoskohdille tasainen tuki.

Jos sepeli on levitetty suhteellisen tasaisesti, työ sujuu helpommin, sillä tällöin joka ikistä betonikiveä ei tarvitse pitkään asetella. Terassissa saa olla aavistus kaatoa ulospäin, jotta sadevesi valuu talosta poispäin.

Jotta terassi saatiin asennettua mah-dollisimman matalalle, lähes nurmen tasoon, valittiin hyvin ohuita soiroja. Tukipisteiden välit eivät tämän vuoksi saa olla liian pitkät, enintään 60 cm.

1

Betonikivet asetetaan soirojen kohdalle niin, että kulmat tulevat tuetuiksi, ja kaikilla soirolla on tuki vähin-tään 60 cm välein. Kivien korkeutta sääde-tään niin, että runko saadaan betoniharkon päälle ja terassi kallistuu hieman ulospäin.

2

Betoniharkkojen ja soiron väliin laitetaan huopapala. Jos harkon ja puun välissä on ilmaa, huopapala auttaa.

VINKKI: Jos käyttää kantavaa mursketta sepelin sijaan, pinta kannattaa täryttää levytäryttimellä ja oikaista.

04
Hieno laudoitus 6 Vaihe

Nyt päästään työn parhaaseen vaiheeseen: hienon terassilaudoituksen tekoon.

Esimerkissä käytetään mäntyterassi-lautoja, jotka on lämpökäsitelty ja kylläs-tetty, joten ne on hyvin suojattu syvälle lautaan myös sahauskohdasta.

Valtaosa (F ja H) terassilaudoista asennetaan täysin perinteiseen tapaan run-kopalkeille poikittain uritettu pinta ylös-päin. Reunalaudat (E) ja poikkilaudat (G) käännetään takapinta ylöspäin, joten valitse huolella laudat, joiden takapinta on siistein.

Mikäli mahdollista, laudat on helpoin sahata oikeaan pituuteen vasta siinä vaiheessa, kun ne on ruuvattu paikoilleen.

1

Reunalaudat (E) asetetaan ensin. ”Pehmeissä” 135°:n kulmissa laudat sahataan 67,5 tai 22,5°:n kulmaan. Laudat kiinnitetään ruostumattomilla 4,2 x 55 mm terassiruuveilla, joissa on leikkaava kärki ja upotusurat.

2

Poikkilauta (G) ja pitkät terassilau-dat (F) ruuvataan paikalleen. Terassilautojen ja poikkilaudan väliin jätetään 5 mm rakoa, jotta liitoksiin ei keräänny vettä. Älä sahaa lautoja vielä pituuteen. Päädyn lä-hellä olevia ruuveja varten esiporataan reiät.

3

Laudat voi painaa paikalleen puukon avulla, jos ne kaartuvat irti paikaltaan. Kuvassa painetaan puukon teränselällä terassilautaa paikalleen. Jos tämä ei riitä, soiroon voi ruuvata riman ja kiilata laudan paikalleen.

4

Terassilaudat (F) oikaistaan toisesta päästä yhdellä kertaa, jotta ne saadaan linjaan. Laudat asetetaan niin, että ne yltävät 20 mm päähän 45 mm le-veästä soirosta, jolloin väliin jää 5 mm ilma-rako, kun poikkilaudalle varataan 2 cm.

5

Sahauslinja merkitään liitunarulla mittausten perusteella. Tarkista, että linja on suorassa kaikissa laudoissa ja oikaise tarvittaessa hieman. Muuten on lyhennettävä myös siivekkeiden lyhyitä terassilautoja (H) hieman vinoon kulmaan.

6

Terassilaudat sahataan upotussa-halla, jossa on kisko. Säädä terä niin, että voit sahata laudat kerralla poikki. Jos käytät pyörösahaa, ohjaa sitä ohjainlautaa pitkin. Aseta viimeinen poikkilauta (G) ja lyhyet terassilaudat (H) paikoilleen.

Materiaalit

45 x 70 mm painekylläst. soiroja:
• 10 palkkia(A) á 330 cm keskiosan ja terassin poikkilautojen alle
• 2 reunalautaa (B) á noin 460 cm keskiosan ympärille
• Yhteensä noin 20 m muihin reunoihin (C), ylimääräisiin kulmiin (D) yms.

28 x 120 mm terassilautoja:
• Reunalautoja (E), yht. noin 16 m
• 26 terassilautoja (F) á 410 cm keskiosaan
• 2 poikkilautoja (G)
• 52 terassilautoja (H) á enint. 52,5 cm kahteen siivekkeeseen (siivekkeiden laudat sahataan kehikkoon sopiviksi)

Lisäksi:
• 1 m3 sepelimurskaa
• 120 vanhoja betonikiviä (10 x 15 x 4 cm)
• Bitumihuopaa (yhteensä pari neliötä)
• 5 x 80 mm ruostumattomia ruuveja
• 4,6 x 130 mm lämpögalv. nauloja
• 4,2 x 55 mm ruostumatt. terassiruuveja

Vie aikaa

Noin 600 €

Hinta

Vajaa viikko

Vaikeusaste

Hankkeen vaikeusasteen voi päättää itse. Periaatteessa työ on yksinkertaisen helppo, ja jos puutavaran pituus sopii hyvin terassin mittoihin, säästää paljon aikaa.

Piirustus

Esimerkkiterassissa on paljon yksityiskohtia, jotka saavat sen näyttämään monimutkaiselta. Terassi on kuitenkin perustaltaan hyvin yksinkertainen suorakulmaisen keskiosan ympärille sijoittuvin ”siivekkein”. Keskiosaan käytetään 330 cm pitkiä soiroja ja 410 cm pitkiä terassilautoja täyspitui-sina. Siivekkeistä on sahattu suorat kulmat pois, ja vaihdettu ne vähemmän jyrkkiin 135 ° kulmiin.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi